Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az iparosított technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatása elszámolási határidejének pandémiás helyzet miatti meghosszabbításáról

Paks Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az iparosított technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló 10/2019. (IV. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti, a 2019. évben megítélt támogatás elszámolásának határideje a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően 2021. május 31.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. június 1-jén hatályát veszti.

Paks, 2020. november 24.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. november 25-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére