Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

a 0345/4 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó változtatási tilalomról

Paks Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Paks Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2016. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig változtatási tilalom áll fenn a paksi 0345/4 hrsz.-ú ingatlanon.

2. § Ez a rendelet 2020. december 15-én lép hatályba, és 2023. december 16-án hatályát veszti.

Paks 2020. december 10.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. december 11-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére