Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

Paks Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. évben 70.530,- Ft.

2. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba, és 2021. december 31-én hatályát veszti.

Paks, 2020. december 17.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. december 18-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére