Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (III. 18.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 29/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Paks Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-6. § * 

7. § (1) * 

(2) * 

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. április 1-jén lép hatályba.

(2) A 7. § (2) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

Paks, 2021. március 18.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2021. március 18-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére