Paks Város Önkormányzata képviselő-testületének 15/2022. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő helyi partnerségi egyeztetésről

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Paks Város Önkormányzata Paks Város településfejlesztési tervének (a továbbiakban: fejlesztési terv), településrendezési tervének (a továbbiakban: rendezési terv), a településképi arculati kézikönyvének (a továbbiakban: kézikönyv) és településképi önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: településképi rendelet) készítése, módosítása során a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet) alapján e rendelet szerint partnerségi egyeztetési eljárást folytat le.

2. § Az 1. §-ban foglaltaktól eltérően a rendelet hatálya nem terjed ki a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 69. § szerinti rövid eljárásban történő módosítás esetére.

2. A partnerek köre

3. § A helyi partnerségi egyeztetésben partnerként részt vehetnek:

a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) a paksi székhellyel bejegyzett érdekképviseleti szervezet,

c) a paksi székhellyel bejegyzett civil szervezet,

d) a paksi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

e) a helyben működő vallási közösségek,

f) a település közigazgatási területén működő nemzetiségi önkormányzatok, továbbá

g) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

4. § (1) A partnerek tájékoztatása

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,

b) a paksi helyi újságban vagy online lapban,

c) a www.paks.hu honlapon közzétett hirdetmény útján,

d) lakossági fórum keretén belül szóban, továbbá

e) fejlesztési terv esetén a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében - a www.paks.hu honlapon közzétett hirdetmény útján

történik.

(2) A hirdetménynek tartalmaznia kell:

a) a településterv, a kézikönyv, a településképi rendelet és azok módosításának tervezett tartalmáról szóló tájékoztatást,

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel, javaslat megküldhető.

4. A tervezetre adott vélemények megadásának módja és határideje, azok nyilvántartásának módja

5. § (1) A településterv, a kézikönyv, a településképi rendelet és azok módosításának elkészült tervezetére a partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek a fórum témájával kapcsolatban. A lakossági fórumon elhangzottakat hangfelvétel alapján jegyzőkönyvbe kell foglalni. A lakossági fórumot követő 8 napon belül, valamint lakossági fórum hiányában a hirdetmény közzétételétől számított, jogszabályban meghatározott határidőn belül bejelentkező partnerek írásos észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

a) papír alapon a polgármesternek címezve, Paks Város Önkormányzatának címére történő megküldéssel,

b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel, amennyiben a hirdetmény ilyent tartalmaz, vagy

c) E-papíron ügyfélkapun keresztül.

(2) A partneri bejelentkezéskor meg kell adni a partner nevét, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén pontos megnevezését, címét, levelezési címét, e-mail címét, az Országos Építésügyi Nyilvántartás Jogosultságkezelő alkalmazásban legalább magánszemélyként regisztrált ügyfélkapus email címét, mely a partnerségi bejelentkezés elfogadásának feltétele, továbbá az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát.

(3) A partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad véleményt, és tesz a módosításra javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá.

(4) A partner véleményének tartalmaznia kell legalább a tervezettel kapcsolatos konkrét tényre, elemre vonatkozó álláspontját, a javasolt módosítást és annak indokolását.

6. § (1) A beérkezett véleményeket az egyeztetésért felelős önkormányzati kapcsolattartó a beérkezés sorrendjében tartja nyilván.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

a) a vélemény beérkezésének időpontját,

b) a véleményező, javaslattevő nevét, címét, az Országos Építésügyi Nyilvántartás Jogosultságkezelő alkalmazásban legalább magánszemélyként regisztrált ügyfélkapus email címét,

c) az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, továbbá

d) a vélemény, javaslat rövid tartalmát.

(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.

5. A helyi partnerségi egyeztetés lezárásának módja

7. § (1) A beérkezett véleményeket, javaslatokat az egyeztetésért felelős önkormányzati kapcsolattartó az 5. § (1) bekezdésben megjelölt határidő elteltét követő 3 munkanapon belül továbbítja a településterv, a kézikönyv, a településképi rendelet készítésével megbízott tervezőnek.

(2) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét - a tervezési szerződésben megállapított határidőben - megküldi az önkormányzat részére, a polgármesternek címezve.

(3) A szakmai javaslatok alapján a főépítész javaslatot tesz a bejelentkező partnerként való elfogadására és a vélemények, javaslatok elfogadására, el nem fogadás esetén indokolásra vonatkozó döntés-tervezetet készít a képviselő-testület részére.

8. § (1) A főépítész javaslata alapján a bejelentkező partnerként való elfogadásáról, valamint a beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a képviselő-testület dönt. A döntést követően a képviselő-testület határozatáról a véleményező partner 8 napon belül írásban kerül kiértesítésre.

(2) A partnerségi egyeztetés során érkezett észrevételeket, véleményeket az önkormányzat feltölti a digitális egyeztetőfelületre.

(3) Minden, a helyi partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos, a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben és e rendeletben a képviselő-testület kifejezett hatáskörébe nem sorolt kérdésben a polgármester dönt.

6. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11. § 2027. július 1-jén lép hatályba.

10. § (1) A rendeletet a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerint lefolytatandó helyi partnerségi egyeztetési eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint lefolytatásra kerülő partnerségi egyeztetési eljárásokban a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 8/2019. (III.18.) önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.

11. § * 

Paks, 2022. augusztus 22.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022. augusztus 22-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére