Paks Város Önkormányzata képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

az idősek otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért, a gyermekétkeztetésért, továbbá a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az idősek otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért fizetendő intézményi térítési díjat az 1. melléklet állapítja meg.

(2) A gyermekétkeztetésért, továbbá a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakat a 2. melléklet állapítja meg.

2. § (1) Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

3-4. § * 

Paks, 2022. augusztus 22.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022. augusztus 22-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 16/2022. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez

Az idősek otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért fizetendő intézményi térítési díj

1. Szociális szakosított ellátás (ÁFA mentes)
1.1. Idősek otthona
1.1.1. napi 4 450 Ft

2. melléklet a 16/2022. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez

A gyermekétkeztetésért, továbbá a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjak

1. Gyermekek napközbeni ellátása (a díjak ÁFA nélkül értendők)
1.2 Bölcsőde 0 Ft
2. Gyermekétkeztetés (a díjak ÁFA nélkül értendők)
2.1. bölcsőde 452 Ft
2. 2. óvoda 551 Ft
2.3 iskola 635 Ft
2.4. kollégium 1.044Ft
2.5. csak ebéd
2.5.1. óvoda 351 Ft
2.5.2. általános iskola 401 Ft
2.5.2. középiskola 494 Ft
3. Táplálék allergiás gyermekétkeztetés (a díjak ÁFA nélkül értendők)
3.1 csak ebéd
3.1.1. bölcsőde 454 Ft
3.1.2. óvoda 496 Ft
3.1.3. iskola 590 Ft
3.2. egész napos
3.2.1. bölcsőde 504 Ft
3.2.2. óvoda 725 Ft
3.2.3. iskola 850 Ft

  Vissza az oldal tetejére