Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 25. § tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Paks város közigazgatási területén található

a) önkormányzati tulajdonban lévő közterületre,

b) más tulajdonában lévő, de közhasználatra átadott területre, és

c) közparkra

(a továbbiakban: közterület) terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed, mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik az (1) bekezdésben foglalt közterületet használják.

(3) A közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatban e rendelet rendelkezéseit a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (a továbbiakban: Mktv.), valamint a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, továbbá az e rendelet III. fejezet 10. alpontjában rögzített eltérésekkel kell alkalmazni.

(4) Az ingatlan-nyilvántartásban helyi közútként nyilvántartott területekre a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. Alkalmi árusítás: Idényjellegű árusításhoz hasonló feltételek mellett, de annál lényegesen rövidebb időtartamra legfeljebb egy alkalomra kiterjedő és 30 napot meg nem haladó időtartamú közterületi árusítás;

2. Alkalmi/ünnepi/állandó vásár: A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben meghatározott fogalmak;

3. Árusító automata: Helyhez nem kötött, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint építménynek nem minősülő berendezés;

4. Cégér: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § 1b. pontjának megfelelő fogalom;

5. Cégtábla: jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és vállalkozások megnevezését, jelképét, lógóját, címerét - vagy ezekkel egy tekintetbe eső jellemző ismertetőjegyét - az épület, vagy ingatlan bejáratánál feltüntető tábla;

6. Címtábla: Valamely épület, helyiség bejáratán nevet, esetleg foglalkozást vagy egyéb adatokat is feltüntető tábla;

7. Építmény: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Étv.) és végrehajtási rendeleteiben ekként meghatározott szerkezet;

8. Idényjellegű árusítás: Időszakonként megismétlődő, alkalmanként legfeljebb egy szezonra, legfeljebb 3 hónapra szóló kereskedelmi tevékenység (például: dinnye, burgonya, eper, fenyőfa, stb.);

9. Jármű, gépjármű: A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendeletben (a továbbiakban: KRESZ) ekként meghatározott eszköz;

10. Jármű közterületen történő tárolása:

- üzemképes jármű közterületen történő elhelyezése üzemidő után azonos helyen vagy értékesítési céllal, vagy

- üzemképtelen, vagy üzemen kívül helyezett jármű

közterületen történő elhelyezése;

11. Kioszk: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § 5. pontjának megfelelő fogalom;

12. Közhasználatra átadott terület: A terület tulajdonosa által az önkormányzatnak használatra átadott, az Étv.-ben ekként meghatározott terület;

13. Közpark: az OTÉK 1. melléklet 71. pont szerinti terület;

14. Közterület: Az Étv.-ben ekként meghatározott terület;

15. Mozgó árusítás: Mobil vagy hordozható eszközről, gépről, járműről, berendezésből történő, helyváltoztatással járó árusítás;

16. Pavilon, árusító és egyéb fülke: Bármikor könnyen szétszerelhető szerkezetből készült, illetve könnyen eltávolítható, önállóan, vagy csoportosan telepített, környezetébe illeszkedő, kereskedelmi, szolgáltató profilú földszintes, az OTÉK-ban épületként meghatározott építészeti alkotás;

17. Üzemen kívül helyezett jármű: Érvényes hatósági engedéllyel vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, továbbá azon jármű, amely a forgalomból ideiglenesen kivonásra került;

18. Üzemidő: Az az idő, amely idő alatt a járművel a tulajdonos, üzembentartó a járművet rendeltetésének megfelelő célra (például: áru-, vagy személyszállítás, stb.), üzleti jelleggel vagy saját szükségletek kielégítésére használja;

19. Üzemképtelen jármű: Hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező, de nyilvánvalóan mozgásképtelen jármű (például: futómű-hiányos, motorhiányos, stb.), vagy baleset folytán megsérült és elhagyott jármű;

20. Üzletportál, kirakatszekrény, előtető, árnyékoló szerkezet: Az Étv.-ben és végrehajtási rendeleteiben ekként meghatározott szerkezet;

21. Vásár: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben ekként meghatározott esemény;

22. Vendéglátó-ipari előkert: a vendéglátó-ipari egység előtt, vagy ahhoz csatlakozó, a közterületnek vendéglátás céljából idény jelleggel asztalokkal, székekkel elfoglalt, körül határolt és szükség szerint lefedett része;

23. Vis maior: előre nem látható elháríthatatlan esemény, így különösen a kérelmező halála, orvosi dokumentumokkal igazolt betegség, kórházi tartózkodás.

3. Hatásköri rendelkezések

3. § A képviselő-testület a közterület használatának engedélyezésével kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

4. A közterület használat általános szabályai

4. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatára közterület-használati engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában kerülhet sor.

(2) Nem megengedett a közterületen:

a) a szeszesital árusítása, kivéve a vendéglátóipari előkertekben és az engedélyezett rendezvényeken történő forgalmazást és fogyasztást,

b) a közlekedés biztonságát veszélyeztető, illetve a forgalmat akadályozó berendezések, szerkezetek, felépítmények, és anyagok elhelyezése,

c) bűzös, tűz- és robbanásveszélyes anyag elhelyezése és tevékenység gyakorlása,

d) településképi követelményeket nem kielégítő építmények, berendezések létesítése,

e) göngyöleg tárolása,

f) szemétgyűjtő edényzet tárolása, kivéve a heti ürítési napot, továbbá a kijelölt konténer és szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, valamint az úszótelkes ingatlanokhoz tartozó szemétgyűjtő edényzeteket,

g) érvényes hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező 3500 kg össztömeget meghaladó jármű, vagy járműszerelvény, valamint 9 főnél több személy szállítására alkalmas autóbusz tárolása,

h) üzemen kívül helyezett, vagy üzemképtelen 3500 kg össztömeget meghaladó jármű vagy járműszerelvény tárolása,

i) üzemen kívül helyezett, vagy üzemképtelen, 3500 kg össztömeget meg nem haladó jármű, járműszerelvény 10 napon túli tárolása,

j) bármely jármű értékesítési célú tárolása,

k) nem közterületen történő építési munkákhoz kapcsolódó illemhely elhelyezése kivéve, ha az építési tevékenységgel érintett építmény úszótelken áll, vagy az építési terület nagysága nem teszi lehetővé az azon történő elhelyezést,

(3) A (2) bekezdésben foglalt tevékenységekre engedély nem adható.

5. § (1) A településképi megjelenés miatt kereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz a város alábbi közterületein helyezhető el

1. Egér út Kölesdi út és 6.-os főút közötti szakasza,

2. Vasút utca,

3. Kölesdi út Vadász utcai delta,

4. Fehérvári út sportcsarnok előtti területrésze,

5. Táncsics Mihály utca - autóbusz pályaudvar melletti kerékpártároló körüli terület,

6. ASE sportcsarnok, jégpálya közötti út menti területek,

7. Ürgemezei strandhoz vezető út melletti területek,

8. Dunapart -Táncsics Mihály utcai lejáró, és Árvíz utca területe.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő eszközöket az árusítás befejezése után a közterületről haladéktalanul el kell távolítani.

6. § (1) A használó kizárólag az engedélyben meghatározott módon, az ott meghatározott feltételek teljesítésével használhatja a közterületet.

(2) A közterület átadás-átvételéről a közterület-felügyelet - lehetőség szerint a kérelmező jelenlétében - jegyzőkönyvet vesz fel. és fényképfelvételt készít a közterület eredeti és használat utáni állapotáról.

(3) A használó köteles az általa használt közterületet - tevékenységétől függően a környékét is - tisztán tartani, az engedély megszűnésekor eredeti állapotában a közterület tulajdonosának rendelkezésre bocsátani, és az esetlegesen okozott kárt egy összegben megtéríteni.

(4) A közterület-használatra jogosító engedélyt és a díj befizetését igazoló bizonylatot a használó köteles a közterület-használat során magánál tartani és a közterület-felügyelet ellenőrzése során felmutatni.

(5) A használó köteles az ellenőrzés során az ellenőrző hatósággal együttműködni.

(6) A használattal járó járulékos költségek viselése, illetve megfizetése a használó kötelezettsége. Ennek teljesítése érdekében köteles a megfelelő közüzemi szolgáltatókkal a szükséges megállapodásokat megkötni.

5. A közterület használat engedély iránti kérelem

7. § (1) Az engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

(2) Az engedély iránti kérelmet a használat megkezdése előtt legalább 5 nappal az 1. melléklet szerinti nyomtatványon vagy azzal megegyező tartalmú iraton, vagy elektronikus űrlapon a Paksi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A kérelem benyújtásának módjára az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

(3) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell

a) főépítészi véleményt, ha a kérelem tárgya olyan közterület-használatra irányul, amely a településképet befolyásolja,

b) közút kezelőjének hozzájárulását, amennyiben a közterület-használat a közút gépjármű vagy gyalogosforgalmát is érinti.

(4) A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.

(5) A következő egész évre vonatkozó kérelmeket tárgyév december 1-je és december 31-e között lehet benyújtani.

(6) Az azonos területre benyújtott kérelmek esetén az engedély kiadásakor elsőbbséget élvez aki korábbi időpontban adta be a kérelmet, feltéve, hogy a rendeletben előírt feltételeknek megfelel.

6. A közterület használat engedélyezése

8. § (1) A közterület-használat engedélyezése tárgyában a polgármester hatósági határozattal dönt.

(2) Az engedélynek tartalmaznia kell

a) a használó nevét és az azonosító adatait,

b) a közterület használat célját és időtartamát,

c) a közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

d) a 7. § szerinti véleményben, hozzájárulásban foglalt feltételeket,

e) a közterület használat megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó jogszabályi előírásokat,

f) a használó kötelezését a közterület és környéke használat előtti eredeti állapotának visszaállítására,

g) közterület használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját,

h) a kiadott engedély át nem ruházhatóságára vonatkozó kikötést,

i) arra vonatkozó előírást, hogy a használó köteles a közterület-használati engedélyt, a befizetést igazoló dokumentumot a helyszínen tartani és azokat ellenőrzés esetén kérésre bemutatni.

(3) A (2) bekezdés h) pontja tekintetében nem minősül az engedély átruházásának, ha a tevékenység végzésére jogosult személy alkalmazottat, segítő családtagot, vagy tanulót foglalkoztat és ők végzik a közterületen az árusítást, illetve egyéb tevékenységet. Nem minősül továbbá az engedély átruházásának az sem, ha az önkormányzat által támogatott, vagy az önkormányzati rendezvényre kiadott engedély alapján a használó az igénybevett területet, vagy annak meghatározott részét harmadik személy használatába adja.

9. § (1) A 8. § (2) bekezdésben foglaltakon túl a (2)-(4) bekezdésben foglalt esetekben további előírásokat kell tenni.

(2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet.

(3) Az építési munka végzésének tartamára az engedélyben elő kell írni, hogy

a) a város közterületein építési és bontási törmelék kizárólag konténerben tárolható, továbbá

b) a közterület felől a településképi követelményeket kielégítő takarást kell biztosítani.

(4) Az árusítás céljára szolgáló engedélyben azt is meg kell határozni, hogy az árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen vagy körzetben, kézből vagy járműről (helyváltoztatással nem járó mozgó árusítás) történhet.

(5) Zöldfelületet érintő közterület-használat esetén a közterület-használati engedélyben rendelkezni kell a zöldfelület kezelőjének feltételeiről is.

(6) Helyileg védett terület esetében a kérelem elbírálása során az épített értékek helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet előírásait is figyelembe kell venni.

10. § (1) Az engedély

a) meghatározott idő elteltéig,

b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, vagy

c) visszavonásig

érvényes.

(2) A közterület-használat időtartama legalább 1 nap, legfeljebb 3 év lehet.

(3) Az engedély nem mentesít egyéb engedélyek, hozzájárulások megléte alól.

(4) A kiadott engedély szüneteltetésére nincs lehetőség.

11. § Nem kaphat engedélyt az olyan kérelmező, akinek korábbi közterület-használati díjfizetési hátraléka van, a hátralék megfizetéséig, valamint aki a korábban kiadott közterület-használati engedélyben foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul nem tett eleget.

7. Közterület-használati díj és mentesség

12. § (1) A közterület használatáért - a 15. §-ban foglalt eseteket kivéve - a díjat kell fizetni.

(2) A közterület használati díjat a 2. melléklet állapítja meg.

(3) A közterület-használati díj Paks Város Önkormányzatát illeti meg. A közterület-használati díj kezelésével, nyilvántartásával, befizetésének ellenőrzésével, behajtásával kapcsolatos előkészítő, végrehajtási munkákat a Polgármesteri Hivatal látja el.

(4) A közterület-használati díjat legkésőbb a közterület használat megkezdése előtti napon az engedélyben meghatározottak szerint kell megfizetni.

13. § A díjfizetési kötelezettség megállapítása során

a) az építmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál az építmény alapterületét és a használathoz közvetlenül szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni,

b) hirdetőberendezés elhelyezése esetén a hirdetőberendezés hirdetésre alkalmas összes felülete után kell a díjat megfizetni,

c) járművek bemutatása során a jármű által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a járművek darabszámát, járműről vagy járműből történő árusítás esetén az árusító felület (például: plató, stb.) nagyságát kell figyelembe venni,

d) minden megkezdett hónap, nap és terület egység (m2) egésznek számít, továbbá

e) legkisebb bérelhető terület/felület 1 m2).

14. § Az 1 évet meghaladó közterület-használat esetén, ha a közterület használatának, időtartamán belül módosul a rendelet 2. melléklet szerinti díj, akkor a Polgármesteri Hivatal díjváltozásról szóló értesítésének kézhezvételét követő hónaptól a módosult díjat kell megfizetni.

15. § (1) Mentes a közterület-használati díj alól

a) a fegyveres erők, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményeinek közterületen történő elhelyezése;

b) a városi rendezvényekhez kapcsolódó, valamint az önkormányzat vagy intézményei megbízásából történő közfeladat ellátásával kapcsolatos közterület-használat;

c) az önkormányzat, az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok, valamint az önkormányzat intézményei által megrendelt beruházásokhoz kapcsolódó közterület-használat;

d) a hatóság által elrendelt közvetlen életveszély elhárítási építési munkákkal kapcsolatos közterület-használat;

e) a közterületen, illetőleg alatt vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkákhoz 48 órát meg nem haladó időtartamú közterület-használat azzal, hogy a szolgáltatóknak utólag írásban, a 3. melléklet felhasználásával az önkormányzatot értesíteniük kell;

f) olyan rendezvény, amely megtartásához a polgármester az önkormányzati tulajdonban lévő közterületet térítésmentesen bocsátja rendelkezésre;

g) a közterületre kihelyezett úttartozékok, közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések, díszítés céljából, valamint köztisztasággal kapcsolatos tárgyak által elfoglalt közterület használata;

h) természetes személy esetén, ha a saját tulajdonú ingatlana előtti közterületen, vagy a Paks lakótelepen lévő, 10-es számú élelmiszeráruház vagy Spar áruház előtti téren saját termesztésű terméket árusít és az árusításra igénybe vett terület nagysága az 1 m2-t nem haladja meg;

i) az olyan közterület-használat, melynek esetében jogszabály a közterület használati díj fizetésének kötelezettségét kizárja.

16. § (1) A kérelmező - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eseteket kivéve - a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül köteles megfizetni. A közterület-használati díj vagy annak időarányos része a ténylegesen nem használt időszakokra nézve nem jár vissza.

(2) Amennyiben a tényleges közterület-használatra vis maior helyzet miatt nem kerül sor, és ez a tény a közterület-használat tervezett ideje előtti napon írásban a Polgármesteri Hivatalba bejelentésre kerül, úgy a kérelmező a díj megfizetésétől mentesül, a már befizetett díj pedig visszajár.

(3) Ha a 21. § szerint a közterület-használat céljára másik helyszín nem biztosítható, úgy az engedélyben foglalt határidő lejártáig visszalévő időre a közterület-használati díjat a használó részére vissza kell fizetni.

17. § (1) A közterület-használati díj méltányosságból kérelemre mérsékelhető vagy elengedhető

a) a közterület használatának kulturális- sport-, hitéleti vagy egyéb közérdekű céljára,

b) a közterületi rendezvény humanitárius, karitatív jellegére, vagy

c) a közterület használójának nonprofit jellegére tekintettel.

(2) A közterület-használati díj mérséklésére vagy elengedésére vonatkozó írásban benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező nevét vagy megnevezését,

b) a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helyét, székhelyét, telephelyét, elérhetőségét,

c) az engedély iránti kérelemre történő hivatkozást, engedély megléte esetén annak iktatószámát, továbbá

d) a közterület-használat célját, jellegét bemutató részletes indokolást.

(3) A méltányossági eljárásban a kérelemről a polgármester határozattal dönt.

8. A közterület használat megszűnése, megszüntetése

18. § A közterület-használatra való jogosultság az engedélyben foglalt határidő lejártával megszűnik.

19. § (1) Az engedélyben foglalt időtartam lejárta előtt a polgármester azonnali hatállyal visszavonhatja az engedélyt, ha a használó a közterületet nem az engedélyben rögzített célra és módon, vagy e rendelet előírásainak megsértésével használja.

(2) A közterületet engedély nélkül, illetve e rendelet szabályainak megsértésével használó a közterület-felügyelő felhívására köteles a közterület-használatot azonnal megszüntetni és a közterületet eredeti állapotában kártalanítási igény nélkül 3 napon belül helyreállítani. Ebben az esetben a megszűnés időpontja és a tényleges használat időpontja közötti időtartam alatt a jogellenes közterület-használat szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(3) A polgármester a közterület-használatot közérdekből - különösen közbiztonsági, közegészségügyi ok, kiemelt városi rendezvény lebonyolítása, infrastruktúra fejlesztési-korszerűsítési beruházás lebonyolítása, közmű hibaelhárítás érdekében - bármikor, kártalanítási és elhelyezési kötelezettség nélkül megszüntetheti. Ilyen esetben lehetőség szerint azonos feltételekkel kell a közterület-használatot más helyszínen biztosítani.

20. § Ha a használó a közterület használatát az engedély érvényességének lejárta előtt meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát a polgármesternek bejelenteni.

21. § A közterület-használat bármely okból történő megszűnése vagy az engedély visszavonása esetén a használó köteles az eredeti állapotot - kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.

II. fejezet

A közterület-használat különös szabályai

9. A közterületen tárolt üzemen kívül helyezett, vagy üzemképtelen járművekkel kapcsolatos különös szabályok

22. § (1) Az üzembentartó vagy a tulajdonos az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles lehetőség szerint haladéktalanul eltávolítani a közterületről.

(2) A hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű - amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt - közterületen történő tárolása tekintetében a KRESZ 59. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A közterületen szabálytalanul tárolt járművek elszállításával, őrzésével és értékesítésével kapcsolatos eljárást a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. §-a szabályozza.

10. A közterület filmforgatási célú használata

23. § (1) A filmforgatási célú közterület-használat nem haladhatja meg a 30 napot, mely legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.

(2) A filmforgatási célú közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat, indokolt esetben különösen, ha a forgatni kívánt film témája ettől eltérő időpontban történő forgatást igényel, eltérés engedélyezhető.

(3) Ha a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, vagy rendkívüli esemény következik be, 15 napon belül újra biztosítani kell a közterület-használatot az eredeti feltételekkel.

(4) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából a város közigazgatási területén turisztikailag kiemelt közterületnek minősül

a) Gárdonyi kilátó,

b) Duna-part,

c) Sárgödör tér,

d) Táncsics park,

e) Ürgemező,

f) Hősök tere,

g) Szent István tér,

h) Atom tér.

(5) A (4) bekezdés szerinti területeken rendezvények időtartama alatt filmet forgatni nem lehet.

(6) A közterület filmforgatási célú használatáért fizetendő díjakat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(7) A 4. melléklet szerinti díjak megállapítása során e rendelet 13. § a) és d) pontjaiban foglaltakat alkalmazni kell.

(8) A filmforgatási célú közterület-használattal kapcsolatos, Mktv.-ben meghatározott képviselő-testületi hatáskört átruházott hatáskörben, a polgármester gyakorolja.

III. fejezet

A közterület jogellenes használatának következményei

24. § (1) A közterületek rendjét, állapotát, a közterület rendeltetésszerű használatát, e rendeletben foglalt szabályok betartását a közterület-felügyelet ellenőrzi.

(2) Ha a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel - kérelmére - a hatóság a közterület használatot engedélyezheti, illetve a tényleges használatnak megfelelően módosíthatja. Az engedély utólagos önkéntes kérelmezése vagy módosítása esetén a közterület-használat tényleges kezdetétől a kérelem benyújtásának napjáig az egyébként fizetendő közterület-használati díj kétszeresének megfelelő összeget kell megfizetni.

(3) Amennyiben a közterület engedély nélküli vagy engedélytől eltérő módon történő használata ellenőrzés során derül ki, és a (2) bekezdés szerint utólagos kérelmet a használó legkésőbb az ellenőrzést követő napon sem nyújtja be, úgy a közterület-használati díjat az alábbiak szerint köteles megfizetni

a) a 2. melléklet szerint irányadó napi díjtétel ötszörösének megfelelő összeget, havidíj esetén az 5/30-ad részét, de legalább 20.000 Ft-ot,

b) amennyiben a 15. § alapján közterület-használat után díjat nem kellene fizetni, úgy 5.000 Ft-ot, vagy

c) nem megengedett közterület-használat esetén 30.000 Ft-ot

kell közterület-használat díjként megfizetni minden olyan nap után, amikor az engedély nélküli közterület-használat bizonyítható.

(4) Engedély nélküli közterület-használat esetén, vagy az engedélyben kikötött feltételektől eltérő használat esetén, a közterület-felügyelet az így kihelyezett bármely tárgyat a kihelyező költségére és veszélyére elszállíttatja, ha a kihelyező azt az eltávolításra való írásbeli felszólításban szereplő határidőn belül önként nem távolítja el.

(5) A közterület-felügyelet a közterületre kihelyezett tárgyat, anyagot, létesítményt, felépítményt felszólítás nélkül a kihelyező költségére és veszélyére azonnal elszállíttatja, ha a közterület eredeti funkció szerinti használatát jelentős mértékben korlátozza, vagy az ott elhelyezett építmény mások életét vagy testi épségét veszélyezteti.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Paks, 2022. november 18.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022. november 18-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 24/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ENGEDÉLYT KÉRŐ ADATAI
Név: ..................................................................
Képviseletében eljár: ..................................................................
Cím: ..................................................................
Számlázási cím: ..................................................................
Telefon: ..................................................................
E-mail cím: ..................................................................
Őstermelő esetén:
Őstermelői igazolvány száma: ..................................................................
Adószám: ..................................................................
Egyéni vállalkozó esetén:
Vállalkozói igazolvány száma: ..................................................................
Adószám: ..................................................................
Társas vállalkozás esetén:
Cégjegyzékszám: ..................................................................
Adószám: ..................................................................
A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító irat száma: ..................................................................................
KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT IRÁNTI IGÉNY PONTOS MEGHATÁROZÁSA
Helye: Paks,.......................................utca/út.................................házszám................... helyrajzi szám.
Mértéke:......................................m2
Időtartama: ..............................napjától................................................napjáig
Célja: ..........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Módja:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt:........................................................
........................................................
kérelmező aláírása
A közterület-használati engedély iránti kérelmet a következők szerint lehet benyújtani:
Személyesen vagy postán:
Paksi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya
7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
Elektronikusan:
Ügyfélkapun/cégkapun keresztül az E-papír alkalmazásával
ASP űrlapon a www.paks.hu/Hivatal/Ügyintézés/e-ügyintézés/ https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

2. melléklet a 24/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Közterület-használati díjak mértéke

Sor-
szám
Közterület-használat célja Közterület-használati díj
1. Közterületbe 10 cm-en túl nyúló üzletportál, kirakatszekrény, előtető, árnyékoló szerkezet 400 Ft/m2/hó
2. Cégér, cím- és cégtábla az építményen, vagy a közterület fölé 10 cm-en túl nyúlóan 400 Ft/m2/hó
3. Pavilon, kioszk , árusító és egyéb fülke, árusító automata 900 Ft/m2/hó
4. Önálló hirdetőberendezés, reklámhordozó, mobil reklámtábla, megállítótábla elhelyezése 900 Ft/m2/hó
5. Építési munkával kapcsolatos felvonulási épület, lakókocsi, állványzat, építőanyag konténerben
I. A település frekventált utcáiban
Fehérvári, Kereszt, Deák Ferenc, Dózsa György, Tolnai, Kölesdi, Újtemplom, Gagarin, Biztonsági elkerülő, Kandó Kálmán, Gesztenyés, Pollack M., Építők, Kishegyi, Táncsics Mihály, Dunaföldvári, Kápolna, Kossuth Lajos, Béke utcák, valamint a Szent István tér
200 Ft/m2/nap
II. A település forgalmas, szűk utcáiban
Rókus, Kömlődi, Gárdonyi, Jókai, Anna, Hegyalja, Könyök, Kálvária, Öreghegy, Petőfi, Hidegvölgy, Üstökös, Bástya, Kalap, Jámbor Pál, Templom, Bajcsy-Zsilinszky., Virág, Szív, Vörösmarty, Híd, Lánc, Keskeny, Báthory, Rákóczi, Halász, Csónak, Duna, Pál, Ősz, Völgy, Sebestyén, Kert, Temető, Sánchegy, Bartók B., Radnóti, Csárda, Hegy, Csokonai, Árpád, Szabadság utcák
100 Ft/m2/nap
III. Az I-II. kategóriáiba nem tartozó utcák 60 Ft/m2/nap
6. Árusítás
Alkalmi árusítás 200 Ft/m2/nap
Idényjellegű árusítás 400 Ft/m2/nap
Mozgó árusítás 400 Ft/m2/nap
3.000 Ft/gk/nap
7. Büfékocsi, food truck autó elhelyezése 400 Ft/m2/nap
8. Vendéglátóipari előkert, terasz 03.15.-10.31. időszakban 900 Ft/m2/hó
Vendéglátóipari előkert, terasz 11.01.-03.14. időszakban 450 Ft/m2/hó
9. Kiállítás, vásár (alkalmi /ünnepi/, állandó), mutatványosi tevékenység 150 Ft/m2/nap
10. Cirkuszi tevékenység 20 Ft/m2/nap
11. Jármű bemutatás
3500 kg össztömeget meg nem haladó jármű esetében 5.000 Ft/nap/jármű
3500 kg össztömeget meghaladó jármű esetében 10.000 Ft/nap/jármű
12. Kereskedői kitelepülés árubemutatásra 400 Ft/m2/nap
13. Választási kampányidőszakban a választási kampánnyal összefüggő önálló hirdető berendezés, óriásplakát közterületi elhelyezése 400 Ft/m2/hó
14. A gyülekezési törvény hatálya alá nem tartozó közterületi rendezvény, esemény 300 Ft/m2/hó

3. melléklet a 24/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Bejelentő társaság megnevezése

Iktatószám:............................. Tárgy: Azonnali közterület-bontás bejelentése

Ügyintéző: ............................

Telefonszám: .........................

Paksi Polgármesteri Hivatal

Paks

Dózsa Gy. út 55-61.

7030

Tisztelt Cím!

Bejelentjük, hogy 20.......... év .................. hónap ..................napján azonnali hibaelhárítási munkák végzése céljából az alábbi közterületen társaságunk bontási munkákat végzett.

Közterület neve (utca, házszám, hrsz.): ...............................................................

...............................................................................................................

Közterület jellege: .......................................................................................

Bontott felület jellege: zöldsáv, zöldfelület, egyéb: .................................................

Bontott burkolat: beton aszfalt térkő gyep egyéb: ...................................................

Bontott terület nagysága: .................................... m2

- Helyreállítást a lehető legrövidebb idő alatt elvégezzük, melynek várható időpontja:

20............... év ..................... hónap .............. nap

- A hibaelhárításért és helyreállításért felelős személy neve és telefonszáma:

...............................................................................................................

- A bejelentéshez mellékeljük a közterület bontással érintett helyszínről készült fotó(ka)t, valamint a helyszínre vonatkozó közmű térképet, melyekről a bontás helyszíne teljes körűen beazonosítható.

Mellékletek: 1 példány helyszínrajz

.................db fotó

Dátum: ..........................................

.....................................
bejelentő aláírása

4. melléklet a 24/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatás célú használatának díjai

Hely Forgatási helyszín Ft/m2/nap Technikai kiszolgálás
Ft/m2/nap
Stábparkolás
Ft/m2/nap
Kiürítési terület
Ft/m2/nap
Közlekedés elől elzárt terület
Ft/m2/nap
Város díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területei 521 208 208 208 20
Töredéknap
261
Töredéknap
104
Töredéknap
104
Töredéknap
104
Töredéknap
10
Város közigazgatási területének nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt központi területei 208 156 104 104 10
Töredéknap
104
Töredéknap
78
Töredéknap
52
Töredéknap
52
Töredéknap
5

  Vissza az oldal tetejére
//