Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó helyi működési rendjéről

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Paks közigazgatási területén a közvilágítás üzemeltetésével összefüggő egyes, a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendeletben meghatározott elemekre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában közvilágítási berendezés: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény Vet. 3. § 40. pontjában meghatározott fogalom.

3. § (1) Paks közigazgatási területén a közvilágítási berendezések módosított üzemidővel, az elosztói üzletszabályzat szerinti közvilágítási naptártól eltérően 30 perccel később kapcsolnak be és 30 perccel korábban kapcsolnak ki, a (2) bekezdésben foglalt kivétellel.

(2) A kijelölt gyalogos átkelőhelyek és útkereszteződések megvilágítását folyamatosan biztosítani kell, a megvilágításukat szolgáló közvilágítási berendezések működése nem szüneteltethető, azok az elosztói üzletszabályzat szerinti közvilágítási naptárnak megfelelő időpontban és üzemidőben működtethetőek.

(3) A szüneteléssel nem érintett közvilágítási berendezések ki- és bekapcsolása a funkciójuknak megfelelően automatikus vezérléssel történik a fényviszonyokhoz igazodva, a ki- és bekapcsolás időpontja között a berendezések a funkciójuk ellátását biztosító időben és időtartamban üzemelnek.

4. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, és a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet hatályvesztésének napján hatályát veszti.

Paks, 2022. december 16.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022. december 16-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére
//