Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 13.) önkormányzati rendelete

a Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2023. évben 72.500,- Ft.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

3. § A rendeletben foglalt illetményalapot 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Paks, 2023. január 13.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023. január 13-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére
//