Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/1995. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a Városközpont-bővítés rrt módosításáról a Rákóczi - Sport - Bacsó B. - Somogyi B. - Alsómalom utak által határolt tömbre * 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1964. évi III. tv. 54. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az 1994. évi 25. számú rendelettel jóváhagyott részletes rendezési terv e rendelet 1. számú mellékletét képező szabályozási terv (PÉCSÉPTERV RT V-95.037 jelzőszám V-1, V-2 tervlapok) és a 2. számú mellékletet képező szabályozási előírások szerint módosul.

2. § Az 1994. évi 60. számú rendelet 5. számú mellékletében felsorolt alábbi ingatlanokra vonatkozó közútfejlesztési érdekből elrendelt építési tilalmi (korlátozás) megszűnik:

Légszeszgyár u. 14. sz. 19078 hrsz.

Légszeszgyár u. 16. sz. 19079 hrsz.

Somogyi Béla u. 19. sz. 19082 hrsz.

” 17. sz. 19083 hrsz.

” 15. sz. 19084 hrsz.

” 13. sz. 19085 hrsz.

” 11. sz. 19086 hrsz.

” 9. sz. 19087 hrsz.

” 7. sz. 19088 hrsz.

” 5. sz. 19089 hrsz.

3. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Páva Zsolt s. k. dr. Farkas Károly s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet az 53/1995. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 53/1995. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

Helyi Városrendezési / Építési Előírások
a városközpont bővítés részletes rendezési terve módosításához

Általános előírások

1. § (1) A részletes rendezési tervmódosítás hatálya az alábbi utcák által határolt területre terjed ki:

- északon: Rákóczi u.

- keleten: Sport utca

- délen: Bacsó B. u. - Somogyi B. utcák

- nyugaton: Alsó-malom u.

(2) Az (1) bekezdésben lehatárolt területen (a továbbiakban e terv területe) területet felhasználni, építési telket, építési területet (közpark esetében területet) kialakítani, az építésre szolgáló földrészleten építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt adni - az országos érvényű rendelkezések megtartása mellett - csak a szabályozási tervben és jelen előírások rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad.

2. § (1) A részletes rendezési terv szabályozási tervén (jelzőszám: V-95.037 rajzszám: V-1, a továbbiakban terv) kötelezőnek kell tekinteni:

- a kötelező erejűen jelölt szabályozási vonalat, valamint

- az övezeti előírásokat

(2) A kötelező erejű elemek közül a közterületeket határoló szabályozási vonal változtatása a közterület irányába csak a részletes rendezési terv módosítása alapján történhet.

A terület-felhasználási övezeteket elválasztó szabályozási vonal beépítési terv alapján is módosítható.

(3) A beépítési terv jóváhagyása, az I. fokú építésügyi hatóság hatáskörébe tartozik.

(4) A kötelező szabályozási / építési vonal érvényesítését új épület létesítése, a meglévő teljes átépítése (bővítése), emeletráépítés esetén meg kell követelni.

(5) Tömbtelek kialakítás lehetőségét a szabályozási terv tünteti fel.

A terv területének felhasználása

3. § Felhasználás szerint a terv területe

- lakóterület,

- intézményterület,

- ipari (üzemi) terület,

- közlekedési terület,

- zöldterület (közpark)

terület-felhasználási elemekre tagozódik.

Lakóterület

4. § A területre vonatkozó előírások:

(1) A tervben lakóterületként jelölt terület intézményi területté is alakítható. Ennek során az 5. §-ban foglalt követelményeket kell kielégíteni.

(2) A lakótelkek mérete kialakult. Telekösszevonás - a beépítés jellegének megtartása érdekében - a meglevő épületek bontása esetén sem engedélyezhető.

(3) A tervben előírt funkcióváltozás - lakótelekből intézményterületi felhasználás - új épület létesítése, meglévő épület átépítése (bővítése), emeletráépítés esetén kötetező.

(4) A telkek beépítésének mértéke az I. építési övezetben nem növethető, a II. építési övezetben közbenső telek esetében is lehet 75%-os.

(5) A meglevő épületek átépítése, átalakítása, bővítése esetén biztosítani kell az előírt számú személygépkocsi telken belüli elhelyezési lehetőségét.

(6) A lakóépület földszintjén üzlethelyiség, gépjármű áthajtó, garázs létesíthető, de egynél több garázs csak az udvar belseje felől nyitható.

(7) A II. építési övezetben a 25 méternél kisebb telekmélységű telkeken oldalszárny építése esetén - hátsókert kialakítása nem kötelező.

Intézményterület

5. § (1) A meglevő intézmények funkciója más intézményi funkcióra környezeti hatásvizsgálat alapján megváltoztatható.

Az intézmények bővítése megengedett, a szabályozási tervben meghatározott max. beépítési % mértékéig.

(2) A szabályozási tervben feltüntetett szintterületet irányadónak kell tekinteni, attól az alábbiak szerint lehet eltérni:

a) Meglevő intézmény bővítésénél felső határként + 10%, az alsó határ nem előírt.

b) Tervezett intézményeknél - beépítési terv készítés kötelezettsége mellett - az eltérés mértéke +- 10% lehet.

(3) A megengedett beépítés mértékét felső határnak kell tekinteni. Pontosítani a beépítési terv készítése során kell az egyéb előírások (zöldfelületi arány, parkolók elhelyezése, stb.) figyelembe vételével.

(4) Az előírt homlokzatmagasság mértéke indokolt esetben 3,0 méterrel csökkenthető.

(5) Az egyedi telkes intézményterületen a 25 méternél kisebb telekmélységű telkeken - oldalszárny építése esetén - hátsókert kialakítása nem kötelező.

(6) A beépítési tervet jóváhagyás előtt véleményezésre a Város- és Környezetfejlesztési Bizottságnak be kell mutatni.

(7) Az előírt számú személygépkocsi elhelyezést az építési telken (tömbtelken) belül kell megoldani.

Ipari terület

6. § (1) A dohánygyár területén belül új épület csak beépítési terv és építészeti értékvizsgálat alapján építhető.

(2) A dohánygyár területén a beépítés mértéke max. 40% lehet. A zöldfelület aránya min. 30%-ot kell, hogy elérje, a beépített és burkolt felületek aránya a 70%-ot nem haladhatja meg.

Zöldterület

7. § (1) A 48-as téri közpark területén szobrok, sétautak, gyermekjátszótér pihenőpadok helyezhetők el.

Más építmény / épület - az OÉSZ általános előírásától eltérően - nem helyezhető el.

(2) A közpark területén személygépkocsi parkolásra csak a meglevő úttest használható, a forgalomszabályozási előírások szerint.

(3) A közmű- vagy útépítés miatt kivágott út menti fákat pótolni kell.

Közlekedési területek

8. § (1) A terv területén közlekedési területi kategóriába a meglevő és tervezett közutak tartoznak.

(2) A közlekedési területek, közterületek szabályozási szélességét a terv szerinti méretekkel kell kialakítani. A burkolatok építési szélességét kiviteli tervek alapján kell meghatározni.

(3) A szabályozási szélességek, illetve az utak tervezett burkolati szélessége több ütemre bontva is kialakíthatók. A 6-os út tehermentesítő szakaszának I. ütemű kiépítési megoldását (2 nyom) a V-2 tervlap tartalmazza.

(4) A közutak a forgalmi rendben meghatározott mértékben közhasználatú személygépkocsi parkolásra is felhasználhatók. A közhasználatú parkoló az építési telkeken álló épületek / létesítmények előírt parkolási igényének kielégítése céljára nem számítható be.

Közműlétesítmények

9. § (1) A terv területén

- a villamos energia ellátást kábelhálózattal

- a hőellátást gázenergiával vagy távhővel

- a szennyvízelvezetést zárt csatornahálózattal

- a csapadékvizeket zárt és felszíni hálózattal kell megoldani.

(2) A közműlétesítményeket az OÉSZ, valamint az ágazati szabványok és előírások betartásával kell elhelyezni.

A környezet védelme

10. § (1) A környezet védelme érdekében be kell tartani az általános rendezési terv karbantartásáról hozott 60/1994. sz. önkormányzati rendelet vonatkozó előírásait.

(2) A Somogyi Béla út mentán a lakófunkciót fokozatosan meg kell szüntetni és a terv előírásainak megfelelően a zajra kevésbé érzékeny intézményi funkciók telepítését kell elősegíteni.

Ennek megfelelően gyermekintézmények, egészségügyi intézmények, illetve új lakóépületek nem építhetők a területen.


  Vissza az oldal tetejére