Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelete

az adatvédelemről és az adatszolgáltatásokról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. § (4) bekezdés, 33. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1. § *  A polgárok személyi és lakcím adatainak nyilvántartása, a törvényes működési feltételek biztosítása, valamint a törvényen alapuló adatigénylések teljesítése.

A rendelet hatálya

2. § (1) *  A rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésére, a polgármesterre, a jegyzőre vagy a polgármesteri hivatal ügyintézőire. /továbbiakban: jogosultak/

(2) A rendeletben szabályozott adatvédelem kiterjed a törvényben meghatározott adatok és változásaik gyűjtésére és kezelésére, a törvényben meghatározott jogosultaknak adatok szolgáltatására.

Az adatszolgáltatás

3. § (1) *  A jegyző az általa vezetett helyi nyilvántartásból feladatai ellátásához külön kérelem nélkül közvetlenül felhasználhat, illetve adatot szolgáltathat a jogosultaknak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokról:

(2) *  A 2. § (1) bekezdés szerinti jogosultak - kizárólag a feladataik teljesítéséhez, egyedi hatósági ügyeik intézéséhez, valamint hatósági nyilvántartás vezetéséhez igényelhetnek közvetlenül adatot.

(3) * 

(4) Az (1) bekezdésben felsorolt adatokhoz a jogosult meghatározott jelszó és egyedi azonosító használatával férhet hozzá. Az egyedi azonosító meghatározza egyben a jogosult jogosítványait az általa igénybevehető adatok körét.

(5) *  A közvetlenül szolgáltatott adatokról az adatszolgáltatással egyidőben a nyilvántartás adatbázisához csatolt program rögzíti a jogosult azonosító jelét, az adatszolgáltatás idejét, az adatszolgáltatás célját és jogalapját, a jogosult nevét, a szolgáltatott adatok megnevezését valamint az adatszolgáltatás teljesíthetősége érdekében megtekintett adatok körét.

Adatvédelem

4. § (1) Az adatfelhasználás során a személyes adatok védelméhez fűződő jogok, valamint az érintett személyiségi jogai nem sérülhetnek.

(2) A jogosult felelős azért, hogy jogellenes adatkezeléssel vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak kárt ne okozzon. A jelszó és az egyedi azonosító jel jogosulatlan harmadik személy birtokába kerülése esetén az érintettnek okozott kárért a jogosult felelősségre vonható.

(3) Az adatvédelem további szabályait a helyi Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

Záró rendelkezések

5. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Toller László s.k. Dr. Papp Judit s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére