Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2001. (V. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakótelkek kedvezményes értékesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban, a Pécs városában élő polgárok jobb minőségű lakáshoz jutása érdekében, a város lakásmobilitása és az önkormányzati bérlakás-állomány növelése céljából - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 108. § (2) bekezdésében foglaltak alapján - az alábbi rendeletet alkotja.

A lakótelkek kedvezményes értékesítésre való kijelölése

1. § (1) Az Önkormányzat a tulajdonában álló ingatlanok közül lakótelkeket kedvezményes értékesítésre jelölhet ki. Az így kijelölt lakótelkek a forgalmi értékhez viszonyított kedvezményes vételáron értékesíthetők.

(2) A kedvezményes értékesítésű lakótelkekre vonatkozó vételi igény benyújtása külön pályázati eljárás keretében történhet. A kedvezményes értékesítésű lakótelek vásárlására jogosultak kiválasztására - pályázati eljárás keretében - e rendelet rendelkezései szerint kerül sor.

A kedvezményes vételárú lakótelkekre való pályázatok benyújtásának feltételei

2. § (1) A kedvezményes vételárú lakótelkek megvásárlására azok a magánszemélyek pályázhatnak, akik:

a) - önkormányzati bérlakásra vonatkozó, határozatlan idejű - érvényes - lakásbérleti szerződéssel rendelkeznek,

- nincs lakbér-, és közüzemi díjtartozásuk

- és vállalják, hogy az általuk bérelt önkormányzati bérlakást - az 1994. évi 8. önkormányzati rendeletben foglalt feltételek szerint - a vásárolt lakótelken létesített lakásra kiadott használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül az Önkormányzat részére visszaadják,

b) - kizárólagos tulajdonú Pécs város közigazgatási területén található - tömb vagy telepszerű többszintes épületben lévő lakás - ingatlannal rendelkeznek,

- és vállalják, hogy a tulajdonukban álló lakás ingatlant a vásárolt lakótelken létesített lakásra kiadott használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő egy éven belül elidegenítik.

(2) Az (1) bekezdésben előírt feltételeknek megfelelő pályázóknak további feltételként vállalniuk kell, hogy a kedvezményesen értékesített lakótelket, annak megvásárlásától számított három éven belül - a pályázatban meghatározott feltételek szerint - beépítik.

A kedvezményes vételár meghatározásának módja, a kedvezmény mértéke

3. § (1) A lakótelkek kedvezményes vételára meghatározható

a) a lakótelek forgalmi értékének meghatározott %-ában,

b) a lakótelek forgalmi értékéhez viszonyítva meghatározott költségek különösen a közművesítés, egyéb értéknövelő beruházás, telekkialakítás költsége összegében és/vagy

c) a b) pontban megjelölt költségek vagy azok egy része figyelembevétele nélkül meghatározott telekérték összegében.

(2) A kedvezményes vételár a lakótelek forgalmi értékének legfeljebb 70%-a.

(3) A kedvezmény mértéke a forgalmi érték és a kedvezményes vételár különbözete.

(4) A lakótelek forgalmi értékét ingatlanforgalmi szakértő értékbecslése alapján kell megállapítani.

(5) A kedvezményes vételár konkrét összegét - a pályázati kiírás feltételeinek meghatározásakor -, a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) határozza meg.

A pályázat kiírásának és elbírálásának szabályai

4. § (1) A lakótelkek kedvezményes értékesítésére vonatkozó pályázatot a közgyűlés írja ki.

A pályázati, kiírás szövegét az Új Dunántúli Naplóban és a Déli Extrában közzé kell tenni.

(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

- a lakótelkek darabszámát, adatait, jellemzőit

- a kedvezményes vételár meghatározásának módját, illetve összegét

- a lakótelkek beépítésének szabályait

- a jelen rendelet előírásaira való utalást

- a pályázat egyéb feltételeit.

(3) *  A pályázatokat a pályázati kiírásban megjelölt időpontig, az ott megjelölt formában, a pályázati jogosultságot igazoló - előírt - mellékletekkel együtt, Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti, Sport és Lakás Referatúrájához kell benyújtani.

5. § *  A kedvezményes lakótelek megvásárlására jogosult személyeket a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Közgyűlés jelöli ki.

6. § (1) Ha a pályázók száma meghaladja a kedvezményesen értékesíthető lakótelkek számát, az alábbi sorrend figyelembevételével történik a kedvezményes lakótelek vásárlására jogosultak kijelölése:

a) Elsősorban az a pályázó jogosult kedvezményes lakótelek vásárlásra, aki önkormányzati bérlakást ad vissza.

b) Ezt követően, aki egy vagy több kiskorú, vagy felsőfokú tanulmányait nappali tagozaton folytató, legfeljebb 25 éves korú - a pályázóval közös háztartásban élő - gyermek eltartásáról gondoskodik. (Ezen a csoporton belül előnyben kell részesíteni azt a pályázót, aki nagyobb számú gyermek eltartásáról gondoskodik).

c) Ezt követően az a pályázó, aki 10 évet meghaladó állandó - pécsi - bejelentett lakcímmel rendelkezik. (Ezen a csoporton belül előnyben kell részesíteni azt a pályázót, akinek állandó - pécsi - bejelentett lakcíme hosszabb idejű. Tulajdonostársak vagy bérlőtársak együttes pályázata esetén a hosszabb idejű állandó - pécsi - bejelentett lakcímmel rendelkező tulajdonostárs, bérlőtárs adatait kell figyelembe venni.)

(2) Amennyiben a sorrendben előbb lévő csoportban meghatározott feltételeknek megfelelő pályázók száma eléri a kedvezményesen értékesíthető lakótelkek számát, úgy a további csoportokban meghatározott szempontok figyelembevételére már nem kerül sor

7. § *  A lakótelek kedvezményes vásárlására jogosultakat a közgyűlés döntését követő 15 napon belül a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti, Sport és Lakás Referatúrája írásban értesíti.

8. § (1) Pályázat - az igények felmérésére tekintettel - abban az esetben is kiírható, ha a kedvezményes vételár összege vagy a lakótelkek száma illetve nagysága tekintetében pontos adatok még nem állnak rendelkezésre, de a kedvezményes vételár kiszámításának módszere, szempontjai vagy a kedvezmény mértéke illetve a lakótelkek becsült darabszáma és hozzávetőleges nagysága ismert.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pályázat kiírása után a pontos adatokat a Közgyűlés a pályázatok benyújtása vagy elbírálása után is meghatározhatja. Erről a döntésről a pályázókat értesíteni kell lehetővé téve számukra, hogy a pontos adatok ismeretében a pályázatuktól esetleg elálljanak.

Az adásvételi szerződés megkötése és annak további feltételei

9. § *  A kedvezményes lakótelek vásárlásra jogosultakkal az adásvételi szerződést (továbbiakban: szerződés) a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúrája köti meg.

10. § Az adásvételi szerződésnek a jogszabályi előírásokban foglaltakon felül tartalmaznia kell:

- a kedvezményes vételárat

- az ingatlan forgalmi értékét, amelyet a vevő az adásvételi szerződésben aláírásával tudomásul vesz

- a kedvezmény összegét

- valamint a jelen rendelet 11. és 12. §-ában foglaltakat.

11. § (1) A szerződés megkötésének további feltétele, hogy a lakótelek kedvezményes vásárlására jogosult vállalja, hogy a vételárat legkésőbb a szerződésben meghatározott határidőre egy összegben megfizeti és a kedvezményesen megvásárolt lakótelket és a lakótelekre felépített lakást a szerződés aláírását követő öt éven belül nem idegeníti el.

(2) Ha a lakótelek kedvezményes vásárlásra jogosult a lakótelket - akár felépítménnyel együtt - öt éven belül elidegeníti, köteles az önkormányzatnak egy összegben megfizetni a lakótelek forgalmi értéke és vételára közötti különbözetet.

(3) A lakótelek forgalmi értéke és vételára közötti különbözetet abban az esetben is egy összegben meg kell fizetnie az önkormányzatnak, ha kedvezményes lakótelek vásárlására jogosult a 2. § (1) bekezdés a) illetve b) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget.

(2) A (2) és (3) bekezdésben foglalt esetekben a lakótelek kedvezményes vásárlására jogosult köteles megfizetni a forgalmi érték és a vételár közötti különbözet összege után a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat mértékét is. A kamat számításának kezdő időpontja a vételár esedékességét, vagy megfizetését követő nap.

12. § (1) Az Önkormányzat a kedvezményesen megvásárolt lakótelek forgalmi értéke és vételára közötti különbség összege és kamatai erejéig a lakótelekre jelzálogjogot, ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásban.

(2) Az Önkormányzat az adásvételi szerződésben előírja továbbá, hogy a 26/1987. (VII. 30.) MT rendelet alapján a lakótelket beépítési kötelezettség terheli.

A beépítés teljesítésének határideje a jelen rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott három év.

(3) Ha a kedvezményes lakótelek vásárlásra jogosult beépítési kötelezettségét három év alatt nem teljesíti, az adásvételi szerződés megszűnik, és a lakótelek vevője részére az Önkormányzat a vevő által befizetett vételár évi 2%-kal csökkentett összegét fizeti vissza.

13. § Jelen rendelet szerint igénybevehető lakótelek kedvezményes vásárlás a jogosultat csak egy alkalommal és egy lakótelek vonatkozásában illeti meg.

Hatályba léptető rendelkezésesek

14. § (1) Jelen rendelet 2001. május 10. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően kiírt pályázati felhívásokra érkezett pályázatok elbírálása során kell alkalmazni.

(2) E rendelet rendelkezéseit az Önkormányzat egyéb módon értékesítésre kerülő ingatlanainak értékesítése során nem lehet alkalmazni.

dr. Toller László s. k dr. Papp Judit s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére