Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2001. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet rendelkezései figyelembevételével az alábbiakat rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § *  (1) A rendelet célja: az 1992. július 01. előtt kiadott építési engedély alapján iparosított technológiával épített lakóépületek energia megtakarítást eredményező felújítása, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítása és korszerűsítése, valamint megújuló energia felhasználás növelése céljából történő berendezések telepítése.

(2) A rendelet alkalmazásában iparosított technológiával épített lakóépületnek minősül: a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb előregyártott technológia felhasználásával épített lakóépület.

(3) A felújítások támogatására az Önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki.

Pályázók köre

2. § A pályázat nyilvános,

(1) *  Az önkormányzati támogatásra pályázatot nyújthatnak be Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő az 1. § (2) bekezdésében meghatározott technológiával készült saját tulajdonú épületeik felújítására a társasházak és a lakásszövetkezetek.

(2) Amennyiben lakóépület teljes egészében önkormányzati tulajdonban van, akkor annak üzemeltetője pályázhat.

A pályázati feltételek

3. § *  (1) *  Az önkormányzati támogatás az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos felújítása során elvégzendő alábbi munkálatokra igényelhető:

a) Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje.

b) Homlokzatok és födémek hőszigetelése.

c) Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, (energia-megtakarítást eredményező) felújítása:

d) A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleg visszatáplálásra.

e) Az Önkormányzat - az (1) bekezdés a)-d) pontokban meghatározottakon túl - a mindenkori szakminisztériumi pályázati kiírásban foglaltakhoz igazodva határozza meg az általa támogatandó és a pályázati kiírásában szereplő tevékenységek körét.

(2) *  A pályázat iparosított technológiával épült teljes épületre, vagy dilatációval határolt épületrészre nyújtható be.

(3) A pályázat benyújtása előtt megkezdett beruházáshoz támogatás nem igényelhető.

(4) A lakóépületben elhelyezkedő, nem lakáscélú helyiségek felújítására, korszerűsítésére önkormányzati támogatás nem igényelhető az ehhez szükséges munkák teljes költsége a tulajdonosokat terheli, a nem lakás célú helyiségek felújítási költségeinek meglétét a pályázónak a (6) bekezdésben foglaltak szerint igazolnia kell.

(5) 60 napon túli helyi adó és közműdíj-hátralékkal rendelkező lakóközösségek és lakástulajdonosok részére támogatás nem nyújtható.

(6) Pályázónak a szükséges saját erő biztosítását elkülönített számla banki bizonylatával igazolnia kell.

(7) Pályázó a benyújtott pályázatát utólag nem módosíthatja. Ha módosítani kívánja a benyújtott pályázatát vissza kell vonnia , és új pályázatként kell benyújtania a pályázati kiírásokhoz igazodóan.

Az önkormányzati támogatás mértéke, formája

4. § (1) Az önkormányzati támogatás mértéke a pályázott beruházási (felújítási) költség 1/3-a.

(2) *  Az önkormányzati támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Az önkormányzati támogatás lakásonkénti maximális mértéke a mindenkori minisztériumi kiíráshoz igazodik.

(3) Önkormányzati bérlakások esetén a támogatás a beruházási költség maximum 2/3-a, formája vissza nem térítendő támogatás.

(4) Önkormányzati vissza nem térítendő támogatás az éves költségvetésben erre a célra jóváhagyott előirányzat erejéig adható.

(5) *  A támogatás szempontjából elismerhető beruházási költségek az alábbiak:

a) a támogatott program lebonyolítási költségei: a felelős, felsőfokú építőipari végzettséggel rendelkező szakértő, illetve kapcsolattartó díja, ezen belül a pályázat elkészítésének szakértői költségei is,

b) a pályázat tervezési költségei: a felmérési tervdokumentáció elkészítése vagy beszerzése vagy engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a költségvetés készítése, valamint az engedélyezéssel és szakhatósági hozzájárulásokkal kapcsolatos költségek, illetékek,

c) a közbeszerzési eljárás költségei, amennyiben a pályázat szerinti beruházás a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. hatálya alá esik vagy a pályázó önként vállalta a közbeszerzési eljárás lefolytatását vagy a közbeszerzés nélküli eljárás lefolytatásának költségei, ha azt szakértő végzi,

d) a kivitelezés műszaki ellenőrzésének költségei,

e) az épület állékonyságára vonatkozó, 2 évnél nem régebbi statikai szakvélemény költsége,

f) a támogatással érintett kivitelezési munkák költségei, beleértve a járulékos költségeket is,

g) védett állatok megléte esetén az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság által előírt munkálatok költségei,

h) valamint a felsorolt költségek általános forgalmi adója.

Támogatási feltételek

5. § (1) *  Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy az illetékes miniszter az állami támogatást biztosítsa és az Önkormányzat és társasház, lakásszövetkezet között az önkormányzati támogatásra, valamint a minisztérium és társasház, lakásszövetkezet között a minisztériumi támogatásra vonatkozó szerződés megkötésre kerüljön.

(2) A pályázónak a beruházási költség legalább 1/3 - át biztosítania kell, melynek forrása lehet különösen az épület felújítási alapja, a tulajdonosok pénzbeni hozzájárulása, valamint bankhitel.

(3) Az önkormányzati támogatás egyszer megítélt összeg, ha többlet ill. pótlólagos költségek merülnek fel, akkor annak megfizetésére a pályázó köteles.

(4) Sikeres pályázat esetén az önkormányzat a pályázóval szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás pénzfelhasználásának, a pénzek kezelésének, a támogatás folyósításának, a beruházás műszaki és gazdasági ellenőrzésének, minősítési követelményének, a beruházás elszámolásának feltételeit.

(5) Amennyiben a pályázó hibájából nem kerül sor a szerződés megkötésére, akkor a támogatási döntés hatályát veszti.

(6) A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy az önerős hozzájárulás teljes összege az erre a célra elkülönített számlára befizetésre ill. átutalásra kerüljön.

(7) *  A támogatásban részesített beruházás műszaki tartalma és befejezési határideje a pályázatban szereplőhöz képest csak rendkívül indokolt esetbe az önkormányzat és a minisztérium engedélyével módosítható, az engedély nélküli eltérés a támogatás elvesztését vonja maga után.

(8) *  A beruházás pénzügyi forrásait épületenként /beleértve az önerőt is/ elkülönített számlán kell kezelni. A támogatás folyósítása a támogatási szerződés szerint utólagosan a pályázati program megvalósítását követően a kivitelezők által benyújtott és a műszaki ellenőr által jóváhagyott számlák alapján történik.

(9) A kiviteli szerződés nem lehet a támogatási szerződéssel ellentétes, ennek összhangjáért a pályázó felel.

A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

6. § (1) A pályázat benyújtásának módját, helyét és határidejét, valamint az elbírálás szempontjait a pályázati kiírás tartalmazza.

(2) *  A pályázónak a pályázat benyújtásakor 10.000.-Ft pályázati díjat kell fizetnie, mely a pályázat befogadásának feltétele.

(3) *  A pályázati felhívás megjelenését és elérhetőségét a Pécsi Hírekben és a Pécs város internetes honlapján közzé kell tenni.

Pályázatok elbírálása

7. § (1) *  A pályázatok feldolgozását és értékelését az önkormányzat közgyűlése által kijelölt munkacsoport végzi.

(2) *  A munkacsoport a javaslatát a Népjóléti és Sport Bizottság, valamint a Kommunális Bizottság elé terjeszti.

(3) *  A Népjóléti és Sport Bizottság a javaslatát a Kommunális Bizottság és a Költségvetési és Gazdasági Bizottság állásfoglalásával együtt a Közgyűlés elé terjeszti.

(4) *  Az önkormányzati támogatásról a Közgyűlés dönt.

(5) A rendelkezésre álló keret kimerülése miatt elutasított pályázatok, a következő pályázat kiírásakor újból benyújthatók. Ebben az esetben azonban nem kell ismételten a pályázati díjat befizetni, csak a korábbi befizetést igazolni.

(6) *  A tartalmi vagy formai szempontból súlyosan hiányos pályázatokat a pályázatértékelésből ki kell zárni, a hiányosan benyújtott pályázatok benyújtóját - határidő megjelölésével - hiánypótlásra kell kötelezni. A hiánypótlást követően a pályázatot ismételten el kell bírálni, a pályázót azonban ezen a jogcímen díjfizetésre kötelezni nem kell.

(7) A támogatási döntésről, a döntést követő 30 napon belül az előkészítő munkacsoport vezetőjének a pályázót tájékoztatni kell.

8. § E rendelet 2001. július 1. napjával lép hatályba.

dr. Toller László s. k. dr. Papp Judit s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére