Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. (X. 10.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3)-(4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében, 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1) *  A rendelet hatálya a Pécsi Polgármesteri Hivatalában és a Pécsi Közterület-felügyeletnél és a Pécsi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőkre, ügykezelőkre - a továbbiakban köztisztviselőkre - és a 8., 10. § vonatkozásában a nyugállományú köztisztviselőkre terjed ki.

(2) A rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre időarányosan kell alkalmazni.

(3) A rendelet hatálya a 4-6. §, 8. §, 9. § vonatkozásában a polgármesterre és az alpolgármesterekre is kiterjed.

II. Fejezet

Munkaköri elnevezések, vezetői kör, az illetménnyel összefüggő egyes rendelkezések

2. § (1) *  A hivatali szervezet belső tagozódásának megfelelően a vezetői körön belül

- főosztályvezető

- kabinetvezető

- főosztályvezető-helyettes

- osztályvezető

- okmányiroda vezető

- főépítész

- csoportvezető

- területi szociális központ vezető

munkaköri elnevezés használható.

(2) *  Az (1) bekezdésben felsorolt vezetők a Kttv. 37. § (1) bekezdése, 87. §-a, 98. § (5) bekezdése, 101. § (5) bekezdése, 118. § (8) bekezdése, 129. §-a és 236. § (4) bekezdés b) pontja alkalmazásában vezetői munkakört betöltő köztisztviselőnek minősülnek.

(3) *  Az (1) bekezdésben felsorolt vezetői megbízású köztisztviselők alapilletményét a Kttv. 139. §-ában foglaltak figyelembevételével kell megállapítani azzal, hogy a

főosztályvezető
főosztályvezető-helyettes főosztályvezető-helyettesi
kabinetvezető
osztályvezető
főépítész
közterületfelügyelet-vezető osztályvezetői
csoportvezető
szociális központ vezető
referatúra vezető
szintnek felel meg.

3. § (1) *  A Kttv. 234. § (3)-(4) bekezdése alapján a felsőfokú és a középiskolai végzettségű köztisztviselők tárgyévi illetménykiegészítését az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében állapítja meg.

A 2. § (1) bekezdésében meghatározott vezetői kör illetménypótlékra jogosult, melynek mértéke főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető esetében alapilletményének 15%-a, osztályvezetői szintnek megfelelő vezető esetében alapilletményének 10%-a.

(2) A hivatali munkával kapcsolatban rendszeresen saját gépjárművét használó köztisztviselő - a munkáltatóval kötött külön megállapodás szerint - havi költségtérítésben részesíthető, melynek mértéke az illetményalap 40%-át nem haladhatja meg.

III. Fejezet

Szociális, jóléti, kulturális egészségügyi, kegyeleti juttatások és támogatások

4. § *  A köztisztviselő a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatában rögzítettek szerint lakásépítési, vásárlási támogatásban részesíthető.

5. § *  A köztisztviselő kérelmére - indokolt esetben - az egyéb munkáltatói jogokat gyakorló javaslatára és a munkáltató engedélyével, a Költségvetési és Közgazdasági Főosztály vezetőjének ellenjegyzésével a mindenkori minimálbér ötszörösének megfelelő összegű hat havi törlesztéssel visszatérítendő - kamatmentes - illetményelőleg adható.

6. § A köztisztviselő - a hivatali munkában hasznosítható ismeretek megszerzése érdekében - a munkáltatóval kötött megállapodás alapján, képzési, továbbképzési támogatásban és tanulmányi ösztöndíjban részesíthető.

7. § (1) A köztisztviselő hirtelen bekövetkezett, rendkívüli, illetve súlyos helyzetének javítására munkáltatói segélyben részesíthető. A jegyző a főosztályvezető javaslatára - egyedi mérlegeléssel - a kérelmező helyzete alapján dönt a segély megadásáról és annak összegéről.

(2) *  A segélyezés címén felhasználható éves keret az illetményalap hetvenötszöröse. A segélykeret a jegyző döntése alapján átadható a helyi érdekképviseleti szerv részére.

8. § A köztisztviselő halála esetén a temetési költségeket a hivatal viseli, míg a nyugalmazott köztisztviselő esetén a temetési költségekhez az illetményalap 150%-ának megfelelő összegben hozzájárulást ad a temetés költségét viselő hozzátartozó részére.

9. § * 

10. § A rászoruló nyugállományú köztisztviselők pénzbeni és természetbeni támogatására az illetményalap harmincszorosával kell fedezetet biztosítani.

11. § (1) *  A köztisztviselő a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalban és a Pécsi Közterület-felügyeletnél és a Pécsi Közterület-felügyeletnél, illetve a jogelőd szervezeteknél folyamatosan eltöltött 15, 20, 25, 30, 35 és 40. évi szolgálat után törzsgárda oklevélre jogosult, amely az említett idő betöltésének évében esedékes.

(2) A törzsgárda oklevélhez

a) 15 és 20 évi hivatali jogviszony esetén 2 havi

b) 25 és 30 évi hivatali jogviszony esetén 4 havi

c) 35 és 40 évi hivatali jogviszony esetén 6 havi

illetménynek megfelelő összeg jár.

(3) Nyugdíjazás esetén ki kell fizetni a tárgyévben esedékes összeget.

12. § A jegyző a polgármesterrel és az érdekképviselettel egyeztetetten a köztisztviselők napján - július 1. - a kiemelkedő munkát végző, a munkahelyi közösséget odaadóan szolgáló köztisztviselő részére emléklapot ad át. Évente legfeljebb húsz emléklap adható, mellyel 2 havi illetménynek megfelelő összeg jár.

12/A. § * 

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § (1) A rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakat 2001. július 1-jétől kell alkalmazni.

(2) *  A rendelet III. fejezetében meghatározott juttatások feltételeit, mértékét, az ellátás, elszámolás rendjét, valamint az esetleges visszatérítés szabályait - a Kttv.-ben foglaltakkal összhangban - a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

(3) Ha a rendelet a munkáltató részére valamely kedvezmény biztosítása érdekében mérlegelési jogkört tesz lehetővé a köztisztviselővel kapcsolatban, a konkrét ügy elbírálásakor ki kell kérni az érdekképviseleti szerv véleményét.

(4) Ez a rendelet 2001. november 1-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg a köztisztviselők jogállásáról szóló 1993. évi 7. sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(5) * 

dr. Toller László s.k. dr. Papp Judit s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére