Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 66/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a közműnyilvántartásról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges hatósági nyilvántartások létesítésének és működésének feltételeiről szóló 241/1997. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 5. § (5) bekezdése alapján a közműnyilvántartás rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § A rendelet célja: Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a már kiépült, valamint a jövőben létesítendő jelentős értéket képviselő közművezetékek és azokat magába foglaló közterületek megóvása érdekében egységes, szakszerű és naprakész közműnyilvántartás létrehozása és folyamatos vezetése.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed azon jogi és magánszemélyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek

a) a rájuk vonatkozó jogszabályokban rögzített szakmai előírások és követelmények szerint belterületi közműnyilvántartást kötelesek vezetni,

b) a rendelet 7. §-ában megjelölt építési munkák építtetői,

c) a jelen rendelet alapján a közműnyilvántartás adatszolgáltatását igénybe veszik.

Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

(1) Központi közműnyilvántartás: a közműszolgáltató(k) által szolgáltatott szakági hálózatok adatainak 1:500 méretarányú közmű-alaptérképen egyesített naprakész adatállománya

(2) Szakági közműnyilvántartás: a közműszolgáltató(k) szakági hálózatának elemeit tartalmazó 1:500 méretarányú közmű-alaptérképre feldolgozott és naprakészen vezetett adatállománya.

(3) Közművezetékek:

a) az erősáramú vezetékek

b) a gyengeáramú vezetékek (távközlési, távjelzés)

c) a vízellátási vezetékek

d) a szennyvíz és a csapadékvíz elvezetés vezetékei (csatornák)

e) a gázellátási vezetékek

f) a távközlési hálózat vezetékei

g) a kőolaj és kőolajtermék szállítási vezetékei

h) a távhőellátási vezetékek

i) az egyéb termékeket szállító vezetékek

j) az egyéb célú közmű jellegű hálózat (pl.: közúti jelzőlámparendszer vezetékei, vezetékes közösségi antennarendszer, alagcsövek stb.)fogalomkörébe (szakágába) tartozó föld alatti, földfelszíni, illetve föld feletti vezetékek tartozékaikkal.

(4) Közművezetékek tartozékai:

a) a vezeték műtárgyai (aknák, védőcsövek, oszlopok, alagutak, csatornák stb.)

b) az erősáramú és távközlési vezeték kivételével a vezeték szerelvényei (tolózárak, elzárók, szellőzők, stb.).

II. fejezet

A központi közműnyilvántartás vezetése

4. § A központi közműnyilvántartást az Egységes Országos Térképrendszerben (EOTR) készült földmérési alaptérkép felhasználásával kell létrehozni és vezetni.

5. § (1) *  A központi közműnyilvántartást az Önkormányzat Közgyűlése által kijelölt központi közműnyilvántartó, a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Főosztálya vezeti.

(2) A (3) bekezdés a), b) és c). pontjaiban meghatározott adatfeldolgozással az erre jogosult gazdasági társaság is megbízható.

(3) A központi közműnyilvántartó az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében:

a) országosan egységes rendszerben és módszerrel rögzíti a 3. §-ban meghatározott - meglévő és kialakításra kerülő - közművezetékek és tartozékaik térbeli elhelyezkedését és fontosabb műszaki adatait,

b) gondoskodik a közművekben bekövetkezett adatváltozások rendszeres és naprakész vezetéséről, ezen belül a közműnyilvántartás részeként folyamatosan vezeti:

ba) a közműalap-térképet és az átnézeti alaptérképeket,

bb) a közműtérkép eredeti példányait,

bc) a közműtérképek mellékleteit (nyilvántartói dokumentumok), valamint

bd) működteti és folyamatosan vezeti az analóg és számítógépes nyilvántartás központi rendszerét,

c) a közműnyilvántartásból a közművek tekintetében adatokat szolgáltat,

d) a szakági nyilvántartások vezetéséhez biztosítja az aktuális közmű-alaptérképet.

III. fejezet

Szakági adatszolgáltatás a központi közműnyilvántartás részére

6. § (1) A közterületen elhelyezkedő, valamint szolgalmi jog alapján idegen területen átvezetett - és saját szakágába tartozó - közművezetéket a szakági közműnyilvántartó köteles nyilvántartani a rá vonatkozó ágazati szabályok szerint.

(2) A közmű-szakágak nyilvántartásában különösen az alábbi adatokat kell feltüntetni:

a) a vezetékek jellemző műszaki adatait,

b) a vezetékszakaszok határpontjait (anyaga, mérete és méret/átmérő/ változása),

c) a vezeték jellegét (működő, üzemelő, üzemen kívül helyezett),

d) a vezetékszakaszok hosszát,

e) a vezeték és műtárgyaik szerelvények jellemző pontjainak vízszintes értelmű egyszeri bemérési adatait,

f) a vezeték és műtárgyaik magassági adatait (Balti alapszintre vonatkoztatva),

g) a közműalagutak és védőcsatornák esetén azok méretét, anyagát, az aknák lejáróhelyeit, a fenékszint magassági adatait az f) pontban foglaltaknak megfelelően.

(3) A távközlési szakági nyilvántartást a liberalizált távközlési piacra tekintettel speciális szabályok szerint kell kialakítani, annak központi közműnyilvántartásba való átvezetése az alépítményre vonatkozóan teljes körűen, a távközlési vezetékek vonatkozásában az ágazati szinten meghatározott mértékben kell biztosítani.

(4) A szakági közműnyilvántartó a közművezetékben bekövetkezett és a nyilvántartást érintő változás esetén a nyilvántartás vezetéséhez szükséges térbeli és szakági adatokat az utolsó bemérés napjától számított 30 napon belül köteles a központi közműnyilvántartónak szolgáltatni, így különösen:

a) a szakági részletes helyszínrajzokat,

b) a szakági áttekintő helyszínrajzokat,

c) az üzemeltetett közművek vezetékeinek műszaki adatait,

d) a változások átvezetéséhez a közmű-alaptérkép közmű jellegű (a közmű-alaptérképhez viszonyított) tartalmában bekövetkezett változásokat (pl.: burkolatok, szegélyek, élő fák, oszlopok stb. változásaira vonatkozó bemérési adatokat).

(5) *  Az adatszolgáltatás hagyományos papíralapú térképek és szöveges adatok, illetve a technikai feltételek megteremtését követően ITR vagy DXF formátumú digitális adatainak megadásával elektronikus adatszolgáltatással történik.

IV. fejezet

A központi közműnyilvántartás igénybevétele

7. § (1) A közterületek védelme érdekében a tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemhez kötelező a központi közműnyilvántartó adatszolgáltatásainak igénybevétele az alábbi esetekben:

a) utak, járdák, terek és más közterületek építésénél,

b) közúti létesítmények tervezésénél, módosításánál,

c) közterületen történő bontási munkálatok esetén - a sürgős hibaelhárítás kivételével -, valamint

d) minden olyan közterületi, illetve magánépítkezés tervezésénél, mely közterületet is érintő közműcsatlakozással jár.

(2) Az építési engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az építtető köteles az érintett szakági közműnyilvántartó nyilatkozatát csatolni:

a) közterületről történő közműbekötést igénylő építési munkák,

b) közterület felbontása,

c) közterületet érintő telekalakítás,

d) közterületen történő burkolatbontás esetén.

(3) A nyilatkozat a kiadás keltétől számított 30 napnál régebbi nem lehet.

(4) A szakági közműnyilatkozathoz csatolt közműtérkép hiteles másolata nem helyettesíti a megvalósulási térkép elkészítéséhez szükséges közhiteles ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot.

V. fejezet

Az adatszolgáltatás költsége

8. § (1) *  A központi közműnyilvántartó a közműnyilvántartásból való adatszolgáltatás esetén a másolat és elektronikus másolatkészítésének készítésének közvetlen költségeit a kérelmezőre áthárítja. Az adatszolgáltatás hitelességét a térképmásolatra a közműnyilvántartó által elhelyezett és alábbi szövegezéssel ellátott bélyegzőlenyomat igazolja:

„Az adatszolgáltatás a központi közműnyilvántartás ......év.......hó.....napján hatályos adatait tartalmazza, a szakági közműnyilatkozatot nem helyettesíti.”

(2) Költségmentes az adatszolgáltatás:

a) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által alapított intézmények (költségvetési szervek) részére,

b) az önkormányzat részére szerződés alapján végzett munkákhoz, beleértve az önkormányzat által szervezett és lebonyolított önkormányzati hozzájárulással megvalósuló lakossági út, járda és közműfejlesztéseket,

c) tűz, kárelhárítás vagy katasztrófa helyzet megelőzése vagy elhárítása érdekében,

d) az önkormányzattal a térinformatikai együttműködési megállapodást aláíró és azt betartó szakági nyilvántartók (felek) számára,

(3) Költségmentes a nyilvántartásba történő betekintés valamint a 60 napnál nem régebben kiadott másolatoknak, kivonatoknak a nyilvántartással történő egyeztetése.

VI. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

9. § A szakági közműnyilvántartó a központi közműnyilvántartó részére a valóságnak megfelelő adatokat köteles szolgáltatni. Ha a központi közműnyilvántartó tudomást szerez arról, hogy az adatszolgáltatás hiányos, ennek megszüntetésére a szakági közműnyilvántartót felhívja.

10. § E rendelet 2003. év január 1. napján lép hatályba.

Dr. Toller László sk. Dr. Papp Judit sk.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére