Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III. 7.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § *  (1) *  A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Ktd. 11. §-ában meghatározott azon kibocsátóra terjed ki, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót is - alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

(2) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó engedély kiadásáról a jogkör gyakorlója értesíti az önkormányzati adóhatóságot az engedély egy példányának megküldésével.

Adatszolgáltatási kötelezettség és eljárási szabályok

2. § (1) *  A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente a tárgyévet követő év március 31. napjáig az önkormányzati adóhatóságnál tesz bevallást.

(2) *  A kibocsátó a talajterhelési díjjal kapcsolatos bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségeinek az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon tesz eleget.

(3) *  A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatokat szolgáltat a tárgyévet követő év január 31. napjáig a kibocsátók vízfogyasztásáról (korrigálva az adatot a locsolási célra felhasznált, mért ivóvízmennyiség mértékével). Az adatszolgáltatás a kibocsátók azonosításához szükséges adatokra, valamint a Ktd. 12. § (2) bekezdésében meghatározottakra terjed ki.

(4) *  A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatokat szolgáltat a tárgyévet követő év január 31. napjáig a közszolgáltató által elszállított szennyvíz mennyiségéről. Az adatszolgáltatás a kibocsátók azonosításához szükséges adatokra, valamint a Ktd. 14. §-ban meghatározottakra terjed ki.

(5) *  Azon kibocsátók esetében, akiknél az ingatlant nem kötötték rá a közműves hálózatra vagy a vételezés nem mérőórával történik, a tárgyévi vízfogyasztást a közüzemi vízműről szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 1996. évi 38. sz. önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott módon átalányként kell megállapítani.

(6) *  A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjmentességben részesülő személyekről az önkormányzati adóhatóság vezet nyilvántartást.

(7) *  Az önkormányzati adóhatóság a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét a Ktd. 12. § (3) bekezdése, a fizetés módját az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) rendelkezései alapján határozatban állapítja meg.

(8) *  A Ktd. 21/A. § (2) bekezdés alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátó a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-00336255-00000282 számú talajterhelési díj beszedési számlája javára köteles befizetni. A befizetett díj az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételét képezi.

Díjmentesség

3. § (1) A talajterhelési díj megfizetése alól - szociális körülményeik miatt - mentesek (a kibocsátó erre vonatkozó kérelme alapján):

a) *  a közös háztartásban élők, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át,

b) *  egyedülálló kibocsátó havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át,

c) *  az a tárgyév első napján egyedül élő 70 év feletti kibocsátó, akinek a tárgyévet megelőző évben szerzett összes nettó jövedelme alapján számított havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,

d) * 

(2) *  A rendeletben biztosított díjmentesség iránti kérelmet - a bevallással együtt - a tárgyévet követő március 31. napjáig az önkormányzati adóhatósághoz lehet benyújtani. A mentesség feltételeinek meglétét az igényjogosult adatokkal köteles alátámasztani. A díjmentességről a hatóság határozattal dönt.

(3) *  Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt - a rákötés évében.

(4) *  Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, akinek a közszolgáltató által igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 120 m3-t.

(5) *  Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó a közszolgáltató által igazolt, külön mérő órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon és tűzi vízmérőn keletkezett vízfogyasztása után.

(6) *  Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó, ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, és ezt a közszolgáltató igazolja.

(7) *  Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó az igazoltan technológiai célú, külön mérőórával mért vízfogyasztása után.

Díjkedvezmény * 

3/A. § *  (1) * 

(2) * 

Értelmező rendelkezések

4. § *  E rendelet alkalmazásában:

1. Kibocsátó: az a környezethasználó [1995. évi LIII. tv. 2. § (2) bekezdése] természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.

2. Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi (elhelyezésénél és műszaki kialakításánál fogva), hogy a kibocsátó ingatlanát rácsatlakoztassa.

3. Közszolgáltató: a közüzemi ellátást alapellátásként végző szervezetek közül a melegvíz-, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást nyújtók, valamint Pécs város belterületére a települési folyékony hulladék begyűjtésére és elszállítására irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására kiválasztott és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával közszolgáltatás végzésére közszolgáltatási szerződést kötött gazdálkodó szervezet.

4. Jövedelem: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdés a.) meghatározottak.

5. Család: az egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók.

6. *  Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban él.

7. Háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek.

8. *  Kerti csap: a közszolgáltató által igazoltan, kizárólag locsolási célra létesített, külön mérőórával (főmérő vagy almérő) mért kültéri vízvételező hely.

9. Technológiai célú vízfelhasználás: az a vízmennyiség, amely a kibocsátó által engedéllyel végzett termelő tevékenysége során veszteség nélkül az előállított termék részévé válik.

10. * 

Vegyes és átmeneti rendelkezések

5. § (1) * 

(2) * 

(3) *  A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd.-ben, valamint az Air.-ban foglaltak irányadóak.

(4) Abban a kérdésben, hogy adott ingatlan rendelkezésére áll-e a közcsatorna - vitás esetben - a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának állásfoglalását kell figyelembe venni.

Hatálybalépés

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Toller László s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 6/2005. (III. 7.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére