Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2005. (IV. 15.) önkormányzati rendelete

a lakbértámogatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, a lakások és helyiségek bérbevételére valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 34. § (4) bekezdésében, valamint a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakás bérbevételi kérelemmel rendelkező szociálisan rászoruló polgárok lakhatási körülményeinek megkönnyítésére, az önálló lakás megszerzésének elősegítésére az alábbi rendeletet alkotja.

A kérelemhez való jogosultság

1. § (1) Lakbértámogatást (továbbiakban: támogatás) igényelhet az önkormányzattól az a nem önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő bérlakás bérlője (továbbiakban: bérlő) aki a helyi lakbér-támogatási kérelem (továbbiakban: kérelem) benyújtását megelőzően legalább egy éves érvényes szociális bérlakásra vonatkozó lakás bérbevételi kérelemmel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatásra nyújthat be pályázatot az önkormányzathoz a háztartásában gyermeke(ke)t eltartó bérlő, amennyiben az alábbi feltételek együttesen fennállnak:

a) A bérelt lakás alapterülete nem haladhatja meg a:

- 35 m²-t ha a háztartásban egy személy lakik,

- 45 m²-t ha a háztartásban két személy lakik,

- 55 m²-t ha a háztartásban három személy lakik,

- 65 m²-t ha a háztartásban négy személy lakik,

- ha négy személynél több lakik a háztartásban, a lakásnagyság 65 m²és minden további személy után 5-5 m².

b) és család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 25%-át meghaladja.

c) és a család vagyonának értéke együtt számítva nem haladja meg a sajátjogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenötszörösét, külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének huszonötszörösét.

(3) E rendelet alkalmazásában vagyonnak számít a hasznosítható ingatlan, jármű, gépi meghajtású termelő és munkaeszköz, vagyoni értékű jog.

(4) Nem jogosult a támogatásra, és a már felvett támogatás egyösszegű visszafizetésére köteles az, aki a kérelme elbírálásához valótlan adatokat közöl és ezzel az Önkormányzatot megtéveszti, vagy tévedésben tartja.

(5) Nem jogosult a támogatásra az, aki 2002. január 1.-ét követően birtoksértő magatartással költözött önkormányzati tulajdonú lakásba vagy az előző lakására vonatkozó bérleti szerződését a bérbeadó az 1993. évi LXXVIII. törvény (lakástörvény) 24-25. §-ában foglaltak alapján mondta fel.

(6) Nem jogosult a támogatásra az, aki korábban önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérlője vagy használója volt és bérleti díj ill. közüzemi díj hátralékait nem fizette meg.

(7) Nem jogosult a támogatásra az aki a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozójával kötött bérleti szerződés alapján igényel támogatást.

A támogatás mértéke

2. § (1) A támogatás a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben meghatározott központi támogatásból és a helyi lakbértámogatásból áll, amelyet minden évben a közgyűlés határozatban állapít meg.

(2) A támogatás alapösszege a központi támogatással azonos mértékű, amely kiegészül a közös háztartásban élő kiskorú gyermek/ek után gyermekenként további havi 3.000,- Ft/hó helyi támogatással, de a gyermekek után összesen legfeljebb 9.000,- Ft/hó

(3) A támogatás legfeljebb egy éves időtartamra adható, egy év eltelte után a kérelem ismételten előterjeszthető.

A kérelem benyújtása és elbírálása

3. § *  (1) *  A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Népjóléti, Sport és Lakás Referatúrájához kell benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon. A kérelmek benyújtási határidejét a Népjóléti és Sport Bizottság évente állapítja meg.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a lakásbérleti szerződés egy eredeti példányát,

b) a bérelt lakás 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatát,

c) a kérelmező, valamint a vele együttlakó, jövedelemmel rendelkező személyek jövedelemigazolását,

d) a bérbeadó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy az önkormányzat a támogatás elnyerése esetén a bérleti szerződésről és a bérbeadó adóazonosító adatairól tájékoztatja az állami adóhatóság területileg illetékes igazgatóságát.

(3) A kérelmező jogosultságát a Polgármesteri Hivatal a kérelem elbírálása előtt helyszíni környezettanulmánnyal ellenőrzi, amely kiterjed a kérelmező életvitele és a rászorultsága közötti okozati összefüggésre is.

(4) *  A kérelmek elbírálásáról a Népjóléti és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) határozattal dönt.

(5) A támogatás iránti kérelmek elbírálásakor a Bizottság a pályázatokat az alábbiak szerint sorolja:

- az önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérbevételi kérelem benyújtásának ideje,

- a kiskorú gyermek, illetve eltartásra, gondozásra szoruló együttlakó személyek száma

- családtagjaikat egyedül eltartók,

- tartós betegségben szenvedők, vagy csökkent munkaképességűek.

(6) A támogatás a Bizottság döntését követő hónap első napjától jár.

(7) A támogatást az önkormányzat a bérbeadó részére folyósítja, havonta egyenlő részletekben a bérbeadóval és a bérlővel kötött támogatási szerződés alapján.

4. § (1) A támogatás jogosultja a Polgármesteri Hivatalnak 8 napon belül köteles bejelenteni a jogosultsági feltételekben és a lakásbérleti jogviszonyában bekövetkezett változásokat, így különösen:

a) a bérleti jogviszony bármely fél részéről történő felmondását,

b) a bérleti jogviszony bármely módón történő megszűnését,

c) család létszámában bekövetkező változást,

d) a jövedelmi viszonyokban bekövetkezett változást.

(2) A támogatás jogtalan igénybevétele esetén:

- a bérbe adó köteles az igénybe vett támogatást a Ptk. 232. §-ban meghatározott alapkamattal növelten egy összegben visszatéríteni, továbbá

- a bérlő újabb támogatási kérelmet 5 évig nem nyújthat be,

- a bérlő lakás bérbevételi kérelmének megszüntetését vonja maga után.

5. § Ezen rendelet 2005. május 1-én lép hatályba.

Ezen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése napjától kell alkalmazni.

Horváth Zoltán Dr. Papp Judit
alpolgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére