Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a Földrajzi nevek megállapításáról, karbantartásáról és a házszám keletkezéséről és megállapításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1992. évi LXVI. törvénynek a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról (a továbbiakban: Tv.), és a törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.), valamint a magyarországi hivatalos földrajzi neveiről szóló 71/1989. (VII. 4.) MT rendelet (a továbbiakban: MT) rendelkezéseire figyelemmel, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településrész nevek, a közterület nevek megállapításáról, a lakcím keletkezéséről és megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja.

Rendelet célja, hatálya

1. § (1) E rendelet célja, hogy Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közterület- és településrész-neveinek (a továbbiakban földrajzi név) megállapítása, karbantartása, megváltoztatása, nyilvántartása, alkalmazása, valamint a címnyilvántartás készítése, karbantartása, használata és adatszolgáltatása területén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak és feltételeinek meghatározásával azok egységes szakmai követelmények szerint legyenek kielégíthetők.

(2) A rendelet hatálya alá tartoznak

a) a Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok, bevándorolt, letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyek, továbbá jogi személyek,

b) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartózkodási engedéllyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes tagállam állampolgárai.

(3) A rendelet hatálya kiterjed:

a) A földrajzi nevek megállapításának és megváltoztatásának rendjére,

b) Az ingatlan-nyilvántartásban magánút megnevezésű közlekedési célú területekre, melyek a közforgalom előtt megnyitottak,

c) A házszám keletkezésével, karbantartásával kapcsolatos eljárásra.

(4) *  A rendelet hatálya nem terjed ki a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 2. § (3) bekezdés a)-h) pontjai szerinti földrajzi nevek megállapításának és megváltoztatásának rendjére.

(5) *  A Korm. rend. 2. § (3) bekezdés a)-h) pontjában meghatározott földrajzi nevek megállapításáról és megváltoztatásáról a Közgyűlés véleményt alkot.

Értelmező rendelkezések

2. § A rendelet alkalmazása szempontjából:

a) földrajzi név:

aa) *  helységnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdés h) pontja szerinti fogalom,

ab) *  településrésznév: a Rendelet 2. § (3) bekezdés i) pontja szerinti fogalom,

ac) *  közterületnév: a Rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontja szerinti fogalom.

ad) *  Magánút: minden olyan természetes, vagy jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában álló ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban közforgalom előtt megnyitott magánút megnevezéssel van nyilvántartva.

b) *  Cím: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KCR rendelet) 1. § 2. pontja szerinti fogalom.

c) * 

d) * 

e) *  Házszám: a KCR rendelet 1. § 7. pontja szerinti fogalom.

Földrajzi név megállapítása, megváltoztatása

3. § (1) A városban a településrészt, a közterületet, a közlekedési területet és a közforgalom előtt megnyitott magánutat el kell nevezni.

(2) *  A közforgalom előtt megnyitott magánút a magánút tulajdonosának erre irányuló kezdeményezésére és egyetértésével nevezhető el. A tulajdonos kérelmére elnevezett magánutat a 6. § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás szerint, de attól elkülönítve kell nyilvántartani.

(3) *  A földrajzi nevek megállapításáról, illetve megváltoztatásáról a Kulturális Bizottság javaslata alapján a Közgyűlés rendelettel dönt.

(4) A megszűnt közterület nevét a helyi címnyilvántartásban továbbra is szerepeltetni kell, jelölve a megszűnés okát.

(5) Az új földrajzi nevet az ingatlan kialakítását, illetve közterületként való bejegyzését követő 90 napon belül meg kell állapítani. A 90 napos határidőt a kialakítási, illetve a bejegyzést megállapító határozat jogerőre emelkedésétől kezdve kell számítani.

4. § (1) Földrajzi név megállapítását, vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a közgyűlés bármely bizottsága,

b) önkormányzati képviselő,

c) Pécs város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező pécsi polgár,

d) a magánút tulajdonosa,

e) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,

f) bármely természetes és jogi személy.

(2) A földrajzi név megállapítása, vagy megváltoztatása előtt az önkormányzati képviselők útján vagy médiában közzétett felhívással meg kell ismerni az érintett terület lakosságának véleményét. A lakosság javaslatait a lehetőséghez képest figyelembe kell venni.

(3) A földrajzi név megállapítása és megváltoztatása során figyelembe kell venni a kialakult élő névhasználatot, a történelmi hagyományokat, a helytörténeti kutatások eredményeit, a nemzetiségi és etnikai viszonyokat, a nyelvi, nyelvhelyességi követelményeket.

(4) Közterületet személyről, illetve olyan fogalomról, élőlényről, más földrajzi névről vagy tárgyról lehet elnevezni, amelynek neve lehetőleg rövid és közérthető.

(5) A földrajzi nevekben a doktori cím, tudományos fokozatra, rangra, foglalkozásra, beosztásra utalás akkor sem használható, ha a névadó személy egyébként e címmel rendelkezett.

5. § (1) A földrajzi név megváltoztatására akkor kerülhet sor, ha:

a) az azonos nevű hangzások zavart keltőek, a pontos tájékozódást megnehezítik,

b) a névhasználatban kimutatható változás következett be,

c) a névvel jelölt terület vagy létesítmény megszűnt, vagy megváltozott,

d) a névhasználat, illetőleg az elnevezés a közérdek szempontjából nem megfelelő,

e) az új név adása kiemelkedő személy emlékének megörökítését szolgálja.

f) a közterület jellegének változása azt megkívánja.

(2) *  Élő személyről földrajzi nevek nem nevezhetők el. Elhunyt személyről 10 évvel a halála után nevezhető el földrajzi név.

(3) A földrajzi név előtagjaként a természetes személy családi és utónevét kell megállapítani, kivéve, ha a névadó családi nevéről is közismert és személye ezáltal nem téveszthető össze.

(4) Földrajzi név elnevezéssel emléket állítani olyan elsősorban magyar nemzetiségű személynek lehet:

a) akinek tevékenysége a közjót, a nemzet szellemi és anyagi gyarapodását példaértékűen szolgálta és személye közmegbecsülést élvez,

b) aki a tudomány, a művelődés, a sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett és alkotott,

c) aki a város életében, történelmében jelentősen hozzájárult annak fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez.

(5) Földrajzi név adható, olyan nem magyar nemzetiségű személyről is, akinek életműve az emberiség egyetemes értékeit gyarapította.

(6) Amennyiben a közterület, a fejlesztések eredményeképpen a már kialakultnál több önálló földrészletre tagozódik, és ezért az egységes közterület megszűnik, a keletkezett közterületi földrészeket 90 napon belül kell elnevezni.

6. § (1) *  A rendelet 3. § (3) bekezdése szerint megállapított földrajzi nevekről a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály Műszaki Osztály Címnyilvántartási Csoportja (a továbbiakban Főosztály) helyi közterületjegyzék elnevezéssel, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:

a) a közterület nevét és jellegét,

b) a földrajzi nevek megállapításáról, megváltoztatásáról, illetve megszűnéséről alkotott rendelet számát,

c) a megváltoztatott földrajzi nevek tekintetében azok korábbi ismert elnevezéseivel kapcsolatos adatokat kronológiai sorrendben,

d) a földrajzi neveket és a földrajzi névvel lefedett földrészletek helyrajzi számait.

(2) A közterületjegyzék nyilvános, adattartalmába bárki betekinthet, abból másolatot igényelhet.

(3) * 

(4) * 

(5) A földrajzi neveknek a Pécsi Körzeti Földhivatalnál vezetett földmérési alaptérképen történő ábrázolásáról, illetve a változások átvezetéséről a Főosztály gondoskodik.

7. § (1) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a rendelet 2. § ac) pontjában jelzett közterületeket névtáblával kell jelölni.

(2) A névtáblán fel kell tüntetni a közterület nevét, az utca elejétől a végéig (útkereszteződéstől útkereszteződésig) a tömbsarkos házszámokat, valamint jelölni kell a számozás irányát.

(3) A névtáblát az utca mindkét oldalán és mindkét végén kell elhelyezni.

(4) A névtáblát az épületen vagy egyéb a közúti és gyalogosforgalmat nem veszélyeztető módon kell elhelyezni. A névtábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat az ingatlan tulajdonosa, használója tűrni köteles.

(5) A közterült nevének megváltoztatása estén a korábbi névtáblát, a tájékozódás zavartalansága érdekében, piros színnel átlós irányban áthúzva, az új névtábla kihelyezésétől számított két évig meg kell tartani.

(6) *  A névtábla kihelyezése során az országosan védett épületek és műemlék jellegű területek esetében a Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló 5/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelete hatálya alá tartozó építészeti örökség elemeinek esetében Pécs Megyei Jogú Város főépítészének véleményét ki kell kérni.

(7) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti áthelyezéséről, pótlásáról, a közterületek és közutak kezelője gondoskodik.

(8) A névtábla megrongálása, beszennyezése, szövegének megváltoztatása vagy olvashatatlanná tétele, illetőleg engedély nélküli eltávolítása tilos.

Házszám keletkezése, karbantartása

8. § (1) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén valamennyi ingatlant címmel kell ellátni.

(2) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok növekedése lehetőleg a város centrumától kifelé haladó irányt kövesse és az utca bal oldalán a páratlan, jobb oldalán a páros számok legyenek. Tér esetén az óramutató járásával megegyező irányban kell a folyamatos számozást elvégezni.

(3) Az ingatlanok számozására az arab számozás használható. Kiegészítő jelzésként ugyanezen számok alátörései vagy a magyar ABC ékezet nélküli betűi használhatóak.

(4) *  A házszámok megállapításával összefüggő önkormányzati hatósági hatáskör gyakorlását a Közgyűlés a jegyzőre ruházza át.

A házszámok megállapításával összefüggő önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések végrehajtását a jegyző foganatosítja.

(5) *  A házszámok megállapítása iránti eljárás hivatalból a címkezelési szerv megkeresése vagy az eljárás lefolytatására okot adó körülmény eljáró hatóság tudomására jutása alapján, továbbá a házszám megállapításban érdekelt ügyfél kérelmére indulhat. A kérelem írásban és szóban is előterjeszthető. A szóbeli bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(6) *  A házszámok megállapítása iránti eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Házszám

9. § (1) Az ingatlan tulajdonosa, amennyiben azon épület található, köteles a lakcím alapján a házszámot a közterületről jól látható helyen, lehetőleg az épület közterület felé néző oldalán, - sarok telek esetében az ingatlan bejárat felőli részén - elhelyezni.

(2) Az (1) bekezdés szerint a telekhez tartozó több főépület megléte vagy elhelyezése esetén valamennyi épületen a házszámon túl fel kell tüntetni az épület alszámát vagy betűjelét is. Társasházak esetén a házszámot lépcsőházanként a bejárat felőli oldalon kell feltüntetni.

(3) A házszámtábla elkészítése, kihelyezése és karbantartása, illetve pótlása az ingatlan tulajdonosának, tulajdonosainak kötelessége.

(4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettséget

a) új építmények esetében a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül,

b) *  lakcímváltozásnál az új lakcímkártya kiadásától számított 30 napon belül,

c) *  házszámtábla pótlását haladéktalanul, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül végre kell hajtani.

Egyéb rendelkezések

10. § * 

11. § A rendelet 6. § (1) bekezdése szerint megállapított földrajzi nevekről vezetett közterületjegyzéket a rendelet melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

12. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a közterületek, településrészek elnevezéséről, művészeti alkotások elhelyezéséről szóló 1991. évi 29. számú önkormányzati rendelet 1-16. §-a, valamint 21. §-a hatályát veszti.

13. § *  (1) E rendelet mellékletének a földrajzi nevek megállapításáról, karbantartásáról és a házszám keletkezéséről és megállapításáról szóló 23/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rend.) 3. §-ában módosított II. pontja szerinti közterületneveket a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint kell alkalmazni.

(2) A Rend. 3. §-ával megállapított

1. Acél utca

2. Alsóvámház utca

3. Erdei út

4. Ezüst utca

5. Fészek utca

6. Hordós köz

7. Kalász út

8. Kilátó utca

9. Királykerti út

10. Munkád köz

11. Platina utca

12. Postagalamb utca

13. Postavölgyi átjáró út

14. Réz utca

15. Rückeraknai út

17. Sziklavári út

18. Tubesi út

19. Vas utca

új közterületneveket a Rend. hatályba lépésének napjától kell alkalmazni.

(3) A Rend. 3. §-ával

1. Frankel Leo utcáról Pákolitz István utcára
2. Károlyi Mihály utcáról Málics Ottó utcára
3. Marx útról Wass Albert útra
4. Népfront utcáról Ember Kálmán utcára
5. Ságvári Endre utcáról Tétény utcára
6. Kalapács utcáról Bazsarózsa utcára

átnevezett közterületneveket 2012. október 1. napjától kell alkalmazni.

(4) A Rend. 3. §-a szerint megszűnt

1. Pécsbányarendező MÁV pályaudvar

2. Somogyi zártkert

3. Tüdőszanatórium

4. Vasúti őrházak

5. Homoktető

6. Csertető

7. Péter puszta

8. Káponya

9. Szőlőhegy

10. Nagypostavölgy felső

11. Kozári vadászház

12. Keresztkunyhó

13. Málomi szőlőhegy

14. Vasas állomás

15. Nagyárpádi zártkert

16. Külvárosi pályaudvar

17. Kerékhegy

18. Zrínyi puszta

19. Hajmás

közterületnevek a Rend. hatályba lépésétől nem alkalmazhatók.

Dr. Kunszt Márta s. k. Dr. Papp Judit s. k.
alpolgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 23/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez * 

Pécs Megyei Jogú Város
Földrajzi nevei, Közterületjegyzéke

Statisztikai nyilvántartás szerinti tagoltsága, felosztása:

I. Földrajzi nevek

1. Központi belterület

2. Egyéb belterületek

3. Külterületi lakott helyek

2. melléklet a 23/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez * 

II. *  Közterületnevek

B C D F
1. Közterület neve Jellege Városrész Helyrajzi szám
2. 48-AS TÉR
3. A. UTCA
4. ABALIGETI ÚT
5. ÁCS UTCA
6. ACSÁDY IGNÁC UTCA
7. ADY ENDRE UTCA
8. ÁFONYA UTCA
9. ÁG UTCA
10. AGANCS DŰLŐ
11. ÁGOSTON TÉR
12. ÁGOTA UTCA
13. AIDINGER JÁNOS ÚT
14. AJTÓSI DÜRER UTCA
15. AKÁC UTCA
16. AKÁCFA DŰLŐ
17. AKÁCFA-KÖZ
18. AKÁCOS SOR
19. AKNÁSZ UTCA
20. AKÓ DŰLŐ
21. ALAJOS UTCA
22. ALKONY UTCA
23. ALKOTÁS UTCA
24. ALKOTMÁNY UTCA
25. ÁLLOMÁS UTCA
26. ÁLMOS UTCA
27.  *  ARANY-CSAPAT UTCA
28. ALSÓ UTCA
29. ALSÓBALOKÁNY UTCA
30. ALSÓGYÜKÉSI ÚT
31. ALSÓHAVI UTCA
32. ALSÓ-HEGYI DŰLŐ
33. ALSÓMAKÁR DŰLŐ
34. ALSÓ-MALOM UTCA
35. ANDRÁS UTCA
36. ANDRÁS-AKNA
37. ANDRÁSSY ÚT
38. ANGSTER JÓZSEF UTCA
39. ÁNGYÁN JÁNOS UTCA
40. ANIKÓ UTCA
41. ANNA UTCA
42. ANTAL UTCA
43. ANTALMALOM
44. ANTÓNIA UTCA
45. ÁNYOS PÁL UTCA
46. APÁCA UTCA
47. APÁCZAI CSERE JÁNOS KÖRTÉR
48. APAFI UTCA
49. APPONYI ALBERT TÉR
50. ARADI VÉRTANÚK ÚTJA
51. ARANY JÁNOS UTCA
52. ARANYHEGYI DŰLŐ
53. ARÁNYOSI ÚT
54. ARANYOSKÚT TÉR
55. ARANYVESSZŐ UTCA
56. ARASZ UTCA
57. ÁRNYAS LIGET
58. ÁRNYAS ÚT
59. ÁROK DŰLŐ
60. ÁRPA UTCA
61. ÁRPÁD UTCA
62. ÁRPÁDTETŐ
63. ÁRVÁCSKA UTCA
64. ÁSZOK DŰLŐ
65. ASZÚ DŰLŐ
66. ÁTÉRŐ UTCA
67. ATHINAY UTCA
68. ÁTJÁRÓ ÚT
69. ATLÉTA UTCA
70. ÁTLÓS KÖZ
71. ATTILA UTCA
72. AURÓRA UTCA
73. AVAR UTCA
74. B. UTCA
75. BABITS MIHÁLY UTCA
76. BACSÓ BÉLA UTCA
77. BAGOLY DŰLŐ
78. BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA
79. BAJMI DŰLŐ
80. BAJMI KÖZ
81. BAJMI-TETŐ DŰLŐ
82. BAJNOK UTCA
83. BAJOR UTCA
84. BAKTERKERT DŰLŐ
85. BALASSA BÁLINT UTCA
86. BALÁZSMALOM
87. BÁLICS DŰLŐ
88. BÁLICSI ÚT
1. 1-27; 2-20
1. 22-től és 29-től végig
89. BÁLICS-TETŐ DŰLŐ
90. BALTIKA UTCA
91. BÁNKI DONÁT ÚT
92. BÁNOM KÖZ
93. BÁNOMI ÚT
94. BÁNYA UTCA
95. BÁNYÁSZ UTCA
96. BÁNYÁSZ VÉRTANÚK ÚTJA
97. BÁNYAVASÚT UTCA
98. BARACKOS KÖZ
99. BARACKOS ÚT
100. BARACKVIRÁG UTCA
101. BÁRÁNY TETŐ
102. BÁRÁNY ÚT
103. BARANYA UTCA
104. BARANYAVÁR UTCA
105. BARÁT KÖZ
106. BARÁTSÁG UTCA
107. BARÁTÚR UTCA
108. BARÁZDA KÖZ
109. BARÁZDA UTCA
110. BARBAKÁN KERT
111. BARBAKÁN TÉR
112. BARKA UTCA
113. BÁRTFA UTCA
114. BARTÓK BÉLA UTCA
115. BASAMALOM DŰLŐ
116. BASAMALOM ÚT
117. BÁSTYA UTCA
118. BÁTHORY UTCA
119. BATIFEJTŐ UTCA
120. BATSÁNYI UTCA
121. BATTHYÁNY UTCA
122. BÁZIS KÖZ
123. BÁZIS ÚT
124. BÉKE UTCA
125. BÉLA UTCA
126. BENCZE JÓZSEF UTCA
127. BENCZÚR UTCA
128. BENKE DŰLŐ
129. BERCSÉNYI UTCA
130. BEREK SÉTÁNY
131. BEREK UTCA
132. BÉRI BALOGH ÁDÁM UTCA
133. BERKENYÉS UTCA
134. BERZE NAGY JÁNOS UTCA
135. BERZSENYI DÁNIEL UTCA
136. BESENYŐ UTCA
137. BESSENYEI UTCA
138. BETHLEN GÁBOR UTCA
139. BÍBIC DŰLŐ
140. BIHARI JÁNOS UTCA
141. BIMBÓ UTCA
142. BITTNER ALAJOS ÚT
143. BLAHA LUJZA UTCA
144. BÓBITA UTCA
145. BOCSKAI UTCA
146. BOCSKOR DŰLŐ
147. BODORMÁN ÚT
148. BODZÁS KÖZ
149. BOGÁDI ÚT
150. BOGÁNCS DŰLŐ
151. BOGÁR DŰLŐ
152. BOGÁR UTCA
153. BOGLÁRKA UTCA
154. BOJTÁR UTCA
155. BÓKAI JÁNOS UTCA
156. BOKÁLY DŰLŐ
157. BOKOR UTCA
158. BOKRÉTA UTCA
159. BOLDIZSÁR UTCA
160. BOLDOG ÖZSÉB UTCA
161. BOLDOGASSZONY-VÖLGY
162. BOLGÁR KÖZ
163. BOLTÍV KÖZ
164. BOLYAI FARKAS UTCA
165. BOLYGÓ UTCA
166. BOR UTCA
167. BORÁSZ DŰLŐ
168. BORBÁLATELEP
169. BORMÉRŐ DŰLŐ
170. BORNEMISSZA GERGELY UTCA
171. BORÓKA DŰLŐ
172. BOROS UTCA
173. BOROS ISTVÁN UTCA
174. BOROSTYÁN UTCA
175. BORZ DŰLŐ
176. BOSNYÁK UTCA
177. BOSZORKÁNY ÚT
178. BOTOND UTCA
179. BÓZSA ISTVÁN UTCA
180. BÖCK JÁNOS UTCA
181. BRASSÓ UTCA
182. BREUER MARCELL SÉTÁNY
183. BRÓDY SÁNDOR UTCA
184. BUDAI NAGY ANTAL UTCA
185. BUDAI VÁM
186. BUDAY DEZSŐ UTCA
187. BULGÁR UTCA
188. BÚZA TÉR
189. BÚZABERKI DŰLŐ
190. BÚZAKALÁSZ UTCA
191. BÚZAVIRÁG UTCA
192. BUZSÁKI IMRE UTCA
193. BÜKKÖS-TETŐ
194. C. UTCA
195. CASSIAN UTCA
196. CIKK-CAKK UTCA
197. CINCÉR DŰLŐ
198. CINEGE DŰLŐ
199. CINKA PANNA UTCA
200. CINKE DŰLŐ
201. CIRFANDLI UTCA
202. CISZTERCI KÖZ
203. CITROM UTCA
204. CORVIN UTCA
205. CZERÉKVÖLGY
206. CZINDERI UTCA
207. CSABA UTCA
208. CSÁKÁNY UTCA
209. CSALOGÁNY DŰLŐ
210. CSALOGÁNY UTCA
211. CSAP DŰLŐ
212. CSAP KÖZ
213. CSAP UTCA
214. CSAPÓ JÁNOS UTCA
215. CSÁRDA UTCA
216. CSARNOK-KÖZ
217. CSEKEY ISTVÁN UTCA
218. CSEMETE ÁTJÁRÓ
219. CSEND UTCA
220. CSENGŐ UTCA
221. CSERALJA DŰLŐ
222. CSERALJA UTCA
223. CSERBOKROS DŰLŐ
224. CSEREBOGÁR DŰLŐ
225. CSEREBOGÁR KÖZ
226. CSERESZNYÉS KÖZ
227. CSERESZNYÉS ÚT
228. CSERFA KÖZ
229. CSERFA UTCA
230. CSERGE DŰLŐ
231. CSERKÚTI ÚT
232. CSERZŐ KÖZ
233. CSIKOR KÁLMÁN UTCA
234. CSILLAG KÖZ
235. CSILLAG UTCA
236. CSILLAGVIRÁG UTCA
237. CSILLE-KÖZ
238. CSIPERKE UTCA
239. CSIPKE UTCA
240. CSOBOLYÓ DŰLŐ
241. CSÓK ISTVÁN UTCA
242. CSÓKA DŰLŐ
243. CSOKONAI UTCA
244. CSONTOS DŰLŐ
245. CSONTVÁRY UTCA
246. CSORONIKA DŰLŐ
247. CSORTOS GYULA UTCA
248. CSÓSI UTCA
249. CSÖPP UTCA
250. CSURGÓ DŰLŐ
251. CSURGÓ KÖZ
252. CSURGÓ-TETŐ DŰLŐ
253. D. UTCA
254. DAGÁLY UTCA
255. DAMJANICH UTCA
256. DANITZ PUSZTA
257. DANKÓ PISTA UTCA
258. DARÁZS DŰLŐ
259. DÁRDA UTCA
260. DARU DŰLŐ
261. DEÁK FERENC UTCA
262. DEBRECENI MÁRTON UTCA
263. DÉLIBÁB UTCA
264. DEMOKRÁCIA UTCA
265. DENEVÉR DŰLŐ
266. DERÉK-RÉTI ÚT
267. DERKOVITS UTCA
268. DERŰS KÖZ
269. DERŰS UTCA
270. DIÁNA TÉR
271. DIJASNYEREG ÚT
272. DIÓFA UTCA
273. DIÓS DŰLŐ
274. DIÓSI ÚT
275. DISCHKA GYŐZŐ UTCA
276. DITZ-MALOM UTCA
277. DOBÓ ISTVÁN UTCA
278. DOBÓ KATALIN UTCA
279. DOBOGÓ DŰLŐ
280. DOHÁNY UTCA
281. DÓM TÉR
282. DOMB UTCA
283. DOMBAY JÁNOS UTCA
284. DOMINIKA UTCA
285. DOMONKOS UTCA
286. DONÁTUS KÖZ
287. DONÁTUSI ÚT
288. DONGÓ DŰLŐ
289. DÓRA UTCA
290. DÓZSA GYÖRGY UTCA
291. DÖMÖRKAPUI TURIS-TAHÁZ
292. DÖMÖRKAPUI ÚT
293. DUGONICS UTCA
294. DULIMÁN DŰLŐ
295. DZSÁMI UTCA
296. ÉDESANYÁK ÚTJA
297. EDISON UTCA
298. ÉGER KÖZ
299. ÉGERVÖLGY
300. * 
301. ÉGETT-HEGYI ÚT
302. EGRES UTCA
303. EGRESSY UTCA
304. EGYENLŐSÉG KÖZ
305. EGYENLŐSÉG UTCA
306. EGYETEM UTCA
307. ELÁGAZÓ ÚT
308. ÉLES DŰLŐ
309. ELŐD UTCA
310. ENDRE UTCA
311. ENDRESZ GYÖRGY UTCA
312. ENGEL JÁNOS JÓZSEF UTCA
313. ENYEZD ÚT
314. EOZIN UTCA
315. EÖTVÖS UTCA
316. EPER UTCA
317. EPERFÁS ÚT
318. EPERJES UTCA
319. ÉPÍTŐK ÚTJA
320. EPRES KÖZ
321. ÉRCBÁNYÁSZ UTCA
322.  *  Csorba Győző UTCA
323. ERDÉLY UTCA
324. ERDÉSZ KÖZ
325. ERDÉSZ UTCA
326. ERDŐALJA UTCA
327. ERIKA UTCA
328. ERKEL FERENC UTCA
329. ERRETH LAJOS UTCA
330. ERZSÉBET UTCA
331. EST UTCA
332. ÉSZAKMEGYER DŰLŐ
333. ESZE TAMÁS UTCA
334. ESZÉK UTCA
335. ESZPERANTÓ UTCA
336. ESZTERGÁLYOS JÁNOS UTCA
337. ESZTERGÁR LAJOS UTCA
338. ETELKA UTCA
339. EURÓPA TÉR
340. ÉVA UTCA
341. EZERJÓ DŰLŐ
342. EZIS UTCA
343. FÁBIÁN BÉLA KÖZ
344. FÁBIÁN BÉLA UTCA
345. FÁCÁN DŰLŐ
346. FAGYAL UTCA
347. FAGYÖNGY UTCA
348. FAISKOLA UTCA
349. FAKOPÁCS KÖZ
350. FALUDI FERENC UTCA
351. FARKAS ISTVÁN UTCA
352. FÁTYOL UTCA
353. FÁY ANDRÁS UTCA
354. FAZEKAS MIHÁLY UTCA
355. FECSKE DŰLŐ
356. FEHÉRHEGYI ÚT
357. FEHÉRKUTI TURIS-TAHÁZ
358. FEITIG IMRE UTCA
359. FEJÉR LIPÓT UTCA
360. FEJLŐDÉS UTCA
361. FEKETE UTCA
362. FEKETEGYÉMÁNT TÉR
363. FEKETERIGÓ UTCA
364. FELHŐ UTCA
365. FELLBACH TÉR
366. FELLBACH UTCA
367. FELSŐ UTCA
368. FELSŐBALOKÁNY UTCA
369. FELSŐGYÜKÉSI ÚT
370. FELSŐHAVI DŰLŐ
371. FELSŐHAVI UTCA
372. FELSŐ-HOMOK DŰLŐ
373. FELSŐMAKÁR DŰLŐ
374. FELSŐMALOM UTCA
375. FELSŐVÁMHÁZ UTCA
376. FENYER DŰLŐ
377. FÉNYES UTCA
378. FENYŐ UTCA
379. FENYVES SOR
380. FERENC UTCA
381. FERENCESEK UTCÁJA
1. 1-től végig
1. 2-től végig
382. FÉSÜS UTCA
383. FINN UTCA
384. FISCHER BÉLA UTCA
385. FLÓRIÁN TÉR
386. FLÓRIÁN UTCA
387. FOGADÓ UTCA
388. FOGARAS UTCA
389. FOGOLY DŰLŐ
390. FORBÁT ALFRÉD UTCA
391. FORDULÓ KÖZ
392. FORRÁS DŰLŐ
393. FOSZTÓ-VÖLGYI ÚT
394. TÉR
395. UTCA
396. FÖLDES FERENC UTCA
397. FÖLDMŰVES UTCA
398. FRANCIA UTCA
399. FÜGE DŰLŐ
400. FÜLEMÜLE UTCA
401. FÜLEP LAJOS UTCA
402. FÜRDŐ UTCA
403. FÜRJ UTCA
404. FÜRKÉSZ DŰLŐ
405. FÜRT DŰLŐ
406. FÜRTÖSKE UTCA
407. FÜST UTCA
408. FÜVÉSZKERT ÚT
409. FÜZES DŰLŐ
410. FŰZFA UTCA
411. GABONA UTCA
412. GÁBOR UTCA
413. GÁBOR ÁRON UTCA
414. GADÓ UTCA
415. GALAGONYA DŰLŐ
416. GALAMB UTCA
417. GÁLIC DŰLŐ
418. GALILEI UTCA
419. GARAY UTCA
420. GARÁZS UTCA
421. GÁRDONYI GÉZA UTCA
422. GÁSPÁR UTCA
423. GÁT UTCA
424. GÁTALJAI UTCA
425. GEBAUER ERNŐ UTCA
426. GÉM UTCA
427. GERBERA UTCA
428. GERENDELY ÚT
429. GERGELY UTCA
430. GERLE UTCA
431. GESZTENYÉS DŰLŐ
432. GESZTENYÉS UTCA
433. GÉZA UTCA
434. GILICE SOR
435. GIZELLA UTCA
436. GOLDMARK KÁROLY UTCA
437. GÓLYA DŰLŐ
438. GOMBA UTCA
439.  *  Hamerli Imre UTCA
440. GOSZTONYI GYULA UTCA
441. GÖDÖR UTCA
442. GÖDRÖS DŰLŐ
443. GÖRBE DŰLŐ
444. GÖRGEY ARTÚR UTCA
445. GRAZ TÉR
446. GRŐBEL EMIL UTCA
447. GUBACS UTCA
448. GUBÉR KÖZ
449. GYAKORLÓ UTCA
450. GYÁR UTCA
451. GYEP DŰLŐ
452. GYÍK UTCA
453. GYOPÁR UTCA
454. GYÖNGY UTCA
455. GYÖNGYÖS UTCA
456. GYÖNGYÖSCSÁRDA
457. GYÖNGYÖSI ISTVÁN UTCA
458. GYÖNGYVIRÁG UTCA
459. GYÖRGY UTCA
460. GYÖRGY-AKNA
461. GYÖRGYTELEP
462. GYULA UTCA
463. GYULAI PÁL UTCA
464. GYÜKÉS KÖZ
465. GYÜMÖLCS UTCA
466. HAAS MIHÁLY TÉR
467. HADIK ANDRÁS UTCA
468. HAJADON UTCA
469. HAJLAT UTCA
470. HAJNAL UTCA
471. HAJNALKA UTCA
472. HAJNÓCZY ÚT
473. HAL TÉR
474. HAL JÓZSEF UTCA
475. HALADÁS UTCA
476. HALÁSZ UTCA
477. HAMVAS UTCA
478. HANGYA DŰLŐ
479. HANNEBECK FRIGYES UTCA
480. HARANGLÁB UTCA
481. HARANGÖNTŐ UTCA
482. HARANGSZÓ UTCA
483. HARANGVIRÁG UTCA
484. HARGITA UTCA
485. HARIS KÖZ
486. HARKÁLY DŰLŐ
487. HÁRMASHEGY UTCA
488. HARMAT KÖZ
489. HÁROMSZÖGI UTCA
490. HÁRSFA ÚT
1. 1-től végig
1. 2-től végig
491. HATÁR UTCA
492. HATÁRŐR UTCA
493. HATHÁZ UTCA
494. HATTYÚ UTCA
495. HAVAS UTCA
496. HAVI-HEGYI ÚT
497. HÁZGYÁR UTCA
498. HÉBÉR KÖZ
499. HEGEDŰS JÁNOS UTCA
500. HEGEDÜS MIHÁLY UTCA
501. HEGYALJA UTCA
502. HEGYES KÖZ
503. HEGYMEG DŰLŐ
504. HEGY-MEZŐI ÚT
505. HEIM PÁL UTCA
506. HÉJA DŰLŐ
507. HENGERMALOM UTCA
508. HÉRICS DŰLŐ
509. HERMAN OTTÓ UTCA
510. HETESI KÖZ
511. HÉTVEZÉR UTCA
512. HIDEG-VÖLGYI ÚT
513. HIRDI ÚT
514. HIRDI ZÁRTKERT (VÖRÖSHEGY)
515. HOLD UTCA
516. HOLLÓ DŰLŐ
517. HOMOK UTCA
518. HOMOKBÁNYA
519. HOMOKGÖDÖR DŰLŐ
520. HOMOKKŐ UTCA
521. HOMOKTETŐ UTCA
522. HOMOKVÖLGY UTCA
523.  * 
524. HONVÉD TÉR
525. HONVÉD UTCA
526. HORDÓS DŰLŐ
527. HORGAS UTCA
528.  * 
529. HÓRUKK-DOMB
530. HORVÁT-FÖLDI DŰLŐ
531. HOSSZÚ-FÖLDI UTCA
532. HÓVIRÁG UTCA
533. HŐGYES ENDRE UTCA
534. HŐSÖK TERE
535. HUBA UTCA
536. HUN UTCA
537. HUNGÁRIA UTCA
542. HUNYADI JÁNOS UTCA
542. 1-9-ig és 2-8-ig
542. 11-től és 10-től végig
543. HUROK UTCA
544. HUSZÁR UTCA
545. HŰVÖS UTCA
546. IBOLYA UTCA
547. IDŐJÓS ÚT
548.  *  Martyn Ferenc UTCA
549. IFJÚSÁG ÚTJA
550. IGLÓ UTCA
551. IGNÁC UTCA
552. II. JÁNOS PÁL ÚT
553. IJÁSZ UTCA
554. ILONA UTCA
555. ILLYÉS GYULA ÚT
556. INDÁS KÖZ
557. INDÓHÁZ TÉR
558. IPAR UTCA
559. IPAROS UTCA
560. IPARSZIGET UTCA
561. IRGALMASOK UTCÁJA
562. IRINYI JÁNOS UTCA
563. IRMA UTCA
564. ISKOLA-KÖZ
565. ISTVÁN UTCA
566. ISTVÁN- AKNA
567. IZABELLA UTCA
568. JÁCINT UTCA
569. JAKABHEGYI ÚT
542. 1-17-ig; 2-14-ig
542. 19-től és 16-tól végig
570. JÁNOS UTCA
571. JANUS PANNONIUS UTCA
572. JÁSZ UTCA
573. JÁSZAI MARI UTCA
574. JÁZMIN UTCA
575. JEDLIK ÁNYOS UTCA
576. JEGENYÉS UTCA
577. JOGÁSZ UTCA
578. JÓKAI TÉR
579. JÓKAI UTCA
542. 1-25; 2-10-ig
542. 27-37.; 43-tól végig
542. 12-től végig; 39-től 41-ig
580. JONATÁN KÖZ
581. JÓSZERENCSE UTCA
582. JÓZSEF UTCA
583. JÓZSEF ATTILA TÉR
584. JÓZSEF ATTILA UTCA
585. JÓZSEFHÁZA (ISTVÁN III. AKNA)
586. JUHÁSZ GYULA TÉR
587. JUHÁSZ GYULA UTCA
588. JÚLIA UTCA
589. JURISICS MIKLÓS UTCA
590. KACS DŰLŐ
591. KACSÓH PONGRÁC UTCA
592. KACSOLÓ DŰLŐ
593. KAFFKA MARGIT UTCA
594. KAKUKK UTCA
595. KÁLMÁN UTCA
596. KÁLVÁRIA UTCA
597. KÁLVIN UTCA
598. KAMILLA KÖZ
599. KAMILLA UTCA
600. KANDÓ KÁLMÁN UTCA
601. KANIZSAI DOROTTYA ÚT
602.  * 
603. KANYAR UTCA
604. KÁPA KÖZ
605. KÁPOLNA DOMB
606. KÁPOLNA TÉR
607. KAPOSVÁRI ÚT
608. KÁPOSZTÁSVÖLGYI ÚT
609. KÁPTALAN UTCA
610. KAPTATÓ UTCA
611. KAPU DŰLŐ
612. KAPU KÖZ
613. KARANCS UTCA
614. KARDOS ÚT
615. KARDOS ÚTI MENE-DÉKHÁZ
616. KARÓ DŰLŐ
617. KAROLINA UTCA
618. KÁROLY TÉR
619. KÁROLY UTCA
620. KARSZTOS DŰLŐ
621. KARVALY DŰLŐ
622. KASSA UTCA
623. KASSÁK LAJOS UTCA
624. KASTÉLY UTCA
625. KATALIN UTCA
626. KATONA JÓZSEF UTCA
627. KATUS UTCA
628. KAVICSOS ÚT
629. KAZINCZY UTCA
630. KECSKE-DOMB
631. KEDVES UTCA
632. KELETI SOR
633. KELETI KŐHID DŰLŐ
634. KELLER JÁNOS UTCA
635. KÉMÉNDI SOR
636. KEMÉNY ZSIGMOND UTCA
637. KENDERFONÓ UTCA
638. KENDERFÖLD UTCA
639. KÉNES ÚT
640. KERÉKHEGYI ÚT
641. KERÉNYI KÁROLY UTCA
642. KERT UTCA
643. KERTES DŰLŐ
644. KERTÉSZ UTCA
645. KERTSZÉLI ÚT
646. KERTVÁROS UTCA
647. KERÜLŐ ÚT
648. KESKENY DŰLŐ
649. KESZEG SOR
650. KESZÜI ÚT
651. KÉTÁGÚ UTCA
652. KÍGYÓ UTCA
653. KILINCS UTCA
654. KINCSES ÚT
655. KINIZSI UTCA
656. KIRÁLY UTCA
542. 1-51; 2-48-ig
542. 50-től és 53-tól végig
657. KIS UTCA
658. KISBALOKÁNY DŰLŐ
659. KISBIRTOK DŰLŐ
660. KISBOLDOGASSZONY UTCA
661. KISDEINDOL DŰLŐ
662. KISDEINDOL KÖZ
663. KISDEINDOL TETŐ
664. KISDEINDOL HEGYHÁT DŰLŐ
665. KISDEINDOL HEGYHÁT KÖZ
666. KISDEINDOLI ÚT
667. KISFALUDY SÁNDOR UTCA
668. KISFLÓRIÁN UTCA
669. KISHEGYI DŰLŐ
670. KISKERTI DŰLŐ
671. KISKŐSZEG UTCA
672. KIS-KÖVES DŰLŐ
673. KIS-KÖZ
674. KISLŐTÉR UTCA
675. KIS-MÁLI ÚT
676. KISMÉLYVÖLGY DŰLŐ
677. KISMÉLYVÖLGY-HEGYHÁT DŰLŐ
678. KISPIRICSIZMA DŰLŐ
679. KISPOSTAVÖLGY TETŐ
680. KISPOSTAVÖLGYI ÚT
681. KIS-RÉTI ÚT
682. KISS ERNŐ UTCA
683. KISS JÁNOS UTCA
684. KISS JÓZSEF UTCA
685. KISSZKÓKÓ DŰLŐ
686. KLAPKA UTCA
687. KLEBELSBERG KUNO SÉTÁNY
688. KLIMÓ GYÖRGY UTCA
689. KÓCZIÁN SÁNDOR UTCA
690. KÓCSAG KÖZ
691. KÓCSAG UTCA
692. KODÁLY ZOLTÁN UTCA
693. KODÓ DŰLŐ
694. KODOLÁNYI JÁNOS UTCA
695. KOKSZ UTCA
696. KOLLER UTCA
697. KOLÓNIA UTCA
698. KOLOZSVÁR UTCA
699. KOMA DŰLŐ
700. KOMJÁT ALADÁR UTCA
701. KOMLÓI ÚT
542. 71-től és 60-tól végig
542. 1-69-ig és 2-58-ig
702. KOPÁCS UTCA
703. KÓRHÁZ TÉR
704. KÓRHÁZ UTCA
705. KORMOSKŐSOR
706. KORSÓ DŰLŐ
707. KORSÓ UTCA
708. KOSÁRTANYA
709. KÓSAVÖLGYI ÚT
710. KOSSUTH TÉR
711. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ UTCA
712. KOTYOGÓ DŰLŐ
713. KOVÁCS BÉLA UTCA
714. KOVÁCSTELEPI SPORT-PÁLYA
715. KŐBÁNYA DŰLŐ
716. KŐBÁNYA UTCA
717. KŐHÍD TÉR
718. KÖKÉNYES KÖZ
719. KÖKÉNYI ÚT
720. KÖKÉNYPUSZTA
721. KÖKÖRCSIN DŰLŐ
722. KÖLCSEY FERENC UTCA
723. KÖNYÖK UTCA
724. KÖRMÖCZ UTCA
725. KÖRÖMVIRÁG UTCA
726. KŐRÖS UTCA
727. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCA
728. KÖRTÉS KÖZ
729. KÖVES KÖZ
730. KÖVES-FÖLDI ÚT
731. KÖVESHEGY UTCA
732. KŐVIRÁG UTCA
733. KÖZÉPDEINDOL KÖZ
734. KÖZÉPDEINDOL-HEGYHÁT ÚT
735. KÖZÉPDEINDOLI ÚT
736. KÖZÉPGYÜKÉSI ÚT
737. KÖZÉP-HEGY DŰLŐ
738. KÖZÉPMAKÁR DŰLŐ
739. KÖZRAKTÁR UTCA
740. KÖZTÁRSASÁG TÉR
741. KRISZTINA TÉR
742. KRÚDY GYULA UTCA
743. KUKORICA DŰLŐ
744. KULCSOS CSÁRDA
745. KULTÚRHÁZ UTCA
746. KUN UTCA
747. KUNKORI KÖZ
748. KÚT UTCA
749. KUTAS KÖZ
750. KUTATÓ DŰLŐ
751. KUVIK KÖZ
752. KÜLTELEK
753. KÜRT UTCA
754. LAHTI UTCA
755. LAJKÓ KÖZ
756. LÁMPÁSVÖLGYI ÚT
757. LÁNC UTCA
758. LANKÁS ÚT
759. LAPISI ÚT
760. LASKÓ UTCA
761. LÁSZLÓ UTCA
762. LAUFER DŰLŐ
763. LÁZÁR VILMOS UTCA
764. LEGÉNY UTCA
765. LÉGSZESZGYÁR UTCA
766. LEHEL UTCA
767. LEJTŐ DŰLŐ
768. LENKE UTCA
769. LEPKE DŰLŐ
770. LEVENDULA UTCA
771. LIGET UTCA
772. LILIOM UTCA
773. LISZT FERENC UTCA
774. LITTKE JÓZSEF UTCA
775. LIVIA UTCA
776. LÓCI UTCA
777. LOKOMOTÍV UTCA
778. LOMB UTCA
779. LOSONC UTCA
780. LOTZ KÁROLY UTCA
781. LOVARDA UTCA
782. LOVÁSZ PÁL TÉR
783. LŐCSE UTCA
784. LŐTÉR DŰLŐ
785. LŐTÉR UTCA
786. LUCERNÁS ÚT
787. LUGOS UTCA
788. LYCEUM UTCA
789. M. UTCA
790. MADÁCH IMRE UTCA
791. MADARÁSZ VIKTOR UTCA
792. MADAS JÓZSEF UTCA
793. MAGASLATI ÚT
794. MAGTÁR UTCA
795. MAGYAR UTCA
796. MAGYAR LAJOS UTCA
797. MAGYAROSKA DŰLŐ
798. MAGYARÜRÖGI ÚT
542. 1-től végig és 2-44-ig
542. 46-tól végig
799. MAJOR UTCA
800. MAJOROSSY IMRE UTCA
542. 1-21 és 2-16-ig
542. 23-tól és 18-tól végig
801. MAJTÉNYI FERENC UTCA
802. MÁJUS 1. UTCA
803.  * 
804. MAKÁR-TETŐ DŰLŐ
805. MAKAY ISTVÁN ÚT
806. MAKKOS DŰLŐ
807. MAKRA DŰLŐ
808. MAKRA-TETŐ DŰLŐ
809. MÁLADÓ UTCA
810. MALÉTER PÁL ÚT
811. MÁLNA UTCA
812. MALOM-CSERI ÚT
813. MÁLOM-HEGYI ÚT
814. MÁLOMI ÚT
815. MALOMVÖLGY
816. MALOMVÖLGYI ÚT
817. MÁLYVA UTCA
818. MAMUT DŰLŐ
819. MANDULA UTCA
820. MANDULÁS KÖZ
821. MÁNFAI DŰLŐ
822. MARGIT UTCA
823. MÁRIA DŰLŐ
824. MÁRIA KÖZ
825. MÁRIA UTCA
826. MAROSVÁSÁRHELY ÚT
827. MÁRTÍROK ÚTJA
828. MÁRTON UTCA
829. MATAKOVITS UTCA
830. MATHEOVITS FERENC ÚT
831. MÁTYÁS FLÓRIÁN TÉR
832. MÁTYÁS KIRÁLY UTCA
833. MÁZSAHÁZ UTCA
834. MECSEK UTCA
835. MECSEKSZENTKÚT
836. MECSEKSZENTKÚT ERDÉSZ-HÁZ
837. MÉCSES UTCA
838. MÉCSVIRÁG UTCA
839. MEGYE KÖZ
840. MEGYE UTCA
841. MEGYERI TÉR
842. MEGYERI ÚT
542. 1-75 és 2-73
542. 77-től és 72-től végig
843. MEGGYES KÖZ
844. MEGGYFA UTCA
845. MELEGMÁNYI ÚT
846. MELINDA PARK
847. MELINDA UTCA
848. MÉLYÚT DŰLŐ
849. MENTA DŰLŐ
850. MENTA-KÖZ
851. MENYHÉRT UTCA
852. MEREDEK DŰLŐ
853. MEREDEK KÖZ
854. MÉRLEG UTCA
855. MÉRŐ KÖZ
856. MESTER UTCA
857. MESZES DŰLŐ
858. MÉSZKEMENCE UTCA
859. MEZŐSZÉL UTCA
860. MEZSGYE DŰLŐ
861. MIHÁLY UTCA
862. MIKES KELEMEN UTCA
863. MIKLÓS UTCA
864. MIKOLAI ÚT
865. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA
542. 1-15-ig és 2-14-ig
542. 17-től és 16-tól végig
866. MILÉVA ÚT
867. MILINKÓ DŰLŐ
868. MINDA UTCA
869. MISINA TETŐ
870. MOGYORÓS KÖZ
871. MOHA KÖZ
872. MOHÁCSI ÚT
873. MÓKUS UTCA
874. MONOSTOR UTCA
875. MONYORÓSDI-KÚT DŰLŐ
876. MÓRA FERENC UTCA
877. MÓRÉ FÜLÖP UTCA
878. MORGYÁNI ÚT
879. MÓRICZ ZSIGMOND TÉR
880. MÓRICZ ZSIGMOND UTCA
881. MOTICSKA JÓZSEF UTCA
882. MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA
883. MUNKÁD ÚT
884. MURCI DŰLŐ
885. MUROMI ÚT
886. MUSKÁTLI UTCA
887. MUSKOTÁLY DŰLŐ
888. MUSKOTÁLY UTCA
889. MUST DŰLŐ
890. NÁDAS DŰLŐ
891. NAGY FERENC TÉR
892. NAGY IMRE ÚT
893. NAGY JENŐ UTCA
894. NAGY LAJOS UTCA
895. NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA
542. 8-tól és 9-től végig
542. 2-6-ig és 1-7-ig
896. NAGYÁRPÁDI ÚT
897. NAGYBALOKÁNY DŰLŐ
898. NAGYBÁNYARÉTIVÖLGY
899. NAGY-BERKI ÚT
900. NAGYDEINDOL-HEGYHÁT DŰLŐ
901. NAGYDEINDOLI UTCA
902. NAGYDEINDOL-KÖZ DŰLŐ
903. NAGYDEINDOL-TETŐ DŰLŐ
904. NAGYFLÓRIÁN UTCA
905. NAGYHIDI ÚT
906. NAGYKOZÁRI ÚT
907. NAGY-MÁLI ÚT
908. NAGYMEGYE DŰLŐ
909. NAGYMESZES DŰLŐ
910. NAGYPOSTAVÖLGY ALSÓ
911. NAGYPOSTAVÖLGYI ÚT
912. NAGYRÉTI ÚT
913. NAGYSZEBEN UTCA
914. NAGYSZKÓKÓ KÖZ
915. NAGYSZKÓKÓI ÚT
916. NAGYVÁRAD UTCA
917. NAGY-ZSEBEI ÚT
918. NAP UTCA
919. NAPKELET UTCA
920. NAPOSDOMB UTCA
921. NAPSUGÁR UTCA
922. NAPVIRÁG UTCA
923. NÁRCISZ UTCA
924. NASPOLYA UTCA
925. NEFELEJCS UTCA
926. NEKTÁR KÖZ
927. NÉMETH BÉLA UTCA
928. NÉMETH LÁSZLÓ UTCA
929. NÉMETH MÁRTON UTCA
930. NEMZETŐR UTCA
931. NENDTVICH ANDOR ÚT
932. NEUMANN JÁNOS UTCA
933. NEVELŐ UTCA
934. NEVESINCS UTCA
935. NÉVTELEN UTCA
936. NYÁR KÖZ
937. NYÁR UTCA
938. NYÁRFA UTCA
939. NYÁROS UTCA
940. NYEST DŰLŐ
941. NYÍL KÖZ
942. NYÍL UTCA
943. NYÍRFA UTCA
944. NYOMDA UTCA
945. NYUGATI IPARI ÚT
946. NYUGATI KŐHID DŰLŐ
947. NYÚL UTCA
948. OLDAL DŰLŐ
949. OLGA UTCA
950. OPRIS PÉTER TÉR
951. ORGONA UTCA
952. OROM KÖZ
953. OROM UTCA
954. ORSOLYA UTCA
955. ÓTEMETŐ UTCA
956. ÓVODA UTCA
957. ÖKÖRSZEM DŰLŐ
958. ŐR-HEGYI ÚT
959. ŐRMEZEI ÚT
960. ÖRS UTCA
961. ÖRVÖS DŰLŐ
962. ŐSZIRÓZSA UTCA
963. ŐZ UTCA
964. ŐZGIDA KÖZ
965. PAÁL LÁSZLÓ UTCA
966. PACCA DŰLŐ
967. PACSIRTA UTCA
542. 1-21-ig és 2-22-ig
542. 23-tól és 24-től végig
968. PÁFRÁNY UTCA
542. 1-től végig
542. 2-től végig
969. PAJTÁS UTCA
970. PALA-KÖZ
971. PALAHEGY UTCA
972. PÁLCA UTCA
973. PÁLMA UTCA
974. PÁLOS DŰLŐ
975. PANNÓNIA UTCA
976. PANORÁMA DŰLŐ
977. PANORÁMA UTCA
978. PAPKERT UTCA
979. PAPNÖVELDE KÖZ
980. PAPNÖVELDE UTCA
981. PARÁNY UTCA
982. PARCSIN UTCA
983. PARK UTCA
984. PARLAG DŰLŐ
985. PASCAL UTCA
986. PÁSZTOR-FÖLD
987. PÁVA DŰLŐ
988. PÁZMÁNY PÉTER UTCA
989. PÁZSIT UTCA
990. PÉCHY BLANKA TÉR
991. PÉCSBÁNYATELEPI ÚT
992. PÉCSVÁRADI ÚT
542. 27-től és 10-től végig
542. 1-25-ig 2-8-ig
993. PÉK SOR
994. PELIKÁN DŰLŐ
995. PELLÉRDI ÚT
996. PÉLMONOSTOR UTCA
997. PERCZEL MIKLÓS UTCA
998. PERÉNYI DŰLŐ
999. PERÉNYI UTCA
1000. PERGEKARLI DŰLŐ
1001. PERNECKER ISTVÁN UTCA
1002. PERR VIKTOR UTCA
1003. PERSELY ÚT
1004. PÉTER UTCA
1005. PETŐFI AKNA
1006. PETŐFI UTCA
542. 29-től és 44-től végig
542. 1-27-ig és 2-42-ig
1007. * 
1008. PICI DŰLŐ
1009. PICI KÖZ
1010. PICURKA KÖZ
1011. PILLANGÓ DŰLŐ
1012. PINCE SOR
1013. PINCEMESTER DŰLŐ
1014. PINCEMESTER KÖZ
1015. PINCÉR DŰLŐ
1016. PINTY DŰLŐ
1017. PIPACS UTCA
1018. PIPITÉR ÚT
1019. PIROSKA UTCA
1020. PITYÓKA KÖZ
1021. PLATÁN KÖZ
1022. PLATÁN UTCA
1023. POLGÁRSZŐLŐ UTCA
1024. POLLACK MIHÁLY UTCA
1025. PÓR BERTALAN UTCA
1026. PÓSA LAJOS UTCA
1027. POSTAMESTER UTCA
1028. POSTAVÖLGYI ÚT 23741, 60546
1029. PRÉS DŰLŐ
1030. PRÉSHÁZ UTCA
1031. PUSKÁS TIVADAR UTCA
1032. PUSKIN TÉR
1033. PUSKIN UTCA
1034. R. UTCA
1035. RÁCVÁROS ELŐTT EGYÉB
1036. RÁCVÁROSI ÚT
1037. RADNICS UTCA
1038. RADNÓTI MIKLÓS UTCA
1039. RAKÉTA UTCA
1040. RÁKÓCZI ÚT
542. 1-től 67-ig
542. 52-től 80-ig
542. 2-től 50-ig
542. 69-től 79-ig
1041. RÁKOS LAJOS UTCA
1042. RANGA LÁSZLÓ ÚT 096, 6003, 059
1043. REGINA UTCA
1044. REMÉNY PUSZTA
1045. REMÉNY UTCA
1046. REMETERÉTI ÚT
1047. RENGETEG UTCA
1048. REPKÉNY DŰLŐ
1049. RÉT UTCA
1050. RÉTSZÉL UTCA
1051. REZEDA DŰLŐ
1052. REZGŐ UTCA
1053. RIBISZKE DŰLŐ
1054. RIGÓ UTCA
1055. RIGÓDER ÚT
1056. RIGÓDERALJA UTCA
1057. RIPPL RÓNAI UTCA
1058. RIZLING DŰLŐ
1059. RODOSTÓ UTCA
1060. RÓKA UTCA
1061. RÓKUS SÉTÁNY
1062. RÓKUS UTCA
1063. RÓKUSALJA UTCA
1064. ROSTA DŰLŐ
1065. ROZMARING UTCA
1066. RÓZSA UTCA
1067. RÓZSAHEGYI ÚT
1068. RÓZSA-VÖLGYI ÚT
1069. RÜCKER-AKNA
1070. S. UTCA
1071. SÁFRÁNY UTCA
1072. SALAKHEGYI ÚT
1073. SÁNC UTCA
1074. SÁNDOR UTCA
1075. SÁRGARIGÓ DŰLŐ
1076. SARKANTYÚ UTCA
1077. SÁRKÁNYTOROK
1078. SARKOS DŰLŐ
1079. SARLÓ UTCA
1080. SÁRMÁNY DŰLŐ
1081. SAROLTA UTCA
1082. SÁRSOM-VÖLGY
1083. SAS DŰLŐ
1084. SAS UTCA
1085. SÁSKA DŰLŐ
1086. SCHROLL JÓZSEF ÚT
1087. SELLŐ UTCA
1088. SELMECZ UTCA
1089. SEMMELWEIS UTCA
1090. SEREGÉLY DŰLŐ
1091. SÉTATÉR
1092. SÉTATÉR UTCA
1093. SIKLÓSI ÚT
542. 2-től 60-ig és 1-től végig
542. 64-től 106-ig
542. 45-47
1094. SIRÁLY KÖZ
1095. SIRÁLY UTCA
1096. SÓLYOM DŰLŐ
1097. SOMFA UTCA
1098. SOMOGY UTCA
1099. SOMOGYI BÉLA UTCA
1100. SOMOSKA UTCA
1101. SORHÁZ UTCA
1102. SÖVÉNY UTCA
1103. SPORT UTCA
1104. STADION UTCA
1105. STEINMETZ KAPITÁNY TÉR
1106. SUDÁR ISTVÁN UTCA
1107. SURÁNYI MIKLÓS ÚT
1108. SÜLEVÖLGY
1109. SZABADFÖLD UTCA
1110. SZABADFÖLDI-
TANYA
1111. SZABADSÁG UTCA
1112. SZABADSÁGHARC UTCA
1113. SZABÁRTOS UTCA
1114. SZABÓ ERVIN TÉR
1115. SZABÓ ISTVÁN UTCA
542. 47-től és 30-tól végig
542. 1-től 45-ig és 2-től 28-ig
1116. SZABÓ JÓZSEF UTCA
1117. SZABOLCS EMLÉKPARK
1118. SZABOLCS-HEGYI ÚT
1119. SZABOLCSI ÚT
542. 25-től és 26-tól végig
542. 1-től 23-ig és 2-től 24-ig
1120. SZAJKÓ UTCA
1121. SZALONKA DŰLŐ
1122. SZAMÓCA DŰLŐ
1123. SZANISZLÓ ÚT
1124. SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS UTCA
1125. SZÁNTÓ LÁSZLÓ UTCA
1126. SZÁNTÓ TIBOR UTCA
1127. SZARKA DŰLŐ
1128. SZARKALÁB UTCA
1129. SZARVAS DŰLŐ
1130. SZATHMÁRY GYÖRGY UTCA
1131. SZATURNUSZ UTCA
1132. SZÁZSZORSZÉP UTCA
1133. SZÉCHENYI AKNA
1134. SZÉCHENYI TÉR
1135. SZEDER UTCA
1136. SZEDERINDA KÖZ
1137. SZEGFŰ UTCA
1138. SZÉKELY UTCA
1139. SZÉKELY BERTALAN ÚT
542. 1-19-ig és 2-30-ig
542. 21-től és 32-től végig
1140. SZÉLES ÚT
1141. SZELLŐ UTCA
1142. SZÉLSŐ ÚT
1143. SZEMERE BERTALAN UTCA
1144. SZÉNA UTCA
1145. SZENDREY JÚLIA UTCA
1146. SZÉNHORDÓ KÖZ
1147. SZÉNISPÁN ÚTJA
1148. SZENT BERTALAN ÚT
1149. SZENT BORBÁLA UTCA
1150. SZENT ERZSÉBET UTCA
1151. SZENT ISTVÁN TÉR
542. 2-től végig
542. 1-től végig
1152. SZENT MÓR UTCA
1153. SZENTÁGOTHAI JÁNOS SÉTÁNY
1154. SZENTEGYHÁZ UTCA
1155. SZENTLŐRINCI ÚT
1156. SZENTMIKLÓS DŰLŐ
1157. SZEPESY IGNÁC UTCA
1158. SZEPTEMBER 6. TÉR
1159. SZÉRŰSKERTI ÚT
1160. SZIEBERTH RÓBERT UTCA
1161. SZIGETI TANYA
1162. SZIGETI ÚT
542. 1-31-ig és 2-től, 85-től végig
542. 33-85-ig
1163. SZIGETI VÁM
1164. SZIKLA UTCA
1165. SZIKLÁS DŰLŐ
1166. * 
1167. SZILÁGYI DEZSŐ UTCA
1168. SZILÁRD LEÓ PARK
1169. SZILFA KÖZ
1170. SZIL-RÉTI KÖZ
1171. SZILVA UTCA
1172. SZILVÁS KÖZ
1173. SZÍNHÁZ TÉR
1174. SZIROM UTCA
1175. SZITAKÖTŐ UTCA
1176. SZÍV UTCA
1177. SZIVÁRVÁNY UTCA
1178. SZKÓKÓ TETŐ DŰLŐ
1179. SZKÓKÓ TETŐ KÖZ
1180. SZONDI GYÖRGY SÉTÁNY
1181. SZONDY GYÖRGY UTCA
1182. SZÖCSKE DŰLŐ
1183. SZÖCSKE UTCA
1184. SZÖDRÖS ÚT
1185. SZŐLÉSZ DŰLŐ
1186. SZŐLÉSZ KÖZ
1187. SZŐLŐ UTCA
1188. SZŐLŐFEJ DŰLŐ
1189. SZŐLŐHEGYI ÚT
1190. SZŐLŐINDA KÖZ
1191. SZŐNYI OTTÓ UTCA
1192. SZÖVETKEZET UTCA
1193. SZÖVETSÉG UTCA
1194. SZÖVŐGYÁR UTCA
1195. SZTÁRAI MIHÁLY ÚT
1196. SZÚNYOG DŰLŐ
1197. SZURDOK DŰLŐ
1198. SZURDOK KÖZ
1199. SZŰK UTCA
1200. SZÜRET UTCA
1201. T. UTCA
1202. TÁBOR KÖZ
1203. TÁBOR UTCA
1204. TAIZS MIHÁLY UTCA
1205. TÁLTOS UTCA
1206. TÁNCSICS MIHÁLY UTCA
1207. TANÍTÓ UTCA
1208. TÁRNA UTCA
1209. TÁTIKA UTCA
1210. TÁTRA UTCA
1211. TAVASZ UTCA
1212. TÉGLAHÁZ DŰLŐ
1213. TELEKI BLANKA UTCA
1214. TEMESVÁR UTCA
1215. TEMPLOM KÖZ
1216. TEMPLOM TÉR
1217. TERÉZ UTCA
1218. TERRACINA TÉR
1219. TESTVÉRISÉG UTCA
1220. TESTVÉRVÁROSOK TERE
1221. TETŐ ÚT
1222. TETTYE DŰLŐ
1223. TETTYE TÉR
1224. TETTYE UTCA
1225. THÖKÖLY ÚT
1226. TIBORC KÖZ
1227. TIBORC UTCA
1228. TILDY ZOLTÁN UTCA
1229. TÍMÁR UTCA
1230. TINÓDI UTCA
1231. TOBOZ UTCA
1232. TOLDI MIKLÓS UTCA
1233. TOLNAI JÓZSEF UTCA
1234. TOLSZTOJ UTCA
1235. TOMPA DŰLŐ
1236. TOMPA MIHÁLY UTCA
1237. TORDA UTCA
1238. TORTYOGÓI ÚT
1239. TÖLGYES UTCA
1240. TÖLGYFA KÖZ
1241. TÖMÖRKÉNY ISTVÁN UTCA
1242. TÖREKVÉS UTCA
1243. TÖRÖK KÖZ
1244. TÖRÖK UTCA
1245. TÖRÖK ISTVÁN UTCA
1246. TÖRPE UTCA
1247. TŐTIKE DŰLŐ
1248. TULIPÁN UTCA
1249. TÚRA UTCA
1250. TURINI UTCA
1251. TÜCSÖK DŰLŐ
1252. TÜKE UTCA
1253. TÜNDÉR UTCA
1254. TÜRR ISTVÁN UTCA
1255. TÜSKÉS DŰLŐ
1256. TÜSKÉSRÉTI ÚT
1257. TÜZÉR UTCA
542. 7-től és 10-től végig
542. 1-5-ig és 2-8-ig
1258. TŰZOLTÓ UTCA
1259. UDVARDI ÚT
1260. UGAR DŰLŐ
1261. UITZ BÉLA UTCA
1262. ÚJ FASOR
1263. ÚJHEGYI FŐTÉR
1264. ÚJVILÁG UTCA
1265. UNGVÁR UTCA
1266. UNIVERSITAS UTCA
1267. URÁNBÁNYÁSZ TÉR
1268. UZDÓC UTCA
1269. ŰRHAJÓS UTCA
1270. ÜRÖG UTCA
1271. ÜRÖGI FASOR
1272. ÜRÖGI HATÁR-ÚT
1273. ÜSZÖGI ÚT
1274. ÜSZÖGI KISERDŐ
1275. ÜSZÖGI VÍZTÁROLÓ
1276. ÜSZÖGI-KISERDŐ UTCA
1277. ÜSZÖGPUSZTA
1278. VÁCI MIHÁLY UTCA
1279. VADÁSZ UTCA
542. 1-25-ig és 4-6-ig
542. 27-től és 8-tól végig
1280. VADKÖRTE UTCA
1281. VADRÓZSA UTCA
1282. VADVIRÁG UTCA
1283. VÁGÓHÍD UTCA
1284. VÁJÁR KÖZ
1285. VAJDA JÁNOS UTCA
1286. VÁNDOR UTCA
1287. VÁRADY ANTAL UTCA
1288. VARGHA DAMJÁN UTCA
1289. VARJÚ DŰLŐ
1290. VÁRKONYI NÁNDOR UTCA
1291. VÁROSHÁZ KÖZ
1292. VARSÁNY UTCA
1293. VAS GEREBEN UTCA
1294. VÁSÁRTÉR
1295. VÁSÁRTÉR UTCA
1296.  * 
1297. VASAS I. KÜLTERÜLET
1298. VASASI KÜLTERÜLET (VASASI KÜLTELEK)
1299. VASFŰ DŰLŐ
1300. VASÚT UTCA
1301. VASVÁRI PÁL UTCA
1302. VELTELINI DŰLŐ
1303. VENDÉG UTCA
1304. VENYIGE DŰLŐ
1305. VÉRCSE DŰLŐ
1306. VERÉB DŰLŐ
1307. VERES PÉTER UTCA
1308. VERESS ENDRE UTCA
1309. VERŐFÉNY UTCA
1310. VERSENY UTCA
1311. VETERÁN UTCA
1312. VÍG UTCA
1313. VIGADÓ UTCA
1314. VIKTÓRIA PARK
1315. VIKTÓRIA UTCA
1316. VILMOS UTCA
1317. VINCE UTCA
1318. VINCELLÉR UTCA
1319. VIOLA UTCA
1320. VIRÁG UTCA
1321. VISNYA ERNŐ UTCA
1322. VIZES DŰLŐ
1323. VÍZTÁROLÓ DŰLŐ
1324. VÖLGYI DŰLŐ
1325. VÖRÖSBEGY DŰLŐ
1326. VÖRÖSHEGY UTCA
1327. VÖRÖSKERESZT UTCA
1328. VÖRÖSKŐ UTCA
1329. VÖRÖSMARTY UTCA
1330. WALLENSTEIN ZOLTÁN UTCA
1331. WEÖRES SÁNDOR UTCA
1332. WESSELÉNYI UTCA
1333. XAVÉR UTCA
1334. YBL MIKLÓS UTCA
1335. ZÁMOR UTCA
1336. ZENGŐ UTCA
1337. ZERGE UTCA
1338. ZERGEVIRÁG DŰLŐ
1339. ZICHY GYULA UTCA
1340. ZIDINA
1341. ZIPERNOWSKY KÁROLY UTCA
1342. ZODÓFÖLDI ÚT
1343. ZÓJA UTCA
1344. ZÓLYOM
1345. ZÓLYOM UTCA
1346. ZÖLDELLŐ UTCA
1347. ZÖLDFA UTCA
1348. ZRÍNYI MIKLÓS UTCA
1349. ZURNA DŰLŐ
1350. ZUZMÓ UTCA
1351. ZSÁK UTCA
1352. ZSEBE DŰLŐ
1353. ZSEBE-KÚTI DŰLŐ
1354. ZSEBE-TETŐ UTCA
1355. ZSIGMOND UTCA
1356. ZSINKÓ ISTVÁN UTCA
1357. ZSOLNAY VILMOS UTCA
542. 2-40-ig; 46/1; 60/1
542. 96-116-ig és 113-119-ig
542. 1-111-ig és 42-94-ig
1358. ZSOLT UTCA
1359. ZSOMBOLY UTCA
1360. ZSONGORKŐ UTCA
1361. ZSURLÓ DŰLŐ
1362. ZSUZSANNA UTCA
1363. ACÉL UTCA ÁRPÁDVÁROS 22847/87
1364. ASÓVÁMHÁZ UTCA BUDAI KÜLVÁROS 40453/1
1365. BAZSARÓZSA UTCA BUDAI KÜLVÁROS 39937, 39914
1366. EMBER KÁLMÁN UTCA SZABOLCS 36773
1367. ERDEI ÚT 0855
1368. EZÜST UTCA ÁRPÁDVÁROS 22847/89
1369.  *  FÉSZEK UTCA ÚJHEGY 43088/3, 43074/10
1370. HORDÓS KÖZ PATACS 1696
1371. KALÁSZ ÚT 49101, 01105
1372. KILÁTÓ UTCA ÚJHEGY 43177/4, 43177/5
1373. KIRÁLYKERTI ÚT 36846/6, 0623/3, 44548, 44549
1374. MÁLICS OTTÓ UTCA MECSEKOLDAL 15913
1375. MUNKÁD KÖZ GYÜKÉS 70686
1376. PÁKOLITZ ISTVÁN UTCA MESZES 36286
1377. PLATINA UTCA ÁRPÁDVÁROS 22847/91
1378. POSTAGALAMB UTCA ÁRPÁDVÁROS 23808/1
1379. POSTAVÖLGYI ÁTJÁRÓ ÚT ÁRPÁDVÁROS 23751
1380. RÉZ UTCA ÁRPÁDVÁROS 22847/94
1381. RÜCKERAKNAI ÚT 0650
1382. SZIKLAVÁRI ÚT 49017
1383. TÉTÉNY UTCA BUDAI KÜLVÁROS 39971, 39884
1384. TUBESI ÚT 0318
1385.  *  VAS UTCA ÁRPÁDVÁROS 22847/85
1386. WASS ALBERT ÚT PIRICSIZMA 39093, 70349
1387.  *  Jánosi Engel Adolf tér Belváros 18939/1
1388.  *  Mathiász János utca Ledina 40390/4
1389.  *  Ledina park Ledina 40164/37
1390.  *  GRÁNÁTALMA UTCA HIRD 49401, 49501
1391.  *  HANGARÓZSA UTCA HIRD 49335
1392.  *  HORTENZIA UTCA HIRD 49325, 49310
1393.  *  MAG UTCA HIRD 49504
1394.  *  MAGNÓLIA UTCA HIRD 49407
1395.  *  TISZAFA UTCA HIRD 49436
1396.  *  TUJA UTCA HIRD 49422
1397.  *  TŰZTÖVIS UTCA HIRD 49461
1398.  *  ZÁRTKERTI UTCA HIRD 01115
1399.  *  ENTZ BÉLA ÚT 0394
1400 *  Bányászlámpa utca Vasas 45053
1401 *  Dombos utca Vasas 45071
1402 *  Fatér utca Vasas 45296, 45293
1403 *  Kereszt utca Vasas 45052, 45056, 45061, 45281
1404 *  Süveg utca Vasas 45047/5
1405 *  Támfa köz Vasas 45300
1406 *  Szenes utca Vasas 45038
1407 *  Vargánya utca Vasas 45057
1408 *  Eck Imre sétány Balokány 40513/2, 40513/3
1409.  *  Guinness Világrekord sétány Kertváros 20943
1410 *  Szent Borbála park Vasas 46830/3
1411.  *  Malom út - 01153, 0950/3, 44802, 0950/1, 0944

3. melléklet a 23/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez * 

Közforgalom előtt megnyitott, Önkormányzat által elnevezett magánutak

A B C D
1. magánút neve jellege városrész helyrajzi szám
2. SIMONYI KÁROLY utca - 0212/93
3. DÉRI MIKSA utca - 0212/91
4. BARÉNYI BÉLA utca - 0212/88
5. GALAMB JÓZSEF utca - 0212/96
6. THYSSENKRUPP utca - 01455/89

  Vissza az oldal tetejére