Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2007. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a pályázathoz való csatlakozásról szóló Általános Szerződési Feltételekben kapott felhatalmazás alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálására a következő rendeletet alkotja:

1. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében, az önkormányzat költségvetésének terhére ösztöndíj-támogatásban részesítheti az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetben lévő, a mindenkori pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő személyeket.

2. § (1) A szociális ösztöndíj-támogatás pályázat útján igényelhető.

(2) A pályázatot az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott határidőben írja ki és teszi közzé.

(3) A szociális ösztöndíj-támogatást évente kérelmezni kell.

(4) Az önkormányzat az ösztöndíj odaítéléséről és megszüntetéséről határozattal dönt.

3. § (1) *  A felosztható támogatási keretösszeget a Népjóléti és Sport Bizottság és a Költségvetési és Gazdasági Bizottság javaslatára évente a Közgyűlés határozza meg.

(2) Az ösztöndíj mértéke havonta legalább 1000 Ft, de összege nem haladhatja meg a 6000 Ft-ot.

4. § (1) E rendelet alkalmazásában az minősül hátrányos szociális helyzetűnek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át.

(2) A támogatás elbírálásakor jövedelemtől függetlenül ösztöndíjban részesülhet az a pályázó is aki:

- árva, félárva

- súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg

- gyermekét egyedül neveli

- házastársával vagy élettársával együtt legalább két gyermek eltartásáról gondoskodik.

(3) A Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatásban részesített pályázók rangsorolásánál figyelembe veendő szempont a fentieken kívül a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nagysága.

6. § (1) A jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a háztartás jövedelmi viszonyairól igazolást benyújtani.

(2) Az ösztöndíjban részesülő az önkormányzat illetékességi területéről történő elköltözést köteles 15 napon belül bejelenteni a területileg illetékes szociális központnál.

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben az önkormányzat a következő tanulmányi félévtől megszünteti az ösztöndíj folyósítását.

(4) Aki a pályázatban valótlan adatokat közöl, vagy ahhoz valótlan tartalmú igazolásokat csatol, vagy értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, s így az ösztöndíjat jogosulatlanul veszi igénybe, az köteles a jogosulatlanul felvett támogatást visszafizetni.

7. § (1) *  A pályázatokat a Kulturális és Népjóléti Főosztály illetékes Területi Szociális Központjainál kell benyújtani.

(2) *  A Közgyűlés a Bursa Hungarica Ösztöndíj-támogatás iránti kérelem elbírálásával és megszüntetésével kapcsolatos hatáskörét átruházza a Népjóléti és Sport Bizottságra.

(3) *  A Népjóléti és Sport Bizottság átruházott hatáskörben gyakorolt elsőfokú döntése ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül Pécs Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Kulturális és Népjóléti Főosztály illetékes Területi Szociális Központjainál benyújtott illetékmentes fellebbezésnek van helye.

8. § (1) A rendelet alkalmazásában a háztartás fogalmát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell értelmezni.

(2) A rendelet alkalmazásában a jövedelem fogalmát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint kell értelmezni.

(3) A rendelet alkalmazásában a gyermek fogalmát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 5. § a) pontjában foglaltak szerint kell értelmezni.

9. § (1) Ez a rendelet 2007. október 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 22/2006. (VI. 30.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Tasnádi Péter s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére