Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2009. (X. 20.) önkormányzati rendelete

rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében foglalt, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § *  Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti egységei jelen rendeletben meghatározott ügyköröket huszonegy napnál rövidebb ügyintézési határidő alatt kötelesek érdemben elbírálni, és gondoskodni a döntés közléséről.

2. § Azonnal intézendő ügykörök:

(1) Belügyi ágazat:

a) hirdetmény kifüggesztése - záradékolás,

b) * 

c) * 

d) * 

e) a település közigazgatási területén címnyilvántartás változás átvezetés és igazolás kiadása,

f) adatszolgáltatás korlátozás átvezetése a nyilvántartáson,

g) * 

h) * 

i) anyakönyvi okirat kiadása személyes megjelenéskor,

j) házasságkötést megelőző eljárásról jegyzőkönyv felvétele együttes, személyes megjelenéskor,

k) talált tárgy átvétele,

l) elhagyott robbanóanyag, vagy annak tűnő tárgy biztosítása érdekében intézkedés,

m) *  veszettségre gyanús állatok bejelentése kapcsán intézkedés.

(2) * 

(3) *  Szociális igazgatás:

Rendkívüli települési támogatás megállapítása és kifizetése kivételes helyzetben.

(4) * 

(5) Adóigazgatás:

Tartozás befizetésének igazolása végrehajtási eljárás megszüntetéséhez.

3. § *  Öt napon belül intézendő ügykörök:

(1) Belügyi ágazat:

a) hatósági bizonyítvány kiadása,

b) házassági névviselés módosítása,

c) házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alóli felmentés megadására irányuló kérelem elbírálása,

d) kiskorú családi jogállásának anyakönyvezése: utólagos házasságkötés, képzelt apa adatai megállapítása, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat és apaság bírósági megállapítása alapján,

e) * 

f) * 

g) a nem pécsi lakóhellyel rendelkező elhunytak halotti bizonyítványának az illetékességi helyre történő továbbítása,

h) *  hagyatéki leltár felvétele ingó vagyon esetén - helyszínelés nélkül, nemleges jegyzőkönyv felvétele.

(2) * 

(3) * 

4. § * 

5. § *  Nyolc napon belül intézendő ügykörök:

(1) Belügyi ágazat:

a) * 

b) * 

c) fakivágási engedély iránti kérelem elbírálása,

d) * 

e) kiskorú és gondnokolt ingó vagyonának leltározása a gyámhivatal megkeresése alapján.

(2) * 

(3) * 

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 28/2005. (X. 20.) sz. és a módosítása tárgyában kiadott 29/2009. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 8. §-a hatályát veszti.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Páva Zsolt Dr. Papp Judit
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére