Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Békésy György emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésben meghatározott hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Békésy György emléktáblájának helyszínéül a Pécs, Ágoston tér 6. szám alatti irodaház - volt Ágoston téri iskola - (hrsz.: 16666/1) bejárati ajtaja melletti bal oldalát jelöli ki, mintegy 180-200 cm magasságban.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

„Ezen épület falai között működött elemi iskolának volt tanulója Békésy György, az 1961-es orvosi/élettani Nobel-díj kitüntetettje.”

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

5 cm vastag és 65 cm átmérőjű fekete gránit korong testből plasztikusan, a középpontban - a fülre utalóan - egy csiga, spirál emelkedik ki 25 cm magasságban.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző