Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 50/2011. (X. 20.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. A rendelet hatálya

1. § (1) *  E rendeletet kell alkalmazni – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő üzletekre.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) a bevásárlóközpontokban üzemeltetett üzletekre,

b) a nagyáruházakra,

c) üzemanyagtöltő állomásokon működő üzletekre,

d) a vendéglátó egységekre,

e) az alkalmi rendezvényekre és alkalmi vásárokra.

2. § * 

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. alkalmi rendezvény: olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi, vallási, kulturális, sport vagy más alkalmakból szervezett rendezvény, amelyen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést, illetve italszolgáltatást.

2. alkalmi vásár: ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű – legfeljebb 30 napig tartható – vásár.

3. bevásárlóközpont: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenység is folyik.

4. *  forgalmazás: a szeszes italnak az üzlet által – értékesítés, vagy fogyasztás céljára ellenérték fejében vagy ingyenesen – történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó számára történő felkínálást is;

5. nagyáruház: olyan önkiszolgáló rendszerű kereskedelmi egység, melyben meghatározóan élelmiszer, ital- és dohányáru árusítása, valamint fogyasztási cikkek széleskörű forgalmazása történik, és áruválasztékában több tízezer cikkelem található; illetve minden olyan kereskedelmi egység, melynek eladótér alapterülete a 3000 m2-t meghaladja;

6. szeszes ital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát, és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat;

7. üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak és amelyben a vásárló a szeszes italt csak megvásárolja, de annak fogyasztása rendszerint nem az üzletben történik.

8. vendéglátó egység: az az önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség valamint kerthelyiség, ahol kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása történik, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is.

3. Az üzletek nyitva tartásának rendje

4. § (1) A szeszes italt is forgalmazó üzletek 22 órától 6 óráig nem tarthatnak nyitva.

(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglalt korlátozást azon üzletek esetében, amelyek a szeszes ital forgalmazását 22 óra és 6 óra közötti időszakban szüneteltetik.

(3) A szeszes ital árusítás szüneteltetéséről az üzlet üzemeltetője a vásárlókat köteles a rendelet mellékletében található információs tábla kihelyezésével, általuk jól látható helyen tájékoztatni.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt szabályokat nem kell alkalmazni az év december 31. és január 1. napjain.

4. * 

5. § * 

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

Melléklet az 50/2011. (X. 20.) önkormányzati rendelethez