Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2011. (X. 29.) önkormányzati rendelete

az iparűzési adóról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Igazgatósága, a Pécsi Ipartestület, a Baranya Megyei Kereskedők Egyesülete (KISOSZ), a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Baranya Megyei Szervezete, a LAKTÁSZ Baranya Megyei Szövetsége, továbbá a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: * 

1. § *  50%-os mértékű adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39. § (1) bekezdése vagy 39/B. §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 1 millió forintot.

1/A. § *  90%-os mértékű adókedvezmény illeti meg azt a Htv. 52. § 23. pontja szerint meghatározott háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a Htv. 39. § (1) bekezdése vagy 39/B. §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 20 millió forintot.

1/B. § *  (1) Helyi iparűzési adóból számított adókedvezményt vehet igénybe az a vállalkozás, amely az Önkormányzat illetékességi területén a számvitelről szóló törvény szerint számított legalább olyan 200 millió Ft aktívált értékű beruházást létesít, amelyet első alkalommal a vállalkozás vesz használatba, és

a) a beruházás eredményeképpen az éves statisztikai létszám legalább 10%-kal nő, vagy

b) a beruházás eredményeképpen a Htv. szerinti vállalkozási szintű – Pécs Önkormányzatára osztott – adóalap legalább 10%-kal nő.

(2) A helyi iparűzési adóból számított adókedvezmény mértéke az adóévben aktívált, (1) bekezdés szerinti beruházás értékének a 20%-a, de legfeljebb a fizetendő adó 10%-a.

(3) A helyi iparűzési adóból számított (2) bekezdés szerinti adókedvezményt a beruházás aktiválása évében kell érvényesíteni, vagy legalább az elszámolást meg kell kezdeni. Amennyiben a vállalkozás az adókedvezményt egy adóévben nem tudja igénybe venni, jogosult azt az egymást követő három évben elszámolni. A helyi iparűzési adókedvezmény három egymást követő év alatt el nem számolt része a negyedik évtől már nem érvényesíthető.

1/C. § *  Ha a Htv. 39/A. § (1) bekezdés a) és b) alpontja szerinti vállalkozó (kisvállalkozó) a Htv. 39/A. § (2) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást alkalmazza, akkor nem jogosult a helyi iparűzési adó tekintetében adómentességre, adókedvezményre és adócsökkentésre.

2. § Az adó mértéke:

(1) *  az adóalap 2%-a;

(2) * 

3. § *  Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a Htv., az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. § (1) A jelen önkormányzati rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

4/A. § * 

4/B. § *  E rendeletnek az iparűzési adóról szóló 53/2011. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2017. (I. 23.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül helyezett 1/B. §-át, 1/C. §-át, 4/A. §-át, 5. §-át, 1. és 2. mellékletét 2017. január 1. napjától nem kell alkalmazni.

4/C. § *  E rendeletnek k az iparűzési adóról szóló 53/2011. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül helyezett 2. § (2) bekezdését 2021. január 1. napjától nem lehet alkalmazni.

5. § * 

6. § *  (1) A 7. §, az 1., a 2. és a 3. melléklet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásokról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendeletnek (HL L 352, 2013.12.24. 1. o., a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) való megfelelést szolgálja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogharmonizációs záradék részletszabályait az Európai Unió jogának megfelelés című 1. melléklet tartalmazza.

7. § *  (1) Az 1/B. § az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevételéhez az adózónak a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot a helyi iparűzési adóbevallással együtt kell benyújtania az önkormányzati adóhatósághoz.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás nyújtásáról az önkormányzati adóhatóság az 3. melléklet szerinti igazolást állítja ki az adózó részére.

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet az 53/2011. (X. 31.) önkormányzati rendelethez * 

Az Európai Unió jogának megfelelés

1. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállal-kozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. (Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.)

2. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

3. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

4. A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon– nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

A kedvezményezett támogatással kapcsolatos kötelezettségei, nyilatkozatai vonatkozásában az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. A kedvezményezett a csekély összegű támogatást – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

6. A kedvezményezettnek a csekély összegű támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést köve-tő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén köteles bemutatni azokat. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Önkormányzat az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt szolgáltat.

2. melléklet az 53/2011. (X. 31.) önkormányzati rendelethez * 

NYILATKOZAT

1. Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén (Letölthető: https://tvi.kormany.hu/de-minimis linkről)

Kedvezményezett adatai
Név:
Adószám:
Elérhetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:
(jelölje X-szel)
□ (Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
□ (Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Egyesülés, szétválás ideje:
_________ ___________ _________
(év) (hónap) (nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van). Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)–(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges adatokat is tartalmazza.1

1 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad. Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.

2. Csekély összegű támogatások2

Sor-
szám
Támogatás jogalapja (bizottsági rendelet száma) Támogatást nyújtó szervezet Támogatás kedvezmé-
nyezettje és célja
A támogatást ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozáshoz vette igénybe? Kérelem benyúj-
tásának dátuma3
Odaítélés
dátuma
Támogatás
összege
Támogatás
bruttó
támogatás-
tartalma4
Forint Euró Forint Euró

2 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.

3 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.

4 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.

3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról

Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.5

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

5 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra

Sor-
szám
Támogatás jogalapja (uniós állami támogatási szabály) Támogatást nyújtó szervezet Támogatási kategória
(pl. regionális beruházási támogatás)
Kérelem benyúj-
tásának dátuma 6
Odaítélés dátuma Azonos elszámolható költségek teljes összege jelenértéken Azonos kockázat-
finanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalma / azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartal-ma7
Maximális támogatási intezitás (%) vagy maximális támogatási összeg
Forint Euró Forint Euró8

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok helyesek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése közötti időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot. 9

Kelt:

...................................

Kedvezményezett

(aláírás, pecsét)

6 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.

7 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.

8 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani: Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.

9 A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az időpont általában a szerződés kelte.

3. melléklet az 53/2011. (X. 31.) önkormányzati rendelethez * 

Igazolás csekély összegű támogatásról

Alulírott .............................................................. mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a ............................ mint kedvezményezett ...................... bizottsági rendelet (HL ..., dátum, oldal) (a továbbiakban: .............. bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül:

Projekt megnevezése:

Támogatást nyújtó döntésének száma:

Támogatás odaítélésének időpontja:

A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:

A jelen támogatással érintett célra a(z) .............. bizottsági rendelet alapján ................. eurónak megfelelő forintösszeg nyújtható.

Jelen igazolást a(z) ............. bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.

Kelt, ..............................................

........................................................

Támogatást nyújtó szervezet

(aláírás, pecsét)