Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 56/2011. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a temetőfenntartás és egyéb temetkezési tevékenység ellátását és az ehhez szükséges vagyontárgyak vagyonkezelői jogát szabályozó önkormányzati rendeletek módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésben meghatározott jogkörben és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 8. § (1) és (4) bekezdésében, a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. tv. 5. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztemetőkről és a temetkezési rendjéről szóló 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének 3. § (2) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (2) A jelenleg működő köztemetők és létesítményeik fenntartásáról, valamint az ott folyó temetkezési és e rendeletben meghatározott egyéb tevékenységek végzéséről az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Pécsi Temetkezési Kft. (7632 Pécs, Siklósi út 43.) útján gondoskodik”.

2. § Pécs megye Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdoni jogok gyakorlásának a szabályokról szóló 40/2008. (XI. 26.) rendeletének a „Vagyonkezelői Jog létesítésével vagyonkezelők részére átadott Önkormányzati közfeladatok és az ellátásukhoz szükséges korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyontárgyak jegyzéke” 4. mellékletének 2. sorának 4. oszlopában a „25 év” szövegrész helyébe a „15 év” szövegrész, az 5. oszlopában a „Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt.” szövegrész helyébe a” Pécsi Temetkezési Kft” szövegrész lép.

3. § (1) E rendelet a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint tulajdonos döntése alapján a Pécsi Üzletrészkezelő Kft törzstőkéjének a Pécsi Temetkezési Kft üzletrészével történő leszállításának a Baranya Megyei Cégbíróságnál vezetett cégnyilvántartásba való bejegyzés napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A rendelet az (1) bekezdésben meghatározott hatályba lépését követő napon hatályát veszíti

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző