Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Megyei Agrárkamara, a Pécsi Ipartestület, az Ipartestületek Országos Szövetsége, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége, a Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetsége, továbbá a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt (a továbbiakban: adókötelezett), aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) nem állandó lakos: akinek a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhelye és tartózkodási helye nem Pécsett van,

b) szálláshely: a szálláshely-szolgáltatási tevékenyég folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § d)-h) pontjában alapján meghatározottak.

2. Az adó alapja

3. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

3. Az adó mértéke

4. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft.

4. Az adóbeszedési kötelezettség

5. § *  Az adót a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 34. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adóbeszedésre kötelezett köteles megállapítani, beszedni és az önkormányzati adóhatóságnak megfizetni.

5. A bejelentés szabályai

6. § (1) *  Az adóbeszedésre kötelezett adóbeszedési, adóbevallási kötelezettsége keletkezését, annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatóságnak írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton bejelenteni (bejelentkezés).

(2) Az adóbeszedésre kötelezettnek e minőségét az (1) bekezdésben meghatározott határidőben akkor is be kell jelentenie, ha más adókötelezettség nem terheli.

6. Az adó bevallása és megfizetése

7. § (1) Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell bevallást tennie és az adót az önkormányzati adóhatósághoz befizetnie.

(2) A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is köteles befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

7. Adókötelezettség teljesítése

8. § (1) Az adóbeszedésre kötelezett a bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségének az önkormányzati adóhatóság által térítésmentesen biztosított és hitelesített, a 9. §-ban meghatározott szigorú számadású nyomtatványokon köteles eleget tenni.

(2) A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet a rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti hatályba lépését követően kezdő adóbeszedésre kötelezett a tevékenység megkezdését megelőzően köteles a 9. § szerinti nyilvántartást beszerezni. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység megszűnése esetén - az erre vonatkozó bejelentést követően - az önkormányzati adóhatóság a nyilvántartást „megszűnt” bejegyzéssel lezárja és a megszűnés tényét saját nyilvántartásába feljegyzi.

(3) Az önkormányzati adóhatóság a bejelentett, regisztrált illetve nyilvántartásból hiányzó tények, adatok, körülmények valódiságát, vagy annak hiányát a bevallási időszak lezárását megelőzően is vizsgálhatja. Az adókötelezett és az adóbeszedésre kötelezett köteles az önkormányzati adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani.

8. Adózással kapcsolatos nyilvántartások

9. § (1) *  Az adóbeszedésre kötelezett - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a beszedett adóról, az adó alapjának, az adó összegének, a mentesség jogcímének és jogosultságának, valamint az adó összegének utólagos megállapítására is alkalmas, az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú, az önkormányzati adóhatóságtól beszerzett „Vendég- és idegenforgalmi adónyilvántartást” köteles vezetni.

Az adóbeszedésre kötelezett köteles gondoskodni arról is, hogy a nyilvántartás a szálláshelyen folyamatosan és vezetésre alkalmasan rendelkezésre álljon.

(2) A Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint szállodának minősülő adóbeszedésre kötelezett az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás vezetésére nem köteles, de jogszabály szerint kötelező bizonylatait, könyveit, nyilvántartásait - ideértve a gépi adathordozón rögzített adatokat is - úgy kell kiállítania, vezetnie, hogy az az adó alapjának és összegének, valamint a mentesség jogcímének és jogosultságának utólagos megállapítására is alkalmas legyen.

(3) *  Az adóbeszedésre kötelezett a szálláshelyre bejelentkező magánszemélyt haladéktalanul köteles az (1) - (2) bekezdésében előírt adattartalmú nyilvántartásában rögzíteni. Az adókötelezett érkezését követően a nyilvántartásba rögzíteni kell az adókötelezett nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, állampolgárságát, útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély számát és az érkezés, távozás napját és időpontját. Az adókötelezett távozásakor a nyilvántartásban rögzíteni kell a távozás napját és időpontját (amennyiben az előzetes megadotthoz képest változott), a ténylegesen eltöltött vendégéjszakák számát, az ebből adómentesen eltöltött vendégéjszakák számát és jogcímét, az adóköteles vendégéjszakák számát,, a beszedett adó összegét, a kibocsátott számla, készpénzfizetési számla, nyugta sorszámát. Az adóbevallás és az adó befizetése időpontjában kell bejegyezni a nyilvántartásba a beszedett adó önkormányzati adóhatóságnak történő megfizetése idejét és az adó havi bevallásának időpontját.

(4) *  Az önkormányzati adóhatóság - a (2) bekezdésben meghatározott adóbeszedésre kötelezettek részére egyedi írásbeli vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtott kérelemre - elektronikus nyilvántartás vezetését engedélyezheti. Ebben az esetben az adóbeszedésre kötelezett a 2. melléklet szerinti „Bejelentőlap” nyomtatványt köteles használni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (1)-(2) bekezdése rendelkezéseinek figyelembevételével. A „Bejelentőlapon” regisztrált adókötelezettet az érkezést követően rögzíteni kell az elektronikus nyilvántartó rendszerben. A „Bejelentőlap” az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § (1) bekezdése szerinti elévülési időn belül megőrzendő bizonylatnak minősül, adattartalma a 2. mellékletben meghatározott kötelező adatokon kívül igény szerint bővíthető. A „Bejelentőlap” kitöltésére (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott elektronikus nyilvántartás vezetésének engedélyezéséig a szálláshelynek az (1) bekezdés szerinti papíralapú nyilvántartást kell beszereznie és vezetnie.

(6) Az adóbeszedésére kötelezett a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 31. §-ában meghatározott adómentességre jogosító tartózkodást a 3. melléklet szerinti adómentességi nyilatkozattal kell igazolnia, ennek elmulasztása esetén az adót be kell szednie és meg kell fizetnie. A Htv. 31. § a) pontjában szabályozott életkor miatti mentesség esetén az adómentességi nyilatkozat kitöltése nem kötelező, amennyiben a nyilvántartás, vagy bejelentőlap az életkoradatot egyértelműen tartalmazza és a bejelentőlapot aláírták.

8/A. *  Adómentesség

9/A. § *  Mentes az adó alól, aki:

a) vendéghallgatóként vagy vendég oktatóként (meghívott oktatóként) tartózkodik a Pécsi Tudományegyetem valamely szervezeti egységénél,

b) a Pécsi Tudományegyetem valamely szervezeti egységénél gyakorlati képzésen vesz részt,

c) a Pécsi Tudományegyetem valamely intézményében, vagy Pécs város illetékességi területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságnál a hallgatói jogviszonyához kapcsolódó gyakorlati idejét tölti.

9. Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet - (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. január 1. napján lép hatályba.

(2) A 10. § (3) bekezdése és a 10. § (4) bekezdése 2012. november 1-jén lép hatályba.

(3) A 9. § szerinti nyilvántartást az adóbeszedésre kötelezettek - az elektronikus nyilvántartás vezetésére engedéllyel rendelkezők kivételével - 2012. december 31-ig kötelesek átvenni az önkormányzati adóhatóságtól.

(4) Azok az adóbeszedésre kötelezettek, akik 2013. január 1-jétől elektronikusan kívánják vezetni a 9. §-ban meghatározott nyilvántartást, legkésőbb 2012. december 1. napjáig kötelesek ezt írásban kérelmezni az önkormányzati adóhatóságnál.

(4a) *  E rendeletnek az idegenforgalmi adóról szóló 48/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2017. (I. 23.) önkormányzati rendelettel beiktatott 3. mellékletét 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(5) * 

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 48/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelethez * 

1. melléklet
„Vendég- és idegenforgalmi adónyilvántartás” a beszedett idegenforgalmi adóról

_. oldal
Sor-
szám
Vendég neve Vendég születési helye és ideje Lakóhelye Állam-
polgársága
A vendég útlevelének, személyazonosító igazolványának vagy vezetői engedélyének száma Érkezés napja és időpontja Távozás napja és időpontja Eltöltött vendég-
éjszakák száma
Ebből: mentes vendég-
éjszakák száma és jogcíme
Adóköteles vendég-
éjszakák száma
Aláírás Beszedett IFA IFA beszedé-
sének időpontja
Kibocsátott számla, készpénz-
fizetési számla, nyugta sorszáma
Beszedett IFA önkormányzat felé történő megfizeté-
sének ideje
IFA havi bevallás időpontja Megjegyzés

2. melléklet a 48/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelethez

Bejelentőlap

Bejelentőlap Szálláshely neve Szoba száma
(szálláshely tölti ki)
Vezeték / Keresztnév
Születési hely idő
Lakóhely
Állampolgárság
Útlevél, személyazonosító igazolvány, vezetői engedély száma
Érkezés időpontja
Távozás tervezett időpontja
Gépjármű rendszáma
Telefonszám/ E-mail cím
Fizetés módja Készpénz, bankkártya, üdülési csekk, voucher, egyéb
Dátum
Vendég aláírása

3. melléklet a 48/2012. (X.19.) önkormányzati rendelethez * 

Nyilatkozat
az adómentességre jogosító tartózkodásról

(A nyilatkozat elévülési időn belül megőrzendő!)

Vendég neve
Lakóhelye:
Születési hely, dátum:
Érkezés napja:
Távozás napja:
Eltöltött vendégéjszakák száma:
Adómentesen eltöltött vendégéjszakák (Htv. 31. §)
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély |_________|
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély
|_________|
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, Intézmény neve:


Címe:


|_________|
da) vendéghallgató a Pécsi Tudományegyetem valamely szervezeti egységénél (C+, ERASMUS) Intézmény neve:
|_________|
db) gyakorlati képzésen vesz részt a Pécsi Tudományegyetem valamely szervezeti egységénél Címe:
|_________|
dc) hallgatói jogviszonyához kapcsolódó gyakorlati idejét tölti a Pécsi Tudományegyetem valamely intézményében vagy Pécs város illetékességi területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságnál
|_________|
e) hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély,
|_________|
f) a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély Vállalkozás neve:

Pécsi címe:

Adószáma:


|_________|
g) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója.

|_________|
h) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.
|_________|
i) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

|_________|
Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.
A mentesség megfelelő jogcím oszlopánál „X” jellel kell a vendégnek a jelölést megtennie.
Kelt: Pécs, 201___. év _______ hó ___ nap.
Vendég aláírása

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 30. § (1) a) alapján adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. A Htv. 32. § a) pontja szerint az adó alapja a 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség esetén a megkezdett vendégéjszakák száma. A Htv. 52. § 30. pontja szerint vendégéjszaka: vendégként eltöltött - éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt - legfeljebb 24 óra.


  Vissza az oldal tetejére