Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, és a környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérését követően, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed: Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén minden olyan, a közcsatornára rá nem kötött, vezetékes vagy saját ivóvízellátással rendelkező ingatlan tulajdonosára, akinek ingatlanán a számlázott, vagy e rendelet szerint számított ivóvíz felhasználásnak megfelelő nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik.

(2) A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonosokra a rendelet hatálya a 4. § (2) és a 8. §-ban foglalt szabályok szerint terjed ki.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az ingatlan használatával kapcsolatban keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, valamint az ezekre vonatkozó közszolgáltatás ellátására, a közszolgáltatás ellenértékének megtérítésére, valamint a közszolgáltatás díjának meghatározására.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. háztartási szennyvíz: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 15. pontja szerint meghatározott szennyvíz.

2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz:. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 1. melléklete 37. pontjában meghatározott szennyvíz.

3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése: a Vgt.1. melléklete 38. pontjában meghatározott tevékenység.

4. Ingatlan: Az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező, háztartási szennyvizet termelő építménnyel beépített, de a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kötött olyan földrészlet, ahol a számlázott, vagy e rendelet szerint számított ivóvíz felhasználásának megfelelő - e rendeletben meghatározott - nem közművel elvezetett háztartási szennyvíz keletkezik.

5. *  Közszolgáltató: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján Pécs város területére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására kiválasztott és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával közszolgáltatás végzésére közszolgáltatási szerződést kötött gazdálkodó szervezet.

6. Közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területeken keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az építésügyi, környezetvédelmi és közegészségügyi szabályoknak megfelelő, az ingatlanon elhelyezett műtárgy vagy akna.

7. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló közszolgáltatás: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tárolására szolgáló közműpótló berendezés kiürítése (szippantása) és begyűjtése.

8. Ingatlantulajdonos: az ingatlant tulajdonjog vagy egyéb jogcímen használó személy.

9. Szakhatóságok: környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi, népegészségügyi és építési I. fokú közigazgatási hatóságok.

10. Végleges befogadó: A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által Pécs, Állomás utca 40. szám alatt üzemeltetett szennyvízbefogadó műtárgy.

11. *  Számított ivóvíz felhasználás: a 2. mellékletben meghatározott, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 38/1996. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete alapján megállapított ivóvízmennyiség, valamint a 3. mellékletben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja alapján a saját ivóvízellátással rendelkező fogyasztókra meghatározott átlag ivóvízfogyasztás mennyiség.

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltató kijelölése, a közszolgáltatási szerződés

3. § (1) *  Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási belterületén a rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást végző szervezet kiválasztása a Vgt. 44/F. § (3) bekezdés c) pontja, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján kijelöléssel történt.

(2) A kiválasztott közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására az Önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt. A közszolgáltatási szerződés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltatóval legfeljebb 10 évre köthető meg.

(3) *  A rendelet 3. § (1) bekezdése alapján lefolytatott eljárás szerint Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz folyamatos begyűjtésére irányuló közszolgáltatást - kizárólagos joggal - a TETTYE FORRÁSHÁZ Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8., Cg.: 02-10060354, a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi 2018. március 19-től számított 5 éven keresztül, a közte és az Önkormányzat között megkötött közszolgáltatási szerződés szerint.

(4) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb jogforrás által kibocsátott jogszabályokkal összhangban e rendelet állapítja meg.

A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell:

a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi határát,

b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését,

c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,

d) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját, valamint elszállításának a bejelentéstől számított maximális idejét,

e) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját,

f) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, az Önkormányzat ez irányú kötelezettsége teljesítésének feltételeit és biztosítékait,

g) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket, kiemelten a közszolgáltatás díjának megállapítására vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást,

h) a Közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást,

j) a Közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét,

k) azokat a feltételeket, amelyek mellett a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe és ez utóbbiért történő felelősségvállalást.

(5) A közszolgáltatási szerződésben az Önkormányzat kötelességeként kell meghatározni:

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását,

b) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését,

c) a települési igények kielégítésére alkalmas, a háztartási szennyvíz gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölését,

d) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását.

(6) A közszolgáltatási szerződésben a Közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni:

a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását,

b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését,

c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását,

d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését,

e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására a Közgyűlés által kijelölt leürítő helyek és létesítmények igénybevételét,

f) a Közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj alkalmazásának tapasztalatairól a Közgyűlés tájékoztatását,

g) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését,

h) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését,

i) a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását,

j) a közszolgáltatási szerződés megszűnésének esetén az új közszolgáltató kiválasztásáig a szolgáltatás teljesítését.

4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás kötelező igénybevétele és az erre irányuló közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei. * 

4. § *  (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz folyamatos begyűjtésére és ártalommentes végleges elhelyezésére irányuló közszolgáltatást az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosok kötelesek igénybe venni.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatást igénybe venni, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel elvezetett háztartási szennyvíz kezeléséről a Vgt. 44/C. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nem gondoskodik.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatási szerződés a hiteles vízmérővel rendelkező ingatlanok esetében létrejön írásba foglalás nélkül is a következő tények, vagy körülmények valamelyikének fennállása, bekövetkezése esetén:

a) a Közszolgáltató a szolgáltatást az ingatlantulajdonos számára felajánlja,

b) a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére bizonyíthatóan rendelkezésre áll,

c) a közszolgáltatás első igénybevételekor.

(4) A (3) bekezdés hatálya alá nem eső ingatlanok esetében a közszolgáltatás első igénybe vétele előtt a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási szerződést kötelezően meg kell kötnie. Közszolgáltatási szerződés hiányában a Közszolgáltató a háztartási szennyvíz begyűjtését a szerződés megkötéséig megtagadhatja.

(5) A közszolgáltatás felajánlása, vagy annak ellátására történő rendelkezésre állás keretében a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítéséről és annak feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

(6) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani.

(7) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás feltételeiben bekövetkező változás előtt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonost erről felhívás közzététele útján értesíti.

(8) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó közszolgáltatási szerződésben kell meghatározni:

a) a szerződő Közszolgáltató és Megrendelő adatait (felek neve, lakcíme, jogi személyek, és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek esetében azok székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, természetes személyek esetén a személyes adatok körében az anyja neve, a születési helye és ideje a szerződő Közszolgáltató és Megrendelő adatait (felek neve, lakcíme, jogi személyek, és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek esetében székhely, adószám, cégjegyzékszám, nyilvántartásba vételi szám, természetes személyek esetén a személyes azonosító adatok körében az anyja neve, a születési helye és ideje),

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdőnapját,

d) a teljesítés helyét,

e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,

f) a felek jogait és kötelezettségeit,

g) az ellenérték megállapítását, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésének módját,

h) hogy a közszolgáltatás kis mennyiség miatti igénybevételéért, a rendelkezésre állásért, felszámított többletköltséget a Közműszolgáltató az Üzletszabályzatában foglalt szabályok szerint állapítja meg,

h) a szerződés módosításának és felmondásának és megszűnésének feltételeit,

i) az irányadó jogszabályok megnevezését,

j) a személyes adatok védelmére és felhasználására vonatkozó rendelkezéseket.

(9) A Közszolgáltató jogosult az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében, különösen az igénybevett szolgáltatás ellenszolgáltatásának teljesítésével összefüggésben. A személyes adatok kezelése során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR)rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

5. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

5. § (1) *  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kiválasztott Közszolgáltató a közszolgáltatást a 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglalt eszközökkel és az ott meghatározott feltételek szerint köteles ellátni.

(2) A Közszolgáltató az általa begyűjtött háztartási szennyvíz leürítését kizárólag az erre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok részéről erre a célra engedélyezett és az Önkormányzat által e rendeletben kijelölt szennyvízfogadó műtárgyba végezheti.

(3) A Pécs város területén begyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz végleges ártalommentes elhelyezése az Önkormányzat tulajdonában és a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. üzemeltetésében lévő, a Pécs, Állomás utca 40. alatti szennyvíztelepen (leürítő hely) található háztartási szennyvíz befogadó műtárgyba történik.

(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatást az arra kötelezettek felé folyamatos rendelkezésre állással teljesíti úgy, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 72 órán belül - kivéve munkaszüneti napokat - begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett az erre kijelölt befogadó helyre szállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles a begyűjtést elősegíteni.

(5) *  A Közszolgáltató által használt szállítójárműveknek és egyéb technikai eszközöknek alapfelszereltségükben alkalmasnak kell lenniük az ingatlantulajdonosok szennyvíz tárolására alkalmas közműpótló berendezéseinek kiürítésére. A minimum 6 m3/db szállító kapacitású, és minimum 3 db szállító járműveknek alapfelszereltségükben legfeljebb 30 méter hosszú szívócsővel kell rendelkezniük - amelyek megfelelnek az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek - és alkalmasnak kell lenniük legfeljebb 5 méter mélységből a szennyvíz kiürítésére (szippantására). A Közszolgáltató csak az (1) és az (5) bekezdésben meghatározott alapfelszereltséget igénylő, legalább ¾-ed részben megtelt és a 6. § (1) bekezdésében meghatározott közműpótló berendezést köteles kiüríteni az 1. mellékletben meghatározott közszolgáltatási díjért.

(6) A Közszolgáltató a közszolgáltatást az arra kötelezettek felé folyamatos rendelkezésre állással úgy teljesíti, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését csak törvényben és kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, vagy korlátozhatja.

(7) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz be-gyűjtését nem tagadhatja meg, kivéve

a) ha a háztartási szennyvíz veszélyes hulladéknak minősül,

b) ha ismeretlen eredetű a szennyvíz, annak veszélytelensége megállapításáig,

c) ha a háztartási szennyvíz a kijelölt ártalmatlanító helyen szennyvízelvezető törzshálózatban vagy szennyvízelvezető műben nem helyezhető el.

6. Ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei

6. § (1) *  Az ingatlantulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója köteles az ingatlanán keletkező, a közüzemi csatornahálózatba, vagy a helyben való engedélyezett módon történő tisztítás után a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben meghatározott módon gyűjteni és az ingatlanán a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezései szerinti közműpótló berendezésben ideiglenesen elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán elhelyezett közműpótló berendezésbe csak háztartási (kommunális vagy kommunális jellegű) szennyvizet vezethet és tárolhat. Az ingatlantulajdonos köteles a közműpótló berendezést úgy használni, hogy azzal sem más személyek vagyonát, vagy testi épségét, sem a környezetet nem károsítja. A közműpótló berendezések szabályszerű létesítését az azt engedélyező hatóság, működését az érintett szakhatóságok ellenőrzik.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell megrendelnie a Közszolgáltatótól.

(4) *  Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a közműpótló berendezés megközelíthetőségét oly módon, hogy annak kiürítését a Közszolgáltatást végző az alapfelszereltségével el tudja látni.

(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért 9. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott mértékű díjat köteles a Közszolgáltatónak fizetni.

7. Adatszolgáltatási kötelezettség

7. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni a személyes adatait (a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(2) *  A Közszolgáltató a közszolgáltatás összesített adatairól évente a tárgyidőszakot követő 30 napon belül Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője részére köteles tájékoztatást adni. A tájékoztató tartalmazza a megrendelők nevét, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz származási helyét, a szállított mennyiséget és a szállítás időpontját.

(3) A Közszolgáltató köteles a nem a közszolgáltatás keretében a befogadó műtárgyban elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek tekintetében a szennyvíz összetételére vonatkozó minőségi bizonylatot gyűjteni és megőrizni. A közszolgáltatás keretében végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében a minősítő bizonylat a munkalap, melyet - helyettesítő bizonylatként - a megrendelés pótol.

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalommentes végleges elhelyezését biztosító befogadó műtárgyat üzemeltető Közszolgáltató a befogadó műtárgyba ürített háztartási szennyvíz mennyiségéről nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartás tartalmazza a szennyvíz átadásának pontos idejét, mennyiségét és a szállító jármű adatait.

(5) A Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltak alkalmazásáról, valamint az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi és szerződéses rendelkezések betartásával nyilvántartást vezet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséért fizetendő közszolgáltatási díjának megállapításához szükséges, az elszállított folyékony hulladék és az elfogyasztott ivóvíz mennyiségéről, a fogyasztó adatairól és a fogyasztás helyéről és az ivóvíz díjának megállapításáról szóló rendelet szerint számított ivóvíz fogyasztók személyére, valamint a számított fogyasztás mennyiségére és helyére vonatkozó adatokról.

(6) Közszolgáltató adatokat kezel Pécs város azon területrészeiről, amelyek a csatornahálózatba nincsenek bekötve. A Közszolgáltató ezen adatok alapján nyilvántartást vezet ezen településrészekről beszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről, amelynek alapján a lakossági háztartási szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó költségvetési támogatás elszámolására adatokat szolgáltat az Önkormányzatnak és a támogatást folyósító szervnek.

(7) A Közszolgáltatót a Vgt. 44/H. § (1) bekezdés szerinti beszámolási kötelezettség terheli az Önkormányzat felé.

8. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó egyéb rendelkezések

8. § (1) *  Ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezet a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére az e rendeletben meghatározott közszolgáltatást akkor nem köteles igénybe venni, ha az így keletkezett szennyvíz összegyűjtéséről hasznosításáról és ártalmatlanítási célú végleges elhelyezéséről a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltak szerint gondoskodik. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet köteles a keletkező szennyvíz mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általa végzett kezelésekről, az ebből származó hulladékokról nyilvántartást, a kezelő létesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről az illetékes környezetvédelmi hatóság felé bejelentést tenni. A bejelentésben a gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik és egyben igazolja, hogy a kötelező közszolgáltatás igénybevétele alól mentesül. A gazdálkodó szervezet a mentesülést igazoló bejelentéséről egyidejűleg a Közszolgáltatót tájékoztatja.

(2) A gazdálkodó szervezetet írásbeli bejelentési kötelezettség terheli az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás számára, ha azért mentesül az e rendeletben meghatározott kötelező közszolgáltatás igénybevétele alól, mert a gazdálkodásával kapcsolatban keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését az erre engedéllyel rendelkező szennyvízkezelővel látja el. A bejelentésben a gazdálkodó szervezet - a Közszolgáltató egyidejű tájékoztatásával - közli az általa igénybe vett szennyvízkezelő adatait, az igénybe vett szolgáltatásokat, a hulladékkezelő engedélyének számát.

A gazdálkodó szervezet által igénybe vett hulladékkezelő az ártalmatlanítást végző befogadó helyet üzemeltető TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-vel köt szerződést. A felek az ártalmatlanítás díját a Közszolgáltató Üzletszabályzatában közzétettek szerint a szerződésben állapítják meg.

(3) Az a gazdálkodó szervezet, amely (1)-(2) bekezdés szerint saját maga köteles gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről, az ott meghatározott bejelentési kötelezettségét

a) az általa igénybe venni kívánt szennyvízkezelővel történő szerződéskötést megelőzően,

b) az általa szennyvízkezelésre igénybe venni kívánt létesítmény, berendezés esetén az üzembe helyezéstől számított 15 napon belül

köteles az erre illetékes szakhatóságokhoz megtenni.

9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díjtétele és a fizetendő díj megállapítása

9. § (1) *  Az ingatlantulajdonosok a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni. A közszolgáltatás alkalmazható legmagasabb díját Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D. §-ában és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 14. §-16. § (1) bekezdésében foglaltak szerint - legalább 1 éves időtartamra - állapítja meg. Két díjmegállapítás között egy évnek el kell telnie.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti közszolgáltatási díj meghatározásának az alapja az egységnyi díjtétel, amely az alapdíj és az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiség egységnyi térfogatának az ürítési díja. Az egységnyi díjtétel meghatározására és az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének kiszámítására a Vhr. 16. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni.

(3) *  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás legmagasabb díja az egységnyi ürítési díjtétel szorzata a meghatározott szolgáltatási mennyiséggel és az alapdíj összege.

A legmagasabb egységnyi díjtételt és az ennek alapján megállapított egységes közszolgáltatási díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza. A díj általános forgalmi adót nem tartalmaz.

(4) *  Amennyiben az 5. § (5) bekezdésében meghatározottaktól eltérő szennyvízürítés többletszolgáltatással teljesíthető, úgy az erre vonatkozó többletköltség megállapítása a Közműszolgáltató Üzletszabályzatában foglaltak szerint történik.

(5) *  A Közszolgáltató lakossági fajlagos ráfordításait a lakosságtól származó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészekről beszállított mennyiség után a Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetéséről szóló törvény „normatív, kötött felhasználású támogatások” tárgyú melléklete szerint a „lakossági nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításának támogatása” címen igényelhető támogatás összegével csökkenteni kell.

(6) A közszolgáltatási díj fizetésének módja, határideje:

A Közszolgáltató kéthavonta számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatásra kibocsátott számla alapján utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.

(7) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet.

(8) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincsen.

(9) A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató, vagy megbízottja válaszolni köteles.

(10) Túlszámlázás esetén a többletösszeget a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére visszafizeti, vagy azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

(11) A közszolgáltatási díj hátralék adók módjára behajtható köztartozás.

(12) A Közszolgáltató a (10) bekezdésekben meghatározott díjhátralék behajtására a Vgt. 44/E. §-ában foglaltak szerint intézkedik.

10. Záró rendelkezések

10. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

10/A. § *  E rendeletnek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 8/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 33/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelettel (továbbiakban: Rend1.) megállapított 1. mellékletét 2013. július 1-től kell alkalmazni.

10/B. § *  E rendeletnek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 8/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend2.) módosított 9. § (1) bekezdését, (2) bekezdését és (5) bekezdését a Rend2. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

10/C. § *  E rendeletnek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 8/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend3.) módosított 2. § 11. pontját és az újonnan beiktatott 3. mellékletét a Rend3. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

10/D. § *  E rendeletnek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 8/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 41/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelettel (továbbiakban: Rend4.) módosított 4. §-át, 5. § (5) bekezdését, 6. § (4) bekezdését, 9. § (2), (3) és (4) bekezdését, valamint 1., 2. és 3. mellékletét a Rend4. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

11. § E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 8/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez * 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének díjtételei

I. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. fejezetének 44/D. §-a alapján megállapított kéttényezős díjak

A B
1. Ürítési díj Díj
(Ft/m
3)
2. Természetes személy ingatlantulajdonosokra vonatkozó szabályok alapján 415,00
3. Nem természetes személy ingatlantulajdonosokra vonatkozó szabályok alapján 415,00
A B
1. Alapdíj Díj
(Ft/hó)
2. Természetes személy ingatlantulajdonosokra vonatkozó szabályok alapján 2.477,00
3. Nem természetes személy ingatlantulajdonosokra vonatkozó szabályok alapján 2.477,00

A díjtételek az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazzák.

II. A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény alapján a Közszolgáltató által alkalmazható díjtételek:

A B
1. Egytényezős díj Díj
(Ft/m
3)
2. Természetes személy ingatlantulajdonosokra vonatkozó szabályok alapján 648,50
3. Nem természetes személy ingatlantulajdonosokra vonatkozó szabályok alapján 721,00

A díjtételek az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazzák.

2. melléklet a 8/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez * 

Az ivóvízbekötéssel rendelkező, de vízmérővel nem ellátott (általánydíjas) fogyasztókra, a 38/1996. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak alapján megállapított, átlagvízmennyiség, továbbá a saját ivóvízellátással rendelkező és az ingatlant életvitelszerűen használó fogyasztókra meghatározott vízfogyasztás átlagmennyisége a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés c) pontja alapján.

A B
1. fogyasztási hely vízfogyasztás mennyisége
(l/fő/nap)
2. beépített ingatlanok épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal vízöblítéses WC-vel 95
3. saját ivóvízellátással rendelkező, életvitelszerűen használt ingatlanok 95

3. melléklet a 8/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez * 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés c) pontja alapján a saját ivóvízellátással rendelkező, az ingatlant nem életvitelszerűen használó fogyasztókra meghatározott vízfogyasztás átlagmennyisége

A B
1. fogyasztási hely vízfogyasztás mennyisége
(l/fő/nap)
2. saját ivóvízellátással rendelkező, nem életvitelszerűen használt ingatlanok 20 l/fő/nap

  Vissza az oldal tetejére