Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről, valamint a közszolgáltatás díjáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 2. § a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § *  E rendelet szabályai kiterjednek a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló a 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kst.) 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján történő kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység ellátására Siklós Város és a hozzá tartozó 2. mellékletben meghatározott 56 települést magába foglaló körzetre.

2. A szolgáltatási körzetek és a közszolgáltatók megnevezése

2. § *  (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező önkormányzati közfeladat ellátásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kst. 10. § (1) bekezdésben meghatározott jogkörében, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződések hatályának fenntartásáról hozott 18/2016. (01.23.) számú határozata szerint - a (2) bekezdésben megnevezett közszolgáltatóval fennálló közszolgáltatási szerződés szabályaira is figyelemmel - gondoskodik.

(2) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatást a Siklós Város és a hozzá tartozó 56 települést magába foglaló ellátási körzetben Erdősi Csaba (székhelye: Siklós, Felszabadulás út 3.) kéményseprőmester egyéni vállalkozóval 2014. január 1-től 2023. december 31-ig terjedő időtartamú közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja.

(3) A közszolgáltató köteles gondoskodni megfelelő helyettesítésről tartós távolléte, megbetegedése esetén. A helyettesítésekről a közszolgáltatónak külön egyeztetnie kell a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, és az érintett önkormányzatokat erről külön értesíteni köteles.

3. A közszolgáltatás ellátásának a rendje, a közszolgáltató jogai és kötelezettségei

3. § (1) *  A 2. § (2) bekezdésben meghatározott közszolgáltató a közszolgáltatást köteles a Kst., a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló a 2015. évi CCXI. törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.), a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályai szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet (a továbbiakban: Vr.) szabályai és az e rendeletben foglalt szabályok szerint ellátni.

(2) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (2) bekezdésben meghatározott ügyfélszolgálat működési rendjét a közszolgáltató Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával egyeztetve állapítja meg.

(3) A közszolgáltató köteles a Kskt., a Vhr. és a Vr. által előírt és nyilvántartott - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező - adatokat folyamatosan aktualizálni, a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően előírt adatokkal kibővíteni és kizárólag a közszolgáltatás ellátása céljából jogosult felhasználni. A közszolgáltató a nála lévő személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint kezeli.

(4) *  A közszolgáltató a kötelezően végzendő sormunka és az ennek keretében végzendő időszakos ellenőrzés időpontjáról az ingatlantulajdonost, -használót előzetesen értesíti. A közszolgáltató a kiértesítéseket Kst. 3. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, továbbá a Vhr. és Vr. erre vonatkozó szabályai szerint köteles megtenni.

4. A tulajdonos jogai és kötelezettségei

4. § *  (1) Az 1. §-ban meghatározott településeken az ingatlantulajdonos, -használó - a 3. § (1) bekezdésében hivatkozott jogszabályokban rögzített feltételek szerint - a közszolgáltatást köteles igénybe venni.

(2) A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos, -használó között a kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási jogviszony a Kst., a Vhr. és a Vr. erre vonatkozó szabályai alapján - külön szerződéskötés nélkül - a közszolgáltatás igénybevételével jön létre.

(3) Az ingatlan tulajdonosa, használója a Kst., a Vhr. és a Vr. erre vonatkozó szabályai szerint köteles az égéstermék-elvezetők és az üzemeltetett tüzelőberendezések számában bekövetkezett csökkenést a közszolgáltatónak bejelenteni.

5. *  A Ptk. 6:256. §-a szerinti kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés

5. § *  A közszolgáltatásra vonatkozóan a közszolgáltató és a nem természetes személy ingatlantulajdonos, -használó között a Ptk. 6:256. §-a szerinti egyedi közszolgáltatási szerződés jön létre a Kst.-ben, a Vhr.-ben és a Vr.-ben meghatározott szabályok szerint.

6. *  A kéményseprő-ipari tevékenység ingyenessége, a tevékenységre vonatkozó díjtételek és költségtérítés

6. § *  (1) A Kst. 2. § (6) kezdése szerint a kéményseprő tevékenység lakosság által kötelezően igénybe veendő sormunkaként meghatározott részeit a közszolgáltató térítésmentesen végzi.

(2) A nem természetes személy ingatlantulajdonos, -használó az 5. mellékletben meghatározott díjtételeket köteles megfizetni.

(3) A Kst. 2. § (16) kezdés szerint fizetendő díjat, továbbá 2. § (6) kezdésében meghatározott költségtérítést a közszolgáltató a Kst. a Vr. erre vonatkozó rendelkezései szerint állapítja meg.

(4) A közszolgáltató a (2) és a (3) bekezdések szerinti díjakról és költségtérítésekről jegyzéket készít, és az ügyfélszolgálatán azt látható módon kifüggeszti.

(5) A díjfizetésre kötelezett ingatlantulajdonos, -használó a (2)-(4) bekezdés szerinti díjakat és költségtérítéseket a Kst., a Vhr., a Vr. és e rendelet szabályai szerint köteles a közszolgáltatónak megfizetni.

7. § * 

8. § * 

9. § * 

7. A közszolgáltatással érintett szervezetek szakmai együttműködése

10. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata szakmai jellegű kérdésekben együttműködik az illetékes tűzvédelmi hatósággal, a Baranyai Kéményseprők Ipartestületével, valamint szükség esetén a Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetségével.

8. Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. június 29-én lép hatályba.

(2) Az 5. melléklet 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3) 2013. július 1-jén hatályát veszti

a) a 4. § (2) bekezdésében, a 6. § (2) és (5) bekezdésében a „a 4. vagy” szövegrész,

b) a 4. melléklet.

(4) * 

(4a) *  E rendeletnek kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről, valamint a közszolgáltatás díjáról szóló 27/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 34/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend1.) megállapított 4. § (2) bekezdését, 6. § (2) és (5) bekezdését, 4. és 5. mellékletét 2013. július 1-től kell alkalmazni.

(4b) *  E rendeletnek kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről, valamint a közszolgáltatás díjáról szóló 27/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 43/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend2.) megállapított 2. § (2) bekezdés b) 3. alpontját, 2., 4. és 5. mellékletét 2015. január 1-től kell alkalmazni.

(4c) *  E rendeletnek a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről, valamint a közszolgáltatás díjáról szóló 27/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 45/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend3.) módosított 1. §-át, 2. §-át, 3. § (1) és (4) bekezdését, 4. §-át, 5. és 6. alcímét, továbbá a 2. melléletét 2016. november 1-től kell alkalmazni.

(5) E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/Ek irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 27/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 27/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez * 

Települések jegyzéke, ahol a Kst. 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján hatályban tartott közszolgáltatási szerződés szerint történik a kéményseprő- ipari tevékenység ellátása

A
1. Település
2. Adorjás
3. Alsószentmárton
4. Baranyahídvég
5. Beremend
6. Cún
7. Csarnóta
8. Csányoszró
9. Diósviszló
10. Drávacsehi
11. Drávacsepely
12. Drávapalkonya
13. Drávapiski
14. Drávaszabolcs
15. Drávaszerdahely
16. Egyházasharaszti
17. Gordisa
18. Harkány
19. Hirics
20. Illocska
21. Ipacsfa
22. Kákics
23. Kásád:
24. Kemse
25. Kémes
26. Kisharsány
27. Kisjakabfalva
28. Kislippó
29. Kisszentmárton
30. Kistapolca
31. Kovácshida
32. Kórós
33. Lapáncsa
34. Lúzsok
35. Magyarbóly
36. Márfa
37. Márok
38. Matty
39. Nagycsány
40. Nagyharsány
41. Nagytótfalu
42. Old
43. Páprád
44. Piskó
45. Rádfalva
46. Sámod
47. Sellye
48. Siklós
49. Siklósnagyfalu
50. Sósvertike
51. Szaporca
52. Tésenfa
53. Vajszló
54. Vejti
55. Villány
56. Villánykövesd
57. Zaláta

3. melléklet a 27/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelethez * 

4. melléklet a 27/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez * 

5. melléklet a 27/2013. (VI. 24.)önkormányzati rendelethez * 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai Baranya megye 1. mellékletben fel nem sorolt településein

1. A sormunka keretében ellátott tevékenységek díjai:

a) A természetes személy tulajdonában lévő lakhatás céljára szolgáló ingatlanok esetében:

A B C D E F G


1.


Megnevezés

Égés-
termék
elvezetők
jele
Ellenőrzés,
szükség szerint
tisztítás ösz-
szekötő elem
nélküli munka-
ráfordítása

Műszaki
felülvizsgálat
munka-
ráfordítása*

Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás - összekötő elem nélkül - és műszaki felülvizsgálat díja
Összekötő elem
ellenőrzésének,
szükség szerinti
tisztításának
munka-
ráfordítása

Összekötő elem
ellenőrzésének,
szükség szerinti
tisztításának díja
2. Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 0,37/db 0,80/db 671 Ft/db/alkalom 0,17/bekötés 343 Ft/bekötés/alkalom
3. Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG 0,30/db 0,80/db 1 009 Ft/db/alkalom 0,14/bekötés 283 Ft/bekötés/alkalom
4. Központi Nyitott Huzat Szilárd KNHS 0,20/fm 0,28/fm 474 Ft/fm/alkalom 0,20/fm 404 Ft/fm/alkalom
5. Központi Nyitott Huzat Gáz KNHG 0,14/fm 0,28/fm 424 Ft/fm/alkalom 0,14/fm 283 Ft/fm/alkalom
6. Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd NNHS 0,30/fm 0,28/fm 676 Ft/fm/alkalom 0,30/fm 605 Ft/fm/alkalom
7. Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz NNHG 0,21/fm 0,28/fm 565 Ft/fm/alkalom 0,21/fm 424 Ft/fm/alkalom
8. Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd ENTS 0,42/db 0,80/db 671 Ft/db/alkalom 0,17/bekötés 343 Ft/bekötés/alkalom
9. Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz ENTG 0,34/db 0,80/db 1 090 Ft/db/alkalom 0,14/bekötés 283 Ft/bekötés/alkalom
10. Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd KNTS 0,24/fm 0,28/fm 555 Ft/fm/alkalom 0,24/fm 484 Ft/fm/alkalom
11. Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz KNTG 0,17/fm 0,28/fm 484 Ft/fm/alkalom 0,17/fm 343 Ft/fm/alkalom
12. Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd NNTS 0,32/fm 0,28/fm 716 Ft/fm/alkalom 0,32/fm 646 Ft/fm/alkalom
13. Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz NNTG 0,22/fm 0,28/fm 585 Ft/fm/alkalom 0,22/fm 444 Ft/fm/alkalom
14. Egyedi Zárt Huzat Szilárd EZHS 0,37/db 0,80/db 671 Ft/db/alkalom 0,17/bekötés 343 Ft/bekötés/alkalom
15. Egyedi Zárt Huzat Gáz EZHG 0,30/db 0,80/db 1 009 Ft/db/alkalom 0,14/bekötés 283 Ft/bekötés/alkalom
16. Központi Zárt Huzat Szilárd KZHS 0,20/fm 0,28/fm 474 Ft/fm/alkalom 0,20/fm 404 Ft/fm/alkalom
17. Központi Zárt Huzat Gáz KZHG 0,14/fm 0,28/fm 424 Ft/fm/alkalom 0,14/fm 283 Ft/fm/alkalom
18. Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd NZHS 0,30/fm 0,28/fm 676 Ft/fm/alkalom 0,30/fm 605 Ft/fm/alkalom
19. Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz NZHG 0,21/fm 0,28/fm 565 Ft/fm/alkalom 0,21/fm 424 Ft/fm/alkalom
20. Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd EZTS 0,42/db 0,80/db 671 Ft/db/alkalom 0,17/bekötés 343 Ft/bekötés/alkalom
21. Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz EZTG 0,34/db 0,80/db 1 090 Ft/db/alkalom 0,14/bekötés 283 Ft/bekötés/alkalom
22. Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd KZTS 0,24/fm 0,28/fm 555 Ft/fm/alkalom 0,24/fm 484 Ft/fm/alkalom
23. Központi Zárt Túlnyomásos Gáz KZTG 0,17/fm 0,28/fm 484 Ft/fm/alkalom 0,17/fm 343 Ft/fm/alkalom
24. Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd NZTS 0,32/fm 0,28/fm 716 Ft/fm/alkalom 0,32/fm 646 Ft/fm/alkalom
25. Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz NZTG 0,22/fm 0,28/fm 585 Ft/fm/alkalom 0,22/fm 444 Ft/fm/alkalom
26. Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd ** GNHS 0,25/szint 0,36/szint 503 Ft/szint/alkalom 0,17/bekötés 343 Ft/bekötés/alkalom
27. Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz ** GNHG 0,20/szint 0,36/szint 585 Ft/szint/alkalom 0,14/bekötés 283 Ft/bekötés/alkalom
28. Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd ** GZHS 0,25/szint 0,36/szint 503 Ft/szint/alkalom 0,17/bekötés 343 Ft/bekötés/alkalom
29. Gyűjtő Zárt Huzat Gáz ** GZHG 0,20/szint 0,36/szint 585 Ft/szint/alkalom 0,14/bekötés 283 Ft/bekötés/alkalom
30. Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd ** GZTS 0,30/szint 0,44/szint 503 Ft/szint/alkalom 0,17/bekötés 343 Ft/bekötés/alkalom
31. Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz ** GZTG 0,25/szint 0,44/szint 726 Ft/szint/alkalom 0,14/bekötés 283 Ft/bekötés/alkalom
32. Egyedi Tartalék ET 0,20/db 0,40/szint 605 Ft/db/alkalom - -
33. Központi Tartalék KT 0,10/fm 0,14/fm 168 Ft/fm/alkalom - -
34. Nagyjáratú Tartalék NT 0,15/fm 0,14/fm 168 Ft/fm/alkalom - -
35. Gyűjtő Tartalék ** GT 0,10/szint 0,16/szint 283 Ft/szint/alkalom - -
36. A díj a kiszállási díjat is magában foglalja.
37. * A négyévenkénti műszaki felülvizsgálat díja a díjakba beépítésre került.
38. ** A mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

b) A természetes személy tulajdonában lévő időlegesen használt ingatlanok esetében:

A B C D E F G


1.


Megnevezés

Égés-
termék
elvezetők
jele
Ellenőrzés,
szükség szerint
tisztítás ösz-
szekötő elem
nélküli munka-
ráfordítása

Műszaki
felülvizsgálat
munka-
ráfordítása*

Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás - összekötő elem nélkül - és műszaki felülvizsgálat díja
Összekötő elem
ellenőrzésének,
szükség szerinti
tisztításának
munka-
ráfordítása

Összekötő elem
ellenőrzésének,
szükség szerinti
tisztításának díja
2. Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 0,37/db 0,80/db 873 Ft/db/alkalom 0,17/bekötés 343 Ft/bekötés/alkalom
3. Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG 0,30/db 0,80/db 1 637 Ft/db/alkalom 0,14/bekötés 283 Ft/bekötés/alkalom
4. Központi Nyitott Huzat Szilárd KNHS 0,20/fm 0,28/fm 764 Ft/fm/alkalom 0,20/fm 404 Ft/fm/alkalom
5. Központi Nyitott Huzat Gáz KNHG 0,14/fm 0,28/fm 848 Ft/fm/alkalom 0,14/fm 283 Ft/fm/alkalom
6. Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd NNHS 0,30/fm 0,28/fm 982 Ft/fm/alkalom 0,30/fm 605 Ft/fm/alkalom
7. Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz NNHG 0,21/fm 0,28/fm 980 Ft/fm/alkalom 0,21/fm 424 Ft/fm/alkalom
8. Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd ENTS 0,42/db 0,80/db 873 Ft/db/alkalom 0,17/bekötés 343 Ft/bekötés/alkalom
9. Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz ENTG 0,34/db 0,80/db 1 637 Ft/db/alkalom 0,14/bekötés 283 Ft/bekötés/alkalom
10. Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd KNTS 0,24/fm 0,28/fm 764 Ft/fm/alkalom 0,24/fm 484 Ft/fm/alkalom
11. Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz KNTG 0,17/fm 0,28/fm 900 Ft/fm/alkalom 0,17/fm 343 Ft/fm/alkalom
12. Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd NNTS 0,32/fm 0,28/fm 982 Ft/fm/alkalom 0,32/fm 646 Ft/fm/alkalom
13. Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz NNTG 0,22/fm 0,28/fm 982 Ft/fm/alkalom 0,22/fm 444 Ft/fm/alkalom
14. Egyedi Zárt Huzat Szilárd EZHS 0,37/db 0,80/db 873 Ft/db/alkalom 0,17/bekötés 343 Ft/bekötés/alkalom
15. Egyedi Zárt Huzat Gáz EZHG 0,30/db 0,80/db 1 637 Ft/db/alkalom 0,14/bekötés 283 Ft/bekötés/alkalom
16. Központi Zárt Huzat Szilárd KZHS 0,20/fm 0,28/fm 764 Ft/fm/alkalom 0,20/fm 404 Ft/fm/alkalom
17. Központi Zárt Huzat Gáz KZHG 0,14/fm 0,28/fm 848 Ft/fm/alkalom 0,14/fm 283 Ft/fm/alkalom
18. Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd NZHS 0,30/fm 0,28/fm 982 Ft/fm/alkalom 0,30/fm 605 Ft/fm/alkalom
19. Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz NZHG 0,21/fm 0,28/fm 980 Ft/fm/alkalom 0,21/fm 424 Ft/fm/alkalom
20. Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd EZTS 0,42/db 0,80/db 873 Ft/db/alkalom 0,17/bekötés 343 Ft/bekötés/alkalom
21. Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz EZTG 0,34/db 0,80/db 1 637 Ft/db/alkalom 0,14/bekötés 283 Ft/bekötés/alkalom
22. Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd KZTS 0,24/fm 0,28/fm 764 Ft/fm/alkalom 0,24/fm 484 Ft/fm/alkalom
23. Központi Zárt Túlnyomásos Gáz KZTG 0,17/fm 0,28/fm 900 Ft/fm/alkalom 0,17/fm 343 Ft/fm/alkalom
24. Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd NZTS 0,32/fm 0,28/fm 982 Ft/fm/alkalom 0,32/fm 646 Ft/fm/alkalom
25. Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz NZTG 0,22/fm 0,28/fm 982 Ft/fm/alkalom 0,22/fm 444 Ft/fm/alkalom
26. Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd ** GNHS 0,25/szint 0,36/szint 655 Ft/szint/alkalom 0,17/bekötés 343 Ft/bekötés/alkalom
27. Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz ** GNHG 0,20/szint 0,36/szint 1 130 Ft/szint/alkalom 0,14/bekötés 283 Ft/bekötés/alkalom
28. Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd ** GZHS 0,25/szint 0,36/szint 655 Ft/szint/alkalom 0,17/bekötés 343 Ft/bekötés/alkalom
29. Gyűjtő Zárt Huzat Gáz ** GZHG 0,20/szint 0,36/szint 1 130 Ft/szint/alkalom 0,14/bekötés 283 Ft/bekötés/alkalom
30. Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd ** GZTS 0,30/szint 0,44/szint 655 Ft/szint/alkalom 0,17/bekötés 343 Ft/bekötés/alkalom
31. Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz ** GZTG 0,25/szint 0,44/szint 1 255 Ft/szint/alkalom 0,14/bekötés 283 Ft/bekötés/alkalom
32. Egyedi Tartalék ET 0,20/db 0,40/db 928 Ft/db/alkalom - -
33. Központi Tartalék KT 0,10/fm 0,14/fm 218 Ft/fm/alkalom - -
34. Nagyjáratú Tartalék NT 0,15/fm 0,14/fm 218 Ft/fm/alkalom - -
35. Gyűjtő Tartalék ** GT 0,10/szint 0,16/szint 525 Ft/szint/alkalom - -
36. A díj a kiszállási díjat is magában foglalja.
37. * Négyévenként elvégzendő közszolgáltatás díja.
38. ** A mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

c) Az a) és b) pontba nem tartozó ingatlanok esetében:

A B C D E F G


1.


Megnevezés

Égés-
termék
elvezetők
jele
Ellenőrzés,
szükség szerint tisztítás ösz-
szekötő elem
nélküli munka-
ráfordítása

Műszaki
felülvizsgálat
munka-
ráfordítása*

Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás - összekötő elem nélkül - és műszaki felülvizsgálat díja
Összekötő elem
ellenőrzésének,
szükség szerinti
tisztításának
munka-
ráfordítása

Összekötő elem
ellenőrzésének,
szükség szerinti
tisztításának díja
2. Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 0,37/db 0,80/db 948 Ft/db/alkalom 0,17/bekötés 343 Ft/bekötés/alkalom
3. Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG 0,30/db 0,80/db 1 009 Ft/db/alkalom 0,14/bekötés 283 Ft/bekötés/alkalom
4. Központi Nyitott Huzat Szilárd KNHS 0,20/fm 0,28/fm 474 Ft/fm/alkalom 0,20/fm 404 Ft/fm/alkalom
5. Központi Nyitott Huzat Gáz KNHG 0,14/fm 0,28/fm 424 Ft/fm/alkalom 0,14/fm 283 Ft/fm/alkalom
6. Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd NNHS 0,30/fm 0,28/fm 676 Ft/fm/alkalom 0,30/fm 605 Ft/fm/alkalom
7. Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz NNHG 0,21/fm 0,28/fm 565 Ft/fm/alkalom 0,21/fm 424 Ft/fm/alkalom
8. Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd ENTS 0,42/db 0,80/db 1049 Ft/db/alkalom 0,17/bekötés 343 Ft/bekötés/alkalom
9. Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz ENTG 0,34/db 0,80/db 1 090 Ft/db/alkalom 0,14/bekötés 283 Ft/bekötés/alkalom
10. Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd KNTS 0,24/fm 0,28/fm 555 Ft/fm/alkalom 0,24/fm 484 Ft/fm/alkalom
11. Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz KNTG 0,17/fm 0,28/fm 484 Ft/fm/alkalom 0,17/fm 343 Ft/fm/alkalom
12. Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd NNTS 0,32/fm 0,28/fm 716 Ft/fm/alkalom 0,32/fm 646 Ft/fm/alkalom
13. Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz NNTG 0,22/fm 0,28/fm 585 Ft/fm/alkalom 0,22/fm 444 Ft/fm/alkalom
14. Egyedi Zárt Huzat Szilárd EZHS 0,37/db 0,80/db 948 Ft/db/alkalom 0,17/bekötés 343 Ft/bekötés/alkalom
15. Egyedi Zárt Huzat Gáz EZHG 0,30/db 0,80/db 1 009 Ft/db/alkalom 0,14/bekötés 283 Ft/bekötés/alkalom
16. Központi Zárt Huzat Szilárd KZHS 0,20/fm 0,28/fm 474 Ft/fm/alkalom 0,20/fm 404 Ft/fm/alkalom
17. Központi Zárt Huzat Gáz KZHG 0,14/fm 0,28/fm 424 Ft/fm/alkalom 0,14/fm 283 Ft/fm/alkalom
18. Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd NZHS 0,30/fm 0,28/fm 676 Ft/fm/alkalom 0,30/fm 605 Ft/fm/alkalom
19. Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz NZHG 0,21/fm 0,28/fm 565 Ft/fm/alkalom 0,21/fm 424 Ft/fm/alkalom
20. Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd EZTS 0,42/db 0,80/db 1 049 Ft/db/alkalom 0,17/bekötés 343 Ft/bekötés/alkalom
21. Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz EZTG 0,34/db 0,80/db 1 090 Ft/db/alkalom 0,14/bekötés 283 Ft/bekötés/alkalom
22. Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd KZTS 0,24/fm 0,28/fm 555 Ft/fm/alkalom 0,24/fm 484 Ft/fm/alkalom
23. Központi Zárt Túlnyomásos Gáz KZTG 0,17/fm 0,28/fm 484 Ft/fm/alkalom 0,17/fm 343 Ft/fm/alkalom
24. Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd NZTS 0,32/fm 0,28/fm 716 Ft/fm/alkalom 0,32/fm 646 Ft/fm/alkalom
25. Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz NZTG 0,22/fm 0,28/fm 585 Ft/fm/alkalom 0,22/fm 444 Ft/fm/alkalom
26. Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd ** GNHS 0,25/szint 0,36/szint 595 Ft/szint/alkalom 0,17/bekötés 343 Ft/bekötés/alkalom
27. Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz ** GNHG 0,20/szint 0,36/szint 585 Ft/szint/alkalom 0,14/bekötés 283 Ft/bekötés/alkalom
28. Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd ** GZHS 0,25/szint 0,36/szint 595 Ft/szint/alkalom 0,17/bekötés 343 Ft/bekötés/alkalom
29. Gyűjtő Zárt Huzat Gáz ** GZHG 0,20/szint 0,36/szint 585 Ft/szint/alkalom 0,14/bekötés 283 Ft/bekötés/alkalom
30. Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd ** GZTS 0,30/szint 0,44/szint 716 Ft/szint/alkalom 0,17/bekötés 343 Ft/bekötés/alkalom
31. Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz ** GZTG 0,25/szint 0,44/szint 726 Ft/szint/alkalom 0,14/bekötés 283 Ft/bekötés/alkalom
32. Egyedi Tartalék ET 0,20/db 0,40/db 605 Ft/db/alkalom - -
33. Központi Tartalék KT 0,10/fm 0,14/fm 272 Ft/fm/alkalom - -
34. Nagyjáratú Tartalék NT 0,15/fm 0,14/fm 373 Ft/fm/alkalom - -
35. Gyűjtő Tartalék ** GT 0,10/szint 0,16/szint 283 Ft/szint/alkalom - -
36. A díj a kiszállási díjat is magában foglalja.
37. * Négyévenként elvégzendő közszolgáltatás díja.
38. ** A mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

d) Az a), b) és c) pont alatti sormunka keretében végzett egyéb tevékenységek esetében:

A B C
1. Megnevezés Munkaráfordítás Díj
2. Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként 0,10/db 202 Ft/db/alkalom
3 Égéstermék paramétereinek ellenőrzése (4 évenként végzendő 1 évre alkalmazható díja) 0,30/ paraméter 151 Ft/paraméter/alkalom
4. Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése 0,05/db 101 Ft/db/alkalom

2. Megrendelésre kötelező tevékenységek:

A B C
1. Megrendelésre kötelező tevékenységek: Munkaráfordítás Díj (Ft)
2. A fenti közszolgáltatások sormunka keretében feltárt, az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján 2/db/óra 4 036
3. Közvetlen homlokzati égéstermék kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása 0,34/db 686
4. A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása 0,60/fm 1 211
5. A megrendelésre kötelező tevékenységeket további kiszállási díj terheli 1,00 2 018

3. Megrendelt műszaki vizsgálatok díjtételei:

a) A természetes személy tulajdonában lévő, lakhatás céljára szolgáló ingatlanok és természetes személy tulajdonában lévő, időlegesen használt ingatlanok esetében:

A B C D E F
1. ENH, ENT, ET EZH, EZT GNH, GZH, GZT, GT KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT KZH, KZT, NZH, NZT
2. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata:
3. Munkaráfordítás 0,84/db 1,16/db 0,40/szint 2,60/db 3,40/db
4. Díj (Ft/alkalom): 2 099 2 939 1 008 6 717 8 397
5. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata:
6. Munkaráfordítás 1,34/db 2,00/db 0,70/szint 4,00/db 5,00/db
7. Díj (Ft/alkalom): 4 819 7 192 2 517 14 384 17 980
8. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata:
9. Munkaráfordítás 0,84/db 1,16/db 0,40/szint 2,60/db 3,40/db
10. Díj (Ft/alkalom): 3 021 4 171 1 438 9 350 12 226
11. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat:
12. Munkaráfordítás 0,68/db 0,92/db 0,30/szint 2,10/db 2,72/db
13. Díj (Ft/alkalom): 2 445 3 308 1 079 7 552 9 781
14. A fenti tevékenységeket a 2. sorban szereplő tevékenység kivételével az alábbi kiszállási díj terheli:
15. Munkaráfordítás: 1,00
16. Díj (Ft): 3 596
17. A 2. sorban lévő tevékenységek kiszállási díja: 2 518 Ft

b) Az a) pontba nem tartozó ingatlanok esetében:

A B C D E F
1. ENH, ENT, ET EZH, EZT GNH, GZH, GZT, GT KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT KZH, KZT, NZH, NZT
2. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata:
3. Munkaráfordítás 0,84/db 1,16/db 0,40/szint 2,60/db 3,40/db
4. Díj (Ft/alkalom): 3 390 4 682 1 614 10 494 13 722
5. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata:
6. Munkaráfordítás 1,34/db 2,00/db 0,70/szint 4,00/db 5,00/db
7. Díj (Ft/alkalom): 5 408 8 072 2 825 16 144 20 180
8. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata:
9. Munkaráfordítás 0,84/db 1,16/db 0,40/szint 2,60/db 3,40/db
10. Díj (Ft/alkalom): 3 390 4 682 1 614 10 494 13 722
11. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat:
12. Munkaráfordítás 0,68/db 0,92/db 0,30/szint 2,10/db 2,72/db
13. Díj (Ft/alkalom): 2 744 3 713 1 211 8 476 10 978
14. A fenti tevékenységeket a 2. sorban szereplő tevékenység kivételével az alábbi kiszállási díj terheli:
15. Munkaráfordítás: 1,00
16. Díj (Ft): 4 036

4. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díjai:

a) A természetes személy tulajdonában lévő, lakhatás céljára szolgáló ingatlanok és természetes személy tulajdonában lévő, időlegesen használt ingatlanok esetében:

A B C
1. Tevékenység kategóriák Munkaráfordítás Díj (Ft)
2. Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén 1,00 12 586
3. Kettő- hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén 2,00 25 172
4. Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként 3,00 37 758
5. Épület központi kéménnyel 60-140 kW 2,00 25 172
6. Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett 2,50 31 465
7. Helyszíni szaktanácsadás 1,00/db 12 586
8. A 7. sor alatti tevékenységet további, a 3) a) táblázat 16. sora szerinti kiszállási díj terheli 1,00 3 596

b) Az a) pontba nem tartozó ingatlanok esetében:

A B C
1. Tevékenység kategóriák Munkaráfordítás Díj (Ft)
2. Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén 1,00 14 126
3. Kettő- hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén 2,00 28 252
4. Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként 3,00 42 378
5. Épület központi kéménnyel 60-140 kW 2,00 28 252
6. Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett 2,50 35 315
7. Helyszíni szaktanácsadás 1,00/db 14 126
8. A 7. sor alatti tevékenységet további, a 3 a) táblázat 16. sora szerinti kiszállási díj terheli 1,00 4 036

A díjakat a mindenkori általános forgalmi adó terheli.


  Vissza az oldal tetejére