Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területéhez tartozó

a) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 17. pontjában meghatározott mező- és erdőgazdasági hasznosítású földekre, kivéve az erdő és fásított terület művelési ágban nyilvántartott, továbbá az olyan művelés alól kivett földrészletet, amelyre az ingatlan nyilvántartásban az Országos Erdőállomány Adattárában erdőként nyilvántartott terület jogi jellege van bejegyezve és

b) olyan vegyes besorolású földrészletekre, amelyek részben szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas művelési ág és részben erdő művelési ág besorolás alá esnek, vagy halastóként vannak nyilvántartva.

(2) A rendelet hatálya kiterjed minden termőföldet használó természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiség nélküli szervezetre - használó hiányában, vagy ismeretlensége esetén - a földtulajdonosra, továbbá a Pécsi Közterület-felügyeletre és a mezei őrszolgálatot ellátó mezőőrre.

2. A mezei őrszolgálat

2. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. § (1) bekezdésben meghatározott földterületek védelmére és őrzésére mezei őrszolgálatot létesít.

(2) A mezei őrszolgálat, a szükséges személyi és tárgyi feltételek megléte és Baranya Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szerve (a továbbiakban: Szakigazgatási Szerv) által vezetett hatósági nyilvántartásba vételt követően kezdi meg működését.

(3) A mezei őrszolgálatot a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendészeti tevékenységet ellátó intézménye, a Pécsi Közterület-felügyelet által köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott 2 fő mezőőr látja el.

(4) A mezőőr a feladatát a Pécsi Közterület-felügyelet Vezetőjének utasításai szerint végzi.

(5) A mezőőr megkülönböztető zöld formaruhát és jelvényt visel. A formaruha mellett a tevékenység ellátásához szükséges technikai felszerelést (ideértve többek között a sörétes vadászlőfegyvert, rendőrségnél rendszeresített gázszóró palackot, távcsővet, mobiltelefont) a mezőőr részére a (2) bekezdés szerinti munkáltató biztosítja.

3. A mezőőr jogai és kötelezettségei

3. § (1) A mezőőr a működési területén a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 23. §-ában foglalt feladatai ellátása során a Törvény 23. §-ában és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 11-20. §-ában meghatározott intézkedéseket megtenni és - szükség esetén - kényszerítő eszközöket alkalmazására jogosult és köteles.

(2) A mezőőr - az (1) bekezdés szerinti feladatain túl - a Törvény 23. § (4) bekezdésében meghatározott hatóságokkal, szervezetekkel való együtt-működése során a köz- és vagyonbiztonságot sértő a cselekmény megakadályozásában, valamint a veszély elhárításában közreműködik és az arra illetékeseknek jelenti

a) a működési területén tapasztalható minden, a tulajdon veszélyeztetésével, megkárosításával járó rendellenességet,

b) az elemi csapásokat (ideértve többek között: villámcsapás, vihar, belvíz elöntés) és más rendkívüli eseményeket (ideértve többek között: baleset, tűzeset),

c) az engedély nélküli fakivágásokat,

d) a szilárd és folyékony kommunális hulladéknak, építési törmeléknek és egyéb ipari anyagoknak tárgyaknak a termőföldre, útra, útszéli árokba, vízfolyásba történő lerakását.

4. A mezőőri járulék

4. § (1) A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeinek fedezetét az 1. § (2) bekezdés szerinti földhasználó, ha az ismeretlen, a földtulajdonos által fizetett mezőőri járulék és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulás biztosítja.

(2) A mezőőri járulék mértéke: 0 forint. A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a Pécsi Közterület-felügyelet - a részére az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatásból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból - fedezi.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2014. június 1-jén lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére