Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról

A Közgyűlés a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében, valamint a 6. §-ában meghatározott személyekre.

(2) A szociális ellátásokat a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani.

2. § (1) A polgármester dönt

a) települési támogatásról,

b) rendkívüli települési támogatásról,

c) köztemetésről,

d) tanulói bérlettérítésről,

e) * 

f) *  hatáskörébe tartozó ügyekben a jogosulatlanul igénybe vett ellátások és a köztemetés költségének visszafizetéséről, a visszafizetés elengedéséről, csökkentéséről és részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről, továbbá elrendeli a végrehajtást.

(2) A Közgyűlés Népjóléti és Sport Bizottsága dönt

a) mindazokban az esetekben, amelyekben e rendelet méltányosság gyakorlását megengedi,

b) a város polgárai részére történő szociális felajánlások, adományok rászorultsági alapon történő felosztásának módjáról, feltételeiről.

3. § (1) *  Az e rendeletben szabályozott támogatás iránti kérelmeket Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály területileg illetékes szociális központjainál (a továbbiakban: szociális központok) kell benyújtani, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. Az eljárásra az a szociális központ illetékes, amelynek területén a kérelmező lakcíme van. A kérelmező lakcíme az a bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik. A területi szociális központok cím- és utcajegyzékét az 1. melléklet tartalmazza. Hajléktalan személyek ügyeiben az eljárás lefolytatására a III. számú Területi Szociális Központ illetékes.

(2) A kérelmező a kérelemhez köteles saját maga, családja vagy a háztartás tagjainak személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól, tanulói/hallgatói jogviszonyairól, valamint az ellátás érdemi elbírálásához szükséges egyéb adataira vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat csatolni. Ha jövedelmi viszonyai más szerv által történő igazolására nincs mód, vagy jövedelme nem mérhető, akkor erre vonatkozóan köteles büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni. Az a személy, aki létfenntartását biztosító jövedelmet nem tud igazolni, köteles a Munkaügyi Kirendeltségnél nyilvántartásba vetetni magát, és erről igazolást csatolni. Nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy esetében csatolni szükséges az előző évről szóló nyugdíjösszesítőt.

(3) A támogatások megállapítása előtt a családnál a kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható.

(4) *  A szociális központok a vagyonnyilatkozatban szereplő adatok valódiságának ellenőrzése céljából megkeresik Önkormányzati Adóhatósági Főosztályát.

4. § (1) A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó

a) lakhatási támogatás, ápolási támogatás és gyógyszertámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától,

b) * 

illeti meg.

(2) A havi rendszerességgel nyújtott támogatásokat utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.

(3) *  A nem havi rendszerességgel nyújtott települési támogatást a jogosultnak a lakhatási kiadások felmerülésének időpontjában kell folyósítani.

(4) Havi rendszerességgel nyújtott támogatások esetében az ellátásra való jogosultságot a határozathozatal hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

(5) *  Ha a rendeletben szabályozott ellátások esetében a támogatást azért kell megszüntetni, mert az abban részesülő személy lakcíme megváltozott vagy a támogatásra jogosult személy meghalt, az ellátás a lakcímváltozás, vagy a haláleset hónapjának utolsó napjával szűnik meg.

II. Fejezet

Támogatási formák

1. Települési támogatás

5. § A települési támogatás formái:

a) lakhatási támogatás,

b) ápolási támogatás,

c) gyógyszertámogatás,

d) * 

2. Lakhatási támogatás

6. § (1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászorulók részére a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás, mely a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, továbbá a tüzelőanyag költségeihez nyújtható.

(2) A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3) Ha a lakhatási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.

(4) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözet a következő számlában kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözet a következő számlában teljes mértékben nem írható jóvá, azt a további számlában a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.

(5) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek

a) egyszemélyes háztartásában a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,

b) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át

és a háztartás egyik tagjának sincs vagyona.

(6) A lakhatási támogatás havi összege:

a) 3.000 Ft, ha az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg,

b) 2.500 Ft, ha az egy főre havi jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meghaladja.

(7) A lakhatási támogatás 6 hónapra állapítható meg abban az esetben, ha a kérelmező vagy háztartásának nagykorú tagja a kérelem benyújtását megelőző hónapra létfenntartását biztosító jövedelmet nem tudott igazolni, minden egyéb esetben a lakhatási támogatást 1 évre lehet megállapítani.

(8) Tüzelővásárlás céljára megállapított lakhatási támogatás éves vagy féléves összege egy összegben is kiutalható.

(9) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban lévő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet, és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(10) Nem jogosult lakhatási támogatásra az a kérelmező, aki vagyonnyilat-kozatában nem valós adatot közölt. Ez esetben részére az elutasító döntés jogerőre emelkedésétől számított két hónapon belül a lakhatási támogatást nem lehet megállapítani.

(11) A lakhatási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot,

b) természetben nyújtott lakhatási támogatás esetén azon közüzemi számlát, amihez a támogatás megállapítását kéri,

c) albérleti díjhoz nyújtott támogatás esetén az albérleti szerződést.

3. Ápolási támogatás

7. § (1) Ápolási támogatás a tartósan beteg személy otthoni ápolását vagy állandó és tartós felügyeletét ellátó nagykorú, - Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 2. pontja szerinti - hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

(2) E rendelet alkalmazásában tartósan beteg az a 18. életévét betöltött személy, aki

a) betegsége miatt ápolásra szorul, és mások segítsége nélkül önállóan nem képes

aa) étkezni,

ab) tisztálkodni,

ac) öltözködni,

ad) illemhelyet használni,

ae) lakását elhagyni,

feltéve, hogy esetében az aa)-ae) pontokban foglalt feltételek közül legalább kettő egyidejűleg fennáll, vagy

b) olyan betegségben szenved, ami miatt napi életviteléhez állandó és tartós felügyeletre szorul,

és az a) vagy a b) pont szerinti állapot 3 hónapnál hosszabb időtartamban fennáll.

(3) Ápolási támogatásra jogosult a hozzátartozó, ha tartósan beteg személy ápolását vagy állandó és tartós felügyeletét végzi, és

a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,

b) egyedülálló esetén az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át

nem haladja meg.

(4) Az ápolás vagy az állandó és tartós felügyelet tényének vizsgálata céljából a szociális központ a támogatás megállapítása és felülvizsgálata során környezettanulmányt készít.

(5) *  Az (1) bekezdésben meghatározott ápolási támogatás havi összege az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének 80%-a.

(6) Az ápolási támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felül kell vizsgálni, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, a támogatást tovább kell folyósítani.

(7) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha:

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,

b) az ápolt személy nem rendelkezik pécsi bejelentett lakcímmel,

c) rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási támogatás folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válása esetén - folyósítanak,

d) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója,

e) keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja.

(8) Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

a) az ápolt személy állapota az ápolást vagy az állandó és tartós felügyeletet már nem teszi szükségessé,

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,

c) az ápolt személy meghal,

d) a (7) bekezdésben megjelölt, jogosultságot kizáró körülmény következik be,

e) az ápolási támogatásra való jogosultság felülvizsgálata során az ápolást végző személy az eljárást akadályozza vagy nem működik együtt.

(9) Az ápolási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a háziorvos 3. melléklet szerinti igazolását.

(10) *  Az ápolt halála esetén az ápolási támogatást az elhalálozás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

4. Gyógyszertámogatás

8. § (1) A gyógyszertámogatás a szociálisan rászoruló személyek részére a gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott támogatás.

(2) Gyógyszertámogatásra való jogosultság szempontjából szociálisan rászoruló az a személy

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladja, de nem több annak 160%-ánál, egyedül élő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meghaladja, de nem több annak 210%-ánál, és

b) a havi rendszeres gyógyszerköltségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át meghaladja.

(3) A gyógyszertámogatás havi mértéke 3.000 Ft, mely hat hónap időtartamra állapítható meg.

(4) Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki a kérelem benyújtásakor közgyógyellátásban részesül.

(5) A gyógyszertámogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a 4. melléklet szerinti igazolást a gyógyszerköltségekről.

5. * 

9-11. § * 

6. Rendkívüli települési támogatás

12. § Rendkívüli települési támogatásban részesíthető:

a) az a személy vagy család, aki megélhetését időszakosan nem képes biztosítani, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen tartós betegség, elemi kár elhárítása, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása - miatt anyagi segítségre szorul, vagy

b) az a gyermeket gondozó család, aki időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került - különösen iskoláztatás, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete és betegsége miatt - anyagi segítségre szorul,

c) az a személy, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és a temetési költségek viselése a saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti.

13. § (1) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának jövedelmi értékhatára:

a) családban élő esetén, az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át,

b) egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

(2) A temetési hozzájárulásként nyújtott rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának jövedelmi értékhatára:

a) *  családban élő esetén, az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,

b) *  egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át.

14. § (1) Rendkívüli települési támogatás évente - a temetési költségekhez történő hozzájárulás kivételével - két alkalommal adható. Megállapítható a január - június és a július - december időszakban.

(2) Az egy alkalommal kifizetésre kerülő rendkívüli települési támogatás összege - a temetési költségekhez történő hozzájárulás kivételével - nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-ánál, mely gyermeket nevelő családnál gyermekenként is megállapítható. Az egy alkalommal megállapítható támogatás összege gyermeket nevelő család esetén nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(3) Települési támogatásban vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személy vagy család tárgyévben - a temetési költségekhez történő hozzájárulás kivételével - egy alkalommal részesíthető rendkívüli települési támogatásban.

(4) Az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott szabálytól el lehet tekinteni, ha a rendkívüli települési támogatás hiánya a kérelmező vagy gyermeke életét, testi épségét veszélyezteti.

(5) A rendkívüli települési támogatás felvételére indokolt esetben a rászoruló segítője, pártfogója, családgondozója és a gyermek nevelésével, gondozásával foglalkozó köznevelési intézmény is feljogosítható, ha tartani lehet attól, hogy a támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használja fel a rászoruló.

15. § (1) A temetési költségekhez történő hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak 50%-át.

(2) A mindenkori helyben szokásos legolcsóbb temetés összegére az önkormányzat temetkezéssel kapcsolatos feladatot ellátó gazdasági társasága által igazolt temetési költség az irányadó.

(3) A temetési költségekhez történő hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla eredeti példányát.

16. § (1) Méltányosságból részesülhet rendkívüli települési támogatásban az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetében annak 220%-át és

a) lakhatását biztosító ingatlanát elemi kár érte,

b) gyógykezeltetése, egyszeri gyógyászati segédeszköz beszerzése költségeit megélhetése veszélyeztetése nélkül nem képes viselni,

c) az általa lakott lakásban önhibáján kívül olyan kár keletkezett, amelynek kijavítására nem képes,

d) családja lakhatási helyzetét az egyszeri méltányos rendkívüli települési támogatás megoldja, és ezt igazolja (bérleti szerződéssel, egyéb megállapodással vagy más megfelelő okirattal),

e) családjában, legalább hármas ikerszülés következtében a gyermekek gondozásával kapcsolatban magasabb költségek merülnek fel.

(2) A méltányosságból megállapított rendkívüli települési támogatás mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a lehet.

7. Tanulói bérlettérítés

17. § (1) Pécs város valamennyi köznevelési intézményében - fenntartótól függetlenül - az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, nappali rendszerű oktatásban résztvevő, 1-4. évfolyamos általános iskolás korú tanuló részére (a magántanuló kivételével), szülője vagy törvényes képviselője kérelmére, amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és az iskolába járáshoz - lakóhelye vagy tartózkodási helye alapján - autóbusz igénybevétele indokolt, a szorgalmi időre (szeptember 1-től június 30-ig) a helyi tömegközlekedésre szóló tanuló bérlet ára 90%-ának megtérítését igényelheti.

(2) Tanulói bérlettérítésben részesülhet szorgalmi időre - szülője vagy törvényes képviselője kérelmére - az a nappali rendszerű oktatásban résztvevő 5-8. évfolyamos általános iskolás korú tanuló (a magántanuló kivételével), aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és

a) abba az iskolába jár, amelynek felvételi körzetébe tartozik, vagy sajátos nevelési igényű tanulók oktatását biztosító köznevelési intézményben tanul, melyet csak autóbusz igénybevételével tud megközelíteni, vagy

b) igazoltan, rendszeresen sport vagy művészeti tevékenységet folytat, melynek helyszíne csak autóbusz igénybevételével közelíthető meg.

(3) A bérlettérítésre a tanuló a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától jogosult.

(4) A tanulói bérlettérítésre való jogosultság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megszűnése hónapjának utolsó napjával szűnik meg.

(5) A bérlettérítés felhasználását igazolni kell oly módon, hogy első alkalommal a kifizetést követő hónap 15. napjáig, a továbbiakban pedig a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a szociális központokba kell leadni a bérletek megvásárlásáról szóló, gyermek nevére kiállított számlát vagy a gyermek igazolványszámával ellátott lejárt, havi bérletet.

(6) Amennyiben a szülő az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az ellátást az elmaradt elszámolás hónapjának első napjától meg kell szüntetni, és a megszüntetéstől számított 4 hónapon belül ismételten nem lehet megállapítani.

8. Köztemetés

18. § (1) A köztemetést az önkormányzat temetkezéssel kapcsolatos feladatot ellátó gazdasági társasága útján biztosítja.

(2) *  Ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, a köztemetés költsége méltányosságból elengedhető, csökkenthető.

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg, a köztemetés költségének megfizetése méltányosságból részletekben engedélyezhető.

9. * 

19. § * 

III. Fejezet

Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

21. § A 2015. március 1-je előtt méltányosságból megállapított tanulói bérlettérítések megszüntetése, valamint a 2015. február 28. napján folyamatban lévő méltányosság jogcímen benyújtott tanulói bérlettérítés ügyekben e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

22. § E rendelet alkalmazásában a 2015. március 1-je előtt megállapított lakásfenntartási támogatást lakhatási támogatásnak, önkormányzati segélyt rendkívüli települési támogatásnak kell tekinteni.

23. § A 2015. február 28. napján méltányos ápolási díjban részesülők 2015. március 1. napjától e rendelet szerinti ápolási támogatásban részesülnek a korábban folyósított nettó összegben azzal, hogy az ápolási támogatásra való jogosultságot e rendeletben szabályozott feltételek szerint 2015. május 31. napjáig felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat eredményeként megállapított ápolási támogatás összegét 2015. június 1. napjától kell folyósítani.

23/A. § *  A 2015. április 30. napjáig megállapított ápolási támogatás havi összegét 2015. május 1 napjától a hatályos rendelet szerint kell folyósítani.

23/B. § *  A 2017. szeptember 30. napjáig megállapított vagy folyamatban lévő adósságcsökkentési támogatás és étkezési támogatás ügyekben a 2017. szeptember 30. napján hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

23/C. § *  (1) Az Önkormányzat a köznevelési és szakképzési intézményekben 2020. március 16. napjától bevezetett digitális munkarend esetén 2020. április hónapra is biztosítja a 17. §-ban meghatározott tanulói bérlettérítést a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 12/2020. (IV. 8.) önkormányzati rendelet kihirdetése napján jogosultsággal rendelkezők részére.

(2) Az a tanuló, aki a 2020. március 16. napjától bevezetett digitális munkarend tartama alatt intézményi gyermekétkeztetést vesz igénybe, és az étel kiosztásának helyét lakóhelyéről, vagy tartózkodási helyéről csak autóbusz igénybevételével tudja megközelíteni, a 2019/2020-as tanév befejezése hónapjának utolsó napjáig jogosult a bérlettérítésre.

24. § * 

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelethez * 

A Szociális Központok utcajegyzéke

1. Az I. számú Területi Szociális Központ (7629 Pécs, Dobó István utca 89.) utcajegyzéke

Sorszám Közterület neve Jellege
1. A.A.AAA. utca
2. Ács utca
3. Agancs dűlő
4. Aknász utca
5. Alkotás utca
6. Álmos utca
7. András utca
8. András akna
9. Andrássy út
10. Apafi utca
11. Arany János utca
12. Arasz utca
13. Árpád utca
14. Árpádtető
15. Átjáró út
16. Átlós köz
17. Auróra utca
18. B. utca
19. Bajor utca
20. Balassa Bálint utca
21. Balázsmalom
22. Baltika utca
23. Bánom köz
24. Bánomi út
25. Bánya utca
26. Bányász utca
27. Bányász vértanúk útja
28. Bányászlámpa utca
29. Bányavasút utca
30. Barát köz
31. Barátság utca
32. Barázda köz
33. Barázda utca
34. Bártfa utca
35. Basamalom dűlő
36. Basamalom utca
37. Bencze József utca
38. Berkenyés utca
39. Besenyő utca
40. Bethlen Gábor utca
41. Bittner Alajos út
42. Blaha Lujza utca
43. Bóbita utca
44. Bocskai utca
45. Bodormán út
46. Bogádi út
47. Bogáncs dűlő
48. Boglárka utca
49. Bor utca
50. Borász dűlő
51. Borbálatelep
52. Bormérő dűlő
53. Borz dűlő
54. Botond utca
55. Bózsa István utca
56. Bródy Sándor utca
57. Budai vám
58. Bulgár utca
59. Búzaberki dűlő
60. Búzakalász utca
61. Búzavirág utca
62. Buzsáki Imre utca
63. C. utca
64. Cassian utca
65. Cinege dűlő
66. Cinka Panna utca
67. Corvin utca
68. Czerékvölgy
69. Csaba utca
70. Csákány utca
71. Csap utca
72. Csapó János utca
73. Csárda utca
74. Csarnok köz
75. Csekey István utca
76. Csengő utca
77. Cserbokros dűlő
78. Cseresznyés út
79. Csille köz
80. Csiperke utca
81. Csók István utca
82. Csokonai utca
83. Csósi utca
84. Csöpp utca
85. D. utca
86. Danitz puszta
87. Dankó Pista utca
88. Deák Ferenc utca
89. Debreceni Márton utca
90. Derűs köz
91. Derűs utca
92. Ditz-malom utca
93. Dobó István utca
94. Dobó Katalin utca
95. Dobogó dűlő
96. Dombos utca
97. Dominika utca
98. Dózsa György utca
99. Eck Imre utca
100. Edison utca
101. Égett major
102. Egyenlőség köz
103. Egyenlőség utca
104. Előd utca
105. Ember Kálmán utca
106. Engel János József utca
107. Eozin utca
108. Eperfás út
109. Erdőalja utca
110. Erdei út
111. Eszperantó utca
112. Fatér utca
113. Fátyol utca
114. Fehérhegyi út
115. Fehérkuti túristaház
116. Feitig Imre utca
117. Fejlődés utca
118. Feketegyémánt tér
119. Feketerigó utca
120. Felső-homok dűlő
121. Fenyő utca
122. Fészek utca
123. Finn utca
124. Flórián utca
125. Fosztó-völgyi út
126. Földműves utca
127. Francia utca
128. Fürj utca
129. Füst utca
130. Gabona utca
131. Gábor Áron utca
132. Gálic dűlő
133. Gát utca
134. Gerle utca
135. Gesztenyés dűlő
136. Gesztenyés utca
137. Géza utca
138. Gilice sor
139. Gomba utca
140. Gödör utca
141. Gödrös dűlő
142. Görgey Artúr utca
143. Gránátalma utca
144. Grőbel Emil utca
145. Gubér köz
146. Gyár utca
147. Gyep dűlő
148. Gyöngyöscsárda
149. Gyöngyösi István utca
150. György akna
151. Györgytelep
152. Gyula utca
153. Hadik András utca
154. Hajadon utca
155. Haladás utca
156. Hamerli Imre utca
157. Hamvas utca
158. Hangarózsa utca
159. Hannebeck Frigyes utca
160. Harangláb utca
161. Harangvirág utca
162. Haris köz
163. Hármashegy utca
164. Hársfa út
165. Határ utca
166. Határőr utca
167. Házgyár utca
168. Hébér köz
169. Hegedűs János utca
170. Hegedűs Mihály utca
171. Hegyes köz
172. Hegy-mezői út
173. Hengermalom utca
174. Hérics dűlő
175. Hétvezér utca
176. Hirdi út
177. Hirdi Zártkert (Vöröshegy)
178. Homokbánya
179. Homokgödör dűlő
180. Homoktető utca
181. Homokvölgy utca
182. Hortenzia utca
183. Hősök tere
184. Huba utca
185. Hun utca
186. Hűvös utca
187. Ibolya utca
188. Ijász utca
189. Indás köz
190. Iparos utca
191. Iparsziget utca
192. Irinyi János utca
193. Iskola köz
194. István akna
195. Jász utca
196. Jószerencse utca
197. József Attila tér
198. Józsefháza
199. Juhász Gyula tér
200. Kacsoló dűlő
201. Kakukk utca
202. Kalász út
203. Kanyar utca
204. Kápa köz
205. Kápolna tér
206. Káposztásvölgyi út
207. Karancs utca
208. Károly tér
209. Károly utca
210. Kastély utca
211. Katona József utca
212. Katus utca
213. Kavicsos út
214. Kedves utca
215. Keleti sor
216. Keller János utca
217. Kenderfonó utca
218. Kénes út
219. Kerékhegyi út
220. Kereszt utca
221. Kígyó utca
222. Kilátó utca
223. Kilincs utca
224. Kinizsi utca
225. Királykerti út
226. Kis köz
227. Kisbalokány dűlő
228. Kishegyi dűlő
229. Kiskerti dűlő
230. Kis-köves dűlő
231. Kispiricsizma dűlő
232. Klapka utca
233. Koksz utca
234. Kolónia utca
235. Komját Aladár utca
236. Komlói út
237. Kórház utca
238. Kormoskősor
239. Kosártanya
240. Kósavölgyi út
241. Kosztolányi Dezső utca
242. Kőbánya utca
243. Kökörcsin dűlő
244. Kölcsey Ferenc utca
245. Körmöcz utca
246. Kőrös utca
247. Köveshegy utca
248. Közép-hegy dűlő
249. Krúdy Gyula utca
250. Kulcsos csárda
251. Kun utca
252. Kunkori köz
253. Kút utca
254. Kuvik köz
255. Kültelek
256. Legény utca
257. Lehel utca
258. Lejtő dűlő
259. Liget utca
260. Lóci utca
261. M. utca
262. Madas József utca
263. Mag utca
264. Magnólia utca
265. Magtár utca utca
266. Magyaroska dűlő
267. Május 1. utca
268. Máladó utca
269. Mamut dűlő
270. Margit utca
271. Matakovits utca
272. Matheovits Ferenc utca
273. Mázsaház utca
274. Mécses utca
275. Mélyút dűlő
276. Mérleg utca
277. Mérő köz
278. Meszes dűlő
279. Moha köz
280. Mohácsi út
281. Mókus utca
282. Monyorósdi-kút dűlő
283. Morgyáni út
284. Moticska József utca
285. Murci dűlő
286. Muromi út
287. Muskotály utca
288. Nádas dűlő
289. Nagybalokány dűlő
290. Nagybányarétivölgy
291. Nagyhidi út
292. Nagykozári út
293. Nagymeszes dűlő
294. Napkelet utca
295. Nárcisz utca
296. Németh Márton utca
297. Nemzetőr utca
298. Nevelő utca
299. Névtelen utca
300. Nyáros utca
301. Nyest dűlő
302. Óvoda utca
303. Őr-hegyi út
304. Őrmezei út
305. Örvös dűlő
306. Őzgida köz
307. Pacca dűlő
308. Pajtás utca
309. Pákolitz István utca
310. Pala köz
311. Palahegy utca
312. Panoráma utca
313. Papkert utca
314. Parcsin utca
315. Pázsit utca
316. Pécsbányatelepi út
317. Pécsváradi út
318. Pék sor
319. Perényi dűlő
320. Perényi utca
321. Pernecker István utca
322. Perr Viktor utca
323. Petőfi akna
324. Pici dűlő
325. Pici köz
326. Picurka köz
327. Pincemester dűlő
328. Pincemester köz
329. Pincér dűlő
330. Pipitér út
331. Piroska utca
332. Pór Bertalan utca
333. Présház utca
334. Puskás Tivadar utca
335. Puskin tér
336. R. utca
337. Rákos Lajos utca
338. Remény utca
339. Rezgő utca
340. Rigó utca
341. Rigóder út
342. Rigóderalja utca
343. Róka utca
344. Rosta dűlő
345. Rücker akna
346. Rückeraknai út
347. S. utca
348. Salakhegyi út
349. Sarkos dűlő
350. Sas utca
351. Schroll József út
352. Selmecz utca
353. Sétatér utca
354. Somogy utca
355. Somoska utca
356. Sorház utca
357. Sövény utca
358. Sudár István utca
359. Süveg utca
360. Szabadföld utca
361. Szabadságharc utca
362. Szabó István utca
363. Szabolcs-hegyi út
364. Szabolcsi emlékpark
365. Szabolcsi út
366. Szántó László utca
367. Szathmáry György utca
368. Széchenyi akna
369. Szeder utca
370. Székely utca
371. Széles út
372. Szélső út
373. Szemere Bertalan utca
374. Széna utca
375. Szenes utca
376. Szénhordó köz
377. Szénispán útja
378. Szent Borbála park
379. Szent Borbála utca
380. Szeptember 6. tér
381. Szieberth Róbert utca
382. Sziklavár
383. Sziklavári út
384. Szil-réti köz
385. Szirom utca
386. Szondi György sétány
387. Szondy György utca
388. Szöcske utca
389. Szödrös út
390. Szőlőfej dűlő
391. Szőlőhegyi út
392. Szőlőinda köz
393. Szövetkezet utca
394. Szövőgyár utca
395. Szüret utca
396. T. utca
397. Táltos utca
398. Támfa köz
399. Tárna utca
400. Tátika utca
401. Téglaház dűlő
402. Teleki Blanka utca
403. Testvériség utca
404. Tétény utca
405. Thököly út
406. Tiszafa utca
407. Toboz utca utca
408. Tolnai József utca
409. Tömörkény István utca
410. Török István utca
411. Török utca
412. Tőtike dűlő
413. Tuja utca
414. Túra utca
415. Turini utca
416. Tűzoltó utca
417. Tűztövis utca
418. Újhegyi főtér
419. Üszögi kiserdő
420. Üszögi út
421. Üszögi víztároló
422. Üszögi-kiserdő utca
423. Üszögpuszta
424. Vadvirág utca
425. Vájár köz
426. Vajda János utca
427. Vándor utca
428. Vargánya utca
429. Vasas I. Külterület
430. Vasasi Külterület (Vasasi Kültelek)
431. Vasfű dűlő
432. Veltelini dűlő
433. Vendég utca
434. Veterán utca
435. Viktória park
436. Vincellér utca
437. Vöröshegy utca
438. Wesselényi utca
439. Zámor utca
440. Zártkerti utca
441. Zengő utca
442. Zergevirág dűlő
443. Zöldellő utca
444. Zuzmó utca
445. Zsák utca
446. Zsolnay Vilmos
(56-tól végig, és 65-től végig)
utca

2. A II. számú Területi Szociális Központ (7632 Pécs, Sarolta utca 2.) utcajegyzéke

Sorszám Közterület neve Jellege
1. Acél utca
2. Ág utca
3. Aidinger János út
4. Akác utca
5. Akácfa dűlő
6. Akácfa-köz
7. Akácos sor
8. Alsó utca
9. Anikó utca
10. Apáczai Csere János körtér
11. Aranyvessző utca
12. Árnyas út
13. Árpa utca
14. Átérő utca
15. Barka utca
16. Béke utca
17. Benke dűlő
18. Berek utca
19. Berzsenyi Dániel utca
20. Bimbó utca
21. Bogár utca
22. Bojtár utca
23. Bókai János utca
24. Bokréta utca
25. Boldog Özséb utca
26. Bolyai Farkas utca
27. Boros utca
28. Boros István utca
29. Csalogány utca
30. Cserge dűlő
31. Csikor Kálmán utca
32. Csipke utca
33. Csontváry utca
34. Csorba Győző utca
35. Derék-Réti út
36. Diána tér
37. Dijasnyereg út
38. Dóra utca
39. Egressy utca
40. Elágazó út
41. Enyezd út
42. Erdély utca
43. Erika utca
44. Északmegyer dűlő
45. Eszék utca
46. Esztergályos János utca
47. Etelka utca
48. Éva utca
49. Ezis utca
50. Ezüst utca
51. Fagyal utca
52. Fagyöngy utca
53. Fáy András utca
54. Fazekas Mihály utca
55. Fellbach utca
56. Felső utca
57. Fenyer dűlő
58. Fényes utca
59. tér
60. Földes Ferenc utca
61. Fülep Lajos utca
62. Fürtöske utca
63. Füvészkert út
64. Fűzfa utca
65. Gadó utca
66. Galamb utca
67. Gárdonyi Géza utca
68. Gerendely út
69. Gubacs utca
70. Guinness Világrekord sétány
71. Gyakorló utca
72. Gyík utca
73. Gyöngy utca
74. Gyöngyös utca
75. Gyulai Pál utca
76. Hajlat utca
77. Harangszó utca
78. Háromszögi utca
79. Havas utca
80. Honvéd tér
81. Horgas utca
82. Hórukk-domb
83. Horvát-földi dűlő
84. Hosszú-földi utca
85. Illyés Gyula út
86. Izabella utca
87. Jegenyés utca
88. Júlia utca
89. Kamilla utca
90. Kanizsai Dorottya út
91. Kaptató utca
92. Kassák Lajos utca
93. Keleti Kőhíd dűlő
94. Kéméndi sor
95. Kemény Zsigmond utca
96. Kenderföld utca
97. Kertész utca
98. Kertszéli út
99. Kertváros utca
100. Kerülő út
101. Keszüi út
102. Kincses út
103. Kis utca
104. Kisbirtok dűlő
105. Kispostavölgy tető
106. Kispostavölgyi út
107. Kis-réti út
108. Kiss János utca
109. Kodolányi János utca
110. Kopács utca
111. Kőhíd tér
112. Kökényi út
113. Kökénypuszta
114. Körömvirág utca
115. Köves-földi út
116. Krisztina tér
117. Kukorica dűlő
118. Kultúrház utca
119. Lahti utca
120. Laskó utca
121. László utca
122. Laufer dűlő
123. Littke József utca
124. Livia utca
125. Lomb utca
126. Lovász Pál tér
127. Lőtér utca
128. Lucernás út
129. Maléter Pál út
130. Málom-hegyi út
131. Málomi út
132. Malomvölgyi út
133. Mánfai dűlő
134. Mátyás Flórián tér
135. Mécsvirág utca
136. Megyeri (68-tól végig, és 105-től végig) út
137. Melinda utca
138. Mester utca
139. Milinkó dűlő
140. Móra Ferenc utca
141. Nagy Ferenc tér
142. Nagy Imre út
143. Nagyárpádi út
144. Nagypostavölgy Alsó
145. Nagypostavölgyi út
146. Nagyréti út
147. Naposdomb utca
148. Naspolya utca
149. Németh Béla utca
150. Németh László utca
151. Neumann János utca
152. Nyárfa utca
153. Nyugati Kőhíd dűlő
154. Olga utca
155. Orgona utca
156. Orom utca
157. Paál László utca
158. Pannónia utca
159. Pergekarli dűlő
160. Persely út
161. Pipacs utca
162. Platina utca
163. Polgárszőlő utca
164. Postagalamb utca
165. Postamester utca
166. Postavölgyi út
167. Postavölgyi Átjáró út
168. Rakéta utca
169. Regina utca
170. Remény puszta
171. Rétszél utca
172. Réz utca
173. Ribiszke dűlő
174. Rózsa utca
175. Sarolta utca
176. Siklósi út
177. Szabó Ervin tér
178. Szántó Tibor utca
179. Szaturnusz utca
180. Szent Erzsébet utca
181. Szentegyház utca
182. Szérűskerti út
183. Szilva utca
184. Szitakötő utca
185. Szövetség utca
186. Sztárai Mihály út
187. Táncsics Mihály utca
188. Tanító utca
189. Templom tér
190. Testvérvárosok tere
191. Tető út
192. Tildy Zoltán utca
193. Tolsztoj utca
194. Tölgyes utca
195. Tüskés dűlő
196. Tüskésréti út
197. Udvardi út
198. Uitz Béla utca
199. Vadkörte utca
200. Várkonyi Nándor utca
201. Varsány utca
202. Vas utca
203. Vasút utca
204. Verseny utca
205. Víg utca
206. Vigadó utca
207. Viktória utca
208. Viola utca
209. Visnya Ernő utca
210. Wallenstein Zoltán utca
211. Zsuzsanna utca

3. A III. számú Területi Szociális Központ (7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 19.) utcajegyzéke

Sorszám Közterület neve Jellege
1. 48-as tér
2. Abaligeti út
3. Acsády Ignác utca
4. Ady Endre utca
5. Áfonya utca
6. Ágoston tér
7. Ágota utca
8. Ajtósi Dürer utca
9. Akó dűlő
10. Alajos utca
11. Alkony utca
12. Alkotmány utca
13. Állomás utca
14. Alsóbalokány utca
15. Alsógyükési út
16. Alsóhavi utca
17. Alsó-hegyi dűlő
18. Alsómakár dűlő
19. Alsó-Malom utca
20. Alsóvámház utca
21. Angster József utca
22. Ángyán János utca
23. Anna utca
24. Antal utca
25. Antónia utca
26. Ányos Pál utca
27. Apáca utca
28. Apponyi Albert tér
29. Aradi Vértanúk útja
30. Aranycsapat utca
31. Aranyhegyi dűlő
32. Aranyoskút tér
33. Árok dűlő
34. Árvácska utca
35. Ászok dűlő
36. Aszú dűlő
37. Athinay utca
38. Atléta utca
39. Attila utca
40. Avar utca
41. Babits Mihály utca
42. Bacsó Béla utca
43. Bagoly dűlő
44. Bajcsy-Zsilinszky utca
45. Bajmi dűlő
46. Bajmi köz
47. Bajmi-tető dűlő
48. Bajnok utca
49. Bakterkert dűlő
50. Bálics dűlő
51. Bálicsi út
52. Bálics-tető dűlő
53. Bánki Donát út
54. Barackos köz
55. Barackos út
56. Barackvirág utca
57. Bárány tető
58. Bárány út
59. Baranya utca
60. Baranyavár utca
61. Barátúr utca
62. Barbakán kert
63. Barbakán tér
64. Bartók Béla utca
65. Bástya utca
66. Báthory utca
67. Batifejtő utca
68. Batsányi utca
69. Batthyány utca
70. Bázis köz
71. Bázis út
72. Bazsarózsa utca
73. Béla utca
74. Benczúr utca
75. Bercsényi utca
76. Béri Balogh Ádám utca
77. Berze Nagy János utca
78. Bessenyei utca
79. Bíbic dűlő
80. Bihari János utca
81. Bocskor dűlő
82. Bodzás köz
83. Bogár dűlő
84. Bokály dűlő
85. Bokor utca
86. Boldizsár utca
87. Boldogasszony-völgy
88. Bolgár köz
89. Boltív köz
90. Bolygó utca
91. Bornemissza Gergely utca
92. Boróka dűlő
93. Borostyán utca
94. Bosnyák utca
95. Boszorkány út
96. Böck János utca
97. Brassó utca
98. Budai Nagy Antal utca
99. Buday Dezső utca
100. Búza tér
101. Bükkös-tető
102. Cikk-Cakk utca
103. Cincér dűlő
104. Cinke dűlő
105. Cirfandli utca
106. Ciszterci köz
107. Citrom utca
108. Czinderi utca
109. Csalogány dűlő
110. Csap dűlő
111. Csap köz
112. Csend utca
113. Cseralja dűlő
114. Cseralja utca
115. Cserebogár dűlő
116. Cserebogár köz
117. Cseresznyés köz
118. Cserfa köz
119. Cserfa utca
120. Cserkúti út
121. Cserző köz
122. Csillag köz
123. Csillag utca
124. Csillagvirág utca
125. Csobolyó dűlő
126. Csóka dűlő
127. Csoronika dűlő
128. Csortos Gyula utca
129. Csurgó dűlő
130. Csurgó köz
131. Csurgó-tető dűlő
132. Dagály utca
133. Damjanich utca
134. Darázs dűlő
135. Dárda utca
136. Daru dűlő
137. Délibáb utca
138. Demokrácia utca
139. Denevér dűlő
140. Derkovits utca
141. Diófa utca
142. Diós dűlő
143. Diósi út
144. Dischka Győző utca
145. Dohány utca
146. Dóm tér
147. Domb utca
148. Dombay János utca
149. Domonkos utca
150. Donátus köz
151. Donátusi út
152. Dongó dűlő
153. Dömörkapui turistaház
154. Dömörkapui út
155. Dugonics utca
156. Dulimán dűlő
157. Dzsámi utca
158. Eck Imre sétány
159. Édesanyák útja
160. Éger köz
161. Égervölgy
162. Égett-hegyi út
163. Egres utca
164. Egyetem utca
165. Éles dűlő
166. Endre utca
167. Endresz György utca
168. Entz Béla út
169. Eötvös utca
170. Eper utca
171. Eperjes utca
172. Építők útja
173. Epres köz
174. Ércbányász utca
175. Erdész köz
176. Erdész utca
177. Erkel Ferenc utca
178. Erreth Lajos utca
179. Erzsébet utca
180. Est utca
181. Esze Tamás utca
182. Esztergár Lajos utca
183. Európa tér
184. Ezerjó dűlő
185. Fábián Béla köz
186. Fábián Béla utca
187. Fácán dűlő
188. Fakopács köz
189. Faludi Ferenc utca
190. Farkas István utca
191. Fecske dűlő
192. Fejér Lipót utca
193. Fekete utca
194. Felhő utca
195. Fellbach tér
196. Felsőbalokány utca
197. Felsőgyükési út
198. Felsőhavi dűlő
199. Felsőhavi utca
200. Felsőmakár dűlő
201. Felsőmalom utca
202. Felsővámház utca
203. Fenyves sor
204. Ferenc utca
205. Ferencesek utcája
206. Fischer Béla utca
207. Flórián tér
208. Fogadó utca
209. Fogaras utca
210. Fogoly dűlő
211. Forbát Alfréd utca
212. Forduló köz
213. Forrás dűlő
214. utca
215. Főposta tér
216. Füge dűlő
217. Fülemüle utca
218. Fürdő utca
219. Fürkész dűlő
220. Fürt dűlő
221. Füzes dűlő
222. Gábor utca
223. Galagonya dűlő
224. Garay utca
225. Gáspár utca
226. Gátaljai utca
227. Gebauer Ernő utca
228. Gém utca
229. Gerbera utca
230. Gergely utca
231. Gizella utca
232. Goldmark Károly utca
233. Gólya dűlő
234. Gosztonyi Gyula utca
235. Görbe dűlő
236. Graz tér
237. Gyopár utca
238. Gyöngyvirág utca
239. György utca
240. Gyükés köz
241. Gyümölcs utca
242. Haas Mihály tér
243. Hajnal utca
244. Hajnalka utca
245. Hajnóczy út
246. Hal tér
247. Hal József utca
248. Halász utca
249. Hangya dűlő
250. Harangöntő utca
251. Hargita utca
252. Harkály dűlő
253. Harmat köz
254. Hatház utca
255. Hattyú utca
256. Havi-hegyi út
257. Hegyalja utca
258. Hegymeg dűlő
259. Heim Pál utca
260. Héja dűlő
261. Herman Ottó utca
262. Hetesi köz
263. Hideg-völgyi út
264. Hold utca
265. Holló dűlő
266. Homok utca
267. Homokkő utca
268. Honvéd utca
269. Hordós köz
270. Hordós dűlő
271. Hordós köz
272. Hóvirág utca
273. Hőgyes Endre utca
274. Hungária utca
275. Hunyadi János utca
276. Hurok utca
277. Huszár utca
278. Ifjúság útja
279. Igló utca
280. Ignác utca
281. Ilona utca
282. Indóház tér
283. Ipar utca
284. Irgalmasok utcája
285. Irma utca
286. István utca
287. Jácint utca
288. Jakabhegyi út
289. János utca
290. Jánosi Engel Adolf tér
291. Janus Pannonius utca
292. Jászai Mari utca
293. Jázmin utca
294. Jedlik Ányos utca
295. Jogász utca
296. Jókai tér
297. Jókai utca
298. Jonatán köz
299. József utca
300. József Attila utca
301. Juhász Gyula utca
302. Jurisics Miklós utca
303. Kacs dűlő
304. Kacsóh Pongrác utca
305. Kaffka Margit utca
306. Kálmán utca
307. Kálvária utca
308. Kálvin utca
309. Kamilla köz
310. Kandó Kálmán utca
311. Kápolna domb
312. Kaposvári út
313. Káptalan utca
314. Kapu dűlő
315. Kapu köz
316. Karó dűlő
317. Karvaly dűlő
318. Kassa utca
319. Katalin utca
320. Kazinczy utca
321. Kecske-domb
322. Kerényi Károly utca
323. Kert utca
324. Kertes dűlő
325. Keskeny dűlő
326. Keszeg sor
327. Kétágú utca
328. Király utca
329. Kisboldogasszony utca
330. Kisdeindol dűlő
331. Kisdeindol köz
332. Kisdeindol tető
333. Kisdeindol hegyhát dűlő
334. Kisdeindol hegyhát köz
335. Kisdeindoli út
336. Kisfaludy Sándor utca
337. Kisflórián utca
338. Kiskőszeg utca
339. Kislőtér utca
340. Kis-máli út
341. Kismélyvölgy dűlő
342. Kismélyvölgy-hegyhát dűlő
343. Kiss Ernő utca
344. Kiss József utca
345. Kisszkókó dűlő
346. Klebelsberg Kuno sétány
347. Klimó György utca
348. Kóczián Sándor utca
349. Kócsag köz
350. Kócsag utca
351. Kodály Zoltán utca
352. Kodó dűlő
353. Koller utca
354. Kolozsvár utca
355. Koma dűlő
356. Korsó dűlő
357. Korsó utca
358. Kossuth tér
359. Kotyogó dűlő
360. Kovács Béla utca
361. Kovácstelepi sport-pálya
362. Kőbánya dűlő
363. Kökényes köz
364. Kökényi út
365. Könyök utca
366. Kőrösi Csoma Sándor utca
367. Körtés köz
368. Köves köz
369. Kővirág utca
370. Középdeindol köz
371. Középdeindol-hegyhát út
372. Középdeindoli út
373. Középgyükési út
374. Középmakár dűlő
375. Közraktár utca
376. Köztársaság tér
377. Kutas köz
378. Kutató dűlő
379. Kürt utca
380. Lajkó köz
381. Lámpásvölgyi út
382. Lánc utca
383. Lankás út
384. Lapisi út
385. Lázár Vilmos utca
386. Ledina park
387. Légszeszgyár utca
388. Lenke utca
389. Lepke dűlő
390. Levendula utca
391. Liliom utca
392. Liszt Ferenc utca
393. Lokomotív utca
394. Losonc utca
395. Lotz Károly utca
396. Lovarda utca
397. Lőcse utca
398. Lőtér dűlő
399. Lugos utca
400. Lyceum utca
401. Madách Imre utca
402. Madarász Viktor utca
403. Magaslati út
404. Magyar utca
405. Magyar Lajos utca
406. Magyarürögi út
407. Major utca
408. Majorossy Imre utca
409. Majtényi Ferenc utca
410. Makár-tető dűlő
411. Makay István út
412. Makkos dűlő
413. Makra dűlő
414. Makra-tető dűlő
415. Málics Ottó utca
416. Málna utca
417. Malom-Cseri út
418. Mályva utca
419. Mandula utca
420. Mandulás köz
421. Mária utca
422. Mária dűlő
423. Mária köz
424. Marosvásárhely út
425. Mártírok útja
426. Márton utca
427. Martyn Ferenc utca
428. Mathiász János utca
429. Mátyás Király utca
430. Mecsek utca
431. Mecsekszentkút
432. Mecsekszentkút erdész-ház
433. Megye köz
434. Megye utca
435. Megyeri tér
436. Megyeri (2-66-ig, és 1-103-ig) út
437. Meggyes köz
438. Meggyfa utca
439. Melegmányi út
440. Menta dűlő
441. Menta-köz
442. Menyhért utca
443. Meredek dűlő
444. Meredek köz
445. Mészkemence utca
446. Mezőszél utca
447. Mezsgye dűlő
448. Mihály utca
449. Mikes Kelemen utca
450. Miklós utca
451. Mikolai út
452. Mikszáth Kálmán utca
453. Miléva út
454. Minda utca
455. Misina tető
456. Mogyorós köz
457. Monostor utca
458. Móré Fülöp utca
459. Móricz Zsigmond tér
460. Móricz Zsigmond utca
461. Munkácsy Mihály utca
462. Munkád út
463. Munkád köz
464. Muskátli utca
465. Muskotály dűlő
466. Must dűlő
467. Nagy Jenő utca
468. Nagy Lajos utca
469. Nagy Lajos Király útja
470. Nagy-berki út
471. Nagydeindol-hegyhát dűlő
472. Nagydeindoli utca
473. Nagydeindol-köz dűlő
474. Nagydeindol-tető dűlő
475. Nagyflórián utca
476. Nagy-Máli út
477. Nagymegye dűlő
478. Nagyszeben utca
479. Nagyszkókó köz
480. Nagyszkókói út
481. Nagyvárad utca
482. Nagy-zsebei út
483. Nap utca
484. Napsugár utca
485. Napvirág utca
486. Nefelejcs utca
487. Nektár köz
488. Nendtvich Andor út
489. Nevesincs utca
490. Nyár köz
491. Nyár utca
492. Nyíl köz
493. Nyíl utca
494. Nyírfa utca
495. Nyomda utca
496. Nyugati Ipari út
497. Nyúl utca
498. Oldal dűlő
499. Opris Péter tér
500. Orom köz
501. Orsolya utca
502. Ótemető utca
503. Ökörszem dűlő
504. Örs utca
505. Őszirózsa utca
506. Őz utca
507. Pacsirta utca
508. Páfrány utca
509. Pálca utca
510. Pálma utca
511. Pálos dűlő
512. Panoráma dűlő
513. Papnövelde köz
514. Papnövelde utca
515. Parány utca
516. Park utca
517. Parlag dűlő
518. Pásztor-föld
519. Páva dűlő
520. Pázmány Péter utca
521. Péchy Blanka tér
522. Pelikán dűlő
523. Pellérdi út
524. Pélmonostor utca
525. Perczel Miklós utca
526. Péter utca
527. Petőfi akna
528. Petőfi utca
529. Piac tér
530. Pillangó dűlő
531. Pince sor
532. Pinty dűlő
533. Pityóka köz
534. Platán köz
535. Platán utca
536. Pollack Mihály utca
537. Pósa Lajos utca
538. Prés dűlő
539. Puskin utca
540. Rácváros Előtt egyéb
541. Rácvárosi út
542. Radnics utca
543. Radnóti Miklós utca
544. Rákóczi út
545. Ranga László út
546. Remeteréti út
547. Rengeteg utca
548. Repkény dűlő
549. Rét utca
550. Rezeda dűlő
551. Rippl Rónai utca
552. Rizling dűlő
553. Rodostó utca
554. Rókus sétány
555. Rókus utca
556. Rókusalja utca
557. Rozmaring utca
558. Rózsahegyi út
559. Rózsa-völgyi út
560. Sáfrány utca
561. Sánc utca
562. Sándor utca
563. Sárgarigó dűlő
564. Sarkantyú utca
565. Sárkánytorok
566. Sarló utca
567. Sármány dűlő
568. Sársom-völgy
569. Sas dűlő
570. Sáska dűlő
571. Sellő utca
572. Semmelweis utca
573. Seregély dűlő
574. Sétatér
575. Sirály köz
576. Sirály utca
577. Sólyom dűlő
578. Somfa utca
579. Somogyi Béla utca
580. Sport utca
581. Stadion utca
582. Steinmetz Kapitány tér
583. Surányi Miklós út
584. Sülevölgy
585. Szabadság utca
586. Szabártos utca
587. Szabó József utca
588. Szajkó utca
589. Szalonka dűlő
590. Szamóca dűlő
591. Szaniszló út
592. Szántó Kovács János utca
593. Szarka dűlő
594. Szarkaláb utca
595. Szarvas dűlő
596. Százszorszép utca
597. Széchenyi tér
598. Szederinda köz
599. Szegfű utca
600. Székely Bertalan út
601. Szellő utca
602. Szendrey Júlia utca
603. Szent Bertalan út
604. Szent István tér
605. Szent Mór utca
606. Szentágothai János sétány
607. Szentlőrinci út
608. Szentmiklós dűlő
609. Szepesy Ignác utca
610. Szigeti tanya
611. Szigeti út
612. Szigeti Vám
613. Szikla utca
614. Sziklás dűlő
615. Szilágyi Dezső utca
616. Szilárd Leó park
617. Szilfa köz
618. Szilvás köz
619. Színház tér
620. Szív utca
621. Szivárvány utca
622. Szkókó tető dűlő
623. Szkókó tető köz
624. Szöcske dűlő
625. Szőlész dűlő
626. Szőlész köz
627. Szőlő utca
628. Szőnyi Ottó utca
629. Szúnyog dűlő
630. Szurdok dűlő
631. Szurdok köz
632. Szűk utca
633. Tábor köz
634. Tábor utca
635. Taizs Mihály utca
636. Tátra utca
637. Tavasz utca
638. Temesvár utca
639. Templom köz
640. Teréz utca
641. Terracina tér
642. Tettye dűlő
643. Tettye tér
644. Tettye utca
645. Tiborc köz
646. Tiborc utca
647. Tímár utca
648. Tinódi utca
649. Toldi Miklós utca
650. Tompa dűlő
651. Tompa Mihály utca
652. Torda utca
653. Tölgyfa köz
654. Törekvés utca
655. Török köz
656. Törpe utca
657. Tubesi út
658. Tücsök dűlő
659. Tüke utca
660. Tündér utca
661. Türr István utca
662. Tüzér utca
663. Ugar dűlő
664. Új Fasor
665. Újvilág utca
666. Ungvár utca
667. Universitas utca
668. Uránbányász tér
669. Uzdóc utca
670. Űrhajós utca
671. Ürög utca
672. Ürögi fasor
673. Ürögi határ-út
674. Váci Mihály utca
675. Vadász utca
676. Vadrózsa utca
677. Vágóhíd utca
678. Várady Antal utca
679. Vargha Damján utca
680. Varjú dűlő
681. Városház köz
682. Vas Gereben utca
683. Vasvári Pál utca
684. Venyige dűlő
685. Vércse dűlő
686. Veréb dűlő
687. Veres Péter utca
688. Veress Endre utca
689. Verőfény utca
690. Vilmos utca
691. Vince utca
692. Virág utca
693. Vizes dűlő
694. Víztároló dűlő
695. Völgyi dűlő
696. Vörösbegy dűlő
697. Vöröskereszt utca
698. Vöröskő utca
699. Vörösmarty utca
700. Wass Albert út
701. Weöres Sándor utca
702. Xavér utca
703. Ybl Miklós utca
704. Zerge utca
705. Zichy Gyula utca
706. Zidina
707. Zipernowsky Károly utca
708. Zodóföldi út
709. Zója utca
710. Zólyom utca
711. Zöldfa utca
712. Zrínyi Miklós utca
713. Zurna dűlő
714. Zsebe dűlő
715. Zsebe-kúti dűlő
716. Zsebe-tető utca
717. Zsigmond utca
718. Zsinkó István utca
719. Zsolnay Vilmos (1-63-ig, és 2-54-ig) utca
720. Zsolt utca
721. Zsongorkő utca
722. Zsurló dűlő

2. melléklet 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelethez * 

A hatóság tölti ki.
Ügyiratszáma: ............/........................./..............

Tájékoztatom, hogy hatóságom a vagyonnyilatkozatot Önkormányzati Adóhatósági Főosztályához (továbbiakban: Főosztály) adategyeztetés céljából továbbítja.

A vagyonnyilatkozatot kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni!

VAGYONNYILATKOZAT

I. A kérelmező személyi adatai:

Neve: .............................................................................................................................................

Születési neve: ..............................................................................................................................

Anyja neve: ...................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ............................................................................................................

Lakóhely: .......................................................................................................................................

Tartózkodási hely: .........................................................................................................................

II. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

A B C
Név
(születési név)
Születési helye, ideje
(év, hó, nap)
Anyja neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.

III. Tulajdonjog hiányában az ott lakás jogcíme: ............................... (bérlet, albérlet stb.)

IV. A kérelmező, valamint vele közös háztartásában élő személyek tulajdonában (vagy állandó, illetve tartós használatában) lévő ingatlanok:

Ingatlan
megnevezése *
Tulajdonos neve,
születési hely, idő,
anyja neve
Tulajdoni
hányad
Cím és
helyrajzi szám
A szerzés éve és
jogcíme
A tulajdoni
hányad becsült forgalmi értéke
**
Haszonélvezeti joggal terhelt
***
* Családi ház, lakás, üdülő, telek, zártkert, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, termőföld, szántó, erdő, tanya, egyéb. A forgalmi értékbe beleszámítandó a megadott helyrajzi számon fennálló építmények értéke is.
** Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
*** A megfelelő válasz: igen vagy nem.

V. A kérelmező, valamint a vele közös háztartásában élő személyek tulajdonában lévő gépjárművek, ipari, mezőgazdasági gépek adatai:

Gyártmány Típus Jelleg* Rendszám Gyártási év Szerzési év Hasznosítás
**
Becsült
forgalmi
érték
***
* Személygépjármű, tehergépjármű, motorkerékpár, autóbusz, pótkocsi, utánfutó, lakókocsi,vontató, vízi vagy egyéb jármű.
** Hasznosítás: vállalkozásban vagy magáncélra.
*** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

VI. A kérelmezőnek, valamint a vele közös háztartásában élő személyeknek a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összege:

A B C D

Név, születési hely, idő,
anyja neve
Pénzforgalmi
szolgáltató
(pénzintézet)
megnevezése

Pénzforgalmi
számla száma
*

Pénzforgalmi számlán
kezelt összeg
**
1.
2.
3.
4.
* Lakossági folyószámla/bankszámla, lekötött betétszámla (pl.:takarékbetétkönyv), megtakarítási számla, értékpapír számla (pl.: részvény, kötvény, részjegy, kincstárjegy, vagyonjegy), egyéb számla.
** A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény szerinti fizetési számla szerződés alapján nyitott fizetési számlán szereplő összeg, valamint a betétszerződés és a takarékbetét-szerződés alapján, vagy egyéb szerződés alapján a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló összeg, ha azt a hitelintézet a bankszámlaszerződés szabályainak megfelelően kezeli, a betétszerződés és takarékbetét-szerződés alapján takarékbetétkönyv, egyéb betéti okirat ellenében a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló összeg, továbbá az egyéb, a hitelintézet által visszafizetendő, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló pénzösszeg.

Tudomásul veszem, hogy a hatóság az ellátásra való jogosultság megállapítása, illetve ellenőrzése céljából a pénzforgalmi számlán kezelt összeg tekintetében adatot kérhet a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltatótól.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.

A vagyonnyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez és az adatok Főosztályhoz történő továbbításához hozzájárulok.

Kelt: ................. év .............................. hó ............ nap

.............................................
kérelmező aláírása

3. melléklet a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a háziorvosi igazolás és szakvélemény kitöltéséhez

A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló ........../2015. (............) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdése szerint az ápolási támogatásra való jogosultság szempontjából:

Tartósan beteg: az a 18. életévét betöltött személy, aki

a) betegsége miatt ápolásra szorul, és mások segítsége nélkül önállóan nem képes

aa) étkezni,

ab) tisztálkodni,

ac) öltözködni,

ad) illemhelyet használni,

ae) lakását elhagyni,

feltéve, hogy esetében az aa)-ae) pontokban foglaltak közül legalább kettő egyidejűleg fennáll, vagy

b) olyan betegségben szenved, ami miatt napi életviteléhez állandó és tartós felügyeletre szorul,

és az a) vagy b) pont szerinti állapot 3 hónapnál hosszabb időtartamban fennáll.

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatot kérem olvashatóan kitölteni.

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY
az ápolási támogatás megállapításához / kötelező felülvizsgálatához

(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

I. Az ápolt személy adatai

Neve: .......................................................................................................................

Születési neve: ..........................................................................................................

Anyja neve: ...............................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: .........................................................................................

Lakóhely: ..................................................................................................................

Tartózkodási hely: .....................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .......................................................................

II. Igazolom, hogy nevezett személy

□ tartósan beteg □ nem tartósan beteg

A fenti igazolást nevezett részére

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

alapján állítottam ki.

(Az igazolás kiállításához a felhasznált hivatalos irat pontos megnevezése, kelte szükséges.)

III. A háziorvos megállapítása

Az ápolt személy mások személyes segítsége nélkül önállóan:

a) étkezni:

□ képes

□ nem képes

b) tisztálkodni:

□ képes

□ nem képes

c) öltözködni:

□ képes

□ nem képes

d) illemhelyet használni:

□ képes

□ nem képes

e) lakását elhagyni:

□ képes

□ nem képes

IV. Szakvélemény

Szakvéleményem szerint fent nevezett személy

A) □ ápolásra szorul

indokolás:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

B) □ állandó és tartós felügyeletre szorul

indokolás:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Szakvéleményem szerint az A) vagy B) *  pont szerinti állapot

□ 3 hónapnál hosszabb □ 3 hónapnál rövidebb

időtartamban fennáll. (*)

Dátum: .............................................

................................................
háziorvos aláírása
munkahelyének címe

P. H.

4. melléklet a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Igazolás a gyógyszerköltségről

(háziorvos / szakorvos tölti ki)

1. Személyes adatok:

Név.:......................................................................................................

Születési helye, ideje:................................................................................

Anyja neve:.............................................................................................

Lakóhely:................................................................................................

TAJ szám:...............................................................................................

2. Havi gyógyszerköltségre vonatkozó adatok:

Igazolom, hogy nevezett részére betegségei miatt, - gyógykezeltetéséhez - havi rendszerességgel az alábbi gyógyszerek szedése javasolt:

Háziorvos és szakorvos által javasolt gyógyszer neve: Gyógyszer havi mennyisége (doboz) Gyógyszer havi költsége:*
Összesen: .......................Ft
(*-gal jelölt oszlopot a gyógyszertár tölti ki.)

Ezen igazolást nevezett kérelmére gyógyszertámogatásra való jogosultságának elbírálása céljából adtam ki.

Pécs, .....................................

................................... ...................................
háziorvos/szakorvos aláírása gyógyszertár aláírása
pecsét pecsét

  Vissza az oldal tetejére