Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2015. önkormányzati rendelete * 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében, valamint a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„4. Hatóság: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1b) bekezdésében meghatározott önkormányzati jogkör gyakorlója - átruházott hatáskörben - Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.”

2. § Az Ör. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A választható szabványos tárolóedények felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. A gyűjtés gyakoriságának figyelembe vételével a tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével, de minimum 70 liter tárolókapacitás rendelkezésre álljon ingatlanonként a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel.”

(2) Az Ör. 7. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A lakóingatlant a Hatóság által igazoltan egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó - az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségét figyelembe véve - jogosult 60 liter űrmértékű tárolóedény használatára is.”

(3) Az Ör. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A (3a), (4) és az (5) bekezdésben meghatározott kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a Közszolgáltató tartja nyilván. A Közszolgáltató jogosult a nyilvántartott adatok ellenőrzésére a Hatóság adatai alapján. Eltérő adat esetén a Közszolgáltató a kedvezmény megadását megtagadja vagy a kedvezményt megvonja. A kedvezményre jogosító körülmény megszűnése esetén a szerződő köteles azt haladéktalanul bejelenteni és a közszolgáltatási szerződés módosítását kezdeményezni.”

3. § Az Ör. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Engedményes díj illeti meg a 7. § (3a) bekezdés alapján 60 literes tárolóedényt használó, valamint a 70 vagy 80 literes tárolóedényt egyedül használó, 7. § (3a) és (4) bekezdés szerint igazoltan egyszemélyes háztartásban élő ingatlanhasználót (egyedülálló ingatlanhasználó), aki Pécs közigazgatási területén belül közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik. Az engedményes díj a 70 vagy 80 literes tárolóedény mindenkori díjának 60%-a, míg a 60 literes edény - a 70 literes edény díjához arányosított - díjának 70%-a. Az engedményre való jogosultság igazolásához szükséges adatokat és dokumentumokat az engedményt igénylő köteles a Közszolgáltatónál igazolni vagy hozzá benyújtani.”

4. § Az Ör. a következő 31. §-sal egészül ki:

„31. § E rendeletnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletet módosító 22/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend.) módosított 3. § 4. pontját, 7. § (3) bekezdését, újonnan beiktatott 7. § (3a) bekezdését, módosított 7. § (6) bekezdését, 21. § (3) bekezdését és módosított 1. mellékletét a Rend. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.”

5. § Az Ör. 1. melléklete a melléklet szerint módosul.

6. § E rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

Melléklet a 22/2015. (nem került kihirdetésre) önkormányzati rendelethez

Az Ör. 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

(Választható szabványos tárolóedények)

A B
1. Edényméret Megnevezés
2. 60 liter műanyag, kerekes
3. 70 liter műanyag, vagy
fém
4. 80 liter műanyag,
kerekes
5. 90 liter műanyag
6. 110 liter műanyag vagy
fém
7. 120 liter műanyag,
kerekes
8. 240 liter műanyag,
kerekes
9. 770 liter műanyag vagy
fém, kerekes
10. 1100 liter műanyag vagy fém,
kerekes
11. Jelzett műanyag zsák
12. 80 liter zöld, feliratozott

  Vissza az oldal tetejére