Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2015. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a városfejlesztéshez és a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) településfejlesztési tevékenysége keretében megvalósuló városfejlesztési, városrehabilitációs feladatok által érintett, azokban közreműködő természetes és jogi személyekre, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégiában meghatározott akcióterületen lévő ingatlanokra és azok tulajdonosaira, bérlőire, használóira terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. településfejlesztési koncepció: a településrendezési tervet megalapozó, az önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, hosszú távú, a település fejlődési irányait meghatározó tervdokumentum, amely a település természeti, társadalmi, gazdasági, műszaki és környezeti adottságait figyelembe véve, az önkormányzat településpolitikai elképzeléseinek alapján meghatározza a helyi önkormányzat településrendezési cselekvési programját.

2. Integrált Településfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: ITS): olyan fejlesztési szemléletű, középtávot átölelő dokumentum, amelynek célja a városokban a területi alapú, területi szemléletű tervezés megszilárdítása, a Városra vonatkozó célok kitűzése, és annak középtávon való érvényesítése. A stratégia a koncepcióval összhangban, a településszerkezeti terv figyelembevételével kerül kidolgozásra.

3. akcióterület: az integrált településfejlesztési stratégiában kijelölt egybefüggő terület, ahol az önkormányzat a fejlesztéseket alapvetően befolyásoló pozícióban van, és amellyel kapcsolatban középtávon jelentős beavatkozást tervez.

4. akcióterületi terv: egy adott fejlesztési időszakra megfogalmazott részletes megvalósíthatósági terv, amelynek keretében a településfejlesztési illetve városrehabilitációs folyamat a kiválasztott akcióterületen ütemezett módon, meghatározott költségvetés mentén valósul meg.

5. integrált területi program (a továbbiakban: ITP): a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forráskerethez igazodó és abból finanszírozott, területi és tematikus integráltságot prioritásként kezelő és a horizontális tervezési elveket figyelembe vevő projektcsomagok összessége, ami racionális forrásfelhasználást és multiplikátorhatások érvényesülését teszi lehetővé a megyei jogú városok településfejlesztési tevékenységében a 2014 - 2020-as időszakban. Az integrált területi programok a helyben megvalósítandó területfejlesztési feladatokat tartalmazzák, olyan programlisták, amelyek az összehangolt területi fejlesztések végrehajtásának alapjai a 2014-2020-as uniós programozási időszakban. Az ITP a koncepcióval és az ITS-sel összhangban kerül kidolgozásra.

6. területi kiválasztási rendszer (a továbbiakban: TKR): a megyei jogú városok megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint az ITS által megalapozott integrált területi programjai indikatív forráskeretre tervezve, fenntartható városfejlesztési területi kiválasztási rendszer keretében valósulnak meg. A TKR eszközét a kiválasztási kritériumok adják.

7. Önkormányzat Hivatala: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.

8. rehabilitáció: elavult, de értéket képviselő településrész, épülettömb, vagy közterület olyan felújítása, melynek során az úthálózat és az épületállomány erre érdemes elemeinek megtartásával, korszerűsítésével, az alkalmatlan épületek, épületrészek elbontásával, szükség, igény és lehetőség szerint azok új épületekkel történő pótlásával az érintett terület értéke a kornak megfelelő színvonalra emelhető.

9. városfejlesztési társaság (a továbbiakban: Városfejlesztési Társaság): az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő városfejlesztési társasága, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

3. Feladatmegosztás a városfejlesztési illetve városrehabilitációs tevékenység ellátása során

3. § A Közgyűlés

a) elfogadja a fejlesztési koncepciót, az ITS-t és az ITP-t,

b) elfogadja az akcióterületi tervet,

c) döntést hoz a fejlesztési projektekről,

d) meghatározza a TKR kiválasztási kritériumait,

e) meghatározza az éves fejlesztési keretet,

f) dönt a Városfejlesztési Társasággal városfejlesztési közfeladat-ellátási szerződés megkötéséről, módosításáról és megszüntetéséről, és az annak mellékleteit, kiegészítését képező, vagy teljesítéséhez szükséges megállapodásokról,

g) biztosítja a rehabilitációhoz, fejlesztési projekthez és a városfejlesztési társaság feladatellátásához szükséges önkormányzati forrásokat,

h) szakbizottságai és a Hivatala kijelölt szervezeti egységei útján nyomon követi a fejlesztési folyamatokat, ellenőrzi a Városfejlesztési Társaság működését,

i) értékeli a fejlesztések eredményeit.

4. § A Városfejlesztési Társaság

a) jogosult az akcióterületi terv alapján az akcióterületen megvalósítandó komplex fejlesztések, az európai uniós pályázatok előkészítésére és megvalósítására, az Önkormányzat városfejlesztési tevékenysége keretébe tartozó fejlesztési projektek lebonyolítására,

b) a feladatainak elvégzése során köteles együttműködni az Önkormányzat intézményeivel és gazdasági társaságaival, az Önkormányzat Hivatalával, a Közgyűléssel és a Közgyűlés szakbizottságaival.

4. A Városfejlesztési Társaság feladatai

5. § Az Önkormányzat településfejlesztési és városrehabilitációs tevékenységének szakmai támogatása, az együttműködés keretében:

a) az Önkormányzat Közgyűlése által meghatározott fejlesztési koncepcióban, ITS-ben és az ITP-ben meghatározott fejlesztési elképzelések gondozása, javaslatok megfogalmazása, a szükséges előkészítések elvégzése,

b) az Integrált Városfejlesztési Stratégiájához kapcsolódó, egyéb, a város fejlődését elősegítő pályázati és projektlehetőségek feltárása, illetve azok lehetséges összehangolása,

c) az Önkormányzat testületi és hivatali munkájának szakmai támogatása,

d) a gazdasági program fejlesztésszakmai támogatása,

e) pályázatfigyelés,

f) kapcsolattartás a gazdaság szereplőivel, civil partnerekkel, szerveződésekkel,

g) közreműködés az Önkormányzat, valamint intézményei és gazdasági társaságai fejlesztési céljainak koordinációjában, előkészítésében,

h) együttműködés az Önkormányzat vagyonhasznosító gazdasági társaságával a vagyonhasznosításhoz tartozó fejlesztési elképzelések kidolgozásában és előkészítésében,

i) együttműködés az Önkormányzat gazdasági marketing céljainak kidolgozásában, végrehajtásukban,

j) a városban folyó - más gazdasági szereplők által végzett - fejlesztési tevékenységek szükség szerinti szakmai egyeztetése,

k) befektetésösztönzés és -előkészítés, fejlesztési és befektetés -ösztönző információs és tájékoztatási feladatok.

6. § Az Önkormányzat településfejlesztési és városrehabilitációs tevékenységének körébe tartozó projektek előkészítése és lebonyolítása keretében:

a) a városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok keretében, a Közgyűlés által meghatározott irányelvek alapján, a Közgyűlés által meghatározott terület akcióterületi terveinek komplex elkészítése, megvalósításukban együttműködés az Önkormányzat vagyonhasznosító gazdasági társaságával és az adott fejlesztésekben érintett szervezetekkel,

b) a fejlesztési projektekhez szükséges előkészítő munkák elvégzése,

c) pályázatírás,

d) projektmenedzsment feladatok teljes körű elvégzése,

e) beruházói, lebonyolítói feladatok ellátása, (terveztetés, kivitelezési munkákkal kapcsolatos közbeszerzési eljárások koordinációja és szakmai támogatása, az építési, kivitelezési munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvételében közreműködés),

f) a fejlesztési projektekhez kötődő közbeszerzési ügyekben döntés-előkészítés az Önkormányzat döntése alapján, az Önkormányzat által delegált személyeket magában foglaló Közbeszerzési Bíráló Bizottság működtetése, az ajánlattételi felhívás tervezetének és dokumentációjának előkészítése és Önkormányzat testületei elé döntésre terjesztése, a bírálatok megszervezése, a szerződéskötési eljárások megszervezése:

fa) eljárások szakmai előkészítése,

fb) eljárások operatív lebonyolítása,

fc) Közbeszerzési Bíráló Bizottság működéséhez szükséges adminisztratív teendők ellátása,

fd) döntés-előkészítő iratok elkészítése,

fe) döntések végrehajtása,

g) kapcsolattartás partnerekkel, civil szervezetekkel, lakossággal, engedélyező hatóságokkal,

h) szociális, közösségi jellegű beavatkozások előkészítése, szervezése,

i) adminisztratív feladatok ellátása, dokumentálás, adatszolgáltatás.

7. § A Városfejlesztési Társaság feladatai az európai uniós projektek végrehajtása során különösen:

a) az Önkormányzat vagy intézménye, gazdasági társasága által kezdeményezett, illetve az Önkormányzat döntését igénylő projektek előkészítése, közreműködés a projektek céljainak és az elvégzendő feladatoknak a meghatározásában, az Önkormányzat döntéseihez ezek előkészítése, majd a testületi döntésnek megfelelően a szükséges tervek, tanulmányok elkészítése, pályázat elkészítése,

b) a beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása,

c) az Önkormányzat és intézményeinek, gazdasági társaságainak beruházásában megvalósuló egyes létesítmények esetében a beruházói feladatok teljes körű ellátása,

d) adminisztratív, információs feladatok ellátása, dokumentálás, adatszolgáltatás,

e) kapcsolattartás partnerekkel, civil szervezetekkel, lakossággal,

f) Önkormányzat képviselete és kapcsolattartás az Irányító Hatósággal, Közreműködő Szervezettel, engedélyező hatóságokkal,

g) az európai uniós pályázatokban lefektetett elveknek és feladatoknak megfelelően a projektek megvalósítása, teljes körű projektmenedzsment biztosítása,

h) a projekt műszaki készültségének folyamatos ellenőrzése, a szükséges intézkedések megtétele,

i) a projekt közbeszerzéseinek teljes körű, az 6. § f) pontja szerinti bonyolítása,

j) a projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósítása,

k) a projektfeladatokra megkötött megállapodás keretei között a projektnyilvánosság biztosítása, projekt rendezvényeinek szervezése,

l) a projektfeladatokra megkötött megállapodás keretei között a projekt megvalósítása során felmerülő képzési feladatok végrehajtása,

m) a projektfeladatokra megkötött megállapodás keretei között a projekt megvalósításához kapcsolódó marketingfeladatok végrehajtása.

8. § A Városfejlesztési Társaság feladatait saját alkalmazottakkal vagy közreműködőkkel láthatja el.

5. A városfejlesztési közfeladat-ellátási szerződés

9. § Az Önkormányzat a Városfejlesztési Társasággal városfejlesztési közfeladat-ellátási szerződést, mint alapszerződést, és az egyes fejlesztési projektek lebonyolítására, végrehajtására akcióterületenként, projektenként külön-külön, a feladatokat részletesen meghatározó, az alapszerződés mellékletét képező megállapodást köt.

10. § A közfeladat-ellátási alapszerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) a szerződés keretében ellátott tevékenységeket, feladatokat,

b) a fejlesztési tevékenység megvalósításának, illetve a feladatok ellátására szolgáló források rendelkezésre bocsátásának módját, pénzügyi ütemezését,

c) a rendelkezésre bocsátott forrásokkal történő elszámolás módját,

d) a Városfejlesztési Társaság tevékenységének fedezetéül szolgáló kompenzáció mértékének számítási módját,

e) a Városfejlesztési Társaság beszámolásának rendjét,

f) az önkormányzati ellenőrzés módját,

g) az Önkormányzat és a Városfejlesztési Társaság kapcsolattartásra, valamint a projektfolyamat kísérésére kijelölt szervét és szakbizottságát.

11. § A megállapodásnak tartalmaznia kell különösen:

a) a projekt pontos megjelölését, mint a szerződés tárgyát, illetve a városfejlesztési, városrehabilitációs akcióterület meghatározását,

b) a Városfejlesztési Társaság feladatainak részletes meghatározását,

c) a fejlesztés, rehabilitáció célját, a megvalósítandó fejlesztési célkitűzéseket, a megvalósítás határidejét, ütemezését,

d) a beszámolás rendjét.

6. Az Önkormányzat Hivatala

12. § A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában kijelölt szervezeti egységei ellátják a Városfejlesztési Társaság tevékenységének ellenőrzését, elvégzik a Városfejlesztési Társaság tevékenységeihez kapcsolódó önkormányzati feladatokat. Az Önkormányzat fejlesztési tevékenységének sikeres megvalósítása érdekében a Hivatal szervezeti egységeinek koordinációjáról a jegyző gondoskodik.

7. Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére