Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat általa irányított költségvetési szervek gazdálkodására terjed ki.

2. § (1) A kiadások teljesítésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

3. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek készpénzes kifizetéseik teljesítése érdekében készpénzt vehetnek fel a bankszámlájukról a házipénztári forgalom lebonyolítására.

(2) A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére. A készpénzelőleg felvételére, az azzal való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek házipénztárából a készpénzben teljesíthető kifizetések a következők:

a) Személyi juttatások kiadásai:

aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

ab) fizetési előleg,

ac) eseti megbízási díj, tiszteletdíj,

ad) napidíj,

ae) közlekedési költségtérítés,

af) reprezentáció.

b) Dologi kiadások:

ba) irodaszer, könyv, folyóirat, nyomtatvány,

bb) hajtó- és kenőanyag,

bc) egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés,

bd) eseti bérleti díj,

be) karbantartás, kisjavítás,

bf) utasbiztosítás,

bg) szállítás,

bh) egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás,

bi) belföldi és külföldi kiküldetés,

bj) díjak, egyéb befizetések,

bk) egyéb különféle dologi kiadások.

c) az egységes rovatrend K4 ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

d) megállapodás alapján egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre,

e) egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben bruttó 300.000 Ft egyedi értékhatárig történhet kifizetés a házipénztárból.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, valamint a (2) bekezdésben megállapított értékhatár felett a házipénztárból csak a szervezet vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

5. § * 

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s. k.
polgármester
Dr. Lovász István s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére