Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelete

a füstköd- (szmog)riadó intézkedési tervről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján, és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. §-ában és 20. §-ában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. média: Magyar Távirati Iroda és a városi elektronikus sajtó, valamint a városi rádiózás és televíziózás műsorszolgáltatásai,

2. füstköd- (szmog)esemény: a füstköd riadó tájékoztatási, valamint riasztási fokozatának elrendelése, fokozatának módosítása, megszüntetése,

3. fűtési félév: az év I. és IV. negyedéve,

4. nem fűtési félév: az év II. és III. negyedéve,

5. szmoghelyzet: az az intézkedést igénylő esemény, amikor a kedvezőtlen meteorológiai viszonyok között, több forrásból származó szennyezőanyag-kibocsátás következtében a légszennyezettség tartósan és nagy területen meghaladja egy vagy több légszennyező anyag 1. mellékletében meghatározott tájékoztatási vagy riasztási küszöbértékét,

6. SZRICS: A füstköd- (szmog)események kezelésének szervezete.

2. Fejezet

A szmoghelyzet megelőzése, a füstköd-riadó elrendelésének előfeltételei, a füstköd-riadó fokozatai

3. A szmoghelyzet kialakulásának megelőzését szolgáló intézkedések

3. § (1) Minden év október 31-ig a Polgármester adatszolgáltatást kér a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályától (a továbbiakban: Környezetvédelmi Főosztály) azon helyhez kötött pontszerű, vagy diffúz légszennyező forrást működtető üzemekről, melyek kibocsátását - szmoghelyzet fennállása esetén - a Környezetvédelmi Főosztály korlátozni javasolja.

(2) A határértéken felüli szállópor (PM10) szennyezettség előfordulásának megelőzése érdekében a téli síkosság-mentesítő anyagok maradékának feltakarítását minden év április 15-ig biztosítani kell. A város közigazgatási területén lévő utak, parkolók pormentesítésére - az időjárási viszonyok függvényében - az egész év során folyamatosan kiemelt figyelmet kell fordítani.

(3) Az avar és a kerti hulladék égetése során az ingatlan tulajdonosoknak, használóknak Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 22/2003. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 11-18. §-ában foglalt rendelkezések szerint kell eljárniuk.

(4) A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Közlekedési Osztálya (a továbbiakban: MEFF Közlekedési Osztály) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén minden év október-február hónapok közötti időszakban a károsanyag-kibocsátás szempontjából rossz műszaki állapotban lévő személy- és tehergépjárművek kiszűrése érdekében ellenőrzéseket hajt végre.

(5) Az Önkormányzat minden évben a fűtési szezon előtti időszakban, de legkésőbb október 15-ig a helyi médiákon keresztül lakossági tájékoztatást végez a lakossági vegyestüzelés által okozott légszennyezés negatív hatásairól és az ezen káros hatások elkerülésére és mérséklésére alkalmas helyes tüzeléstechnikai eljárásokról.

4. A füstköd-riadó elrendelésének előfeltételei

4. § (1) A füstköd-riadó különböző fokozatait és intézkedéseit nitrogén-dioxid, szálló por (PM10), valamint ózon szennyezőanyagok tekintetében kell alkalmazni.

(2) A füstköd-riadó különböző fokozatait és intézkedéseit megalapozó, az (1) bekezdésben meghatározott szennyezőanyagokra vonatkozó légszennyezettségi határértékeket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 3. melléklete alapján, az 1. melléklet tartalmazza.

5. § Amennyiben szmoghelyzet lép fel, a Környezetvédelmi Főosztály adatai, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ) által kiadott meteorológiai előrejelzése alapján füstköd-riadót kell elrendelni.

5. A füstköd-riadó fokozatai

6. § (1) A füstköd-riadó fokozatai lehetnek:

a) tájékoztatási fokozat,

b) riasztási fokozat.

(2) A levegő szennyezettségét a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 9. § (2a) bekezdés f) pontja alapján a Környezetvédelmi Főosztály méri és gondoskodik a mérési adatok SZRICS-nek történő átadásáról.

(3) A füstköd-riadó elrendelését megalapozó levegőszennyezettségi koncentrációkat tájékoztatási és riasztási fokozat esetén három monitorállomásának egy időben mért, automatikusan regisztrált mérési eredményei adják.

(4) Nitrogén-dioxid és ózon légszennyező anyagok esetében a 3 egymást követő 1 órás, míg szálló por (PM10) esetében a 2 egymást követő nap 24 órás átlagos szennyezettségi eredményeit kell alapul venni.

(5) Füstköd-riadó esetén figyelembe kell venni a meteorológiai jellemzőket.

7. § (1) A füstköd-riadó tájékoztatási fokozatát kell elrendelni az 1. mellékletben feltüntetett tájékoztatási küszöbérték 6. § (3) bekezdése szerint észlelt túllépése esetén.

(2) A füstköd-riadó riasztási fokozatát el kell rendelni az 1. mellékletben feltüntetett riasztási küszöbérték 6. § (3) bekezdése szerint észlelt túllépése és/vagy az adott szennyezőanyagra vonatkozóan e mellékletben előírt külön feltétel teljesülése esetén.

(3) A füstköd-riadó megszüntethető, ha a riadót okozó nitrogén-dioxid lég-szennyező anyag koncentrációja valamennyi monitorállomáson 3 egymást követő 1 órás átlagában, míg szálló por (PM10) esetében egy nap 24 órás átlagában nem lépi túl a tájékoztatási/riasztási küszöbérték számszerű értékét és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon a levegőminőség romlása nem várható. Ózon esetében a tájékoztatási/riasztási fokozat megszüntethetőségének feltétele, hogy a megszüntetése előtti 36 óra alatt az ózonkoncentráció egyik folyamatosan működő mérőállomáson sem lépi túl a tájékoztatási/ riasztási küszöbértéket.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben szabályozott intézkedések rendkívüli intézkedésnek minősülnek.

6. Füstköd-riadó elrendelése, kihirdetése és közzététele

8. § (1) A polgármester döntése alapján a SZRICS a füstköd-riadó tájékoztatási és riasztási fokozatának elrendeléséről a médián keresztül értesíti a lakosságot. Tájékoztatási fokozat esetén kéri közreműködésüket a riasztási fokozat elrendelésének elkerülésére. A tájékoztatás a füstköd egészségügyi hatásaira, a levegőszennyezettség helyzetére és várható alakulására vonatkozó értékelt adatokat is tartalmaz.

(2) A polgármester döntése alapján a SZRICS a füstköd-riadó tájékoztatási fokozatának elrendeléséről telefonon és faxon értesíti mindazokat a szervezeteket, melyek a riasztási fokozatban elrendelt korlátozások végrehajtásában részt vesznek, valamint azokat a korlátozásra kötelezetteket, amelyeknek füstködöt előidéző szennyezőanyag kibocsátásaikat a riasztási fokozatban korlátozni kell. A tájékoztatási küszöbérték túllépését követően egy órán belül, PM10 esetén belül 5 órán belül tájékoztatni kell a lakosságot és az intézményeket.

(3) A SZRICS a forgalomkorlátozással járó füstköd-riadó fokozat elrendeléséről a lakosságot a médián keresztül tájékoztatja.

(4) A polgármester döntése alapján a SZRICS a füstköd-riadó riasztási fokozatának bevezetése esetén a korlátozó intézkedések életbe léptetésére vonatkozó kötelezését megküldi a korlátozásra kötelezetteknek.

(5) A polgármester döntése alapján a SZRICS szállópor (PM10) riasztási fokozatának várható bekövetkezése esetén a második nap 18 óráig tájékoztatja a lakosságot és az intézményeket. A riasztási fokozat bekövetkezésekor szállópor (PM10) esetén 8 órán belül, nitrogén-dioxid és ózon riasztási fokozatának bekövetkezése esetén 2 órán belül bejelenti a szmogriadó riasztási fokozatát.

(6) Ha a polgármester a füstköd-riadó fokozatok megszüntetését rendeli el, a SZRICS a lakosságot és az érintett szervezeteket az (1)-(2) bekezdésben meghatározott módon értesíti.

3. Fejezet

A füstköd-riadó esetén életbe léptethető intézkedések és a korlátozhatók köre

7. Szálló por (PM10) okozta füstköd-riadó tájékoztatási fokozat esetén életbe léptethető intézkedések és a korlátozhatók köre

9. § (1) A füstköd-riadó tájékoztatási fokozatában a lakosság figyelmeztethető, felkérhető a gépjárműhasználat mellőzésére, a tömegközlekedés használatára, a gépjárművek indokolatlan - álló helyzetben történő - alapjárati üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére.

(2) A porszennyezettséggel érintett területeken építési tevékenységet végzők felkérhetők a porképződéssel járó tevékenység beszüntetésére.

(3) A szmoghelyzet jellegének, súlyosságának, a meteorológiai előre-jelzésnek, a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (a továbbiakban: Népegészségügyi Főosztály), a MEFF Közlekedési Osztály és a Környezetvédelmi Főosztály véleményének a figyelembe vételével a füstköd-riadó riasztási fokozatában elrendelhető közlekedési korlátozások végrehajtásában a 23. § (1) bekezdésben meghatározott közreműködők értesítése és felszólítása a felkészülésre.

8. Szálló por (PM10) okozta füstköd-riadó riasztási fokozat esetén alkalmazható intézkedések és életbe léptethető korlátozások:

10. § (1) A szálló por (PM10) okozta füstköd-riadó riasztási fokozat esetén - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - életbe léptethető a közlekedési emissziók korlátozása

a) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. melléklet II. pontjában meghatározott, e rendelet 2. mellékletében részletezett környezetvédelmi osztályba sorolt dízelüzemű járművek forgalma korlátozásának elrendelése,

b) a gépjárművek forgalma korlátozásának elrendelése azok rend-számtáblájának utolsó számjele alapján úgy, hogy a naptári hónap szerinti páratlan napokon csak a páratlan (1, vagy 3, vagy 5, vagy 7, vagy 9), a naptári hónap szerinti páros napokon csak a páros (0, vagy 2, vagy 4, vagy 6, vagy 8) számjelű járművek közlekedhetnek,

c) átmenő és a belvárosi gépjármű korlátozásának elrendelése a következő szintek szerint:

ca) az első szinten az átmenő gépjárműforgalom korlátozása a következők szerint:

1. korlátozható az átmenő gépjárműforgalom az 6. melléklet szerint: az átmenő forgalom számára kijelölt útvonal a várost déli irányból elkerülő következő utak igénybe vételével: 6-os út - 578-as számú út (Üszögi út) - M60-as autópálya/autóút - Csemete átjáró (Péterpuszta) - Arányosi út - Nyugati ipari út - 6-os út,

2. a korlátozás alá vont átmenő gépjárműforgalom szám-ára kijelölt parkolóhelyek: a Pécs Plaza parkolója és az EXPO-Center melletti parkoló,

3. a lakosság folyamatosan felkérhető a gépjárműhasználat mellőzésére, a tömegközlekedés igénybevételére, a gépjárművek indokolatlan - álló helyzetben történő - alapjárati üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére,

4. a városkörnyéki polgármesteri hivatalokat értesíteni kell a forgalomkorlátozás elrendeléséről és jellegéről.

cb) a második szinten: a gépjárműforgalom korlátozása a belvárosban

1. az átmenő forgalom korlátozásának fenntartása mellett korlátozható a belvárosi gépjárműforgalom a 7. melléklet szerint kijelölt területen. A forgalomkorlátozás alá eső terület: a Tüzér utca - Honvéd utca - Ifjúság útja - Alkotmány utca - Kodály Z. utca - Aradi vértanúk útja - Kálvária út - Ágoston tér - Lánc utca - Rákóczi út - Alsómalom utca - Vasút É-i határvonal által határolt terület,

2. a forgalomkorlátozott területre irányuló célforgalom csak a kijelölt parkoló (gépjárműgyűjtő) helyekre megengedett.

A gyűjtőhelyeket és parkolókat a 8. melléklet jelöli, ezek: a Kodály-Központ parkolója, Aradi vértanúk úti szervizút, Siklósi úti felüljáró alatti terület, a 6-os út Tüzér út és Ybl Miklós u. közötti szakasza, valamint a Tüzér utcai felüljáró északi felhajtó szakasza melletti és a városi sportcsarnok előtti parkolók, továbbá a 3. mellékletben meghatározott parkolók,

3. parkolósávok jelölhetők ki a belvárosi forgalom csillapítására: a 6-os számú főközlekedési út külső sávja keleti irányból a belváros felé a Budai vámtól a Mathiász János utcáig, a 66-os számú főközlekedési út külső sávja, északi irányból a Kőrös utcától a Budai vámig (opcionálisan Fehérhegytől a Budai vámig), a 6-os számú főközlekedési út külső sávja, nyugati irányból a belváros felé a Páfrány utcától a Tüzér utcáig (opcionálisan a Bolgár köztől a Tüzér utcáig), az 58-as számú főközlekedési út külső sávja a Kanizsai Dorottya utcától a Faiskola utcáig.

(2) A Közlekedési emissziók korlátozása alól kivételt képező gépjárművek köre:

a) a betegellátás kiszolgálásához szükséges járművek, a halott-szállítás járművei,

b) a mozgáskorlátozott személy és az őt szállító személy járműve,

c) a megkülönböztető jelzést használó járművek, a beteg- és gyógyszerszállító járművek,

d) a Magyar-Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Magyar-Közút), a BIOKOM Nonprofit Kft. közútkezelésben részt vevő járművei,

e) a közművek működtetésével (a kommunális szemét szállításával, víz-, szennyvíz-, villamos áram, telefon-, gáz- és a távhőszolgáltatással, a közúti üzemeltetéssel) összefüggésben közlekedő, figyelmeztető jelzéssel jogszerűen felszerelt gépjárművek,

f) a lakosság alapvető élelmiszerellátását (tejtermék, pékárú, húsárú) biztosító gépjárművek,

g) a város területén üzemelő tej- és húsfeldolgozó üzemek, pékségek működtetéséhez szükséges alapanyagok beszállítását biztosító gépjárművek,

h) a pénzszállításban, és a postai küldemények szállításában résztvevő gépjárművek,

i) az anyagi javak (akár távfelügyelettel történő) őrzésében jogszerűen résztvevő és azonnali kivonuló szolgálattal rendelkező gazdasági társaságok kivonuló járművei, csak a riasztási események haladéktalan kivizsgálása érdekében,

j) a tömegközlekedés járművei,

k) taxik,

l) a Baranya Megyei Kormányhivatal hatósági feladatait végző - a gépjárműre, valamint a munkáltató által kiadott engedéllyel rendelkező - kormánytisztviselőinek gépjárművei,

m) a helyi önkormányzati hivatal gépjárművei, valamint a SZRICS munkájában részt vevő és a jegyző által kiadott engedéllyel rendelkező köztisztviselők gépjárművei,

n) a rendvédelmi szervezetek járművei, a Pécsi Közterület-felügyelet gépjárművei, amelyek műszaki felépítésüknél fogva vagy jogszabályi felhatalmazás alapján látják el a közterületek rendjéhez, tisztaságához és jogszerű használatához kapcsolódó ellenőrzési feladatukat.

(3) A belvárosi gépjárműforgalom korlátozásának bevezetése idején a városi közösségi közlekedési járatok az érvényes gépjármű forgalmi engedély felmutatása mellett, a forgalmi engedélyben engedélyezett szállítható személyek számának megfelelő fő számára díjmentesen használhatók.

11. § Szálló por (PM10) okozta füstköd-riadó riasztási fokozat esetén életbe léptethető a lakossági emissziók korlátozása. A lakossági emissziók korlátozása fűtési félévben indokolt. A lakosságot és a közintézményeket Vasas és Hird területének kivételével a médián keresztül fel kell kérni minden szilárd és olajtüzelésű fűtőberendezés használatának mérséklésére.

9. Nitrogén-dioxid okozta füstköd-riadó esetén életbe léptethető intézkedések és a korlátozhatók köre

12. § A nitrogén-dioxid okozta füstköd-riadó tájékoztatási fokozat esetén alkalmazható intézkedések és életbe léptethető korlátozások:

a) a lakosság figyelmeztethető, felkérhető a gépjárműhasználat mellőzésére, a tömegközlekedés használatára a gépjárművek indokolatlan - álló helyzetben történő - alapjárati üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére,

b) a riasztási fokozatában korlátozható nitrogén-oxid szennyező anyagot kibocsátó pontforrásokat üzemeltető szervezetek a médián keresztül értesíthetők és felkérhetők az önkéntes korlátozásra,

c) a szmoghelyzet jellegének, súlyosságának, a meteorológiai előre-jelzésnek, az Népegészségügyi Főosztály a MEFF Közlekedési Osztály és a Környezetvédelmi Főosztály véleményének a figyelembe vételével a füstköd-riadó riasztási fokozatában elrendelhető közlekedési korlátozások végrehajtásában a 23. § (1) bekezdésben meghatározott közreműködők értesítése, felszólítása a felkészülésre.

13. § A nitrogén-dioxid okozta füstköd-riadó riasztási fokozat esetén alkalmazható intézkedések és életbe léptethető korlátozások:

a) közlekedési kibocsátások korlátozása

aa) gépjárművek korlátozása rendszámtáblájuk utolsó számjele alapján a 10. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés szerint,

ab) átmenő és a belvárosi gépjárműforgalom korlátozása a 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint,

b) lakossági emissziók korlátozása fűtési félévben. A lakosságot és a közintézményeket Vasas és Hird területének kivételével a médián keresztül fel kell kérni minden szén és olajtüzelésű fűtőberendezés használatának mérséklésére,

c) gazdálkodó szervezetek kibocsátásainak korlátozása:

ca) a Pannon Hőerőmű Zrt. (továbbiakban: Erőmű) korlátozása az következők szerint: Az erőművi légszennyező források korlátozására (nitrogén-dioxid okozta füstköd-riadó, riasztási fokozat) esetén azt követően kerül sor, ha a közlekedésből eredő korlátozás nem hozott megfelelő szennyezőanyag csökkenést. A korlátozáskor a jóváhagyott üzemi intézkedési tervekben kijelölt pontforrásokhoz tartozó tüzelőberendezések üzemvitelét a szmogriadó elrendelésének az üzemeltető tudomására jutásakor éppen üzemelő (üzemszerűen energiát termelő) kazánoknál a 4. mellékletben meghatározott sorrendben, minimális gőztermelési szintre kell csökkenteni úgy, hogy az Pécs város távfűtésének biztonságát ne befolyásolja. Nem tekinthető üzemszerűen működő kazánnak a felfűtés alatt lévő kazán, azt a szmogriadó elrendelésekor le kell állítani,

cb) riasztási fokozat elrendelése esetén, annak fennállásáig, az erőmű 10. sz. és 2. sz. kazánjának faapríték tüzelőanyag-beszállítását 36 óráig szüneteltetni kell. A berendezés tüzelőanyag-ellátását a készlettérről kell biztosítani amennyiben a riasztási fokozat ezt követően is fennáll. Abban az esetben, ha a riasztási fokozat továbbra is fennáll, és a kazán továbbüzemeltethető a készlettérről, úgy további 36 órával meg kell hosszabbítani a tüzelőanyag beszállítás szüneteltetését. Amennyiben a kazán üzemeltetése nem biztosítható, a beszállítási szünet feloldandó 24 órára.

10. Ózon okozta füstköd-riadó esetén alkalmazható intézkedések és életbe léptethető korlátozások

14. § (1) Az Ózon okozta füstköd-riadó tájékoztatási fokozat esetén alkalmazható intézkedések és életbe léptethető korlátozások:

a) a füstköd-riadó tájékoztatási fokozatában a lakosság figyelmeztethető, felkérhető a gépkocsi használat mellőzésére, a tömegközlekedés használatára, a gépjárművek indokolatlan - álló helyzetben történő - alapjárati üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére,

b) a szénhidrogént kibocsátó technológiákat üzemeltető szervezetek (benzinkutak, szerves oldószereket felhasználók és azt kibocsátók) a médián keresztül értesíthetők a tájékoztatási fokozat elrendeléséről és felkérhetők az önkéntes korlátozásra,

c) a szmoghelyzet jellegének, súlyosságának, a meteorológiai előrejelzésnek, a Népegészségügyi Főosztály, a MEFF Közlekedési Osztály és a Környezetvédelmi Főosztály véleményének a figyelembe vételével a füstköd-riadó riasztási fokozatában elrendelhető közlekedési korlátozások végrehajtásában a 23. § (1) bekezdésben meghatározott közreműködők értesítése, felszólítása a felkészülésre.

15. § Az ózon okozta füstköd-riadó riasztási fokozat esetén alkalmazható intézkedések és életbe léptethető korlátozások:

a) a közlekedési kibocsátások korlátozása:

aa) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 5. melléklet II. pontban meghatározott, e rendelet 5. mellékletében részletezett környezetvédelmi osztályjelzéssel ellátott benzinüzemű járművek korlátozása,

ab) gépjárművek korlátozása rendszámtáblájuk utolsó számjele alapján: a 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint,

ac) átmenő és a belvárosi gépjárműforgalom korlátozása: a 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint,

b) a gazdálkodó szervezetek kibocsátásainak korlátozása:

ba) a szerves oldószer felhasználásból származó szennyező anyagot kibocsátó pontforrásokat üzemeltető szervezetek értesítése (benzinkutak, szerves oldószereket felhasználók és azt kibocsátók) a médiákon keresztül a riasztási fokozat elrendeléséről,

bb) a szerves oldószer felhasználásból származó szennyező anyagot kibocsátó pontforrásokat üzemeltető szervezetek felszólítása a szennyezőanyag kibocsátás önkéntes korlátozására.

11. A korlátozások során alkalmazandó egyedi szabályok

16. § (1) Ha a szmog határértéket egyidejűleg az 1. mellékletben megjelölt több szennyező anyag koncentrációja is túllépi, a 9. § - a 15. §-ban foglalt rendelkezések szerint kell eljárni úgy, hogy az előírásokat együttesen kell alkalmazni.

(2) A termelő tevékenységet ellátó létesítmények üzemeltetői (a továbbiakban: korlátozásra kötelezett szervezet) a szmogriadó végrehajtására üzemi intézkedési tervet kötelesek készíteni, a tervet és annak módosítását, továbbá az emisszióik adatainak megváltozását a SZRICS-nek és a Környezetvédelmi Főosztálynak kötelesek megküldeni.

(3) A füstköd-riadó bármely fokozatában tilos a nyílt téri égetés.

4. Fejezet

A szmoghelyzet megszüntetése

12. A szmog-riadó elrendelésére és megszüntetésére vonatkozó sajátos szabályok

17. § (1) Az e rendelet szerinti intézkedések a tájékoztatási fokozat esetén azonnal, a riasztási fokozat esetében a fokozat kihirdetését követő nap 8. órától lépnek életbe.

(2) A riasztási fokozat időtartama alatt a PM10 és/vagy nitrogén-dioxid szennyezőanyagra vonatkozó korlátozó intézkedéseket - kivéve a 10. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 13. § a) pontjában meghatározott intézkedéseket - 22 óra és másnap 6 óra közötti időszakban is fenn kell tartani.

(3) A riasztási fokozat időtartama alatt az ózon szennyezőanyagra vonatkozó korlátozó intézkedéseket - kivéve az 15. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában meghatározott intézkedéseket - 18 óra és másnap 10 óra közötti időszakban is fenn kell tartani.

(4) Szmog-riadó megszüntetésekor először a belső gépjárműforgalom, majd ezt követően 4 óra múlva az átmenő gépjárműforgalom korlátozása szüntethető meg.

5. Fejezet

A füstköd- (szmog)események kezelésének szervezete

13. A Szmog Riasztást Irányító Csoport szervezete, tagjai és feladataik

18. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) a szmog események kezelésére operatív szervezetet hoz létre a Szmog Riasztást Irányító Csoport (a továbbiakban: SZRICS) néven.

(2) A SZRICS állandó tagjai:

a) a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 4 fővel,

b) a Környezetvédelmi Főosztály 1 fővel,

c) az Egyesített Egészségügyi Intézmények (a továbbiakban: EEI) 1 fővel,

d) az Országos Mentőszolgálat Dél-dunántúli Régió Mentőszervezet Pécsi Mentőállomás (a továbbiakban: Mentőállomás)1 fővel,

e) a Népegészségügyi Főosztály 1 fővel.

(3) Riasztási fokozat elrendelése esetén a SZRICS állandó tagja a (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a MEFF Közlekedési Osztály 1 fővel.

(4) A SZRICS vezetője a rendkívüli esemény megszüntetésére, hatásának mérséklésére teendő intézkedések végrehajtásához eseti tagokat vonhat be. A SZRICS eseti tagjai lehetnek:

a) a Pécs Városi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: Rendőrség) 1 fővel,

b) a BIOKOM Nonprofit Kft. 2 fővel,

c) a Pécsi Közterület-felügyelet 1 fővel,

d) a Magyar-Közút 1 fővel,

e) a Dél-dunántúli Közlekedési Központ 1 fővel,

f) az Erőmű 1 fővel,

g) a Mecsek Autópálya-üzemeltető Zrt. 1 fővel.

(5) A SZRICS ügyrendjét a polgármester állapítja meg.

14. A rendkívüli intézkedések előkészítésében közreműködő szervek és feladataik

19. § A rendkívüli intézkedések előkészítésében a Környezetvédelmi Főosztály részt vesz.

20. § A Környezetvédelmi Főosztály feladatának ellátása során:

a) fokozott figyelemmel működteti a monitor hálózatot és gondoskodik az esetleges meghibásodások elhárításáról,

b) a monitorállomásokon észlelt, a füstköd-riasztás alapját képező adatokat ellenőrzi,

c) nitrogéndioxidok, ózon és szállópor miatt kialakuló valós szmog-helyzet esetén telefonon haladéktalanul értesíti a SZRICS titkárságát, amelyet elektronikus levélben vagy faxon is megerősít,

d) szálló por (PM10) riasztási fokozatának várható bekövetkezése esetén, a második nap 15 óráig telefonon haladéktalanul értesíti a SZICS titkárságát, amelyet elektronikus levél és/vagy fax formájában megerősít, megjelölve az adott szituációra jellemző általa javasolt, elrendelhető intézkedések körét,

e) szállópor (PM10) a riasztási fokozat bekövetkezése esetén 5 órán belül telefonon haladéktalanul értesíti a SZRICS titkárságát, amelyet elektronikus levélben vagy faxon is megerősít,

e) a riasztást követően a levegőszennyezettség mérő hálózat rend-szergazdájaként végzi feladatát,

f) részt vesz a SZRICS munkájában.

21. § A SZRICS titkársága veszi a Környezetvédelmi Főosztálytól érkező riasztást, majd haladéktalanul gondoskodik a SZRICS vezetőjének vagy megbízottjának, majd kijelölt tagjainak értesítéséről.

15. A rendkívüli intézkedések elrendelésére, végrehajtására és ellenőrzésére jogosult és az abban közreműködő szervezetek és feladataik

22. § (1) A polgármester vagy az általa feljogosított tisztségviselő 8-17. §-ban foglalt rendelkezések szerint

a) elrendeli a füstköd-riadó tájékoztatási fokozatot,

b) elrendeli, vagy megváltoztatja a füstköd-riadó riasztási fokozatot,

c) megszünteti a füstköd-riadót.

(2) A polgármester a füstköd-riadó terv végrehajtása során a 9-15. §-ban meghatározott légszennyezést okozó szolgáltató vagy termelő tevékenységet ellátó létesítmények üzemeltetőjét más energiahordozó üzemmód használatára kötelezheti, az üzemeltető tevékenységét, valamint a közúti közlekedési eszközök üzemeltetését ideiglenesen korlátozhatja vagy felfüggesztheti.

23. § (1) A rendkívüli intézkedések végrehajtására jogosult és abban közreműködő szervezetek:

a) a SZRICS,

b) a Környezetvédelmi Főosztály,

c) az EEI,

d) a Mentőállomás,

e) a Népegészségügyi Főosztály,

f) a MEFF Közlekedési Osztály,

g) a Mecsek Autópálya Üzemeltető Zrt.,

h) a Magyar-Közút,

i) a BIOKOM Nonprofit Kft..

j) a Rendőrség,

k) a Pécsi Közterület-felügyelet,

l) az Erőmű.

(2) A rendkívüli intézkedések végrehajtására jogosult és abban közreműködő szervezetek e rendeletben meghatározott intézkedések végrehajtására önálló intézkedési tervet dolgoznak ki, amelyet évente legalább egy alkalommal felülvizsgálnak.

24. § A SZRICS:

a) elemzi a Környezetvédelemi Hatóság által megküldött adatokat, és az OMSZ által rendszeresen megküldött meteorológiai előrejelzéseket,

b) kikéri a Népegészségügyi Főosztály, a MEFF Közlekedési Osztály és a Környezetvédelmi Főosztály véleményét a minden körülmény figyelembe vételével elrendelhető korlátozásról,

c) gondoskodik a polgármester vagy az általa feljogosított tisztség-viselő által elrendelt füstköd-riadó kihirdetéséről, módosításáról, megszüntetéséről, továbbá ezen döntések közzétételéről a 8. § (1)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint,

d) megteszi a riasztási fokozathoz rendelt intézkedéseket a 9-15. §-ban foglalt rendelkezések szerint a helyzet súlyosságának és a b) pontban megnevezettek véleményének figyelembe vételével,

e) a riasztási fokozat elrendelését és az intézkedések kiválasztását követően a 13. § c) pontjában foglalt rendelkezés szerint haladéktalanul megküldi a tevékenységük (emissziójuk) korlátozására vonatkozó kötelezést a korlátozásra kötelezett szervezet szmogriadó intézkedési tervében megjelölt felelős vezetőjének, vagy a szolgálati (diszpécser) egységének, koordinálja, és ellenőrzi a füstköd-riadó terv és a polgármester által hozott döntések végrehajtását, és erről tájékoztatja a közreműködő szerveket,

f) eseménynaplóban rögzíti a füstköd-riadót okozó szennyezőanyag órás és napi átlagos koncentráció értékeit, a SZRICS valamennyi intézkedését, majd az intézkedések következményeit, továbbá a füstköd-riadó végrehajtásával és megszüntetésével kapcsolatos eseményeket,

g) ellenőrzi a korlátozásra kötelezhető szervezetek üzemi intézkedési terveinek karbantartását,

h) a füstköd-riadó elrendelését követően koordinálja a forgalom-korlátozást végrehajtó szervezetek munkáját a közbiztonsági referensen keresztül.

25. § A Környezetvédelmi Főosztály

a) részt vesz a SZRICS munkájában,

b) valamennyi mérési eredményét, intézkedését és információját dokumentálja,

c) a b) pontban regisztrált adatokról a riasztást megelőzően elektronikus levélben vagy telefaxon, majd folyamatosan tájékoztatja a SZRICS-et a szennyezettségi helyzet alakulásáról,

d) az Önkormányzat megbízása alapján, a kormánymegbízott által kijelölt munkatársán keresztül javaslatot tesz az üzemi intézkedési tervek elfogadására, majd ellenőrzi a jóváhagyott üzemi intézkedési tervben foglalt rendelkezések betartását,

e) véleményt ad a riasztási fokozatban elrendelhető korlátozások bevezetéséhez.

26. § Az EEI

a) részt vesz a SZRICS munkájában,

b) értesíti az orvosi ügyeleteket és szükség szerint gondoskodik azok megerősített működéséről.

27. § A Mentőállomás:

a) részt vesz a SZRICS munkájában,

b) szükség szerint gondoskodik a mentőszolgálat működésének megerősítéséről.

28. § A Népegészségügyi Főosztály:

a) részt vesz a SZRICS munkájában,

b) közegészségügyi hatósági jogkörében véleményt ad.

29. § A MEFF Közlekedési Osztály:

a) riasztási fokozat elrendelése esetén részt vesz a SZRICS munkájában,

b) véleményt ad a riasztási fokozatban elrendelhető, közúti járműforgalmat érintő korlátozások bevezetéséhez,

c) ellenőrzéseket hajt végre Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén minden év október és február hónapok közötti időszakban a károsanyag-kibocsátás szempontjából rossz műszaki állapotban lévő személy- és tehergépjárművek kiszűrése érdekében.

30. § A Magyar-Közút a 10. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjaiban, valamint a 13. § a) pontjának ab) alpontjában, továbbá a 15. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában foglalt rendelkezések szerint elrendelt füstköd-riadó esetén

a) intézkedik a városon átmenő országos közutak forgalomkorlátozásának elrendeléséről,

b) gondoskodik az a) pontban meghatározott forgalomkorlátozások végrehajtásához szükséges műszaki, tárgyi feltételek biztosításáról (utak, útszakaszok lezárása).

31. § (1) A BIOKOM Nonprofit Kft. a 10. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 13. § ab) pontjában, továbbá a 15. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában foglalt rendelkezések szerint elrendelt füstköd riadó esetén intézkedik

a) az önkormányzati közutak forgalomkorlátozásáról,

b) az a) pontban meghatározott forgalomkorlátozások végrehajtásához szükséges műszaki, tárgyi feltételek biztosításáról (utak, útszakaszok, meghatározott területek lezárása, a kijelölt parkoló területek biztosítása).

(2) A BIOKOM Nonprofit Kft. Mobilitás Központja a külön intézkedési tervben foglalt rendelkezések szerint a szabad kapacitásától függően a forgalom lebonyolításának elősegítése érdekében gondoskodik a városi közösségi-közlekedési buszjáratok sűrítéséről és a forgalmi terv módosításáról.

32. § A Rendőrség füstköd-riadó elrendelését követően végrehajtja a külön jogszabályban előírt feladatokat.

33. § A Pécsi Közterület-felügyelet a forgalomkorlátozással járó füstköd-riadó esetén együttműködik a rendőri szervekkel a forgalomelterelés végrehajtásában és az újonnan kialakított forgalmi rend fenntartásában. Részt vesz a forgalomkorlátozási intézkedések ellenőrzésében.

34. § A Közlekedési Központ a külön intézkedési tervben foglalt rendelkezések szerint a szabad kapacitásától függően a forgalom lebonyolításának elősegítése érdekében gondoskodik a távolsági közösségi közlekedési buszjáratok sűrítéséről és a forgalmi terv módosításáról.

35. § A Mecsek Autópálya-üzemeltető Zrt. a forgalomkorlátozással járó füstköd-riadó esetén együttműködik a rendőri szervekkel és biztosítja a kezelésében álló útszakaszon az elterelt járművek akadálymentes áthajtását a 6. mellékletben megjelölt közútig.

36. § Az Erőmű nitrogén-dioxid szennyezőanyag okozta füstköd-riadó esetén együttműködik a SZRICS-csel, javaslataival segíti annak munkáját.

6. Fejezet

Záró rendelkezések

37. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

38. § Ez az önkormányzati rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

39. § * 

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 2/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

A füstköd-riadó intézkedéseit megalapozó szennyezőanyag küszöbértékek és azok alkalmazási szabályai

A B C
1. Szennyezőanyag neve fokozat szerinti szennyezőanyag küszöbértékek /m3
2. TÁJÉKOZTATÁSI RIASZTÁSI
3. Nitrogén-dioxid 350 μg/m3
három egymást követő órában
400 μg/m3 három egymást követő órában
vagy
72 órán túl meghaladott 350 μg/m3
4. szálló por (PM10) 75 μg/m3
két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható
100 μg/m3
két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható
5. Ózon 180 μg/m3
három egymást követő órában
240 μg/m3 három egymást követő órában
vagy
72 órán túl meghaladott 180 μg/m3

2. melléklet a 2/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Szállópor okozta riasztási fokozat esetén elrendelhető dízelüzemű járművek környezetvédelmi besorolás szerinti korlátozásának szintjei

1. Szállópor okozta riasztási fokozat esetén elrendelhető dízelüzemű járművek környezetvédelmi besorolás szerinti forgalomkorlátozásának 1. szintje

2. Szállópor okozta riasztási fokozat esetén elrendelhető dízelüzemű járművek környezetvédelmi besorolás szerinti forgalomkorlátozásának 2. szintje

3. Szállópor okozta riasztási fokozat esetén elrendelhető dízelüzemű járművek környezetvédelmi besorolás szerinti forgalomkorlátozásának 3. szintje

3. melléklet a 2/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Belvárosi gépjárműforgalom korlátozása idején igénybe vehető kijelölt gyűjtőhelyek és parkolók

A B C D
1. cég megnevezése létesítmény megnevezése parkoló címe parkoló jellege
2. Praktiker Kft. Praktiker Áruház 7634 Pécs, Makay I. u. 11. Közforgalom elől el nem zárt parkoló
3. Metro Holding Hungary Kft. Metro Áruház 7634 Pécs, Makay I. u. 6 Közforgalom elől el nem zárt parkoló
4. Tízpróba Magyarország Kft. Decathlon Áruház 7634 Pécs, Makay I u. 7 Közforgalom elől el nem zárt parkoló
5. KIKA Lakberendezési Kft.. KIKA áruház 7634 Pécs, Makay I u. 7 Közforgalom elől el nem zárt parkoló
6. Tesco-Globál Áruházak Zrt. Tesco áruház
(Tesco Pécs Hipermarket)
7634 Pécs, Makay I. u. 5. Közforgalom elől el nem zárt parkoló
7. Pécs 2002 Kft. Pláza Áruház 7632 Pécs, Megyeri u. 76. Közforgalom elől el nem zárt parkoló
8. LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt. LIDL Áruház 7632 Pécs, Lahti u. 45. Közforgalom elől el nem zárt parkoló
9. Penny Market Kft. Penny Market Áruház 7624 Pécs, Sztáray M u. Közforgalom elől el nem zárt parkoló
10. Tesco-Globál Áruházak Zrt. Tesco áruház
(TESCO Pécs Kertváros Hipermarket)
7631 Pécs, Kincses utca 1. Közforgalom elől el nem zárt parkoló
11. ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. ALDI Áruház 7632 Pécs, Siklósi út Közforgalom elől el nem zárt parkoló
12. Magnum Hungária Pécs Kft. Interspar Bevásárlóközpont 7632 Pécs, Siklósi út. 37. Közforgalom elől el nem zárt parkoló
13. Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Kodály Központ 7630 Pécs, Breuer Marcell sétány 4 Közforgalom elől el nem zárt parkoló
14. ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. ALDI Áruház Pécs, Zsolnay V. út Közforgalom elől el nem zárt parkoló
15. LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt. LIDL Áruház 7627 Pécs, Puskin tér Közforgalom elől el nem zárt parkoló
16. Tesco-Globál Áruházak Zrt. Tesco áruház
(TESCO Pécs Budai Vám Hipermarket)
7629 Pécs, Budai Vám 1 Közforgalom elől el nem zárt parkoló
17. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs közterületi parkolói az Önkormányzat tulajdonában lévő parkolók

4. melléklet a 2/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

A Pannon Hőerőmű Zrt. korlátozásának rendje

A B C D
1. Fűtési és nem fűtési félévben
2. Telephely, üzem neve Riasztási küszöbérték elérése esetén Megjegyzés
3. 10. kazán 140 t/h gőz Az éppen
4. Pannon Hőerőmű Zrt. 2. kazán 100 t/h gőz üzemelő.
5. Pécs, Edison u. 1. 5. kazán 85 t/h gőz kazánokra
6. 7. kazán 85 t/h gőz

5. melléklet a 2/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Ózon okozta riasztási fokozat esetén elrendelhető benzinüzemű járművek környezetvédelmi besorolás szerinti forgalomkorlátozásának szintjei

1. Ózon okozta riasztási fokozat esetén elrendelhető dízelüzemű járművek környezetvédelmi besorolás szerinti forgalomkorlátozásának 1. szintje

1. Ózon okozta riasztási fokozat esetén elrendelhető dízelüzemű járművek környezetvédelmi besorolás szerinti forgalomkorlátozásának 2. szintje

3. Ózon okozta riasztási fokozat esetén elrendelhető dízelüzemű járművek környezetvédelmi besorolás szerinti forgalomkorlátozásának 3. szintje

6. melléklet a 2/2016. (II.2.) önkormányzati rendelethez

Az átmenő forgalom kijelölt terelőútjai

7. melléklet a 2/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

A belvárosi gépjárműforgalom korlátozásának rendje

8. melléklet a 2/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Áruházi parkolóhelyek


  Vissza az oldal tetejére