Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sport támogatásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által fenntartott intézményekre, valamint az Önkormányzat által alapított sportfeladatot is ellátó gazdasági társaságokra.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazokra a pécsi székhellyel rendelkező nem önkormányzati fenntartású vagy alapítású sportfeladatot ellátó intézményekre, gazdasági társaságokra, társadalmi szervezetekre, társulásokra és magánszemélyekre is, ha velük az Önkormányzat sportfeladat ellátására támogatási szerződést köt.

2. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

2. § (1) Az Önkormányzat feladata a sportról szóló törvényben foglaltakkal összhangban:

a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció meghatározása és megvalósítása,

b) az élsport és a versenysport támogatása,

c) az utánpótlás-nevelés támogatása, fejlesztése,

d) a hátrányos helyzetűek sportjának támogatása és a sportolási feltételeinek javítása,

e) nemzetközi és hazai sportrendezvény szervezésében és lebonyolításában való közreműködés,

f) nemzetközi sportkapcsolatokban való részvétel,

g) a helyi sportélet alapját képező óvodai, iskolai testnevelés és a diáksport segítése,

h) a tulajdonában álló sportlétesítmények működtetése, fenntartása és fejlesztése.

(2) A rendeletben meghatározott sportfeladatok ellátásával kapcsolatos hatásköröket a Közgyűlés, továbbá a Közgyűlés által átruházott - a (3) bekezdésben meghatározott - hatáskörében eljárva a Népjóléti és Sport Bizottság gyakorolja.

(3) A Népjóléti Bizottság dönt:

a) az Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében a bizottság hatáskörébe utalt pénzkeretek felhasználásáról a 4. §-ban foglaltak szerint,

b) a Magyar Államtól szerződés alapján átvett pécsi 46601 és 36283/1 hrsz-ú sportcélú ingatlanok használatára vonatkozóan a szerződés V. 6. b. pontjában előírt beszámoló elfogadásáról, melyben az Önkormányzat igazolja, hogy „az óvodákról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, valamint gyermek és ifjúsági tér biztosítása, sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése” önkormányzati közfeladat ellátása érdekében használja ezen ingatlanokat,

c) köznevelési intézmények használatában lévő önkormányzati sportlétesítmények tanítási időn kívüli használatára vonatkozó, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76/A. §-a szerinti külön megállapodás megkötéséről,

d) a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. használatában lévő sportcélú ingatlanok ingyenes használatára jogosult sportszervezetekről és az ingyenes használat maximálisan igénybe vehető mértékéről, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. sportszakmai javaslata alapján, minden év június 30-ig.

3. Az önkormányzati sportfeladatok ellátásának szervezeti keretei

3. § (1) Az Önkormányzat a helyi sportfeladatokat az általa alapított gazdasági társaság, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. közreműködésével látja el.

(2) *  A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vagyonkezelői szerződés alapján gondoskodik a rábízott sportcélú ingatlanokról és működteti a Pécsi Városi Sportiskolát.

(3) Az Önkormányzat a tulajdonában álló egyéb sportlétesítmények működtetését gazdasági társaságokkal, civil és egyéb szervezetekkel az önkormányzat vagyonának hasznosítására vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok szerint megkötött vagyonhasznosítási szerződés alapján biztosítja.

4. Az Önkormányzat sportfeladatainak finanszírozása és sporttámogatási rendszere

4. § (1) A sportfeladatok finanszírozására és a feladatellátásban közreműködő Pécsi Sport Nonprofit Zrt. működtetésére az Önkormányzat összesen a mindenkori éves induló költségvetése költségvetési főösszegének legalább 1%-át, legfeljebb 2%-át fordítja.

(2) *  A Népjóléti és Sport Bizottság az Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott keret terhére, évente nyilvánosan meghirdetett pályázat alapján, működési költséghez vagy sportrendezvény megszervezéséhez a következő kategóriákban támogatásban részesíti a sportfeladatokat ellátó sportszervezeteket:

a) látvány-csapatsport (nemzeti bajnokság I. és II. osztálybeli labdarúgás, kosár

b) élsport,

c) kiemelt sportolók,

d) utánpótlás sport,

e) fogyatékkal élők sportja,

f) diák- és szabadidősport,

g) versenyrendezés.

(3) Az egyes kategóriák támogatására kiírt pályázati kereteket az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében meghatározott keretszámok alapján, a Közgyűlés által átruházott hatáskörben eljárva a Népjóléti és Sport Bizottság állapítja meg.

(4) A Népjóléti és Sport Bizottság javaslatára a Közgyűlés 3 évre szóló támogatási keretszerződést köthet a sportága területén kiemelkedő eredményeket elért sportegyesületekkel és szakosztályokkal.

(5) Az Önkormányzat az utánpótlás-nevelés keretében szervezett úszás-oktatást biztosít az óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére, amelynek éves költségvetési fedezetét az Önkormányzat a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. tárgyévi költségvetésébe betervezi.

(6) Az Önkormányzat a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. bevonásával támogatást nyújt a városi diáksport rendezvények költségeihez.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

6. § * 

Dr. Páva Zsolt
polgármester
Dr. Lovász István
jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//