Indokolás

Pécs Megye Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelete

az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala adóhatáskör címzettjére és az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselőkre.

2. Az érdekeltségi keret

2. § Az önkormányzat ügykörébe tartozó adók és illetékek hatékony beszedésének elősegítése érdekében - a feltárt és beszedett adóhiányból, valamint a beszedett adótartozásból az önkormányzatokat megillető bevétel terhére - az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők magas színvonalú és eredményes szakmai munkájának megbecsülésére, felelősségük növelésére a Közgyűlés az Önkormányzat adóbevételének terhére érdekeltségi keretet hoz létre.

3. Az érdekeltségi keret forrása és mértéke

3. § (1) Érdekeltségi keret csak abból az adónemből képezhető, amelyben a tárgyidőszakban befolyt összeg eléri - időarányosan - a tárgyévet megelőző év korrigált kivetésének a 90%-át, félévkor a 40%-át.

(2) Az érdekeltségi keret összegét a teljesített bevételekről készült, az „ONKADO” programból készített analitikus nyilvántartás alapján kell megállapítani.

(3) Az Önkormányzatot megillető adóbevétel terhére anyagi érdekeltségi keretet a következő források képezik:

a) az esedékesség időpontjáig meg nem fizetett és az eredményes végrehajtás révén beszedett adótartozás 25%-a,

b) az adóellenőrzés során jogerősen feltárt és beszedett adóhiány 25%-a,

c) a beszedett bírság és késedelmi pótlék 25%-a.

(4) A felosztható érdekeltségi keret maradványa nem vihető át a következő évre.

4. Az érdekeltségi keretből való részesedés

4. § (1) A 3. § (3) bekezdésében meghatározott forrásból akkor lehet érdekeltségi keretet képezni, ha az adóalany a keret forrásául szolgáló határozattal előírt adót - a kapcsolódó járulékkal együtt - 50%-ban befizette.

(2) Az érdekeltségi keret terhére történő kifizetés naptári éven belüli együttes összege nem haladhatja meg a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott összeget.

5. § (1) Az érdekeltségi keret terhére történő kifizetést a mindenkori aktuális adóügyi teendők ellátásáról készített adóhatósági önértékelés alapján a jegyző javaslatára a polgármester engedélyezi, egyben meghatározza a keretből részesíthetők körét és a kifizetés keretösszegét.

(2) Az érdekeltségi keret terhére tárgyévben két alkalommal: június 15. napjáig és november 30. napjáig kifizetés teljesíthető.

(3) Az érdekeltségi keretnek fedeznie kell a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegét.

(4) Az érdekeltségi keret terhére történő jutalék mértéke személyenként legfeljebb a teljesítési időszak utolsó hónapja szerinti háromhavi illetmény.

(5) A nyugdíjba vonuló, szülési szabadságon lévő köztisztviselő az utolsó munkában töltött napig időarányosan kaphat jutalékot. Ezen esetekben - amennyiben képződött érdekeltségi keret - a kifizetés a köztisztviselő utolsó munkanapját követő első jutalékfizetéskor esedékes.

(6) * 

5. Az érdekeltségi keret kezelése

6. § (1) *  A keretképzés jogszerűségéért és megalapozottságáért a Önkormányzati Adóhatósági Főosztály vezetője a felelős. A jogszerűség ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

(2) *  Az érdekeltségi keretet elkülönítetten tartja nyilván a Önkormányzati Adóhatósági Főosztály ezen feladattal megbízott dolgozója. Az érdekeltségi keretként felhasználható összegeket a zárási összesítő és az analitikus nyilvántartások összesített adatai tartalmazzák.

(3) Az érdekeltségi keret kezelésének és a kifizetések elszámolásának rendjét a jegyző szabályzatban határozza meg.

(4) *  Az érdekeltségi keret kezelésének szabályszerűségét a Költségvetési és Gazdasági Bizottság - elnöke útján - figyelemmel kíséri.

6. Záró rendelkezések

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8-9. § * 

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

Melléklet a 7/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére