Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési és településrendezési dokumentumok tervezetével kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárás során

a) a partnerek tájékoztatásának módjára és eszközeire,

b) a partnerségi javaslatok, vélemények megadásának módjára, határidejére, nyilvántartásának módjára,

c) az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módjára és a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjére,

d) az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedésekre

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és e rendelet szabályait kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Partner (a továbbiakban: Partner): a partnerségi egyeztetésben résztvevő

a) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a lakcímnyilvántartásban bejelentett lakóhellyel rendelkező személy,

b) *  az eljárás előzetes tájékoztatási szakaszában, továbbá, ha az egyeztetési eljárásban nincs előzetes tájékoztatási szakasz, a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok tervezetével kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárás során írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton bejelentkezett, a településfejlesztési és településrendezési dokumentum vonatkozásában székhelye, telephelye vagy tevékenysége okán érintett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezet, vallási közösség,

c) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkezett 98. § (1) bekezdése szerinti szervezetek,

d) a Dél-dunántúli Építész Kamara,

e) a Magyar Urbanisztikai Társaság Tolna-Baranya Megyei Csoportja,

f) a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.,

g) a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.,

h) a BIOKOM Nonprofit Kft.,

i) a Tettye Forrásház Zrt.,

j) a Pécsi Távfűtő Kft.,

k) a Pécsi Tudományegyetem,

l) a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara,

m) a LAKTÁSZ Baranya Megyei Szövetsége,

n) a fogyatékosok városi érdekképviseleti szervezetei.

o) *  Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály Műszaki Osztálya.

2. Településfejlesztési és településrendezési dokumentumok:

a) a településfejlesztési koncepció,

b) az integrált településfejlesztési stratégia,

c) a településrendezési eszközök,

d) a településképi arculati kézikönyv,

e) a településképi rendelet.

2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

3. § A polgármester a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében meghatározott partnerségi egyeztetési kötelezettségének a Korm. rendeletben meghatározott szabályoknak megfelelően, az egyeztetési eljárás módjától függően, az előzetes és munkaközi tájékoztatás során az 1. mellékletben részletezettek szerint a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok

a) az Önkormányzat honlapján,

b) a Pécsi Hírekben,

c) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,

d) lakossági fórumon,

e) *  internetes közösségi oldalon

történő ismertetése útján tesz eleget.

4. § (1) A polgármester - a városi főépítész közreműködésével - a Partnerek tájékoztatása, valamint a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok tervezetével kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárásának elősegítése céljából, a dokumentumok tartalmától és az egyeztetési eljárás módjától függően, az Önkormányzat honlapján teszi közzé az értelmezéshez szükséges mértékben részletezett előzetes tájékoztatást és a munkaközi tájékoztatás véleményezési dokumentumait.

(2) *  Az előzetes és munkaközi tájékoztatás során - a partnerségi egyeztetésre nyitva álló határidőn belül - a Partnerek írásbeli vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtott kérelemre a polgármestertől további tájékoztatást kaphatnak a készítés vagy módosítás alatt álló településfejlesztési és településrendezési dokumentumok tartalmával kapcsolatban.

5. § A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok tervezetének 3. § d) pontja szerinti partnerségi egyeztetése esetén a polgármester a lakossági fórumot a Korm. rendelet 29/A. § (4) bekezdés a) pontja szerinti feltételek teljesülését követő időpontra hívja össze.

3. A partnerségi javaslatok, vélemények megadásának módja, határideje, nyilvántartásának módja

6. § (1) *  A 2. § b) és c) pontjában meghatározott személyek a partnerségi egyeztetésben az egyeztetés módja szerinti írásbeli vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton történt bejelentkezést követően vehetnek részt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentkezésében meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a Partner nevét, törvényes képviselőjét, telefonszámát, postai és e-mail címét, és igazolni kell a 2. § b) pont szerinti érintettséget.

7. § (1) A 4. §-ban meghatározott tájékoztatás alapján a Partnerek a Korm. rendelet 29/A. § (4), 30. § (9), 37. § (4), 38. § (3) vagy 41. § (3) bekezdésében meghatározott határidőben tehetik meg a javaslataikat, észrevételeiket, adhatnak véleményt.

(2) A Korm. rendelet 29/A. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti esetben a javaslattételi, véleményezési határidőt a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok Önkormányzat honlapján történt közzétételétől kell számítani.

8. § A Partnerek a 7. §-ban meghatározott határidőig

a) személyesen papír alapon vagy az Önkormányzat címére postai úton történő megküldéssel,

b) elektronikus levélben az Önkormányzat honlapján erre a célra megjelölt e-mail címre történő megküldéssel,

c) a lakossági fórumon a Korm. rendelet 29/A. § (4) bekezdés b) pont ba) pontja szerinti módon,

d) *  internetes közösségi oldalon a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. közreműködésével az e célból írandó vélemények számára külön létrehozott felületen keresztül történő megküldéssel

tehetnek javaslatot, észrevételt, nyilváníthatnak véleményt.

9. § (1) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok tervezetével kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárásban beérkezett javaslatokat, észrevételeket, véleményeket az Önkormányzat nyilvántartásba veszi.

(2) A lakossági fórumon elhangzott észrevételeket a lakossági fórumon készült hangfelvétel alapján jegyzőkönyvezéssel kell rögzíteni, amelyet az Önkormányzat nyilvántartásba vesz.

(3) A név és cím nélkül érkezett vagy adott, a nem Partnertől származó, a 6. § rendelkezéseinek meg nem felelő és az elkésett javaslatok, észrevételek, vélemények nem vehetők nyilvántartásba.

(4) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok tervezetére a partnerségi egyeztetési eljárásában adott, benyújtott javaslatok, észrevételek, vélemények nyilvántartása a Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzata szerint történik.

4. A beérkezett partnerségi javaslatok, észrevételek, vélemények kezelése

10. § A településfejlesztési és településrendezési dokumentum tervezetével egyet nem értő Partnerekkel a polgármester egyeztetés kezdeményez. Az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

11. § (1) *  A településfejlesztési és településrendezési dokumentum tervezete partnerségi egyeztetési eljárásában nyilvántartásba vett javaslatok, észrevételek, vélemények elfogadásáról vagy elutasításáról a főépítész szakmai javaslata alapján a Városfejlesztési és Innovációs Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt.

(2) A javaslat, észrevétel, vélemény elutasítása esetén a döntést a Bizottság a határozatában megindokolja.

(3) A javaslat, észrevétel, vélemény elfogadása esetén a Bizottság dönt a településfejlesztési és településrendezési dokumentum elfogadásra javasolt tervezetébe történő beépítésről, beépítésre vonatkozó döntés esetén a beépítés ütemezéséről.

12. § (1) A Bizottság döntését a meghozatalt követő 5 napon belül az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(2) *  A polgármester az (1) bekezdés szerinti döntést követő 10 napon belül a döntés megküldésével írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton tájékoztatja az érintett Partnert a javaslata, észrevétele, véleménye elfogadásáról vagy elutasításáról.

(3) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok tervezetével kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárásában nyilvántartásba vett javaslatok, észrevételek, vélemények elfogadásáról vagy elutasításáról szóló bizottsági döntések nyilvántartása a Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzata szerint történik.

5. Az elfogadott településfejlesztési és településrendezési dokumentumok nyilvánosságát biztosító intézkedések

13. § (1) A Közgyűlés által elfogadott településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat az Önkormányzat honlapján folyamatosan közzé kell tenni.

(2) A polgármester a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet hatásainak vizsgálata érdekében az Önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtet.

(3) A főépítész évente egy alkalommal kiértékeli a (2) bekezdés szerinti felületre beérkezett véleményeket, és azokról tájékoztatja a Bizottságot.

6. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § * 

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 13/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelethez * 

A B C D
TÁJÉKOZTATÁSI FORMA

DOKUMENTUM MEGNEVEZÉSE
TELEPÜLÉS-
RENDEZÉSI ESZKÖZ
EGYEZTETÉSI
ELJÁRÁSÁNAK TÍPUSA

AZ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI

A MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI
1. Településfejlesztési koncepció készítése a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon,
d) lakossági fórumon
a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon,
d) lakossági fórumon
2. Településfejlesztési koncepció módosítása
-
a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen vagy
b) önkormányzati honlapon
3. Integrált településfejlesztési stratégia készítése a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon,
d) lakossági fórumon
a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon,
d) lakossági fórumon
4. Integrált településfejlesztési stratégia módosítása
-
a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen vagy
b) önkormányzati honlapon
5. Településképi arculati kézikönyv készítése a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon,
d) lakossági fórumon
a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon,
d) lakossági fórumon
6. Településképi arculati kézikönyv módosítása - a) önkormányzati honlapon
b) lakossági fórumon
7. Településképi rendelet készítése a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon,
d) lakossági fórumon
a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon,
d) lakossági fórumon
8. Településképi rendelet készítése és módosítása - a) önkormányzati honlapon
b) lakossági fórumon
9. Településrendezési eszköz készítése és módosítása teljes a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon,
d) lakossági fórumon,
e) közösségi oldalon
a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon,
d) lakossági fórumon
e) közösségi oldalon
egyszerűsített
-
a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon,
d) lakossági fórumon
tárgyalásos
-
a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon,
d) lakossági fórumon
a Korm. rend. 32. § (6) bekezdés b) pontban foglalt tárgyalásos eljárás esetében
-
a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen vagy
b) önkormányzati honlapon
állami főépítészi - a) lakossági fórumon
b) önkormányzati honlapon

2. melléklet a 13/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére