Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 54/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és szociális szolgáltatásokról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8/a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya, alapellátások

1. § (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdés kivételével Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás (a továbbiakban: Társulás) által fenntartott Integrált Nappali Szociális Intézmény, a Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat és az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szolgáltatásai vonatkozásában a Társulási Megállapodásában szereplő önkormányzatok illetékességi területéről ellátott személyekre terjed ki.

2. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Társulás a személyes gondoskodás körében a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) család-és gyermekjóléti szolgálat,

b) család-és gyermekjóléti központ,

c) gyermekek napközbeni ellátása:

ca) bölcsőde,

cb) családi bölcsőde,

cc) játszóház,

cd) Biztos Kezdet Gyermekház,

ce) napközbeni gyermekfelügyelet,

d) gyermekek átmeneti gondozása:

da) gyermekek átmeneti otthona,

db) családok átmeneti otthona.

(2) Az Önkormányzat és a Társulás a személyes gondoskodás körében a következő szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,

b) étkeztetés,

c) házi segítségnyújtás,

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

e) családsegítés,

f) támogató szolgáltatás,

g) közösségi ellátások,

h) utcai szociális munka

i) nappali ellátás:

ia) idősek klubja,

ib) fogyatékosok nappali ellátása,

ic) szenvedélybetegek nappali ellátása,

id) nappali melegedő,

ie) demens személyek nappali ellátása,

if) pszichiátriai betegek nappali ellátása,

j) fejlesztő foglalkoztatás.

(3) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás körében a következő szociális szakellátásokat biztosítja:

a) ápolást-gondozást nyújtó intézmények:

aa) idősek otthona,

ab) fogyatékos személyek otthona,

ac) hajléktalanok otthona,

b) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények:

ba) * 

bb) fogyatékosok gondozóháza,

bc) hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása

bd) időszakos férőhely.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben megjelölt szolgáltatásokat (a továbbiakban együtt: szolgáltatások) és az azokat nyújtó önkormányzati és társulási fenntartású intézményeket, továbbá a nem állami fenntartású szervezeteket az 1. melléklet tartalmazza.

2. A szolgáltatások igénybevételének módja

3. § (1) Az önkormányzati, valamint a tárulási fenntartásban működő intézmények által biztosított szolgáltatások igénybevételéhez a kérelmeket az intézmények által készített nyomtatványon vagy szóban lehet előterjeszteni.

(2) A szolgáltatások igénybevétele iránti kérelemről - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezései alapján - az intézményvezető, valamint a nem állami fenntartású szervezet vezetője dönt az adott szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételek fennállása esetén.

(3) A jogosultság megléte esetén az intézmény megüresedő férőhelyszáma határozza meg az ellátás nyújtásának kezdő időpontját.

(4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül dönt a gyermekjóléti alapellátások és szociális alapszolgáltatások esetében a szolgáltatás nyújtásáról, ha annak hiánya a rászoruló életét testi épségét veszélyezteti.

4. § (1) A szolgáltatások közül a gyermekjóléti szolgáltatás, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, a családsegítés, a közösségi ellátások, a fejlesztő foglalkoztatás, az utcai szociális munka, a népkonyha, valamint a hajléktalan-ellátás tekintetében a nappali melegedő, éjjeli menedékhely és az időszakos férőhely igénybevétele ingyenes.

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt egyéb szolgáltatások térítési díját a Gyvt., az Szt., a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló kormányrendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjairól szóló kormányrendelet, valamint az Önkormányzat térítési díjakról szóló rendelete alapján kell megállapítani.

5. § Az intézményi jogviszony az Szt. 100. §-101. § és a Gyvt. 37/A. §-a által meghatározott esetekben szűnik meg.

6. § (1) Ha az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője az önkormányzati, vagy a társulás fenntartásában működő intézmény vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat.

(2) *  Az Önkormányzat által fenntartott intézmény esetén a vitatott döntés ellen irányuló kérelmet Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály III. számú Területi Szociális Központjához (a továbbiakban: Szociális Központ) kell benyújtani. A Szociális Központ előkészítő eljárása után a polgármester átruházott hatáskörben határozattal dönt.

(3) A Társulás által fenntartott intézmény esetén a vitatott döntés ellen irányuló kérelmet a Társulás elnökéhez kell benyújtani, akinek javaslatára a Társulási Tanács határozattal dönt.

7. § Amennyiben az intézményi jogviszony a polgármester határozata alapján jött létre, a határozatban a jogviszonyt érintő egyéb kérdésekről is a polgármester dönt. A polgármester döntését a Szociális Központ készíti elő.

3. A szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok

8. § (1) Az önkormányzati, vagy a társulási fenntartásban működő intézményben biztosított szociális étkeztetés tekintetében szociálisan rászoruló az Szt. 62. §-ában foglaltakon túl az a személy, aki

a) öregségi nyugdíjban részesül,

b) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte,

c) időskorúak járadékában részesül,

d) rokkantsági ellátásban részesül,

e) rehabilitációs ellátásban részesül,

f) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesül.

(2) Az Szt. 62. § (1) bekezdés b)-d) pontja vonatkozásában az a személy minősül

a) egészségi állapota alapján rászorultnak, akinek egészségi állapotáról kezelőorvosa a 2. melléklet szerinti igazolást kiállítja,

b) fogyatékkal élőnek, aki a fogyatékossági ellátás megállapítását és folyósítását igazoló okiratot, vagy ennek hiányában a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleményt bemutatja,

c) pszichiátriai vagy szenvedélybetegnek, akinek állapotát pszichiáter vagy neurológus szakvéleménye igazolja.

(3) Az étkeztetés igénybevételéről a döntést

a) az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott feltételek vonatkozásában a rászoruló a személy azonosításra alkalmas fényképes okmánya,

b) az (1) bekezdés c)-f) pontjában meghatározott feltételek vonatkozásában az ellátás megállapítását és folyósítását igazoló okirat,

c) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek vonatkozásában a háziorvos, kezelőorvos igazolása,

d) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek vonatkozásában a fogyatékossági ellátás megállapítását és folyósítását igazoló okirat, vagy ennek hiányában a fogyatékosság fennállását igazoló szakvélemény,

e) a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek vonatkozásában a pszichiáter vagy neurológus szakvéleménye

alapozza meg.

9. § A népkonyhát a hajléktalan személyek vehetik igénybe.

4. Szociálpolitikai kerekasztal

10. § (1) Az Önkormányzat - különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére - szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. A szociálpolitikai kerekasztal Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottságának javaslattevő, véleményező, tanácsadó szerve.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább két alkalommal ülésezik.

(3) A szociálpolitikai kerekasztal az általa elfogadott szervezeti és működési szabályzat szerint működik.

5. Érdekvédelem

11. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó intézmények érdekképviseleti fórumot kötelesek működtetni a Gyvt.-ben és az Szt.-ben meghatározott szolgáltatások biztosítása esetében.

(2) Az érdekképviseleti fórum szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Működésének részletes szabályait az intézmény házirendje tartalmazza.

(3) A fenntartó részéről az érdekképviseleti fórumba delegált tagok jegyzékét a 3. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

13. § * 

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet az 54/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez * 

1. Gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények, szervezetek

A B C
1. Szolgáltatás Intézmény Székhely/Telephely
2. Gyermekjóléti szolgáltatás (család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ) Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Pécs, Anikó utca 5.
3. Pécs, Hársfa út 154.
4. Pécs, Megye utca 22.
5. Pécs, Tüzér utca 7.
6. Kővágószőlős, Újtelep 7.
7. Görcsöny, Hársfa utca 31.
8. Orfű, Széchenyi tér 1.
9. Bölcsőde Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Pécs, Pákolitz István utca 32.
10. Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.
11. Pécs, Bornemissza Gergely utca 3.
12. Pécs, Testvérvárosok tere 3.
13. Pécs, Németh László utca 6/B.
14. Pécs, Mezőszél utca 2.
15. Pécs, Ajtósi Dürer utca 1.
16. Pécs, Köztársaság tér 1/1.
17. Pécs, Budai Nagy Antal utca 3.
18. Pécs, Gosztonyi Gyula utca 1.
19. Pécs, Siklósi út 18.
20. Családi bölcsőde Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat Pécs, Bóbita utca 45.
21. Pécs, Németh L. u. 6/B.
22. Pécs, Bethlen G. utca 8.
23. Keszü, Petőfi S. u. 156.
24. Cserkút, Zrínyi M. utca 2.
25. Kővágószőlős, Rákóczi u. 2/A.
26. Baksa, Rádfa utca 1.
27. Orfű, Széchenyi tér 22.
28. Pogány, Széchenyi utca 11.
29. Szalánta, Zrínyi M. utca 32.
30. Napközbeni gyermekfelügyelet Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Pécs, Gosztonyi Gyula utca 1.
31. Játszóház Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Pécs, Gosztonyi Gyula u. 1.
32. Pécs, Testvérvárosok tere 3.
33. Pécs, Budai Nagy Antal utca 3.,
34. Pécs, Pákolitz István utca 32.
35. Pécs, Siklósi út 18.
36. Pécs, Köztársaság tér 1/1.
37. Pécs, Ajtósi Dürer utca 1.
38. Pécs, Mezőszél utca 2.
39. Pécs, Németh László utca 6/B.
40. Pécs, Bornemissza Gergely utca 3.
41. Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.
42. Biztos Kezdet Gyermekház Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Pécs, Pákolitz István utca 32.
43. Alternatív Napközbeni Gyermekfelügyelet Pécs-Normadia LIONS Club Pécs, Mártírok u. 7.
44. Gyermekek átmeneti otthona Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Pécs, Tüzér utca 7.
45. Családok átmeneti otthona Ifjúságért Egyesület Pécs, Major utca 2.
46. Pécs, Debreceni Márton utca 22.
47. Pécs, Mária utca 1.
48. Pécs, Lánc utca 2.
49. Pécs, Lánc utca 2-8.

2. Szociális alapellátást nyújtó intézmények, szervezete

A B C
1. Szolgáltatás Intézmény Székhely/Telephely
2. Falugondnoki és Tanyagondnoki szolgáltatás Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Csilla Gondviselés Háza Pécs, Apafi utca 101.
3. Étkeztetés Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József utca 10.
4. Pécs, Felsőbalokány utca 1/F.
5. Pécs, Felsőbalokány utca 1/G.
6. Pécs, Felsőbalokány utca 1/C.
7. Pécs, Garay utca 33.
8. Pécs, D utca 2.
9. Pécs, Somogy utca. 70.
10. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Csilla Gondviselés Háza Pécs, Apafi utca 101.
11. TÁMASZ Alapítvány Pécs Pécs, Névtelen utca 1.
12. Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ Pécsi Gondozási Központja Pécs, Barátság utca 18.
13. Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat Pécs, Rákóczi utca 1.
14. Integrált Szociális Intézmény Pécs, Zipernowsky Károly utca 1
15. Szoceg Nonprofit Kft. Pécs, Jókai u. 1.
16. Házi segítségnyújtás Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József utca 10.
17. Pécs, Felsőbalokány utca 1/F.
18. Pécs, Felsőbalokány utca 1/C.
19. Pécs, Garay utca 33.
20. Pécs, Somogy utca 70
21. Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat Pécs, Rákóczi út 1.
22. Szoceg Nonprofit Kft. Pécs, Jókai u. 1.
23. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Felsőbalokány utca 1/F.
24. Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat Pécs, Rákóczi út 1.
25. Családsegítés Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Pécs, Megye utca 22.
26. Pécs, Hársfa út 154.
27. Pécs, Tüzér utca 7.
28. Pécs, Anikó utca 5.
29. Kővágószőlős, Újtelep 7.
30. Görcsöny, Hársfa utca 31.
31. Orfű, Széchenyi tér 1.
32. Támogató szolgálat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Csilla Gondviselés Háza Pécs, Apafi utca 101.
33. Kerek Világ Alapítvány Pécs, Krisztina tér 9.
34. Baptista Szeretetszolgálat Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye Pécs, Endresz György utca 23.
35. Utcai szociális munka TÁMASZ Alapítvány Pécs Pécs, Gomba utca 7.
36. Pécs, Dugonics 26.
37. Pécs, Névtelen u. 1.
38. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Apáca utca 12.
39. Szenvedélybetegek közösségi ellátása Reménység Alapítvány, Bázis Addiktológiai Szolgálat Pécs, Király utca 21.
40. INDIT Közalapítvány Pécs, Hamerli u. 1.
41. Pécs, Fürdő u. 1.
42. Pécs, Hungária u. 5.
43. Pécs, Szendrey Júlia u. 1.
44. Idősek nappali ellátása Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Felsőbalokány utca 1/G.
45. Pécs, D utca 2.
46. Pécs, Littke József utca 10.
47. Pécs, Somogy utca 70.
48. Integrált Szociális Intézmény Pécs, Zipernowsky Károly utca 1.
49. Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ Pécsi Gondozási Központja Pécs, Barátság utca 18.
50. Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat Bakonya, Petőfi utca 2.
51. Baksa, Kossuth L. utca 8.
52. Görcsöny, Rákóczi utca 7.
53. Orfű, Ady E. utca 8.
54. Szalánta, Németi. utca 11.
55. Fogyatékosok nappali ellátása Baptista Szeretetszolgálat Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye Pécs, Endresz György utca 21.
56. Pécs, Endresz György utca 23.
57. Kerek Világ Alapítvány Pécs, Krisztina tér 9.
58. Pécs, Gesztenyés utca 2.
59. Fogd a Kezem Alapítvány Pécs, Kovács Béla utca 10.
60. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Csilla Gondviselés Háza Pécs, Apafi utca 101.
61. Szenvedélybetegek nappali ellátása INDIT Közalapítvány Pécs, Hungária u. 5.
62. Hajléktalanok nappali ellátása TÁMASZ Alapítvány Pécs Pécs, Dugonics utca 26.
63. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Szolgáló Szeretet Háza Nappali Melegedő Pécs, Janus Pannonius utca 6.
64. Pécsi Egyházmegye-Szentlőrinc Gondozóotthon Konzorcium Pécs, Tüskésréti út 8.
65. Pszichiátriai betegek nappali ellátása Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Apáca utca 12.
66. Demens személyek nappali ellátása Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Felsőbalokány utca 1/G.
67. Pécs, Littke J. u. 10
68. Integrált Szociális Intézmény Pécs, Zipernowsky Károly utca 1.
69. Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat Bakonya, Petőfi utca 2.
70. Baksa, Kossuth L. utca 8.
71. Görcsöny, Rákóczi utca 7.
72. Orfű, Ady. E. utca 8.
73. Szalánta, Németi utca. 11.
74. Fejlesztő Foglalkoztatás Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Apáca utca 12.
75. Baptista Szeretetszolgálat Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye Pécs, Endresz György utca 21.

3. Szociális szakellátást nyújtó intézmények, szervezetek

1. A B V
2. Szolgáltatás Intézmény Székhely/Telephely
3. Idősek otthona Integrált Szociális Intézmény Pécs, Tüzér utca 7.
4. Pécs, Zipernowsky u.-1.
5. Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona Pécs, Malomvölgyi út 21.
6. Pécs, Xavér utca 10.
7. Pécs, Alkotmány utca 79.
8. Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ Pécsi Gondozási Központja Pécs, Barátság utca 18.
9. Fogyatékos személyek otthona Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona Pécs, Malomvölgyi út 21.
10. Hajléktalanok otthona TÁMASZ Alapítvány Pécs Pécs, Rét utca 4/1.
11. Fogyatékosok gondozóháza Baptista Szeretetszolgálat Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye Pécs, Dombay J. utca 3.
12. Éjjeli menedékhely TÁMASZ Alapítvány Pécs Pécs, Zsolnay V. út 105. (női)
13. Pécs, Gomba utca 7. (férfi)
14. Pécsi Egyházmegye-Szentlőrinc Gondozóotthon Konzorcium Pécs, Tüskésréti út 8.
15. Időszakos férőhely TÁMASZ Alapítvány Pécs Pécs, Dugonics utca 26.
16. Magyar Máltai Szereteszolgálat Egyesület Szolgáló Szeretet Háza nappali melegedő Pécs, Janus Pannonius u. 6. sz.
17. Hajléktalan személyek átmeneti szállása TÁMASZ Alapítvány Pécs Pécs, Zsolnay V. út 105. (női)
18. Pécs, Névtelen u. 1. (férfi)
19. Pécs, Edizon 18. (férfi)
20. Hajléktalanok személyek átmeneti szállása külső férőhelyen TÁMASZ Alapítvány Pécs Pécs, Sándor u. 2. (férfi)
21. Pécs, Hársfa u. 19. (női)
22. Pécs, Hársfa u. 36. (férfi)

2. melléklet az 54/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

IGAZOLÁS
a étkeztetést igénybe vevő egészségi állapotáról

Név: .................................................................................................................................

születési név: ...................................................................................................................

anyja neve: ......................................................................................................................

TAJ: ................................................................................................................................

születési hely, idő: ..........................................................................................................

lakóhely: .........................................................................................................................

Egészségi állapota alapján kedvezményes étkeztetés biztosítása

indokolt

nem indokolt

Jelen szakvéleményt a beteg kérésére, szociális ellátás igényléséhez adtam ki.

Dátum: ..............................................

........................................
Orvos neve, aláírása:

P. H.

3. melléklet az 54/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez * 

Érdekképviseleti Fórumba a fenntartó által delegált tagok

A B
1. Intézmény Delegált tag
2. Integrált Szociális Intézmény székhelye
Pécs, Zipernowsky Károly u. 1.
Nyőgéri Lajos
3. Integrált Szociális Intézmény Tüzér utcai Idősek Otthona
Pécs, Tüzér u. 7.
Auth István
4. Hétszínvirág Bölcsőde
Pécs, Pákolitz u. 32.
Hencsei Zsolt
5. Törpike Bölcsőde
Pécs, Siklósi u. 18.
Csaba István
6. Mandula Bölcsőde
Pécs, Bornemissza u. 3.
Zag Gábor
7. Kiskuckó Bölcsőde
Pécs, Testvérvárosok tere 3.
Bognár Szilvia
8. Kicsi Kék Bölcsőde
Pécs, Németh László u. 6/B.
Fogarasi Gábor
9. Mezőszél Bölcsőde
Pécs, Mezőszél u. 2.
Auth István
10. Cseperedő Bölcsőde
Ajtósi Dürer u. 1.
Nyőgéri Lajos
11. Zöldliget Bölcsőde
Pécs, Köztársaság tér 1/1.
Auth István
12. Napsugár Bölcsőde
Budai Nagy Antal u. 3.
Zag Gábor
13. Fészek Bölcsőde
Pécs, Gosztonyi Gyula u. 1.
Nyőgéri Lajos
14. Csoda Bölcsőde
Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.
Fürj Csaba
15. Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ Gyermekek Átmeneti Otthona
Pécs, Tüzér u. 7.
Auth István

4. melléklet az 54/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére