Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés térítési díjairól

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, 115. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre terjed ki.

(2) Az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés díjai az óvodai és iskolai gyermekétkeztetést igénybe vevő természetes személyekre terjednek ki.

2. § Az 1. melléklet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 147. § (1) bekezdése szerint dokumentált térítési díjat tartalmazza, a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének különbözete alapján kiszámítva.

3. § A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  A bölcsődei ellátás gondozási térítési díja bruttó 480 Ft/fő/nap.

(2) A Kisgyermek Szociális Intézményekben (a továbbiakban: KSZI) nyújtott ellátások térítési díjai bruttó összegben meghatározva:

a) időszakos gyermekfelügyelet:

aa) 400 Ft/fő/óra,

ab) havi 20.000 Ft/fő egész napi ellátás esetében,

ac) havi 12.000 Ft/fő fél napi ellátás esetében,

ad) napi 1.500 Ft/fő egész napos ellátás esetében,

ae) napi 1.000 Ft/fő fél napi ellátás esetében,

b) kisgyermek nevelési tanácsadás 1.000 Ft/fő/alkalom,

c) eszközkölcsönzés 1.000 Ft/alkalom,

d) játszócsoport 500 Ft/alkalom,

e) * 

f) napközbeni gyermekfelügyelet:

fa) intézményi telephelyen történő ellátás esetében 2.000 Ft/fő/nap,

fb) szülő vagy törvényes képviselő otthonában történő ellátás esetében 500 Ft/fő/óra.

5. § A 3. melléklet tartalmazza a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások szolgáltatási önköltségét.

6. § Az étkeztetés térítési díja az Integrált Szociális Intézményben (a továbbiakban: ISZI) bruttó 515 Ft/fő/nap.

7. § (1) Időskorúak nappali ellátásának térítési díjai az ISZI-ben bruttó összegben meghatározva:

a) étkeztetés nélkül térítésmentes,

e) demens személyek részére étkeztetéssel 515 Ft/fő/nap,

f) demens személyek részére étkeztetés nélkül térítésmentes.

8. § (1) Az ISZI ápoló-gondozó otthonában a térítési díj bruttó összegben meghatározva:

a) napi 3 000 Ft/fő,

b) havi 90 000 Ft/fő.

(2) Az ISZI-ben a demens személyek ápoló-gondozó otthoni ellátásának térítési díja bruttó összegben meghatározva:

a) napi 3 000 Ft/fő,

b) havi 90 000 Ft/fő.

(3) Az ISZI átmeneti elhelyezést biztosító ellátásának térítési díja bruttó összegben meghatározva:

a) napi 3 065 Ft/fő,

b) havi 91 950 Ft/fő.

9. § (1) Az étkeztetés, és a demens személyek nappali ellátása személyi térítési díját a 5. melléklet alapján kell meghatározni.

(2) Az étkezés térítési díját egy havi időtartamra előre kell megfizetni kivéve azok esetében, akik az étkezést az idősek klubjában veszik igénybe.

10. § (1) A személyi térítési díj nem lehet magasabb az intézményi térítési díjnál.

(2) *  Amennyiben a kötelezett az intézmény vezetője által megállapított személyi térítési díjat vitatja, a térítési díjról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatához fordulhat. A személyi térítési díjról Pécs Megyei Jogú Város polgármestere (a továbbiakban: polgármester) határozattal dönt. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Kulturális és Népjóléti Főosztály III. számú Területi Szociális Központjához (a továbbiakban: Szociális Központ) kell benyújtani.

(3) *  A térítési díj felülvizsgálata során az új személyi térítési díjat a felülvizsgálat megkezdését követő hónap első napjától kell megfizetni.

11. § (1) Ha a térítési díj megfizetése a kötelezett saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti, vagy a szociális körülményei azt indokolttá teszik - a 3-4. §-ban foglalt esetek kivételével - a személyi térítési díj méltányosságból történő csökkentését vagy elengedését kérheti.

(2) A személyi térítési díj csökkentése, vagy elengedése a kötelezett kérelme és az intézményvezető javaslata alapján történik. A kérelemhez jövedelemigazolást kell csatolni és az intézményvezető javaslatával együtt a Szociális Központhoz kell benyújtani.

(3) *  A tartásra köteles hozzátartozó tartási képességét vizsgálni kell, ha az ellátott az intézményi térítési díj megfizetésére nem képes. A tartásra kötelezett nyilatkozik adatairól és jövedelméről, valamint hitelt érdemlően igazolja azokat.

(4) A személyi térítési díj méltányosságból történő csökkentéséről vagy elengedéséről a polgármester határozattal dönt.

(5) A méltányosság alapján meghozott határozatban foglaltak a kérelmezőt a kérelemnek a Szociális Központhoz történő benyújtása hónapjától illetik meg.

12. § (1) Az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj határidőre történő meg nem fizetése esetén az intézményvezető a polgármesterhez fordul a díjhátralék megállapítása céljából. A Szociális Központ előkészítése alapján a polgármester határozattal állapítja meg a hátralékot, és intézkedik a térítési díj behajtása érdekében.

(2) A behajthatatlan térítési díj törléséről az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint dönt.

13. § (1) Ez a rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba.

(2) * 

14. § *  (1) A gondozási díj fizetésére kötelezett a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet tartama alatt mentesül a 4. § (1) bekezdésében meghatározott bölcsődei ellátás gondozási térítési díjának megfizetése alól azon időtartam tekintetében, amíg gyermeke járványügyi megfigyelés, elkülönítés hatálya alatt áll.

(2) A kötelezett a bölcsődei ellátás gondozási térítési díjának megfizetése alóli mentességre vonatkozó jogosultságát a járványügyi elkülönítést, megfigyelést elrendelő, intézményhez benyújtott a határozattal igazolja.”.

Dr. Páva Zsolt s.k.
polgármester
Dr. Lovász István s.k.
jegyző

1. melléklet a 10/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

Az 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdése szerint dokumentált, a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének különbözete alapján számított térítési díjak

A B C D E F


1.


intézmény


feladat

önköltség
bruttó
összegben
Ft/fő/nap
számított
intézményi
térítési díj
bruttó
összegben
Ft/fő/nap

tervezett
költség bruttó
összegben
Ft/fő/nap

tervezett
költség bruttó
összegben
Ft/fő/óra
2. KSZI bölcsődei ellátás gondozási díja 9 970 4 500

3.

KSZI
napközbeni gyermekfelügyelet bölcsődei telephelyen 4 190
napközbeni gyermekfelügyelet szülő, törvényes képviselő otthonában 1 010

2. melléklet a 10/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

A gyermekétkeztetés térítési díjai

A B
1. gyermekétkeztetés feladata térítési díj nettó összegben
Ft/fő/nap
2. Óvodai ellátás 340
3. Általános iskolai napközi 400
4. Középiskolai napközi (14 év felett) 405
5. Általános iskolai ebéd 270
6. Diákotthon - általános iskolai (6-14 év) 790
7. Diákotthon - középiskolai (14 év felett) 800
8. Középiskolai kollégium 610
9. Középiskolai ebéd 290
10. Általános iskolai gyermeküdültetés 750
11. Bölcsőde 330

3. melléklet a 10/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások szolgáltatási önköltsége

A B C

1.

intézmény

feladat
önköltség bruttó
összegben
Ft/fő/nap
2. ISZI étkeztetés 920
3. ISZI idősek nappali ellátása 3 510
4. ISZI demens személyek nappali ellátása étkeztetéssel 6 230
5. ISZI demens személyek nappali ellátása étkeztetés nélkül 5 310
6. ISZI idősotthoni ellátás 6 100
7. ISZI demens személyek idősotthoni ellátása 6 690
8. ISZI átmeneti elhelyezést biztosító ellátás 12 710

4. melléklet a 10./2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

5. melléklet a 10/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

Táblázatok a 2020. évi személyi térítési díj kiszámításához az ISZI-ben

1. táblázat
demens személyek nappali ellátása
A B C D E F G H I J
1. jövedelem-kategóriák alsó határ (Ft/hó) 0 51 069 65 387 71 943 81 688 93 725 103 257 116 445 143 982
2. jövedelem-kategóriák felső határ (Ft/hó) 51 068 65 386 71 942 81 687 93 724 103 256 116 444 143 981
3. térítési díj kategóriák
4. nappali ellátás étkeztetéssel (ebéd Ft/nap) 150 180 230 300 350 400 450 480 515
2. táblázat
étkeztetés (az árak a 27% ÁFÁ-t tartalmaznak)
A B C D E F G H I J
1. jövedelem-kategóriák alsó határ (Ft/hó) 0 51 069 65 387 71 943 81 688 93 725 103 257 116 445 143 982
2. jövedelem-kategóriák felső határ (Ft/hó) 51 068 65 386 71 942 81 687 93 724 103 256 116 444 143 981
3. térítési díj kategóriák
4. ebéd (Ft/nap) 150 180 230 300 350 400 450 480 515

  Vissza az oldal tetejére