Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, 115. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Társulási Megállapodásában szereplő önkormányzatok közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre terjed ki.

2. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdése szerint dokumentált és a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének különbözete alapján számított térítési díjat az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások szolgáltatási önköltségét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Gyermekek átmeneti otthonában nyújtott ellátás térítési díja bruttó összegben meghatározva:

a) napi 1 200 Ft/fő,

b) havi 36 000 Ft/fő.

5. § (1) Az étkeztetés térítési díjai bruttó összegben meghatározva:

a) az Integrált Nappali Szociális Intézményben (a továbbiakban: INSZI) 515 Ft/fő/nap,

b) *  Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat (a továbbiakban: PKSZAK) 920 Ft/fő/nap.

(2) Az étkeztetés házhoz szállítása az INSZI-ben 125 Ft/fő/nap.

6. § (1) A házi segítségnyújtás térítési díja az INSZI-ben:

a) hivatásos gondozó által nyújtott házi segítségnyújtás igénybevétele esetében bruttó 660 Ft/fő/óra,

b) tiszteletdíjas gondozó által nyújtott házi segítségnyújtás igénybevétele esetében bruttó 330 Ft/fő/óra.

(2) A PKSZAK a házi segítségnyújtást térítésmentesen biztosítja.

(3) Az INSZI-ben a házi segítségnyújtás során a 3. melléklet szerinti résztevékenységek térítésmentesen vehetők igénybe.

7. § (1) Időskorúak nappali ellátásának térítési díjai bruttó összegben meghatározva:

a) az INSZI-ben térítésmentes,

b) a PKSZAK-ban 50 Ft/fő/nap,

c) demens személyek részére étkeztetéssel az INSZI-ben 515 Ft/fő/nap,

d) demens személyek részére étkeztetés nélkül az INSZI-ben térítésmentes,

e) *  demens személyek részére étkeztetéssel a PKSZAK-ban 920 Ft/fő/nap,

f) demens személyek részére étkeztetés nélkül a PKSZAK-ban térítésmentes.

(2) Pszichiátriai betegek nappali ellátásának térítési díjai bruttó összegben meghatározva:

a) étkeztetéssel az INSZI-ben 515 Ft/fő/nap,

b) étkeztetés nélkül az INSZI-ben térítésmentes.

8. § (1) Az INSZI-ben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 59/A. § (1) bekezdés szerinti szociálisan rászoruló személyek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást térítésmentesen vehetik igénybe, ha házi segítségnyújtásban nem részesülnek, vagy a házi segítségnyújtás szolgáltatást az INSZI-től veszik igénybe.

(2) Az INSZI-ben az Szt. 59/A. § (1) bekezdés szerint szociálisan rászoruló személyek részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja bruttó 200 Ft/nap, ha a házi segítségnyújtás szolgáltatást nem az INSZI-től veszik igénybe.

(3) A szociálisan nem rászoruló személyek az INSZI-ben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást önköltségi áron vehetik igénybe. Az önköltség összege bruttó 200 Ft/fő/nap.

(4) A PKSZAK-ban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja bruttó 80 Ft/fő/nap.

(5) Az Szt. 59/A. § (1) bekezdése szerint szociálisan rászoruló személyek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást térítésmentesen vehetik igénybe, ha valamely más szociális alapszolgáltatást is a PKSZAK-tól vesznek igénybe.

(6) *  A szociálisan nem rászoruló személyek a PKSZAK-ban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást önköltségi áron vehetik igénybe. Az önköltség összege bruttó 135 Ft/fő/nap.

9. § *  A PKSZAK családi bölcsődéinek, időszakos gyermekfelügyeletének a térítési díjait a 4. melléklet tartalmazza.

10. § A személyi térítési díjakat

a) az INSZI esetében az 5. melléklet,

b) a PKSZAK esetében a 6. melléklet

alapján kell meghatározni.

11. § (1) A személyi térítési díj nem lehet magasabb az intézményi térítési díjnál.

(2) Amennyiben az intézmény vezetője által megállapított személyi térítési díjat a kötelezett vitatja a térítési díjról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Társulási Tanácshoz fordulhat, amely határozattal dönt a személyi térítési díjról. A kérelmet a társulás elnökéhez kell benyújtani.

12. § (1) A kötelezett a személyi térítési díj méltányosságból történő csökkentését vagy elengedését kérheti, ha a térítési díj megfizetése a kötelezett saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti, vagy a szociális körülményei azt indokolttá teszik.

(2) A személyi térítési díj csökkentése vagy elengedése a kötelezett kérelme és az intézményvezető javaslata alapján történik. A kérelemhez jövedelemigazolást kell csatolni, és az intézményvezető javaslatával együtt a Társulás elnökéhez kell benyújtani.

(3) A személyi térítési díj méltányosságból történő csökkentéséről, vagy elengedéséről a Társulási Tanács határozattal dönt.

(4) A méltányosság alapján meghozott határozatban megállapított személyi térítési díjat a kérelem benyújtása hónapjától kell fizetni.

(5) *  A térítési díj felülvizsgálata során az új személyi térítési díjat a felülvizsgálat megkezdését követő hónap első napjától kell megfizetni.

13. § (1) Az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj határidőre történő meg nem fizetése esetén az intézményvezető a Társulási Tanácshoz fordul a díjhátralék megállapítása céljából. A Társulási Tanács határozattal állapítja meg a hátralékot, és intézkedik a térítési díj behajtása érdekében.

(2) A behajthatatlan térítési díj törléséről a Társulási Tanács az éves költségvetésében foglaltak szerint dönt.

14. § (1) Ez a rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

Az 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdése szerint dokumentált, a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének különbözete alapján számított térítési díjak

A B C D


1.


intézmény


feladat

önköltség bruttó
összegben
Ft/fő/nap
számított intézményi
térítési díj bruttó
összegben
Ft/fő/nap
2. PKSZAK Megóv-Lak Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 4 176 2 225
3. PKSZAK Almafa Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 4 689 2 740
4. PKSZAK Napraforgó Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 3 421 1 470
5. PKSZAK Manócska-ház Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 4 689 2 740
6. PKSZAK Csiperke Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 4 620 2 670
7. PKSZAK Kicsi-kék Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 5 504 3 555
8. PKSZAK Szivárvány Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 3 554 1 605
9. PKSZAK Napsugár Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 3 554 1 605
10. PKSZAK Kuckó Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 5 351 3 400
11. PKSZAK Mini Manó Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 4 689 2 740
12. PKSZAK Mesevár Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 3 421 1 470
13. PKSZAK Bölcs Csibe Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 4 725 2 775
14. PKSZAK Fürtöcske Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 4 814 2 575
15 PKSZAK időszakos gyermekfelügyelet 3 905 2 430
16. Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ átmeneti gondozás 7 370 3 600

2. melléklet a 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások szolgáltatási önköltsége

A B C D

1.

intézmény

feladat
önköltség
bruttó összegben
Ft/fő/nap
önköltség
bruttó összegben
Ft/fő/óra
2. INSZI étkeztetés 1 010
3. PKSZAK étkeztetés 920
4. INSZI étkeztetés házhoz szállítása 125
5. INSZI házi segítségnyújtás (hivatásos gondozó) 2 663
6. INSZI házi segítségnyújtás (tiszteletdíjas gondozó) 2 663
7. PKSZAK házi segítségnyújtás 1 418
8. INSZI idősek nappali ellátása 1 134
9. PKSZAK idősek nappali ellátása 2 452
10. INSZI demens személyek nappali ellátása étkeztetéssel 3 980
11. INSZI demens személyek nappali ellátása étkeztetés nélkül 3 023
12. PKSZAK demens személyek nappali ellátása étkeztetéssel 2 751
13. PKSZAK demens személyek nappali ellátása étkeztetés nélkül 2 751
14. INSZI pszichiátriai betegek nappali ellátása étkeztetéssel 2 038
15. INSZI pszichiátriai betegek nappali ellátása étkeztetés nélkül 1 081

3. melléklet a 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Az INSZI-ben házi segítségnyújtás során ingyenesen igénybevehető résztevékenységek

1. Személyi gondozás keretében az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

1.1. információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás,

1.2. családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése,

1.3. az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés,

1.4. ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében.

2. Gondozási és ápolási feladatok keretében:

2.1. testi higiéné biztosításához szükséges tevékenységek,

2.2. ágyazás, ágyneműcsere,

2.3. folyadékpótlás, étkeztetés,

2.4. gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása,

2.5. vérnyomás és vércukor mérése,

2.6. felületi sebkezelés,

2.7. sztómazsák cseréje,

2.8. mozgás elősegítése,

2.9. kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás,

2.10. kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,

2.11. a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése.

3. Szociális segítés keretében:

3.1. étkezés segítése,

3.2. segítségnyújtás vészhelyzet kialakulásának megelőzésében.

4. melléklet a 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

PKSZAK családi bölcsődéinek és napközbeni gyermekfelügyeletei térítési díjai

A B C

1.

intézmény
térítési díj
bruttó összegben
Ft/fő/nap
térítési díj
bruttó összegben
Ft/fő/óra
2. PKSZAK Megóv-Lak Családi Bölcsőde 700
3. PKSZAK Almafa Családi Bölcsőde 1 150
4. PKSZAK Napraforgó Családi Bölcsőde 1 150
5. PKSZAK Manócska-ház Családi Bölcsőde 1 350
6. PKSZAK Csiperke Családi Bölcsőde 1 350
7. PKSZAK Kicsi-kék Családi Bölcsőde 1 250
8. PKSZAK Szivárvány Családi Bölcsőde 1 100
9. PKSZAK Napsugár Családi Bölcsőde 1 100
10. PKSZAK Kuckó Családi Bölcsőde 840
11. PKSZAK Mini Manó Családi Bölcsőde 1 090
12. PKSZAK Mesevár Családi Bölcsőde 1 090
13. PKSZAK Bölcs Csibe Családi Bölcsőde 1 590
14. PKSZAK Fürtöcske Családi Bölcsőde 840
15. PKSZAK időszakos gyermekfelügyelet 2 430 800

5. melléklet a 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

Táblázatok a 2019. évi személyi térítési díj kiszámításához az INSZI esetében

1. táblázat
házi segítségnyújtás
A B C D E F G H I J K
1. jövedelem-kategóriák alsó határ (Ft/hó) 0 50 575 67 140 73 995 86 488 100 176 112 721 125 214 138 954 151 182
2. jövedelem-kategóriák felső határ (Ft/hó) 50 574 67 139 73 994 86 487 100 175 112 720 125 213 138 953 151 182
3. térítési díj kategóriák
4. hivatásos gondozói óradíj (Ft) 0 80 160 200 240 360 440 520 600 660
5. tiszteletdíjas gondozói óradíj (Ft) 0 40 80 100 120 180 220 260 300 330
2. táblázat
demens személyek és pszichiátriai betegek nappali ellátása
A B C D E F G H I J
1. jövedelem-kategóriák alsó határ (Ft/hó) 0 49 342 63 176 69 511 78 926 90 555 99 764 112 506 139 113
2. jövedelem-kategóriák felső határ (Ft/hó) 49 341 63 175 69 510 78 925 90 554 99 763 112 505 139 112
3. térítési díj kategóriák (Ft/nap)
4. nappali ellátás étkeztetéssel (ebéd) 150 180 230 300 350 400 450 480 515
3. táblázat
étkeztetés
(az árak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak)
A B C D E F G H I J
1. jövedelem-kategóriák alsó határ (Ft/hó) 0 49 342 63 176 69 511 78 926 90 555 99 764 112 506 139 113
2. jövedelem-kategóriák felső határ (Ft/hó) 49 341 63 175 69 510 78 925 90 554 99 763 112 505 139 112
3. térítési díj kategóriák (Ft/nap)
4. ebéd 150 180 230 300 350 400 450 480 515
5. ebédszállítás 10 30 40 50 65 80 95 105 125
6. ebéd + ebédszállítás összesen 160 210 270 350 415 480 545 585 640

6. melléklet a 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

Táblázatok a 2019. évi személyi térítési díj kiszámításához a PKSZAK esetében

1. táblázat
demens személyek nappali ellátása étkeztetéssel
A B C D E F G H I J
1. jövedelem-kategóriák alsó határ (Ft/hó) 28 501 42 751 55 500 65 500 75 500 85 500 95 500 105 500
2. jövedelem-kategóriák felső határ (Ft/hó) 28 500 42 750 55 499 65 499 75 499 85 499 95 499 105 499
3. térítési díj kategóriák (Ft/nap) 230 270 330 350 450 500 570 620 650
2. táblázat
étkeztetés
(az árak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak)
A B C D E F G H I J
1. jövedelem-kategóriák alsó határ (Ft/hó) 28 501 42 751 55 500 65 500 75 500 85 500 95 500 105 500
2. jövedelem-kategóriák felső határ (Ft/hó) 28 500 42 750 55 499 65 499 75 499 85 499 95 499 105 499
3. térítési díj kategóriák ebéd kiszállítással (Ft/nap) 230 270 330 350 450 500 570 620 650

  Vissza az oldal tetejére