Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelete

a Pécs, Szurdok dűlő menti kisvárosias lakóterületre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Pécs, Szurdok dűlő mentén található, a mellékletben ábrázoltak szerint lehatárolt, kisvárosias lakóterületekre terjed ki.

2. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. §-ban meghatározott ingatlanokra Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 1. §-ban meghatározott ingatlanokra vonatkozó készítésének időszakára változtatási tilalmat rendel el.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az 1. §-ban meghatározott ingatlanokra vonatkozóan megalkotott Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb e rendelet hatályba lépését követő három év elteltével hatályát veszti.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző

Melléklet a 6/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére