Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, 115. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében 147. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba.

Péterffy Attila s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 8/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Az 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdése szerint dokumentált, a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének különbözete alapján számított térítési díjak

A B C D E F


1.


intézmény


feladat

önköltség
bruttó
összegben
Ft/fő/nap
számított
intézményi
térítési díj
bruttó
összegben
Ft/fő/nap

tervezett
költség bruttó
összegben
Ft/fő/nap

tervezett
költség bruttó
összegben
Ft/fő/óra
2. KSZI bölcsődei ellátás gondozási díja 9 970 4 500

3.

KSZI
napközbeni gyermekfelügyelet bölcsődei telephelyen 4 190
napközbeni gyermekfelügyelet szülő, törvényes képviselő otthonában 1 010

2. melléklet a 8/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások szolgáltatási önköltsége

A B C

1.

intézmény

feladat
önköltség bruttó
összegben
Ft/fő/nap
2. ISZI étkeztetés 920
3. ISZI idősek nappali ellátása 3 510
4. ISZI demens személyek nappali ellátása étkeztetéssel 6 230
5. ISZI demens személyek nappali ellátása étkeztetés nélkül 5 310
6. ISZI idősotthoni ellátás 6 100
7. ISZI demens személyek idősotthoni ellátása 6 690
8. ISZI átmeneti elhelyezést biztosító ellátás 12 710

3. melléklet a 8/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Táblázatok a 2020. évi személyi térítési díj kiszámításához az ISZI-ben

1. táblázat
demens személyek nappali ellátása
A B C D E F G H I J
1. jövedelem-kategóriák alsó határ (Ft/hó) 0 51 069 65 387 71 943 81 688 93 725 103 257 116 445 143 982
2. jövedelem-kategóriák felső határ (Ft/hó) 51 068 65 386 71 942 81 687 93 724 103 256 116 444 143 981
3. térítési díj kategóriák
4. nappali ellátás étkeztetéssel (ebéd Ft/nap) 150 180 230 300 350 400 450 480 515
2. táblázat
étkeztetés (az árak a 27% ÁFÁ-t tartalmaznak)
A B C D E F G H I J
1. jövedelem-kategóriák alsó határ (Ft/hó) 0 51 069 65 387 71 943 81 688 93 725 103 257 116 445 143 982
2. jövedelem-kategóriák felső határ (Ft/hó) 51 068 65 386 71 942 81 687 93 724 103 256 116 444 143 981
3. térítési díj kategóriák
4. ebéd (Ft/nap) 150 180 230 300 350 400 450 480 515

  Vissza az oldal tetejére