Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/1992. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről * 

Az Önkormányzat jelképei

1. § Az Önkormányzat jelképei mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

A címer leírása

2. § Az Önkormányzat címere csücskös talpú, hasított pajzs, melynek jobb oldalán az ipari-bányászati múltra utaló fekete mezőjében a három ezüst (fehér) pólya (sáv) a helységet átszelő vizeket (Salgó-, Tarján- és Pécskő patakot) jelképezi.

A bal oldali ezüst mezőben a hármas zöld színű halom felett fekete, felröppenő helyzetű sas látható.

A hármas zöld halom a város természeti környezetére, a fekete sas a honfoglaló magyarok Tarján nevű törzsére utal.

A pajzsfőn arany színű, ötös osztású, ívelt, a pajzzsal két szélén közvetlenül érintkező koronát formázó bástya helyezkedik el, mely a Salgótarjánt körülvevő várakat (Baglyaskő, Salgó, Zagyvafő) szimbolizálja.

A címer használatának köre és szabályai

3. § (1) Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a) az Önkormányzat pecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző, pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva,

b) az Önkormányzat zászlaján és annak változatain,

c) az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, az alpolgármestereknek, jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, ill. borítékján, névjegyein,

d) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken,

e) a Városháza épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozótermében) és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben,

f) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,

g) az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,

h) a városba vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán.

(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

(3) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

4. § (1) A 3. szakaszban meghatározottakon kívül más természetes és jogi személyek számára az általuk készített kiadványokon vagy különböző tárgyakon, termékeken, eszközökön az Önkormányzat címerének használatát (reklám célú felhasználás esetén is) - kérelemre - a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti.

(2) Kereskedelmi célú felhasználás esetében a címer használatáért díjat kell fizetni, melyet az önkormányzattal kötött polgári jogi szerződésben (a továbbiakban: szerződés) kell rögzíteni.

(3) A díj megállapítása történhet egyösszegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel arányában.

5. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét,

b) a címerhasználat célját,

c) az előállítani kívánt mennyiséget,

d) a címer előállításának anyagát,

e) terjesztés, illetve forgalombahozatal esetén ennek módját,

f) a használat időtartamát,

g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajz, fotó stb.),

h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes megnevezését és címét,

b) az engedélyezett felhasználás célját,

c) az előállításra engedélyezett mennyiséget,

d) az előállítás anyagát,

e) a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

f) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,

g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,

h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.

(3) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

(4) A polgármester a szerződéstől illetve az engedélytől eltérő használat esetén a szerződést felbonthatja, az engedélyt visszavonhatja.

6. § (1) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy a címer elemei, szimbólumai színei jól felismerhetőek legyenek és megfeleljenek e rendelet 2. szakaszában szereplő leírásnak.

(2) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának pl. fém, fa, bőr, kerámia, stb. színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet. Ugyanezen szabályok érvényesek a grafikai ábrázolásokra is.

A zászló leírása

7. § (1) A zászlólap 2:3 arányú téglalap. A zászlórúd felől nézve első harmadában fehér (ezüst) alapon álló helyzetben a város címere - a mező mértani középpontjában - , a második és harmadik harmadában fekete alapon három ezüst (fehér) pólyával (sávval).

(2) A dísz-zászló körben ezüst zsinórral, a végén ezüsttel rojtozott, a címer alatt félkörívben „Salgótarján” felirat látható fekete színű hímzéssel.)

(3) Az Önkormányzat zászlaja esetében az arányt meghatározó téglalap rövidebb oldala 1 méter.

(4) A zászlórúd fehér, a zászlócsúcs hagymakupola alakú ezüst színű, fémből vagy fából készített díszcsúcs.

(5) Az Önkormányzat zászlaja a Városháza dísztermében kerül elhelyezésre.

A zászló használata

8. § (1) A zászló használható lobogó és labarum (függöny) formájában. E rendeletnek a zászlóra vonatkozó szabályait annak valamennyi formájára alkalmazni kell.

(2) A zászló vagy annak méretarányos változatai használhatók:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,

b) a város életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval együtt,

c) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,

d) nemzeti, illetve városi, megyei gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt félárbocra eresztve,

e) minden az Önkormányzat részvételével illetve védnökségével rendezett eseményen, ünnepségen.

(3) A zászlóra egyebekben e rendeletnek a 4., 5. és a 6. szakaszaiban foglalt szabályait megfelelően alkalmazni kell.

Záró rendelkezések

9. § *  (1) * 

(2) * 

10. § (1) *  Ez a rendelet 1992. október 23. napján lép hatályba.

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a „Városi címer használatának rendjéről” szóló 10/1967. sz. tanácsrendelet és a „Városi zászló alkotásáról és használatáról” szóló 7/1974. sz. tanácsrendelet hatályát veszti.

(2) *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Salgótarján, 1992. augusztus 31.

dr. Zsélyi András s. k. dr. Oravecz Péter s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére