Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/1993. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőinek víz- és csatorna használati díjfizetési kötelezettségéről * 

Salgótarján Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a víz- és csatornahasználati díjnak a lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérlőire való áthárításáról szóló 18/1990. (I. 31.) MT. sz. rendelet 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Salgótarján város közigazgatási területén a közüzemi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás igénybevétele esetén minden bérbeadás útján hasznosított önkormányzati tulajdonú lakás *  bérlőjére.

Általános rendelkezések

2. § * 

3. § (1) A mellékvízmérővel nem rendelkező bérleményeknél a víz- és csatornahasználati díj megállapításának alapjául szolgáló vízmennyiség mértékét az ingatlanon, ill. az épületben kialakított vízmérőn *  történő leolvasással kell meghatározni.

A bérbeadó a vízmérőhelyenként *  felhasznált ivóvíz mennyiségét az ellenőrzött vízdíj számla alapján évente számolja el *  a bérlők felé, addig a beszedett víz- és csatornahasználati díjat előlegként kell kezelni.

(2) Amennyiben a vízmérőről *  ellátott bérlemények kizárólag önkormányzati tulajdonban vannak, a mért fogyasztásból le kell vonni:

- a lakásokban felszerelt mellékvízmérővel mért fogyasztást,

- a nem lakás céljára szolgáló bérlemények mért (kivételes esetben szerződésben megállapított) fogyasztását.

A levonások után fennmaradó részt a mellékvízmérővel nem rendelkező lakásbérlemények bérlői között kell felosztani.

(3) * 

(4) * 

(3) *  A társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakásbérlemények esetén:

- ha a társasház közgyűlési döntéssel osztja szét a vízmérők mért fogyasztását a tulajdonosok között, akkor a felosztást követően az önkormányzati tulajdonú lakásbérleményekre eső részt kell a bérlőre áthárítani, * 

- a felosztást követően az önkormányzati tulajdonú lakásbérleményekre eső részt kell a bérlőre áthárítani,

- ha a társasházi közgyűlés a fizetendő víz- és csatornahasználati díj mértékét az u.n. közös költségekkel együttesen határozza meg, abban az esetben e rendelet szerint kell a víz- és csatornahasználati díjat a lakás bérlőjére áthárítani.

4. § (1) A bérbeadó a 3. § rendelkezései alapján köteles a lakásonkénti víz- és csatornahasználati díj előleget meghatározni. A lakásonkénti díjelőleg megállapításánál a következő vízmennyiségekkel kell számolni:

Ha a lakásban lakók száma 1 fő:

(az adatok m3/hó vízfogyasztást jelentenek)

Lakások komfort fokozata:

összkomfortos 6,8
komfortos 6,5
félkomfortos 5,0
komfort nélküli és szükséglakás, ha a vízvételi lehetőség kerti csapról, vagy az épületen belül egy vízvételi helyről biztosított 3,0
komfort nélküli és szükséglakás, ha a vízvételi lehetőség közkútról biztosított 0

(2) Ha a lakásban állandó jelleggel 2 fő lakik, az (1) bekezdésben megállapított normának kétszeresét kell alkalmazni.

(3) Ha a lakásban 2-nél többen laknak, a (2) bekezdésben megállapított mennyiségen felül minden további személy vízfogyasztását az (1) bekezdésben meghatározott vízmennyiség 60%-ával kell a díjelőleg kiszámításánál figyelembe venni.

5. § *  (1) * 

(1) *  A bérbadó az éves vízfogyaasztási számla kézhezvétele után 30 napon belül vízmérőhelyenként *  elkészíti a végelszámolást. Ennek alapján a túlfizetéseket visszautalja, a pótbefizetéseket előírja és erről a bérlőket értesíti. Az értesítéstől számított 30 napon belül a fizetés esedékes.

(2) *  A bérbeadó az előző évi elszámolás mennyiségi adatai és az érvényes hatósági víz- és csatornahasználati díj ismeretében meghatározza és közli a bérlővel a következő elszámolási időszakra vonatkozó előleg mértékét.

6. § (1) Az e rendelet alapján megállapított víz- és csatornahasználati díjelőleg kiszámításához a bérbeadó jogosult, ill. köteles a lakásában lakók létszámáról nyilvántartást vezetni.

(2) A lakásban lakók létszámát - első alkalommal - a bérbeadó a Polgármesteri Hivatal Népességnyilvántartó Csoportjának adatai alapján határozza meg.

(3) A lakásban lakók létszámának változásáról - ha ez 30 napon túli - a bérlő a házfelügyelő, ill. a díjbeszedő útján, vagy közvetlenül a bérbeadót haladéktalanul tájékoztatni köteles.

Ha a bérlő e tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az éves víz- és csatornahasználati díj módosítását visszamenőleg nem igényelheti.

7. § * 

Záró rendelkezések

8. § E rendelet 1993. augusztus 1-én lép hatályba.

Ezzel egyidejűleg a kolóniák vízdíjának rendezése tárgyában meghozott 90/1992. (VII. 6.) Öh. sz. határozat hatályát veszti.

dr. Zsélyi András s. k. dr. Oravecz Péter s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére