Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/1993. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

az építményadóról * 

A Közgyűlés *  a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 6. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

I. Általános rendelkezések

1. § * 

2-3. § * 

4. § * 

II. Adókötelezettség szabályai

5-6. § * 

7. § * 

III. Adómentességek, adókedvezmények

8. § *  Mentes az adó alól:

(1) a) a magánszemély adózó által életvitelszerű lakóhelyéül megjelölt, nem üzleti célú lakás, lakhatást szolgáló üdülő, amennyiben az a 140 m2 hasznos alapterület nem haladja meg,

b) a ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló nem üzleti célú lakás után az 1993. évi III. törvény rendelkezései szerint egyedülélőnek minősülő nyugdíjas, aki lakásában egyedül él,

c) amennyiben a nem üzleti célú, életvitelszerűen használt lakásnak, lakhatást szolgáló üdülőnek több tulajdonosa van, vagy a tulajdonostársak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 12. § (2) bekezdése szerinti megállapodást kötöttek, a mentesség a tulajdoni hányadaik arányában illeti meg őket és csak azon tulajdonosokat, akik ténylegesen (életvitelszerűen) a nem üzleti célú lakásban vagy a lakhatást szolgáló üdülőben élnek.

(2) a lakásszövetkezet, valamint a magánszemély adózó nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrésze akkor, ha az nem üzleti célt szolgál.

8/A. § * 

8/B. § * 

IV. Az adó alapja és mértéke

9. § *  (1) Az adó alapja - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) A magánszemély adózó olyan lakása, lakhatást szolgáló üdülője után, amely székhelyként, telephelyként, fióktelepként került feltüntetésre, bejelentésre, az adó alapja az üzleti célra szolgáló hasznos alapterület.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltüntetés, bejelentés hiányában székhelynek, telephelynek, fióktelepnek minősül az arra szolgáló építmény is.

10. § * , *  Az adó évi mértéke - a 10/A. §-ban foglalt kivétellel - a 9. § szerinti adóalap után az 1. mellékletben *  meghatározott övezeti besorolások alapján:

a) 1.400 Ft/m2 az I. övezeti besorolásra vonatkozóan,

b) 1.300 Ft/m2 a II. övezeti besorolásra vonatkozóan,

c) 200 Ft/m2 a III. övezeti besorolásra vonatkozóan,

d) 1.000 Ft/m2 a IV. övezeti besorolásra vonatkozóan.

10/A. § *  (1) Az adó évi mértéke a magánszemély adózó üzleti célt nem szolgáló lakása, lakhatást szolgáló üdülője után:

a) 0-210 m2 hasznos alapterület esetén 100 Ft/m2,

b) 211 m2-280 m2 hasznos alapterület esetén 21 000 Ft és a 210 m2 feletti hasznos alapterület után 150 Ft/m2,

c) 281 m2 hasznos alapterületet meghaladó hasznos alapterületű lakások esetén 31 500 Ft és a 280 m2 feletti hasznos alapterület után 200 Ft/m2.

(2) Az adózó az adómérték alapjául szolgáló hasznos alapterületet az adótárgy egészének - Htv. 52. § 9. pontja szerinti - hasznos alapterülete alapján állapítja meg.

V. A bejelentés, az adó bevallása és megfizetése

11. § *  A magánszemély adózó üzleti célt szolgáló lakása, lakhatást szolgáló üdülője utáni adókötelezettségének megállapítása során, a 9. § (2)-(3) bekezdés és a 10/A. § rendelkezései alapján kiszámított magasabb összegű adót vallja be és fizeti meg.

12. § (1) *  Az adózó az építményekről olyan nyilvántartást vezet * , amely biztosítja az építmények körének beazonosítását, valamint alkalmas az adó alapjának, a mentességeknek és kedvezményeknek a megállapítására, ellenőrzésére.

(2) *  A nem vállalkozó magánszemély adózó mentesül a bevallás-benyújtási kötelezettség alól, amennyiben befizetési kötelezettség nem terheli.

(3) * 

(4) *  Az adókötelezettséget érintő változás esetén a bevalláshoz az adózó csatolja:

a) az építmény tulajdonjogában bekövetkezett változás esetén az adásvételi szerződést,

b) az építményre az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog változása esetén a változás alapjául szolgáló okiratot.

(5) * 

(6) *  A hasznos alapterületet egész négyzetméterre kerekítve kell bevallani.

13. § (1)-(2) * 

(3) *  Az adóhatóság a Htv. 42. § (5) bekezdésében meghatározott pénzkezelési szabályok betartásával 5000 forintot meg nem haladó összegű helyi adóra (adótartozásra) készpénzbefizetést elfogad.

(4) * 

VI. Hatálybaléptető rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 1994. január 1. napján lép hatályba.

Ezzel egyidejűleg az építményadóról szóló, a 29/1992. (XII. 14.) Ör. sz. és a 23/1991. (XII. 23.) Ör. sz. rendelettel módosított 12/1991. (VI. 24.) Ör. sz. rendelet hatályát veszti.

(2) *  2017. adóévben az építményadó bevallások benyújtásának határideje 2017. március 15.

(3) *  2017. adóévben az adóhatóság által az első félévre kivetett építményadót az adózónak az adóhatósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetnie.

VII. Értelmező rendelkezések

15. § (1) *  E rendelet alkalmazásában:

1. üzleti célú használat: magánszemély adózó tulajdonában álló építmény bevétel-, nyereség-, jövedelemszerzés érdekében történő használata, vagy azzal kapcsolatban költség elszámolása, a lakás lakhatás céljára történő bérbeadása kivételével,

2. életvitelszerű használat: ha a magánszemély adózó az ingatlanból (lakás, üdülő) szervezi az életét (pl. rendszeresen innen indul, ide ér haza), ahol az életvitelhez szükséges tevékenységeket - főzés, étkezés, mosás, stb. - legjellemzőbben folytatja, ahol havi rendszerességgel közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe.

(2)-(12) * 

(13)-(17) * 

(18)-(19) * 

(20) * 

dr. Zsélyi András s. k. dr. Oravecz Péter s. k.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet * 

I. Besorolási övezet

Alkotmány út Március 15. utca
Arany János út Mérleg utca
Erzsébet tér Múzeum tér
Fő tér Pécskő út
Kassai sor Rákóczi út 1-22.
Kistarján út Vásárcsarnok
Klapka György utca Városi Régi Köztemető
Kossuth Lajos út előtti pavilonok

II. Besorolási övezet

Ady Endre út Losonci utca a Mártírok úti
Alagút utca kereszteződéssel bezárólag
Bajcsy-Zsilinszky út Lőwy Sándor út
Bartók Béla út Május 1. út
Bem utca Meredek utca
Damjanich út Munkácsy út
December 8. tér Munkásotthon tér
Faiskola út Rákóczi út 23-52.
Forgách Antal út Szerpentin út
Hargita körút Szérűskert utca
Játszó utca Újaknai út
József Attila út Úttörők út
Karancs út Vasvári Pál köz
Kun utca Vasvári Pál út
Zemlinszky Rezső utca

III. Besorolási övezet

Somoskő, Salgóbánya, Eresztvény

Zagyvaróna, Rónafalu, Rónabánya

Somlyóbánya-telep, Kotyháza puszta

IV. Besorolási övezet

Az I. II. III. övezetekbe nem tartozó területek.


  Vissza az oldal tetejére