Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2000. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1. § A rendelet célja a gyermek családban történő nevelésének az elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családból való kiemelésének a megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményeinek javításához.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4. §-ában meghatározott azon személyekre, akik Salgótarján Megyei Jogú Város területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások igénybevétele, formái

3. § (1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére történik.

(2) Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében az alábbi ellátási formákat biztosítja:

a) gyermekjóléti szolgáltatás;

b) gyermekek napközbeni ellátása:

ba) családi napközi,

bb) * 

bc) óvoda,

bd) iskolai napközis foglalkozás;

c) gyermekek átmeneti gondozása.

Gyermekjóléti szolgáltatás

4. § (1) *  A gyermekjóléti szolgáltatás feladataihoz a Gyvt. 39-40. §-aiban meghatározott teendők tartoznak. Az önkormányzat a szolgáltatást gyermekjóléti központ útján biztosítja.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ keretein belül működtetett gyermekjóléti központ útján vehető igénybe. *  A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

Családi napközi

5. § (1) Az önkormányzat a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátásáról - a gyermek 3. életévének betöltéséig - családi napközi megszervezésével gondoskodik, melynek keretében a gyermekek részére az életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, szakszerű gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást biztosít.

(2) A gyermekek napközbeni ellátása a Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi - Szociális Központjában működő családi napközi fenntartásával, illetve más szervekkel, személyekkel kötött ellátási szerződésben foglaltak alapján valósul meg.

(3) Az Egészségügyi - Szociális Központban működő családi napköziben való elhelyezésre irányuló kérelem az Egészségügyi - Szociális Központban nyújtható be. A családi napközibe való felvételről az intézmény vezetője dönt.

(4) A családi napközibe a gyermek nem vehető fel, ha egyik szülője gyermekgondozási díjban (GYED) részesül. A gyermekgondozási segélyen (GYES-en) lévő, illetve a gyermeknevelési támogatásban (GYET-ben) részesülő szülő gyermeke kizárólag a szülő munkavégzése esetén a munkavégzéshez szükséges időtartamra vehető fel a családi napközibe.

(5) A családi napközis ellátás megszűnik, ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, továbbá ha szülő élet- és munkakörülményeiben változás következik be, valamint a szülő kérésére, ha a gyermek napközbeni ellátását más módon kívánja megoldani. Abban az esetben, ha a gyermek a gyermekvédelmi eljárás keretében kerül a családi napközibe, csak az illetékes családgondozó egyetértésével - kivéve, ha a gyermek a 3. életévét betöltötte - szüntethető meg a napközbeni ellátás.

(6) Az Egészségügyi - Szociális Központban működő családi napközi igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. Az ellátás térítési díját /intézményi térítési díj/ a Közgyűlés évente külön rendeletben állapítja meg.

(7) Az igénybe vett napközbeni ellátásért fizetendő térítési díj összegéről /személyi térítési díj/ az intézmény vezetője az ellátás igénybevétele után, de legkésőbb az igénybevételtől számított 30 napon belül írásban értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. Abban az esetben, ha a fizetésre kötelezett a térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül kérelmével a Népjóléti Bizottsághoz *  fordulhat. A kérelem az Egészségügyi - Szociális Központ vezetőjénél adható be.

(8) A gyermekek napközbeni ellátására irányuló szolgáltatás ellátási szerződéssel történő biztosítása esetén a gyermek családi napközibe való felvételéről a szolgáltató dönt. A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, amely a szolgáltató által meghatározott térítési díj és az önkormányzat által a szolgáltató részére nyújtott támogatási összeg különbözete. A szolgáltatás igénybevételéről tájékoztatás az Egészségügyi - Szociális Központban kérhető.

(9) A gyermekek napközbeni ellátását ellátási szerződés alapján végző szolgáltató feletti szakmai felügyeletet az Egészségügyi - Szociális Központ vezetője gyakorolja.

6. § * 

Óvoda, iskolai napközis foglalkozás

7. § (1) Az önkormányzat a 3. életévüket betöltött gyermekek, továbbá a tanköteles gyermekek napközbeni ellátását óvoda fenntartásával, valamint iskolai napközis foglalkozás keretében biztosítja. Az önkormányzat mindkét ellátás megszervezését a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Köo. tv.) előírásai alapján szervezi meg. A kérelem benyújtására, az elbírálás szempontjaira, az ellátás megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket külön jogszabályok tartalmazzák.

(2) Az óvodai ellátás, az iskolai napközi keretében nyújtott étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. Az ellátások térítési díját /intézményi térítési díj/ a Közgyűlés évente külön rendeletben állapítja meg.

Gyermekek átmeneti gondozása

8. § (1) Az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását szolgáltatás megvásárlása útján - a szolgáltatóval kötött ellátási szerződésben, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7. §-ában szabályozott tartalommal létrejött egyedi társulási megállapodás szerint - biztosítja. Az ellátás a polgármester határozata alapján vehető igénybe.

(2) Az ellátás igénybevétele az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. Az átmeneti gondozás igénybevételére irányuló kérelem Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Irodáján *  nyújtható be.

(3) Az átmeneti gondozás iránti kérelemről a polgármester dönt. A polgármester határozata ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közgyűléshez lehet fellebbezést benyújtani.

(4) Az átmeneti gondozás keretében nyújtott ellátásért térítési díjfizetési kötelezettség csak abban az esetben áll fenn, ha az ellátási szerződés, illetve a társulási megállapodás erre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

Záró rendelkezés

9. § E rendelet 2000. június 1-jén lép hatályba.

Salgótarján, 2000. május 29.

Puszta Béla s. k. Óvári Péter s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére