Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2000. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat helyi közművelődési feladatairól * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 77. §-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet célja, hogy meghatározza Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) helyi közművelődési feladatait és a feladatok ellátásának feltételrendszerét.

2. § (1) Az önkormányzat kötelező feladata Salgótarján város közigazgatási területén a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

(2) Ennek formái különösen

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

(3) *  A (2) bekezdés alapján megvalósítandó konkrét közművelődési feladatokat - az önkormányzat kulturális koncepciója alapján - az önkormányzat által kötött közművelődési megállapodások, a közösségi színtereket működtető önkormányzati intézmények alapító okiratai, szervezeti és működési szabályzata, éves munkatervei tartalmazzák.

3. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok megvalósítását:

a) *  az általa alapított közművelődési nonprofit gazdasági társasággal kötött közművelődési megállapodás alapján,

b) közösségi színterek működtetésével,

c) közművelődési célú tevékenységet folytató jogi személyek és magánszemélyek pénzügyi támogatásával

biztosítja.

(2) *  Az önkormányzat a kizárólagos önkormányzati tulajdonú közművelődési nonprofit gazdasági társaság, közösségi színterek által el nem látott, vagy azok által részben ellátott - egy adott településrész vagy közösség közművelődése szempontjából meghatározó - közművelődési feladat ellátására a törvény követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet.

4. § (1) *  Az önkormányzat kizárólagos önkormányzati tulajdonú közművelődési feladatokat ellátó nonprofit gazdasági társasága: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(2) Az önkormányzat által létrehozott nem költségvetési szervként működő közművelődési feladatokat részben ellátó intézmények:

a) Salgótarjáni Városi Televízió KHT

b) Salgótarján Néptáncművészetéért Közalapítvány

5. § *  (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervnél biztosított közösségi színtér: Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Arany János Tagiskola

(2) *  Az önkormányzat által létrehozott nem költségvetési szerv által működtetett közösségi színterek:

a) Rónafalui Közösségi Ház

b) Somoskői Közösségi Ház

6. § *  Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során a 4-5. §-ban nevesített intézményeken, létesítményeken kívül támaszkodik valamennyi önkormányzati intézményre, valamint fenntartótól függetlenül a város területén működő közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységet végző intézményekre, egyéb gazdálkodó szervezetekre, továbbá a helyi művelődő közösségekre.

7. § (1) Az önkormányzat az ezen rendeletben vállalt kötelező közművelődési feladatok ellátásához szükséges forrásokat a törvényben meghatározott mértékű központi költségvetési források alapján az éves költségvetésében biztosítja.

(2) Az önkormányzat éves költségvetésében megjelenő finanszírozási források:

a) *  a rendelet 4. §-ának (1) bekezdésében nevesített nonprofit gazdasági társaság, valamint az 5. §-ának (1) bekezdésében nevesített költségvetési szervek önkormányzati költségvetési támogatása,

b) a rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében nevesített szervezetek működéséhez pénzeszköz átadás

c) közművelődési feladatfinanszírozás

- városi rendezvényekhez

- közművelődési megállapodás alapján más szervezet által ellátott tevékenységhez

- közművelődési intézményhez, közösségi színtérhez nem kapcsolódó feladatok ellátásához kapcsolódóan.

8. § (1) Az önkormányzat díjmentességet biztosít a város lakóinak a nemzeti és kiemelkedő helyi ünnepek kapcsán szervezett egyes rendezvények, műsorok látogatására.

(2) *  Az önkormányzat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött közművelődési megállapodás alapján biztosít kedvezményes, térítésmentes közművelődési szolgáltatásokat.

(3) * 

(4) * 

9. § (1) *  Ez a rendelet 2000. december 1. napján lép hatályba.

(2) *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Salgótarján, 2000. november 27.

Puszta Béla s. k. Óvári Péter s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére