Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2001. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet rendelkezéseit, valamint a helyi sajátosságokat, az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. § *  A rendelet célja, hogy Salgótarján közigazgatási területén az egészséges, tiszta, esztétikus és balesetveszély-mentes lakókörnyezet megőrzése érdekében szabályozza, meghatározza a köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségeket és tilalmakat a település sajátosságainak megfelelően.

2. § A rendelet hatálya kiterjed Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén a magánszemélyekre, a jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre és egyéni vállalkozókra.

3. § A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési környezet szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

Fogalmi meghatározások

4. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) *  köztisztasággal összefüggő tevékenység: a közterületek tisztántartása;

b) *  közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat;

c) * 

d) *  tisztántartás: közterületek tisztítása, fűkaszálása és gyommentesítése, hulladék-, hó- és síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése.

e) * 

A közterületek tisztán tartása * 

5. § * 

6. § A közterület - ideértve a rajtuk lévő nyílt árkokat, folyókákat és ezek műtárgyait is - szervezett, rendszeres tisztántartásáról és az ott keletkezett települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység ellátásáról a 7. §-ban, továbbá a 9. § (1) bekezdésének a) és c) pontjában, valamint a (2) bekezdésében említett esetek kivételével az önkormányzat gondoskodik.

7. § (1) *  Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:

a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 2 m széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület állandó tisztántartásáról,

b) a tömbház jellegű ingatlan előtti, valamint a körülötte lévő közterület esetében az ingatlantól számított 4 m széles területsáv tisztántartásáról,

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló b) pont szerinti méretű területsáv tisztántartásáról,

d) az ingatlan előtti, illetve az ingatlan melletti nyílt árok és folyóka, valamint ezek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,

e) üdülő és zártkerti telkek előtti kiépítetlen közút eszmei középvonaláig terjedő terület tisztántartásáról,

f) a garázsok környékének és azt meghaladó 2-2 m sáv tisztántartásáról és az itt keletkező hulladék elszállításáról.

(2) *  Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a közterület tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának van helye.

(3) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt és a b) pont szerinti területsávokat a tulajdonos köteles tisztántartani és a hulladékot eltávolítani.

(4) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka, stb.) történő használata esetén a használattal érintett terület környezetét a b) pontnak megfelelően a használó köteles tisztántartani.

8. § (1) A rendelet 7. § (1) a), b) és c) pontjában meghatározott munkálatokat a tulajdonos naponta, a d), e) és f) pontban foglaltakat pedig szükség szerint köteles elvégezni.

(2) *  A rendelet 7. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban foglalt feladatok elvégzése során keletkezett hulladékot a tulajdonos köteles összesöpörni, összegyűjteni és a háztartási hulladék tárolására szolgáló edényben elhelyezni.

(3) Az utcai, közterületi árusok, közterületen rendezvényt szervezők kötelesek a részükre kijelölt helyeket, valamint annak környékét a szennyeződéstől megóvni. Kötelesek a terület rendszeres tisztántartásáról, szervezett közszolgáltatás keretében a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és annak elszállításáról gondoskodni, függetlenül attól, hogy a szennyeződés az üzleti tevékenységből keletkezett-e vagy sem.

(4) Közterületek téli síkosság-mentesítését a növényzetet és a környezetet kímélő anyagok és technológiák alkalmazásával kell elvégezni. A közlekedésbiztonságot szem előtt tartva törekedni kell arra, hogy a síkosság-mentesség a lehető legkevesebb mennyiségű vegyszer kiszórásával legyen biztosítható.

9. § (1) Közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járművek esetében:

a) a közterületen lévő üzemi területek, végállomások, pályaudvarok tekintetében a járművek üzembentartója,

b) belterületen lévő és az a) pont alá nem tartozó váróhelyiségek, várakozóhelyek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek tekintetében az önkormányzat,

c) a külterületen lévő és az a) pont alá nem tartozó váróhelyiségek, várakozóhelyek és megállóhelyek tekintetében - autóbusz megállóhelyek esetén - a közút kezelője köteles a rendszeres tisztántartásról, továbbá az ott keletkezett hulladék eltávolításáról szervezett közszolgáltatás igénybevétele útján gondoskodni.

(2) A vasutat keresztező közforgalmú gyalogos alul- és felüljáró, ha azon az utazóközönség közlekedik, valamint a vasutat keresztező járda tisztántartása és a hulladékok eltávolítása a vasút üzembentartójának a feladata.

10. § * 

11. § *  a) *  A 6. § szerinti közterületek tisztántartásáról, valamint az itt keletkezett hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről köztisztasági szolgáltatásra irányuló megbízási szerződés keretében a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. gondoskodik.

b) Gyalogos forgalmú területeken a kézi hulladékok gyűjtésére az önkormányzat utcai hulladékgyűjtők (csikktartók) kihelyezésével gondoskodik.

c) *  A kihelyezett tárolóedényben az egyéb szilárd hulladékok közül a közterület szennyezésének megóvása érdekében, csak a kézben összegyűjtött, kizárólag gyalogos forgalomban feleslegessé váló szemét helyezhető el.

A köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések

12. § (1) *  Tilos a város közterületein szennyezést okozó tárgyak tisztítása, mosása, vegyszeres anyaggal történő kezelése.

(2) Ha a jármű üzemelése során a közterület szennyeződik, a jármű üzembentartója, illetve használója köteles a szennyeződést azonnal eltávolítani. A városban közlekedő járműveket úgy kell megrakni, hogy a rakomány a közterületet ne szennyezze.

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

13. § (1) Közterületen hirdetményt, plakátot elhelyezni csak az e célra rendszeresített hirdetőhelyeken lehet.

(2) Tilos építmények és tartozékaik homlokzatának bármilyen ábrával, felirattal, festéssel való rongálása. A homlokzati feliratok eltávolítása, eltakarítása a tulajdonos kötelessége.

(3) *  Közszemérmet, közízlést sértő ábrákat, feliratokat a tulajdonos köteles saját költségén eltávolítani!

14. § * 

15. § Minden olyan területen, illetőleg létesítményben, ahol tömegforgalom bonyolódik le - a gyalogos forgalom be-, illetve kijárati szakaszán az ingatlanon és az ingatlan határán - a tulajdonosok kötelesek a várható forgalomnak megfelelő mennyiségű közhasználatú hulladékgyűjtő tartály elhelyezéséről, javításáról, pótlásáról, továbbá a rendszeres kiürítéséről és tisztántartásáról gondoskodni.

Köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése

16. § *  A köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről - a közterület-felügyelet közreműködésével - a jegyző gondoskodik.

17. § * 

18. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

19. § (1) *  E rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

(2) *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Salgótarján, 2001. december 17.

Puszta Béla s. k. Óvári Péter s. k.
polgármester jegyző

Melléklet * 


  Vissza az oldal tetejére