Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45/2003. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról * 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése illetékességi területén e rendeletben határozza meg az idegenforgalmi adó bevezetésének és alkalmazásának szabályait.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Salgótarján Megyei Jogú Város illetékességi területére.

Az adó alanya

2. § Az adó alanya az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja

3. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke

4. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200 Ft.

A bejelentés szabályai

5. § (1) Az adóbeszedésre kötelezett az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatóságnál írásban bejelenteni (bejelentkezés).

(2) Az adóbeszedésre kötelezettnek e minőségét az (1) bekezdés szerinti határidőben akkor is be kell jelentenie, ha más adókötelezettség nem terheli.

Az adóbeszedési kötelezettség

6. § (1) Az adót az adóbeszedésre kötelezett állapítja meg, közli a magánszeméllyel és azt tőle átveszi.

(2) A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az adó bevallása

7. § (1) Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-éig kell bevallást tennie.

(2) Az adóbeszedésre kötelezettnek e kötelezettsége megszűnése esetén, ennek bekövetkeztétől számított 30 napon belül soron kívüli bevallást kell tennie.

Bizonylatok, könyvvezetés, nyilvántartás

8. § (1) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet, és az adózónak bizonylatot ad.

Nyilvántartás céljára - az eltöltött vendégéjszaka helyén - vendégkönyv, vagy azzal egyenértékű analitikus nyilvántartás vezetése kötelező. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, útlevelének, vagy személyi igazolványának számát, megérkezésének és távozásának idejét, az eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét.

(2) Adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolni kell. Munkavégzés miatt igénybevett adómentesség esetén a nyilvántartás mellé csatolni kell a munkáltató cég igazolását, mely tartalmazza a Htv. szerinti adómentesség feltételeit, ennek hiányában az adót meg kell fizetni.

Az adó megfizetése

9. § Az adót az adóbefizetésre kötelezettnek a beszedést követő hó 15. napjáig kell az önkormányzati adóhatósághoz befizetnie.

Az adó felhasználása

10. § A beszedett idegenforgalmi adó kizárólag idegenforgalmi célokra használható fel, illetve e célokra halmozható.

Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2004. január 1-től kell alkalmazni.

(2) *  E rendeletben nem szabályozott kérdésekben:

- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irány adók.

Salgótarján, 2003. december 18.

Puszta Béla s. k. Óvári Péter s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére