Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2005.(IV. 28.) önkormányzati rendelete

az adósságkezelési szolgáltatásról * 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - többször módosított - 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 55/C. §-ában kapott felhatalmazás alapján az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a szociálisan rászorult, lakhatással kapcsolatos költségeinek hátraléka miatt eladósodott és ennek következtében a lakhatás biztonságának elvesztésével fenyegetett személyeket fizetőképességük javítása, helyreállítása, megőrzése érdekében - a saját közreműködésükre is igényt tartva - adósságkezelési szolgáltatásban részesítse.

A rendelet hatálya

2. § *  (1) A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott azon személyekre, akik Salgótarján Megyei Jogú Városban lakcímmel rendelkeznek és a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban laknak, amely lakóingatlan Salgótarján közigazgatási határain belül található.

(2) A támogatást igénylő lakcíme az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik

II. Fejezet

Eljárási szabályok

3. § (1) *  Az adósságkezelési szolgáltatásra irányuló kérelmet - az erre rendszeresített formanyomtatványon és a szükséges mellékletek csatolásával - Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központjának adósságkezelési tanácsadóinál (a továbbiakban: Tanácsadó) kell benyújtani.

(2) A kérelmek év közben folyamatosan benyújthatók.

(3) A kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelmező, illetve a vele közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolásait,

b) *  a kezelni kért adósság jogcímét és összegét igazoló, vagy a közüzemi szolgáltatás kikapcsolásának tényéről szóló, az adósságkövetelés jogosultja által kiállított igazolást,

c) a lakáshasználat jogcímét és alapterületét tanúsító okirat egyszerű másolatát,

d) *  a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja az adósságkezelési programba bevont adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.

(4) Az e rendelet 10. § (2) bekezdés a)-c) pontjaiban szabályozott eljárás lefolytatása után a Tanácsadó a kérelmet és mellékleteit, valamint az együttműködési megállapodás egy példányát, az adósságcsökkentési támogatásra vagy az arra irányuló kérelem elutasítására tett javaslatával egyetemben a kérelem benyújtásától számított 15 munkanapon belül köteles megküldeni Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Népjóléti Irodájának (a továbbiakban: Iroda) * .

(5) Az Iroda a közvetlenül hozzá benyújtott kérelmet haladéktalanul köteles megküldeni a Tanácsadónak.

(6) Hiányosan benyújtott kérelem esetében a kérelmezőt fel kell hívni a hiányzó adat, igazolás pótlására. Ha a kérelmező a kért adatot, a szükséges igazolást 15 napon belül nem nyújtja be, az eljárást meg kell szüntetni.

4. § *  (1) A benyújtott kérelem elbírálásához, a jövedelemhatárok számításához a kérelmező

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét köteles hitelt érdemlően igazolni (pl.: a Munkaügyi Központ által kiállított igazolással, munkáltatói igazolással, pénzellátást folyósító szerv igazolásával, folyószámla kivonattal, stb.)

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát

- az adóbevallással lezárt adóév esetén vállalkozásból származó jövedelmére, szükség esetén a teljes körű jövedelmére vonatkozó APEH által kiállított igazolással köteles igazolni

- az adóbevallással nem lezárt adóévben szerzett vállalkozásból származó jövedelmét az erre vonatkozó nyilatkozatával, valamint az ezt alátámasztó iratokkal köteles igazolni.

(2) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőnek, az eljárásban érintett a kérelmezővel közös háztartásban élő személynek büntetőjogi felelősség mellett kell nyilatkozni a jövedelmi viszonyairól.

(3) A kérelem elbírálása során a tényállás tisztázása érdekében az Iroda * , illetve a Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központja környezettanulmányt készíthet.

5. § (1) Az adósságcsökkentési támogatás megállapításáról, megszüntetéséről határozattal kell dönteni és erről értesíteni kell az adóst, a tanácsadót és az érintett adósságkövetelés jogosultját.

(2) Az adósságcsökkentési támogatás megállapításáról szóló határozatnak tartalmaznia kell:

a) azt az adósságtípust, melyhez az önkormányzat támogatást nyújtott,

b) az adósságcsökkentési támogatás mértékét,

c) az adós önrészének mértékét, a részletfizetés idejét, a havi törlesztő részlet összegét,

d) az adósságkezelési tanácsadáson való részvételi kötelezettséget,

e) az adósságkövetelés jogosultjával és a Tanácsadóval történő megállapodás megkötésének és benyújtásának határidejét,

f) az adósságcsökkentési támogatás utalásának módját,

g) a részletfizetési megállapodás határidejének elmulasztásából adódó jogkövetkezményekről való tájékoztatást.

(3) Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy a jogerős határozat birtokában az adósságkövetelés jogosultjával és a Tanácsadóval írásos megállapodást (a továbbiakban: adósságkezelési megállapodás) köt a tartozása megfizetéséről.

(4) *  A kérelmezőt az adósságcsökkentési támogatás, valamint az Szt. 38. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti lakásfenntartási támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól illeti meg azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani.

(5) Az adósságcsökkentési támogatás csak az önkormányzat költségvetésében e célra meghatározott keret összegéig állapítható meg.

(6) Az adósságcsökkentési támogatásra jogosultság azonos feltételei esetén előnyben részesíthető:

a) az a személy, aki három vagy több gyermek neveléséről gondoskodik,

b) a gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő.

(7) *  A támogatásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények (pl. lakcímváltozás, jövedelemváltozás) megváltozását a változás beálltától számított 15 napon belül köteles bejelenteni.

6. § (1) *  Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmek elbírálására irányuló szociális igazgatási eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit az Sztv-ben és az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) *  Az adatfelvétel, adatkezelés során figyelemmel kell lenni az Sztv. 18-24. §-aiban, a Ket. 68-69. §-aiban foglaltakra, továbbá a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásaira.

7. § Az önkormányzat a lakhatást veszélyeztető mértékű adósság felhalmozódásának elkerülése céljából a követelés jogosultjával megállapodást köthet, melynek keretében - az adós írásbeli beleegyezése esetén - a követelés jogosultja félévente tájékoztatja a jegyzőt a legalább háromhavi tartozást felhalmozó adósokról.

III. Fejezet

Adósságkezelési szolgáltatás

A jogosultság feltételei

8. § (1) *  Az önkormányzat határozatában megjelölt időponttól lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a személyt

a) akinek

aa) az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek a (2) bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy

ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át, valamint

c) aki a (4) bekezdésben meghatározott minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik,

feltéve, hogy vállalja az adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósság típusai:

a) vezetékes gázdíjtartozás,

b) áramdíjtartozás,

c) távhő-szolgáltatási díjtartozás,

d) víz- és csatornahasználati díjtartozás,

e) szemétszállítási díjtartozás,

f) lakbérhátralék.

(3) Az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósság összege maximum 267.000 Ft.

(4) A településen elismert minimális lakásnagyság az egy háztartásban élő személyek számától függően:

a) egy-két személy esetén legfeljebb két és fél lakószoba,

b) három személy esetén legfeljebb három lakószoba,

c) négy személy esetén legfeljebb három és fél lakószoba,

d) négynél több személy esetén legfeljebb négy lakószoba.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a félszoba alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert. A szoba alapterülete a 12 négyzetmétert meghaladja.

(6) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb tizennyolc hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható.

(7) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(8) A (7) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

A szolgáltatás formái

9. § (1) Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult

a) adósságkezelési tanácsadásban, és

b) *  adósságcsökkentési támogatásban részesül, amelyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani.

(2) Az önkormányzat az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy részére a szolgáltatás időtartama alatt az Sztv. 38. § (5) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatást nyújt. Az e jogcímen lakásfenntartási támogatásban részesülő személy egyidejűleg normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosult.

(3) A támogatás összegének kiszámítására az Sztv. 38. § (1) bekezdés a) pontja szerinti normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) * 

(5) Az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás esetén a már folyósított lakásfenntartási támogatást soron kívül felül kell vizsgálni, és az e paragrafus (3) bekezdésében foglaltak szerint külön határozattal újra meg kell állapítani.

Adósságkezelési tanácsadás

10. § (1) *  Az önkormányzat az e rendeletében meghatározott adósságkezelési tanácsadási feladatait Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központjának adósságkezelési tanácsadói útján látja el.

(2) Az adósságkezelési tanácsadás keretében a Tanácsadó

a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről,

b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonásra,

c) ellátja az adósságkezelési eljáráshoz szükséges nyomtatványokkal,

d) az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal adósságkezelési megállapodást köt,

e) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását, és a megállapodás bármely rendelkezésének megszegését köteles 15 napon belül jelezni az Iroda felé,

f) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés módosítását.

(3) *  A Tanácsadó az utógondozás keretében

a) az eredményesen lezárult adósságkezelés után megvizsgálja, hogy miként lehet eredményesen és tartósan javítani a háztartás fizetőképességét,

b) kezdeményezheti a család gazdálkodásának átalakítását, új gazdálkodási stratégia és terv kialakítását,

c) az utógondozás időtartama az eredményesen lezárult adósságkezelést követő 6 hónap, mely során az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a család gazdálkodását, elősegítve az adósságok ismételt felhalmozódásának elkerülését.

Együttműködési kötelezettség

11. § (1) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adós együttműködik a Tanácsadóval.

(2) Az együttműködés során az adós köteles

a) hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához,

b) aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában,

c) havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról,

d) *  az eredményesen lezárult adósságkezelést követő 6 hónapon át havonta legalább egy alkalommal a Tanácsadóval személyesen találkozni az adósságok ismételt felhalmozódásának elkerülése érdekében.

Adósságcsökkentési támogatás

12. § (1) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az e rendelet 8. § (3) bekezdésében meghatározott adósság 75%-át, és összege legfeljebb 200 000 Ft lehet.

(2) A támogatás az adós vállalásától - és a Tanácsadó javaslatától - függően egy összegben vagy havi részletekben nyújtható.

(3) *  Az adós által fizetendő önrész, az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósság összegének a 25%-a, amely - az adós vállalásától függően - teljesíthető egy összegben vagy legfeljebb 18 havi részletben, mely indokolt esetben egy alkalommal további 6 hónappal meghosszabbítható. Részletekben történő fizetés esetén a támogatást úgy kell megállapítani, hogy az adós által fizetendő önrész havi összege 1000 Ft-tól kevesebb ne legyen.

(4) *  Ha az adós egyidejűleg többféle adósságtípus kezelését kéri, akkor az adósságcsökkentési támogatást a kezelt adósságok arányának figyelembe vételével kell meghatározni. Ekkor arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely típusú adósságok csökkentéséhez és milyen összegben nyújtja az önkormányzat.

(5) Amennyiben a kezelendő adósságtípusok együttes összege meghaladja a 8. § (3) bekezdésében meghatározott felső határt, akkor az önkormányzat a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően ahhoz az adósságtípushoz nyújt adósságcsökkentési támogatást, amely leginkább veszélyezteti az adós lakhatási feltételeit.

(6) *  Az adósságcsökkentési támogatás vissza nem térítendő szociális támogatásnak minősül, amelynek összegét utólag minden hónap 5-éig kell folyósítani.

(7) Nem részesülhet adósságcsökkentési támogatásban, aki:

a) önkényes lakásfoglaló,

b) aki az adóssággal érintett lakóingatlant részben, vagy egészben bérletbe, albérletbe adja ki, nem lakás célra használja vagy egyébként nem saját lakhatásának biztosítására hasznosítja,

c) akinek a háztartásában élők valamelyike az adóssággal terhelt ingatlanon kívül más lakóingatlan tulajdonnal rendelkezik.

Az adósságkezelési szolgáltatás megszüntetése, jogkövetkezmények

13. § (1) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és az adós köteles a kifizetett összeget visszafizetni, ha:

a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy

b) az általa vállalt 12. § (3) bekezdés szerinti adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, vagy

c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget.

(2) * 

(3) *  Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetését legfeljebb olyan összegű részletekben lehet elrendelni, mint amilyen összegben a támogatást adták.

(4) *  Ha az adósságcsökkentési támogatásban és az Szt. 38. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásban részesülő személy meghal, vagy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

(5) *  Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától - ide nem értve az (1) bekezdés szerinti megszüntetést - számított 24 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban.

(6) *  Az adósságcsökkentési támogatás (1) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetéstől számított 48 hónap elteltével csak abban az esetben állapítható meg, ha az adós az önkormányzat által előírt visszafizetési kötelezettségének teljes egészében eleget tett.

IV. Fejezet

Hatásköri rendelkezések

14. § (1) A rendelet alkalmazása során, ha e rendelet, vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos szociális igazgatási eljárásban az első fokú önkormányzati hatósági jogkör gyakorlója a polgármester.

(2) Az első fokú határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést az Irodára *  kell benyújtani.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) E rendelet 2005. május 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a lakhatással kapcsolatos adósságterhek enyhítéséről szóló 21/1998. (IX. 22.) Ör. sz. rendelet hatályát veszti.

(2) E rendeletet az Sztv. és a végrehajtására alkotott jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével kell alkalmazni.

Salgótarján, 2005. április 28.

Puszta Béla s. k. Óvári Péter s. k.
polgármester főjegyző

  Vissza az oldal tetejére