Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2006. (X. 16.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásairól * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. §-ának (2) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A tiszteletdíj és mértéke

1. § *  A települési képviselő (továbbiakban: képviselő) havi tiszteletdíjának mértéke 68 000 Ft (a továbbiakban: alapdíj).

2. § (1) A Közgyűlés állandó bizottságai (továbbiakban: állandó bizottság) képviselő tagjainak tiszteletdíját az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 45%-ával kell növelni.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti tiszteletdíj összege 98 600 Ft.

3. § (1) Az állandó bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíját az alapdíj 45%-ában kell megállapítani.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti tiszteletdíj összege 30 600 Ft.

4. § (1) Az állandó bizottságok elnökeinek és a tanácsnokoknak a tiszteletdíját az alapdíjon felül - több tisztség, bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 90%-ával kell növelni.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti tiszteletdíj összege 129 200 Ft.

5. § A tiszteletdíj összegszerű megállapítása a kerekítés szabályai szerint 100 Ft-ra való kerekítéssel történt.

6. § * 

A tiszteletdíj kifizetése * 

7. § (1) A képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíját bankszámlára utalással. vagy postai úton a tárgyhónapot követő hónap 10-ig kell folyósítani.

(2) * 

A távolmaradás szankciói

8. § (1) *  A kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíja legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkenthető. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.

(2) Kötelezettségszegésnek minősül a Közgyűlésekről való igazolatlan késés, távolmaradás, eltávozás (továbbiakban együtt: igazolatlan távolmaradás).

(3) A Közgyűlés a képviselő tiszteletdíjának csökkentésére vonatkozó hatáskörét az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottságra *  ruházza át.

9. § (1) Igazolatlannak minősül a távolmaradás, ha a képviselő távolmaradását az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság *  elnökének az ülést megelőzően írásban nem jelenti be. Az írásos bejelentést a Jegyzői Irodán kell leadni. A Jegyzői Iroda a közgyűlés üléséről való távolmaradásról - annak jellegét is feltüntetve - nyilvántartás vezet.

(2) A képviselőnek a közgyűlés üléséről való távolmaradásáról és annak jellegéről a Jegyzői Iroda legkésőbb az ülés kezdetéig tájékoztatni köteles az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság *  elnökét.

(3) Nem minősül igazolatlannak a távolmaradás, ha az előzetes bejelentés elháríthatatlan akadályba ütközött és a képviselő a távolmaradás okát az elmulasztott ülés napjától számított 3 munkanapon belül írásban igazolja.

(4) Amennyiben a mulasztás később jutott tudomására, vagy az akadály később szűnt meg, a (3) bekezdésben meghatározott határidő a tudomásra jutástól, illetve az akadály megszűnésétől kezdődik. Az elmulasztott ülés napjától számított 15 napon túl igazolást nem lehet előterjeszteni.

(5) *  A közgyűlésről való távolmaradás esetén az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság *  az elmulasztott ülés napjától számított 30 napon belül dönt az igazolás elfogadásáról, vagy elutasításáról. Elutasítás esetén rendelkezik a tiszteletdíj csökkentésének mértékéről és időtartamáról.

(6) Amennyiben a képviselő az ülésről való távolmaradását előzetesen nem jelentette be és a távolmaradás okát a (3)-(4) bekezdés szerint nem igazolta, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság *  az (5) bekezdés szerint jár el.

(7) Az (5) bekezdésben foglalt döntésről az érintettet írásban kell tájékoztatni. A juttatás mértékének csökkentéséről a jegyzőt haladéktalanul értesíteni kell, aki ennek alapján intézkedik az esedékes tiszteletdíj kifizetéséről, a csökkentés érvényesítéséről.

(8) Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság *  döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.

10. § (1) E rendelet 2006. október 16-án lép hatályba.

(2) * 

(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a tiszteletdíjak mértékéről és a természetbeni juttatásokról szóló 12/2003. (IV. 24.) Ör. számú rendelet valamint az ezt módosító 7/2005. (II. 15.) rendelet és 4/2006. (II. 14.) rendelet hatályát veszti.

Salgótarján, 2006. október 16.

Székyné dr. Sztrémi Melinda s. k. Óvári Péter s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére